• 9 czerwca, 2022

Bakterie panelowe do oznaczania ilościowego zapalenia płuc

Bakterie  wykorzystują systemy koniugacji, podrodzinę systemów wydzielniczych typu IV, do przenoszenia DNA do komórek biorcy. Pomimo 50 lat badań, architektura i mechanizm działania kanału pośredniczącego w przenoszeniu DNA przez  otoczkę komórkową bakterii  pozostają niejasne. Stosując czuły,  policzalny  test zwany transferową immunoprecypitacją DNA (TrIP), identyfikujemy kontakty między substratem DNA (T-DNA) a 6 z 12 składnikami systemu koniugacji VirB/D4 fitopatogenu Agrobacterium tumefaciens. Nasze wyniki definiują ścieżkę translokacji substratu DNA przez  bakteryjną  maszynę do koniugacji, określając udział każdej podjednostki aparatu wydzielniczego w pasażu substratu.

Zegar replikacji Mycobacterium tuberculosis.

 • Istnieje niewiele narzędzi do oceny replikacji przewlekłych patogenów podczas infekcji. Stanowiło to poważną przeszkodę w zrozumieniu utajonej gruźlicy, a wysiłki zmierzające do opracowania nowych terapii ogólnie zakładają, że  bakterie  replikują się bardzo powoli lub nie replikują w okresie utajenia.
 • Aby monitorować replikację Mycobacterium tuberculosis w gospodarzu, wykorzystujemy niestabilny plazmid, który jest tracony w stałym,  mierzalnym  tempie z dzielących się komórek przy braku selekcji antybiotykami.
 • Stosując model matematyczny, obliczamy   wskaźniki wzrostu i śmiertelności bakterii podczas infekcji myszy.
 • Pokazujemy, że podczas przewlekłej infekcji, skumulowane  obciążenie bakteryjne  , wyliczając całkowite żywe, martwe i usunięte organizmy napotkane przez płuco myszy, jest znacznie wyższe niż oszacowane dla jednostek tworzących kolonie.
 • Nasze dane pokazują, że M. tuberculosis rozmnaża się w trakcie przewlekłej infekcji myszy i jest hamowany przez układ odpornościowy gospodarza. Takie podejście może również rzucić światło na dynamikę replikacji innych przewlekłych patogenów.

Bakterie śluzówkowe i inwazyjne  u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit w porównaniu z grupą kontrolną.

 • Podejrzewa się, że endogenne  bakterie jelitowe  i/lub specyficzne  patogeny bakteryjne  biorą udział w patogenezie nieswoistych zapaleń jelit (IBD). Celem tego badania było zbadanie tkanek IBD dla różnych  grup populacji bakterii  posiadających powierzchnię błony śluzowej i/lub naciekających błonę śluzową.
 • Skrawki tkanek z resekcji chirurgicznych końcowego odcinka jelita krętego i/lub okrężnicy od 24 pacjentów z IBD (12 aktywnych wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (UC), 12 aktywnych chorób Crohna (CD)) i 14 kontroli bez IBD zbadano metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ na wymiernej podstawie.
 •  Na powierzchni błony śluzowej pacjentów z IBD wykryto więcej bakterii niż w grupie kontrolnej bez IBD (P < 0,05). Inwazja bakteryjna błony śluzowej była widoczna w 83,3% próbek okrężnicy od pacjentów z WZJG, w 55,6% jelita krętego i 25% próbek okrężnicy od pacjentów z CD, ale nie   wykryto bakterii w tkankach kontroli.
 • Próbki UC jelita grubego zostały skolonizowane przez różne organizmy, takie jak  bakterie  należące do podgrupy gamma bakterii Proteo, bakterie Entero ceae, klaster Bacteroides/Prevotella, grupa Clostridium histolyticum/Clostridium lituseburense, grupa Clostridium coccides/Eubacterium rectale, wysokie bakterie G + C Gram-dodatnie  lub bakterie redukujące siarczany  , podczas gdy próbki CD zawierały głównie  bakterie należące do pierwszych trzech grup.
 • Zdarzenia patogenne w CD i UC mogą być związane z różnymi zmianami we florze śluzówki jelita krętego i okrężnicy.
Gdzie mikrobiologia spotyka się z mikroinżynierią: projektowanie i zastosowania  bakterii reporterowych.
Bakterie  od dawna są celem manipulacji genetycznych, ale ostatnio zostały syntetycznie zaprojektowane do wykonywania określonych zadań. Jednym z najprostszych z tych zadań jest wykrywanie związków chemicznych i toksyczności w połączeniu z wytwarzaniem  wymiernego  sygnału reporterowego. W tym przeglądzie opisujemy obecny projekt  bioreporterów bakteryjnych  i ich zastosowanie w szeregu testów do pomiaru obecności szkodliwych substancji chemicznych w wodzie, powietrzu, glebie, żywności lub próbkach biologicznych. Zwrócono również uwagę na nowe trendy w integracji biologii syntetycznej i mikroinżynierii z projektowaniem   platform bioreporterów bakteryjnych .

