• June 9, 2022

Histoplazmoza

Chociaż histoplazmoza jest wysoce endemiczna w niektórych regionach obu Ameryk, choroba może być obserwowana na całym świecie i nie należy jej pomijać u pacjentów z niewyjaśnionymi chorobami płuc lub chorobami ogólnoustrojowymi. Większość pacjentów wykazuje oznaki i objawy płucne, którym towarzyszą anomalie radiologiczne , które często mylone są z  pozaszpitalnym zapaleniem płuc  wywołanym przez  czynniki bakteryjne  lub wirusowe. Po rozważeniu diagnozy  panel  testów mykologicznych i nieopartych na hodowli jest wystarczający do ustalenia diagnozy w ciągu kilku dni do tygodnia u większości pacjentów. Po zdiagnozowaniu leczenie jest bardzo skuteczne nawet u pacjentów z obniżoną odpornością.

Różnicowanie  pozaszpitalnego zapalenia płuc bakteryjnego  i wirusowego   u dzieci.

 • Specyficzne dla drobnoustrojów rozpoznanie  pozaszpitalnego zapalenia płuc u dzieci  (CAP) oraz rozróżnienie między przypadkami typowymi bakteryjnymi ,  atypowymi bakteryjnymi i  wirusowymi jest trudne. Celem niniejszej pracy była ocena roli czterech niespecyficznych markerów stanu zapalnego w surowicy i ich kombinacji, uzupełnionych o wyniki badań radiologicznych klatki piersiowej, w skriningu   etiologii bakteryjnej PZP u dzieci.
 • U 101 dzieci z CAP oznaczono prokalcytoninę w surowicy (PCT), białko C-reaktywne (CRP) w surowicy, OB (OB) i liczbę białych krwinek (WBC), co zostało potwierdzone na radiogramie klatki piersiowej. Dowody na etiologię uzyskano u 68 pacjentów (67%) głównie przy użyciu panelu testów serologicznych obejmujących 15 patogenów.
 • Dla kombinacji CRP>> 100 mg/l, liczba WBC>> 15 x 10(9)/l, PCT>> 1,0 ng/ml i ESR>> 65 mm/h, iloraz prawdopodobieństwa pozytywnego wyniku testu ( LR+) wyniósł 2,7 w rozróżnieniu między pneumokokowym a wirusowym CAP i 3,9 między  atypowym  i wirusowym CAP. Jeśli wystąpiła wyższa wartość jednego z tych czterech parametrów (CRP>> 200 mg/L, liczba WBC>> 22 x 10(9)/L, PCT>> 18 ng/mL lub ESR>> 90 mm/h) LR+ zmieniło się na>>lub=3,4, co oznacza znaczny wzrost od prawdopodobieństwa choroby przed testem do potestu. Naciek radiologiczny w pęcherzykach wiązał się z wyższymi wartościami nieswoistych markerów stanu zapalnego w porównaniu z naciekami śródmiąższowymi, ale nie stwierdzono istotnego związku między wynikami radiologicznymi a etiologicznymi.
 • CRP, liczba białych krwinek, PCT i OB lub ich kombinacje mają ograniczoną rolę w badaniach przesiewowych  bakteryjnego  i wirusowego CAP u dzieci. Jeśli wszystkie lub większość tych markerów jest podwyższona,  etiologia bakteryjna  jest wysoce prawdopodobna, ale niskie wartości nie wykluczają  etiologii bakteryjnej  .

Cechy radiograficzne Mycoplasma  pneumonia e  pneumonia : diagnostyka różnicowa i czas wykonania.