Rozbieżność ilościowa  bakteryjnej  mikrobioty korzeni u krewnych Arabidopsis thaliana.

 1. Rośliny żywią się w strefie kontaktu z glebą charakterystyczną  mikrobiotą bakteryjną związaną z korzeniami  , która, jak się uważa, działa w odżywianiu i zdrowiu roślin. Zbadaliśmy różnorodność mikroflory korzeniowej w ramach filogenetycznych gospodarzy: trzy
 2. Ekotypy Arabidopsis thaliana wraz z siostrzanymi gatunkami Arabidopsis halleri i Arabidopsis lyrata oraz Cardamine hirsuta, która odbiegała od poprzedniego – 35 Mya.
 3. Zbadaliśmy ich mikrobiotę w kontrolowanych warunkach środowiskowych oraz A. thaliana i C. hirsuta w dwóch naturalnych siedliskach. Głębokie profilowanie genów 16S rRNA korzeni i odpowiednich próbek gleby pozwoliło zidentyfikować łącznie 237  mierzalnych rybotypów  bakterii  , z których średnio 73 członków społeczności zostało wzbogaconych w korzenie.
 4. Skład tej mikroflory korzeniowej zależy bardziej od interakcji ze środowiskiem niż z gatunkami żywicieli. Różnorodność mikroflory gatunków między żywicielami jest w dużej mierze ilościowa i jest większa między trzema
 5. Arabidopsis niż trzy ekotypy A. thaliana. Mikrobiotę specyficzną dla gatunku gospodarza zidentyfikowano na poziomie poszczególnych członków społeczności, grup taksonomicznych i całych zbiorowisk korzeni.
 6. Większość tych sygnatur zaobserwowano w odległej filogenetycznie C. hirsuta. Jednak kolejność rozgałęzień filogenezy żywiciela jest niezgodna z międzygatunkową różnorodnością mikroflory korzeniowej, co wskazuje, że sama odległość filogenetyczna żywiciela nie może wyjaśnić zróżnicowania mikroflory korzeniowej.
 7. Nasza praca ujawnia w ciągu 35 mln lat od rozbieżności gospodarzy w dużej mierze zachowaną i taksonomicznie wąską mikrobiotę korzeniową, która obejmuje stabilnych członków społeczności należących do bakterii Actinomycetales, Burkholderiales i Flavo .

Zewnątrzkomórkowy DNA w jedno- i wielogatunkowych nienasyconych biofilmach.

 1. Pozakomórkowe substancje polimerowe (EPS)  biofilmów bakteryjnych  tworzą uwodnioną barierę między komórkami a ich środowiskiem zewnętrznym. Lepsza charakterystyka EPS może być przydatna w zrozumieniu fizjologii biofilmu.
 2. EPS są chemicznie złożone i zmieniają się zarówno pod  wpływem szczepu bakterii , jak  i warunków hodowli.
 3. Wcześniej informowaliśmy, że nienasycony biofilm EPS Pseudomonas aeruginosa zawiera duże ilości zewnątrzkomórkowego DNA (eDNA) (RE Steinberger, AR Allen, HG Hansma i PA Holden, Microb. Ecol. 43:416-423, 2002).
 4. Tutaj zbadaliśmy składowe podobieństwo eDNA do DNA komórkowego, względną ilość eDNA i profil społecznościowy polimorfizmu długości końcowych fragmentów restrykcyjnych (TRFLP) eDNA w biofilmach wielogatunkowych. Analiza losowo zamplifikowanego polimorficznego DNA wykazała, że ​​komórkowy DNA i eDNA są identyczne dla biofilmów P. aeruginosa.
 5. Istotnie więcej eDNA wytworzono w biofilmach P. aeruginosa i Pseudomonas putida niż w biofilmach Rhodococcus erythropolis czy Variovorax paradoxus.
 6. Chociaż ilość eDNA w biofilmach dwugatunkowych była tego samego rzędu wielkości, co w biofilmach jednogatunkowych, ilości te nie były przewidywalne na podstawie pomiarów pojedynczego szczepu.
 7. Na podstawie wskaźnika różnorodności Shannona i analizy głównych składowych profili TRFLP wygenerowanych z genów 16S rRNA, eDNA czterogatunkowych biofilmów różniło się znacznie od komórkowego lub całkowitego DNA tego samego biofilmu.

NATtrol Pneumonia Panel-Quantifiable Bacteria (17 x 0.2 mL, 3 x 1.2 mL)

NATPPQ-BIO Zeptometrix 17 x 0.2 mL, 3 x 1.2 mL 830 EUR

NATtrol Pneumonia Panel-Atypical Bacteria & Viruses (12 x 0.2mL, 2 x 1.2 mL)

NATPPA-BIO Zeptometrix 12 x 0.2mL, 2 x 1.2 mL 588 EUR

MycoLightâ„¢ Fluorimetric CTC Live Bacteria Quantification Kit

22405-100Tests AAT Bioquest 100 Tests 334 EUR

Bacteria Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae) Protein

abx670063-1ml Abbexa 1 ml 594 EUR

Mixed Titer Bacteria Panel for Platelets (12 Samples 0.1 mL)

820000 Zeptometrix 12 Samples 0.1 mL 488 EUR

Mixed Titer Bacteria Panel for Platelets (12 Samples 0.1 mL)

0820000 Zeptometrix - 488 EUR

RecombiVirus Mouse Pneumonia Virus (PVM) IgG ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

AE-310400-1 Alpha Diagnostics 1 Kit 680.4 EUR

Bacterial Vaginosis BV Test Card 4 panel

INV-1040 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 2 EUR

Resistance CRE Klebsiella Multiplex Real Time PCR test for detection of Klebsiella pneumoniae and resistance genes to carbapenems blaKPC and blaOXA48 associated to Gram- bacteria

T01977-96-T Sacace Biotechnologies 96 651.82 EUR

NATtrol K. pneumoniae Stock (Quantitative) (1mL)

NATKPN-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

NATtrol S. pneumoniae Stock (Quantitative) (1mL)

NATSPN-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

Human Chlamydia pneumoniae IgG,Cpn IgG ELISA Kit (Quantitative)

SL0442Hu_1 Sunlong 96 Tests Ask for price

Chlamydia Pneumonia

cht-010 ProSpec Tany 100µg 165 EUR

Human Anti-Mycoplasma Pneumoniae (Mp) IgA ELISA Kit, 96 tests, quantitative

AE-310530-1 Alpha Diagnostics 1 kit 781.2 EUR

Human Anti-Mycoplasma Pneumoniae (Mp) IgG ELISA Kit, 96 tests, quantitative

AE-310535-1 Alpha Diagnostics 1 kit 781.2 EUR

Human Anti-Mycoplasma Pneumoniae (Mp) IgM ELISA Kit, 96 tests, quantitative

AE-310540-1 Alpha Diagnostics 1 kit 781.2 EUR

Bacterial Vaginosis Real-TM Quant Multiplex RT-PCR for quantitative detection of G. vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. and total bacteriae in the vaginal biotope