 1. Wytyczne Japanese Respiratory Society proponują diagnostykę różnicową  atypowego   i  bakteryjnego zapalenia płuc przy  użyciu systemu punktacji do wyboru odpowiedniego antybiotyku. Aby ulepszyć ten system punktacji, wytyczne poszukują nowego konkretnego parametru. Celem tego badania było wyjaśnienie wzoru  nieprawidłowości związanych  z Mycoplasma  pneumonia e  pneumonia  w tomografii komputerowej klatki piersiowej (CT) oraz czy wyniki radiologiczne mogą odróżnić M.  pneumonia e  pneumonia  od Streptococcus  pneumonia e  pneumonia .
 2. Przeprowadzono retrospektywny przegląd wyników CT 64 przypadków i 68 przypadków, w których odpowiednio M.  pneumonia e i S.  pneumonia e były jedynymi patogenami zidentyfikowanymi przez panel zastosowanych testów diagnostycznych.
 3. Spośród 64 pacjentów z zapaleniem płuc wywołanym przez M.  pneumonia e najczęściej  obserwowano pogrubienie ściany oskrzeli (81%), a następnie guzki środkowe (78%), osłabienie matowej szyby (78%) i konsolidację (61%). Pogrubienie ściany oskrzeli i guzki środkowe zrazikowe obserwowano częściej u pacjentów z M.  pneumonia e niż u pacjentów z S.  pneumonia e (p < 0,0001).
 4. Obecność obustronnego pogrubienia ściany oskrzeli lub guzków środkowych zrazików obserwowano jedynie u pacjentów z  zapaleniem płuc wywołanym przez M. pneumonia e  . Korzystając z systemu punktacji wytycznych Japanese Respiratory Society i wyników TK klatki piersiowej, 97% pacjentów z M.  pneumonia e było podejrzewanych o M.  pneumonia e  zapalenie płuc  bez serologii.
 5. Porównując wyniki CT między stadium we wczesnym stadium a stadium zaawansowania u tych samych pacjentów z ciężkim  zapaleniem płuc , cechy radiologiczne wczesnego stadium zapalenia płuc M.  pneumonia e nie   były wyraźnie obserwowane w stadium zaawansowania.
 6. Obecne wyniki wskazują, że diagnoza M.  pneumonia e  pneumonia  wydaje się być wiarygodna w przypadku połączenia pogrubienia ściany oskrzeli i guzków środkowych zrazików w obrazach TK. Jednak te wyniki CT nie są obserwowane u pacjentów z postępującym ciężkim M.  pneumonia e  zapaleniem płuc  .

Skuteczność prokalcytoniny w surowicy w ocenie ciężkości  pozaszpitalnego zapalenia płuc  w dzieciństwie.

 1. Diagnostyka  pozaszpitalnego zapalenia płuc  (CAP) w dzieciństwie specyficzna dla drobnoustrojów jest trudna w praktyce klinicznej. Zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej i nieswoiste markery stanu zapalnego zostały wykorzystane do oddzielenia przypuszczalnie  infekcji bakteryjnej  od wirusowej, ale wyniki były niespójne.
 2. Celem pracy była ocena przydatności prokalcytoniny (PCT) w ocenie ciężkości oraz  bakteryjnej  lub wirusowej etiologii CAP. PCT w surowicy mierzono testem immunoluminometrycznym u 100 pacjentów z CAP; 26 leczono w trybie stacjonarnym, a 74 w trybie ambulatoryjnym.
 3. Według rozpoznania radiologicznego naciek płucny uznano za pęcherzykowy w 62 przypadkach i śródmiąższowy w 38 przypadkach.
 4. Etiologia  bakteryjna  i wirusowa  zapalenia płuc  została zbadana przez obszerny  panel testów serologicznych . Nie stwierdzono różnic w stężeniach PCT między 4 grupami etiologicznymi (pneumokoki,  atypowe  bakterie , wirusy, nieznane) i 3 grupy wiekowe (< 2, 2-4 i>> lub = 5 lat).
 5. PCT w surowicy wyniosło >0,5 ng/ml u 69%, >1,0 ng/ml u 54% i >2,0 ng/ml u 47% wszystkich pacjentów.
 6. PCT była wyższa u pacjentów przyjętych niż ambulatoryjnych (mediana odpowiednio 17,81 vs 0,72 ng/ml, p<0,01) oraz wyższa w pęcherzykowym niż śródmiąższowym  zapaleniu płuc  (mediana odpowiednio 9,43 vs 0,53 ng/ml, p<0,01).
 7. Podsumowując, stwierdzono, że wartości PCT w surowicy są związane z nasileniem CAP u dzieci, mimo że nie były one zdolne do różnicowania etiologii bakteryjnej i wirusowej przy żadnym poziomie stężenia w surowicy  .

Odkrycie nowych antygenów Mycoplasma pneumoniae przy użyciu biblioteki prezentacji całego genomu lambda.