B74-100FRT Sacace Biotechnologies 100 1414.82 EUR

Gram - bacteria

1054 Virostat each 270 EUR

Gram + bacteria

3804 Virostat each 270 EUR

cDNA - Pneumonia: Lung

C1236152Ld-4 Biochain 40 reactions 989 EUR

pgRNA- bacteria

PVT10642 Nova Lifetech 2ug 215 EUR

Aerobic Bacteria

EPB-006 Creative BioMart 25 kg 2560 EUR

Methane Bacteria

EPB-012 Creative BioMart 25 kg 2160 EUR

pwtCas9- bacteria

PVT10641 Nova Lifetech 2ug 215 EUR

Anaerobic Bacteria

EPB-007 Creative BioMart 25 kg 2160 EUR

Nitrifying bacteria

EPB-001 Creative BioMart 25 kg 3200 EUR

Denitrifying bacteria

EPB-002 Creative BioMart 25 kg 2560 EUR

Chlamydia Pneumonia Protein

30-1980 Fitzgerald 100 ug 210 EUR

Chlamydia Pneumonia Protein

20-abx260191 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • 1 mg

Chlamydia Pneumonia Protein

abx260191-20g Abbexa 20 µg 950 EUR

Chlamydia Pneumonia Protein

abx260191-5g Abbexa 5 µg 350 EUR

Chlamydia Pneumonia Protein

MBS5311026-01mg MyBiosource 0.1mg 985 EUR

Chlamydia Pneumonia Protein

MBS5311026-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 4285 EUR

Mycoplasma pneumonia protein

30-1930 Fitzgerald 1 mg 175 EUR

Pneumonia virus of mice

Oneq-V384-OneqV384100R Bioingentech Oneq-V384-100R 1028 EUR

Pneumonia virus of mice

Oneq-V384-OneqV384150R Bioingentech Oneq-V384-150R 1438 EUR

Pneumonia virus of mice

Oneq-V384-OneqV38450R Bioingentech Oneq-V384-50R 728 EUR

Pneumonia virus of mice

PCR-V384-PCRV38448R Bioingentech PCR-V384-48R 485 EUR

Pneumonia virus of mice

PCR-V384-PCRV38496R Bioingentech PCR-V384-96R 685 EUR

Recombinant Chlamydia Pneumonia

7-07168 CHI Scientific 100µg Ask for price

Recombinant Chlamydia Pneumonia

7-07169 CHI Scientific 500µg Ask for price

Recombinant Chlamydia Pneumonia

7-07170 CHI Scientific 1000µg Ask for price

Chlamydia Pneumonia Recombinant

rAP-5131 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

Recombinant Chlamydia Pneumonia

MBS145431-01mg MyBiosource 0.1mg 330 EUR

Recombinant Chlamydia Pneumonia

MBS145431-05mg MyBiosource 0.5mg 825 EUR

Recombinant Chlamydia Pneumonia

MBS145431-1mg MyBiosource 1mg 1515 EUR

Recombinant Chlamydia Pneumonia

MBS145431-5x1mg MyBiosource 5x1mg 6485 EUR

Methane Bacteria 2

EPB-015 Creative BioMart 25 kg 2000 EUR

Aerobic Bacteria 2

EPB-023 Creative BioMart 25 kg 2000 EUR

Deodorant bacteria 2

EPB-016 Creative BioMart 25 kg 2000 EUR

Bacteria Lysing Agent

EPB-030 Creative BioMart 25 kg 2000 EUR

COD Degrading Bacteria

EPB-008 Creative BioMart 25 kg 2160 EUR

Nitrifying Bacteria 2

EPB-017 Creative BioMart 25 kg 2000 EUR

COD Degrading Bacteria

EPB-028 Creative BioMart 25 kg 2000 EUR

Gram positive bacteria

MBS320180-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

Gram positive bacteria

MBS320180-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

Gram positive (+) bacteria

MBS320181-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

Gram positive (+) bacteria

MBS320181-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

Gram positive bacteria

MBS328060-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

Gram positive bacteria

MBS328060-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

Gram positive bacteria

MBS328061-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

Gram positive bacteria

MBS328061-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

Total Protein - Pneumonia: Lung

P1236152Ld-4 Biochain 1 mg 542 EUR

Chlamydia pneumonia IgA ELISA

E22-HC9097 EnoGene 96T 495 EUR

Chlamydia pneumonia IgG ELISA

E22-HC9098 EnoGene 96T 495 EUR

Chlamydia pneumonia IgM ELISA

E22-HC9099 EnoGene 96T 495 EUR

Chlamydia Pneumonia IgG ELISA

GWB-BQK0CE GenWay Biotech 96 well plate Ask for price

Chlamydia Pneumonia IgA ELISA

GWB-BQK1DF GenWay Biotech 96 Well Plate Ask for price

Chlamydia Pneumonia IgM ELISA

GWB-BQK1E2 GenWay Biotech 96 Well Plate Ask for price

Chlamydia pneumonia IgA ELISA

MBS8579316-5x96Tests MyBiosource 5x96Tests 2735 EUR

Chlamydia pneumonia IgA ELISA

MBS8579316-96Tests MyBiosource 96Tests 595 EUR

Chlamydia pneumonia IgG ELISA

MBS8579317-5x96Tests MyBiosource 5x96Tests 2735 EUR

Chlamydia pneumonia IgG ELISA

MBS8579317-96Tests MyBiosource 96Tests 595 EUR

Chlamydia pneumonia IgM ELISA

MBS8579318-5x96Tests MyBiosource 5x96Tests 2735 EUR

Chlamydia pneumonia IgM ELISA

MBS8579318-96Tests MyBiosource 96Tests 595 EUR

Chlamydia IgG (Pneumonia) ELISA

MBS494198-5x96Tests MyBiosource 5x96Tests 1880 EUR

Chlamydia IgG (Pneumonia) ELISA

MBS494198-96Tests MyBiosource 96Tests 410 EUR

Chlamydia IgM (Pneumonia) ELISA

MBS494236-5x96Tests MyBiosource 5x96Tests 2015 EUR

Chlamydia IgM (Pneumonia) ELISA

MBS494236-96Tests MyBiosource 96Tests 440 EUR

Chlamydia IgA (Pneumonia) ELISA

MBS494421-5x96Tests MyBiosource 5x96Tests 2010 EUR

Chlamydia IgA (Pneumonia) ELISA

MBS494421-96Tests MyBiosource 96Tests 440 EUR

pdCas9- Bacteria Plasmid

PVT6332 Nova Lifetech 2ug 182 EUR

Mycoplasma Pneumonia IgG ELISA

GWB-BQK221 GenWay Biotech 96 Well Plate Ask for price

Mycoplasma Pneumonia IgM ELISA

GWB-BQK50D GenWay Biotech 96 Well Plate Ask for price

Denitrifying bacteria 2

EPB-018 Creative BioMart 25 kg 2000 EUR

Denitrifying bacteria 3

EPB-019 Creative BioMart 25 kg 2000 EUR

Mycoplasma pneumonia P1 protein

MBS596080-1mg MyBiosource 1mg 425 EUR

Mycoplasma pneumonia P1 protein

MBS596080-2mg MyBiosource 2mg 700 EUR

Mycoplasma pneumonia P1 protein

MBS596080-5mg MyBiosource 5mg 1505 EUR

Sludge Digestion Bacteria

EPB-032 Creative BioMart 25 kg 2000 EUR

Mycoplasma pneumonia P116 protein

MBS596018-1mg MyBiosource 1mg 425 EUR

Mycoplasma pneumonia P116 protein

MBS596018-2mg MyBiosource 2mg 700 EUR

Mycoplasma pneumonia P116 protein

MBS596018-5mg MyBiosource 5mg 1505 EUR

Complex nitrifying bacteria

EPB-003 Creative BioMart 25 kg 2560 EUR

Complex biological bacteria

EPB-013 Creative BioMart 25 kg 2560 EUR

Phosphorus Remover Bacteria

EPB-029 Creative BioMart 25 kg 2000 EUR

genesigPLEX Atypical Pneumonia Kit

R01001 Novacyt Group 100 tests 1777 EUR

Bacteria Genomic DNA Kit

20-abx098080 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 2 rxns
 • 50 rxns

Bacteria Genomic DNA Kit

abx098080-100l Abbexa 100 µl 300 EUR

Bacteria Genomic DNA Kit

abx098080-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Bacteria Genomic DNA Kit

abx098080-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Native Pneumonia Virus of Mice