 1. Mycoplasma  pneumonia e jest główną przyczyną  atypowego  zapalenia płuc  u dzieci i młodych dorosłych. Kolonizacja bakteryjna  może zachodzić zarówno w górnych, jak i dolnych drogach oddechowych i ma miejsce zarówno endemicznie, jak i epidemicznie na całym świecie.  Charakterystyczne jest, że infekcja ma charakter przewlekły i ma przebieg przewlekły, a w odpowiedzi na kolonizację bakteryjną zaangażowane są zarówno mechanizmy humoralne, jak i komórkowe  .
 2. Aby zidentyfikować  białka bakteryjne  rozpoznawane na podstawie odpowiedzi przeciwciał gospodarza, stworzono bibliotekę całego genomu M.  pneumonia e, która była prezentowana na bakteriofagu lambda.
 3. Wyzwanie takiej biblioteki z surowicami od osób hospitalizowanych z powodu mykoplazmalnego  zapalenia płuc  pozwoliło na identyfikację  panelu  rekombinowanych bakteriofagów niosących epitopy komórek B.
 4. Wśród znanych już antygenów komórek B M.  pneumonia e nasze wyniki potwierdziły immunogenność adhezyn P1 i P30. Ponadto dane przedstawione w tym badaniu lokalizowały w ich sekwencjach epitopy immunodominujące rozpoznawane przez ludzkie immunoglobuliny.

NATtrol Pneumonia Panel-Atypical Bacteria & Viruses (12 x 0.2mL, 2 x 1.2 mL)

NATPPA-BIO Zeptometrix 12 x 0.2mL, 2 x 1.2 mL 521.12 EUR

NATtrol Pneumonia Panel-Quantifiable Bacteria (17 x 0.2 mL, 3 x 1.2 mL)

NATPPQ-BIO Zeptometrix 17 x 0.2 mL, 3 x 1.2 mL 719.76 EUR

pwtCas9- bacteria

PVT10641 Lifescience Market 2 ug 301 EUR

pgRNA- bacteria

PVT10642 Lifescience Market 2 ug 301 EUR

His-Bacteria-Protein (His-Bacteria-Protein) Antibody

abx233872-100ug Abbexa 100 ug 551 EUR

Recombinant Chlamydia Pneumonia

7-07168 CHI Scientific 100µg Ask for price

Recombinant Chlamydia Pneumonia

7-07169 CHI Scientific 500µg Ask for price

Recombinant Chlamydia Pneumonia

7-07170 CHI Scientific 1000µg Ask for price

Chlamydia Pneumonia Protein

20-abx260191 Abbexa
 • 885.00 EUR
 • 342.00 EUR
 • 1609.00 EUR
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • 1 mg

Mycoplasma pneumonia protein

30-1930 Fitzgerald 1 mg 219 EUR

Chlamydia Pneumonia Protein

30-1980 Fitzgerald 100 ug 354 EUR

Native Bacteria Achromopeptidase

NATE-0022 Creative Enzymes 1g 475 EUR

pdCas9- Bacteria Plasmid

PVT6332 Lifescience Market 2 ug 266 EUR

Human His-Bacteria-Protein (His-Bacteria-Protein) ELISA Kit

abx259620-96tests Abbexa 96 tests 911 EUR

cDNA from Pneumonia: Lung

C1236152Ld-4 Biochain 40 reactions 811 EUR

Bacteria Genomic DNA Kit

20-abx098080 Abbexa
 • 105.00 EUR
 • 244.00 EUR
 • 2 rxns
 • 50 rxns

Gram Positive Bacteria Antibody

abx021739-1mg Abbexa 1 mg 1017 EUR

Gram Positive Bacteria Antibody

abx021740-1mg Abbexa 1 mg 1017 EUR

Bacteria RNA Plus Reagent

R402-01 Vazyme 20 ml 130 EUR

NOCIVE BREWERS BACTERIA AGAR

N14-112-10kg Alphabiosciences 10 kg Ask for price

NOCIVE BREWERS BACTERIA AGAR

N14-112-2Kg Alphabiosciences 2 Kg Ask for price

NOCIVE BREWERS BACTERIA AGAR

N14-112-500g Alphabiosciences 500 g Ask for price

Gram Positive Bacteria Antibody

10-2776 Fitzgerald 1 mg 605 EUR

Gram Positive Bacteria Antibody

10-2777 Fitzgerald 1 mg 605 EUR

Gram Positive Bacteria Antibody

10-2778 Fitzgerald 1 mg 448 EUR

Gram Positive Bacteria Antibody

10-2779 Fitzgerald 1 mg 448 EUR

Atypical CAP PCR kit

PCR-H713-48D Bioingentech 50T 453 EUR

Atypical CAP PCR kit

PCR-H713-96D Bioingentech 100T 572 EUR

Total Protein from Pneumonia: Lung

P1236152Ld-4 Biochain 1 mg 461 EUR

Frozen Tissue Section - Pneumonia: Lung

T1236152Ld-4 Biochain 5 slides 465 EUR

Paraffin Tissue Section - Pneumonia: Lung

T2236152Ld-4 Biochain 5 slides 465 EUR

Pneumonia virus of Mice protein

30-1270 Fitzgerald 1 mg 241 EUR

Rapid Bacteria RNA Isolation Kit

BS8625 Bio Basic 50Preps 79.69 EUR

Necrotizing hepatopancreatitis bacteria PCR kit

PCR-V281-48D Bioingentech 50T 453 EUR

Necrotizing hepatopancreatitis bacteria PCR kit

PCR-V281-96D Bioingentech 100T 572 EUR

Antibody for Bacteria HSP16.6 (Cyanobacteria)

SPC-307D Stressmarq 0.1ml 366 EUR

Bacteria beta Galactosidase (GLB1) Protein

abx670038-5mg Abbexa 5 mg 439 EUR

anti- His-Bacteria-Protein antibody

FNab03872 FN Test 100µg 585 EUR

Acid Fast Bacteria Stain Kit

K1424-125 Biovision 338 EUR

Acid Fast Bacteria Stain Kit

K1424-30 Biovision 272 EUR

Anti-His-Bacteria-Protein antibody

PAab03872 Lifescience Market 100 ug 412 EUR

Atypical CAP RT PCR kit

RTq-H713-100D Bioingentech 100T 717 EUR

Atypical CAP RT PCR kit

RTq-H713-150D Bioingentech 150T 808 EUR

Atypical CAP RT PCR kit

RTq-H713-50D Bioingentech 50T 598 EUR

ELISA kit for Mouse Pneumonia virus

KTE71615-48T Abbkine 48T 354 EUR

ELISA kit for Mouse Pneumonia virus

KTE71615-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2252 EUR

ELISA kit for Mouse Pneumonia virus

KTE71615-96T Abbkine 96T 572 EUR

Pneumonia virus of mice PCR kit

PCR-V384-48R Bioingentech 50T 823 EUR

Pneumonia virus of mice PCR kit

PCR-V384-96R Bioingentech 100T 1113 EUR

RealScreen Chlamydia pneumonia IgA ELISA Kit

EL004-096 GenDepot 96T 887 EUR

RealScreen Chlamydia pneumonia IgG ELISA Kit

EL005-096 GenDepot 96T 887 EUR

RealScreen Chlamydia pneumonia IgM ELISA Kit

EL006-096 GenDepot 96T 887 EUR

ELISA kit for Rat Pneumonia virus

KTE101139-48T Abbkine 48T 354 EUR

ELISA kit for Rat Pneumonia virus

KTE101139-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2252 EUR

ELISA kit for Rat Pneumonia virus

KTE101139-96T Abbkine 96T 572 EUR

Frozen Tissue Section Panel - Mouse Whole Brain Segmentation Panel

T6334035 Biochain 5 slides 931 EUR

Paraffin Tissue Section Panel - Mouse Whole Brain Segmentation Panel

T8334035 Biochain 5 slides 556 EUR

Rapid Bacteria Genomic DNA Isolation Kit

BS8225 Bio Basic 50Preps 76.64 EUR

Mouse antibody for Gram + bacteria LTA

3801 Virostat 100 ug 321.88 EUR

Mouse antibody for Gram + bacteria LTA

3802 Virostat 100 ug 321.88 EUR

Mouse antibody for Gram + bacteria LTA

3803 Virostat 100 ug 321.88 EUR

Mouse antibody for Gram + bacteria LTA

3811 Virostat 100 ug 321.88 EUR

Necrotizing hepatopancreatitis bacteria RT PCR kit

RTq-V281-100D Bioingentech 100T 717 EUR

Necrotizing hepatopancreatitis bacteria RT PCR kit

RTq-V281-150D Bioingentech 150T 808 EUR

Necrotizing hepatopancreatitis bacteria RT PCR kit

RTq-V281-50D Bioingentech 50T 598 EUR

Bacteria Borrelia burgdorferi (B. burgdorferi) Protein

abx670009-1mg Abbexa 1 mg 425 EUR

Bacteria Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae) Protein

abx670063-1ml Abbexa 1 ml 495 EUR

Bacteria Chlamydia trachomatis (C. trachomatis) Protein

abx670256-1ml Abbexa 1 ml 592 EUR

Prolysol BC Protein extraction buffer, Bacteria

P4100-100 GenDepot 100 rxns 226 EUR

Acid Fast Bacteria (AFB) Stain Kit

FAB-1 ScyTek Laboratories 125 ml ea. 133 EUR

Acid Fast Bacteria (AFB) Stain Kit

FAB-2 ScyTek Laboratories 30 ml ea. 92 EUR

Acid Fast Bacteria (AFB) Stain Kit

FAB-500 ScyTek Laboratories 500 ml ea. 232 EUR

His-Bacteria-Protein ELISA KIT|Human

EF010126 Lifescience Market 96 Tests 689 EUR

FastPure Bacteria DNA Isolation Mini Kit

DC103 Vazyme 100 rxn 177 EUR

Ribo-off rRNA Depletion Kit (Bacteria)