DAG-WT1148 Creative Diagnostics 1 mg 680 EUR

Pneumonia virus of Mice protein

30-1270 Fitzgerald 1 mg 195 EUR

Pneumonia virus of Mice protein

MBS5303540-1mg MyBiosource 1mg 345 EUR

Pneumonia virus of Mice protein

MBS5303540-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1290 EUR

Bacteria lysing CK01 - PK50

HOM1058 Scientific Laboratory Supplies PK50 268.65 EUR

Bacteria RNA Plus Reagent

R402-01 Vazyme 20 ml 156 EUR

Native Bacteria Achromopeptidase

NATE-0022 Creative Enzymes 1g 570 EUR

Chlamydia pneumonia IgG ELISA Kit

MBS580093-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1440 EUR

Chlamydia pneumonia IgG ELISA Kit

MBS580093-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 330 EUR

Chlamydia pneumonia IgM ELISA Kit

MBS580094-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1440 EUR

Chlamydia pneumonia IgM ELISA Kit

MBS580094-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 330 EUR

Chlamydia pneumonia IgA ELISA Kit

MBS580157-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1440 EUR

Chlamydia pneumonia IgA ELISA Kit

MBS580157-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 330 EUR

Recombinant Mycoplasma pneumonia antigen

MBS5308834-1mg MyBiosource 1mg 280 EUR

Recombinant Mycoplasma pneumonia antigen

MBS5308834-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1115 EUR

BACTERIA SCREENING MEDIUM 523

B129 PhytoTechnology Laboratories 100G 70.55 EUR

NOCIVE BREWERS BACTERIA AGAR

N14-112-10kg Alphabiosciences 10 kg Ask for price

NOCIVE BREWERS BACTERIA AGAR

N14-112-2Kg Alphabiosciences 2 Kg Ask for price

NOCIVE BREWERS BACTERIA AGAR

N14-112-500g Alphabiosciences 500 g Ask for price

Monoclonal antibody to C. Pneumonia

MBS596241-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Monoclonal antibody to M. Pneumonia

MBS596277-1mg MyBiosource 1mg 480 EUR

Monoclonal antibody to M. Pneumonia

MBS596277-2mg MyBiosource 2mg 700 EUR

Monoclonal antibody to M. Pneumonia

MBS596277-5mg MyBiosource 5mg 1505 EUR

Frozen Tissue Section - Pneumonia: Lung

T1236152Ld-4 Biochain 5 slides 523 EUR

Pneumonia Virus (PVM) ELISA Microplate

MBS412116-48AntigenWells48ControlAntigenWells MyBiosource 48AntigenWells&48ControlAntigenWells 275 EUR

Pneumonia Virus (PVM) ELISA Microplate

MBS412116-5x48AntigenWells5x48ControlAntigenWells MyBiosource 5x48AntigenWells&5x48ControlAntigenWells 1080 EUR

Rat Pneumonia Virus Positive Control

MBS412129-1mL MyBiosource 1mL 175 EUR

Rat Pneumonia Virus Positive Control

MBS412129-5x1mL MyBiosource 5x1mL 645 EUR

S. pneumonia MurC - for 100 assays

MURC-100SP ProFoldin 100 assays 309.4 EUR

S. pneumonia MurF - for 100 assays

MURF-100SP ProFoldin 100 assays 309.4 EUR

S. pneumonia PncB - for 100 assays

PNCB-100SP ProFoldin 100 assays 309.4 EUR

Pneumonia virus of mice PCR kit

PCR-V384-48R Bioingentech 50T 987.6 EUR

Pneumonia virus of mice PCR kit

PCR-V384-96R Bioingentech 100T 1335.6 EUR

Bacteria for biological filter

EPB-011 Creative BioMart 25 kg 2960 EUR

Complex biological bacteria 2

EPB-014 Creative BioMart 25 kg 2000 EUR

Chlamydia pneumonia antigen (VD2-VD3)

MBS596104-1mg MyBiosource 1mg 425 EUR

Chlamydia pneumonia antigen (VD2-VD3)

MBS596104-2mg MyBiosource 2mg 700 EUR

Chlamydia pneumonia antigen (VD2-VD3)

MBS596104-5mg MyBiosource 5mg 1505 EUR

Rat pneumonia virus (PV) ELISA Kit

SL1018Ra Sunlong - 498 EUR

Gram Positive Bacteria Antibody

abx021739-1mg Abbexa 1 mg 1220.4 EUR

Gram Positive Bacteria Antibody

abx021740-1mg Abbexa 1 mg 1220.4 EUR

Gram Positive Bacteria Antibody

10-2776 Fitzgerald 1 mg 575 EUR

Gram Positive Bacteria Antibody

10-2777 Fitzgerald 1 mg 575 EUR

Gram Positive Bacteria Antibody

10-2778 Fitzgerald 1 mg 425 EUR

Gram Positive Bacteria Antibody

10-2779 Fitzgerald 1 mg 425 EUR

Gram Positive Bacteria Antibody

GWB-87FC21 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Gram Positive Bacteria Antibody