N407-01 Vazyme 12 rxn 423 EUR

Ribo-off rRNA Depletion Kit (Bacteria)

N407-02 Vazyme 24 rxn 680 EUR

Pneumonia virus of mice RT PCR kit

RTq-V384-100R Bioingentech 100T 1311 EUR

Pneumonia virus of mice RT PCR kit

RTq-V384-150R Bioingentech 150T 1787 EUR

Pneumonia virus of mice RT PCR kit

RTq-V384-50R Bioingentech 50T 963 EUR

Recombinant Chlamydia Pneumonia Protein, His, E.coli-100ug

QP11413-100ug EnQuireBio 100ug 218 EUR

Recombinant Chlamydia Pneumonia Protein, His, E.coli-1mg

QP11413-1mg EnQuireBio 1mg 1261 EUR

Recombinant Chlamydia Pneumonia Protein, His, E.coli-500ug

QP11413-500ug EnQuireBio 500ug 663 EUR

Atypical Kinase COQ8B, Mitochondrial (ADCK4) Antibody

20-abx302595 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 1845.00 EUR
 • 599.00 EUR
 • 182.00 EUR
 • 300.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Atypical CAP One-Step PCR kit

Oneq-H713-100D Bioingentech 100T 866 EUR

Atypical CAP One-Step PCR kit

Oneq-H713-150D Bioingentech 150T 981 EUR

Atypical CAP One-Step PCR kit

Oneq-H713-50D Bioingentech 50T 718 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (CD234) Antibody

20-abx121055 Abbexa
 • 300.00 EUR
 • 439.00 EUR
 • 189.00 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Atypical Kinase ADCK3, Mitochondrial (COQ8A) Antibody

20-abx111562 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 398.00 EUR
 • 150 ul
 • 50 ul

Atypical Kinase COQ8B, Mitochondrial (ADCK4) Antibody

abx038044-100ug Abbexa 100 ug 391 EUR

Atypical Kinase COQ8A, Mitochondrial (ADCK3) Antibody

20-abx013708 Abbexa
 • 314.00 EUR
 • 98.00 EUR
 • 398.00 EUR
 • 495.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

Atypical Kinase COQ8B, Mitochondrial (ADCK4) Antibody

20-abx013756 Abbexa
 • 314.00 EUR
 • 98.00 EUR
 • 398.00 EUR
 • 495.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

Atypical Kinase COQ8A, Mitochondrial (ADCK3) Antibody

20-abx006933 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 592.00 EUR
 • 182.00 EUR
 • 314.00 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Atypical Chemokine Receptor 1 (CD234) Antibody

20-abx015232 Abbexa
 • 314.00 EUR
 • 98.00 EUR
 • 398.00 EUR
 • 495.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

Atypical Chemokine Receptor 1 (CD234) Antibody

abx412034-01mg Abbexa 0.1 mg 509 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (CD234) Antibody

abx412035-01mg Abbexa 0.1 mg 537 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (DARC) Antibody

abx430507-200ul Abbexa 200 ul 384 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Antibody

20-abx318569 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 1845.00 EUR
 • 599.00 EUR
 • 182.00 EUR
 • 300.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Atypical Kinase ADCK3, Mitochondrial (COQ8A) Antibody

20-abx320397 Abbexa
 • 300.00 EUR
 • 244.00 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Atypical Chemokine Receptor 2 (ACKR2) Antibody

20-abx322815 Abbexa
 • 314.00 EUR
 • 244.00 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

Atypical Chemokine Receptor 1 (DARC) Antibody

abx232243-100ug Abbexa 100 ug 481 EUR

Co więcej, przeszukiwanie bibliotek umożliwiło identyfikację czterech nowych polipeptydów immunogennych, odpowiednio, kodowanych przez fragmenty otwartych ramek odczytu MPN152, MPN426, MPN456 i MPN-500, podkreślając i dodatkowo potwierdzając potencjał technologii prezentacji lambda w wykrywaniu antygenów i epitopów.

Leave a Reply

Your email address will not be published.