GWB-6D0DCC GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Gram positive bacteria, Antibody

GWB-CABB63 GenWay Biotech 0.1 mg Purified Ask for price

Gram Positive Bacteria Antibody

abx021739-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Gram Positive Bacteria Antibody

abx021739-80l Abbexa 80 µl 1150 EUR

Gram Positive Bacteria Antibody

abx021740-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Gram Positive Bacteria Antibody

abx021740-80l Abbexa 80 µl 1150 EUR

Gram Positive Bacteria Antibody

MBS5310938-1mg MyBiosource 1mg 940 EUR

Gram Positive Bacteria Antibody

MBS5310938-5x1mg MyBiosource 5x1mg 4070 EUR

Gram Positive Bacteria Antibody

MBS5310939-1mg MyBiosource 1mg 940 EUR

Gram Positive Bacteria Antibody

MBS5310939-5x1mg MyBiosource 5x1mg 4070 EUR

Gram Positive Bacteria Antibody

MBS5310940-1mg MyBiosource 1mg 720 EUR

Gram Positive Bacteria Antibody

MBS5310940-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3095 EUR

Gram Positive Bacteria Antibody

MBS5310941-1mg MyBiosource 1mg 720 EUR

Gram Positive Bacteria Antibody

MBS5310941-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3095 EUR

Paraffin Tissue Section - Pneumonia: Lung

T2236152Ld-4 Biochain 5 slides 523 EUR

Mouse Pneumonia Virus Positive Control

MBS412106-1mL MyBiosource 1mL 175 EUR

Mouse Pneumonia Virus Positive Control

MBS412106-5x1mL MyBiosource 5x1mL 645 EUR

Rat Pneumonia Virus,PVM ELISA KIT

ED0065Ra Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 96 wells 458 EUR

ELISA kit for Rat Pneumonia virus

KTE101139-48T Abbkine 48T 424.8 EUR

ELISA kit for Rat Pneumonia virus

KTE101139-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

ELISA kit for Rat Pneumonia virus

KTE101139-96T Abbkine 96T 686.4 EUR

Rat Pneumonia Virus, PVM ELISA Kit

MBS1610427-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3955 EUR

Rat Pneumonia Virus, PVM ELISA Kit

MBS1610427-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2005 EUR

Rat Pneumonia Virus, PVM ELISA Kit

MBS1610427-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 475 EUR

Rabbit Pneumonia Virus Positive Control

MBS412176-1mL MyBiosource 1mL 175 EUR

Rabbit Pneumonia Virus Positive Control

MBS412176-5x1mL MyBiosource 5x1mL 645 EUR

Acid Fast Bacteria Stain Kit

K1424-125 Biovision each 405.6 EUR

Acid Fast Bacteria Stain Kit

K1424-30 Biovision each 326.4 EUR

QPCR Kit DNA Bacteria Domain

MOL6430 Scientific Laboratory Supplies EACH 842.46 EUR

Necrotizing hepatopancreatitis bacteria

Oneq-V281-OneqV281100D Bioingentech Oneq-V281-100D 515 EUR

Necrotizing hepatopancreatitis bacteria

Oneq-V281-OneqV281150D Bioingentech Oneq-V281-150D 594 EUR

Necrotizing hepatopancreatitis bacteria

Oneq-V281-OneqV28150D Bioingentech Oneq-V281-50D 413 EUR

Necrotizing hepatopancreatitis bacteria

PCR-V281-PCRV28148D Bioingentech PCR-V281-48D 230 EUR

Jednak analizy TRFLP oparte na całkowitym DNA i DNA komórkowym tej społeczności biofilmów dały identyczne wyniki. Dochodzimy do wniosku, że pozakomórkowe wytwarzanie DNA w nienasyconych biofilmach jest zależne od gatunku i że informacja filogenetyczna zawarta w tej puli DNA jest  policzalna  i różna od całkowitego lub komórkowego DNA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *