• 9 czerwca, 2022

Histoplazmoza

Chociaż histoplazmoza jest wysoce endemiczna w niektórych regionach obu Ameryk, choroba może być obserwowana na całym świecie i nie należy jej pomijać u pacjentów z niewyjaśnionymi chorobami płuc lub chorobami ogólnoustrojowymi. Większość pacjentów wykazuje oznaki i objawy płucne, którym towarzyszą anomalie radiologiczne , które często mylone są z  pozaszpitalnym zapaleniem płuc  wywołanym przez  czynniki bakteryjne  lub wirusowe. Po rozważeniu diagnozy  panel  testów mykologicznych i nieopartych na hodowli jest wystarczający do ustalenia diagnozy w ciągu kilku dni do tygodnia u większości pacjentów. Po zdiagnozowaniu leczenie jest bardzo skuteczne nawet u pacjentów z obniżoną odpornością.

Różnicowanie  pozaszpitalnego zapalenia płuc bakteryjnego  i wirusowego   u dzieci.

 • Specyficzne dla drobnoustrojów rozpoznanie  pozaszpitalnego zapalenia płuc u dzieci  (CAP) oraz rozróżnienie między przypadkami typowymi bakteryjnymi ,  atypowymi bakteryjnymi i  wirusowymi jest trudne. Celem niniejszej pracy była ocena roli czterech niespecyficznych markerów stanu zapalnego w surowicy i ich kombinacji, uzupełnionych o wyniki badań radiologicznych klatki piersiowej, w skriningu   etiologii bakteryjnej PZP u dzieci.
 • U 101 dzieci z CAP oznaczono prokalcytoninę w surowicy (PCT), białko C-reaktywne (CRP) w surowicy, OB (OB) i liczbę białych krwinek (WBC), co zostało potwierdzone na radiogramie klatki piersiowej. Dowody na etiologię uzyskano u 68 pacjentów (67%) głównie przy użyciu panelu testów serologicznych obejmujących 15 patogenów.
 • Dla kombinacji CRP>> 100 mg/l, liczba WBC>> 15 x 10(9)/l, PCT>> 1,0 ng/ml i ESR>> 65 mm/h, iloraz prawdopodobieństwa pozytywnego wyniku testu ( LR+) wyniósł 2,7 w rozróżnieniu między pneumokokowym a wirusowym CAP i 3,9 między  atypowym  i wirusowym CAP. Jeśli wystąpiła wyższa wartość jednego z tych czterech parametrów (CRP>> 200 mg/L, liczba WBC>> 22 x 10(9)/L, PCT>> 18 ng/mL lub ESR>> 90 mm/h) LR+ zmieniło się na>>lub=3,4, co oznacza znaczny wzrost od prawdopodobieństwa choroby przed testem do potestu. Naciek radiologiczny w pęcherzykach wiązał się z wyższymi wartościami nieswoistych markerów stanu zapalnego w porównaniu z naciekami śródmiąższowymi, ale nie stwierdzono istotnego związku między wynikami radiologicznymi a etiologicznymi.
 • CRP, liczba białych krwinek, PCT i OB lub ich kombinacje mają ograniczoną rolę w badaniach przesiewowych  bakteryjnego  i wirusowego CAP u dzieci. Jeśli wszystkie lub większość tych markerów jest podwyższona,  etiologia bakteryjna  jest wysoce prawdopodobna, ale niskie wartości nie wykluczają  etiologii bakteryjnej  .

Cechy radiograficzne Mycoplasma  pneumonia e  pneumonia : diagnostyka różnicowa i czas wykonania.

 1. Wytyczne Japanese Respiratory Society proponują diagnostykę różnicową  atypowego   i  bakteryjnego zapalenia płuc przy  użyciu systemu punktacji do wyboru odpowiedniego antybiotyku. Aby ulepszyć ten system punktacji, wytyczne poszukują nowego konkretnego parametru. Celem tego badania było wyjaśnienie wzoru  nieprawidłowości związanych  z Mycoplasma  pneumonia e  pneumonia  w tomografii komputerowej klatki piersiowej (CT) oraz czy wyniki radiologiczne mogą odróżnić M.  pneumonia e  pneumonia  od Streptococcus  pneumonia e  pneumonia .
 2. Przeprowadzono retrospektywny przegląd wyników CT 64 przypadków i 68 przypadków, w których odpowiednio M.  pneumonia e i S.  pneumonia e były jedynymi patogenami zidentyfikowanymi przez panel zastosowanych testów diagnostycznych.
 3. Spośród 64 pacjentów z zapaleniem płuc wywołanym przez M.  pneumonia e najczęściej  obserwowano pogrubienie ściany oskrzeli (81%), a następnie guzki środkowe (78%), osłabienie matowej szyby (78%) i konsolidację (61%). Pogrubienie ściany oskrzeli i guzki środkowe zrazikowe obserwowano częściej u pacjentów z M.  pneumonia e niż u pacjentów z S.  pneumonia e (p < 0,0001).
 4. Obecność obustronnego pogrubienia ściany oskrzeli lub guzków środkowych zrazików obserwowano jedynie u pacjentów z  zapaleniem płuc wywołanym przez M. pneumonia e  . Korzystając z systemu punktacji wytycznych Japanese Respiratory Society i wyników TK klatki piersiowej, 97% pacjentów z M.  pneumonia e było podejrzewanych o M.  pneumonia e  zapalenie płuc  bez serologii.
 5. Porównując wyniki CT między stadium we wczesnym stadium a stadium zaawansowania u tych samych pacjentów z ciężkim  zapaleniem płuc , cechy radiologiczne wczesnego stadium zapalenia płuc M.  pneumonia e nie   były wyraźnie obserwowane w stadium zaawansowania.
 6. Obecne wyniki wskazują, że diagnoza M.  pneumonia e  pneumonia  wydaje się być wiarygodna w przypadku połączenia pogrubienia ściany oskrzeli i guzków środkowych zrazików w obrazach TK. Jednak te wyniki CT nie są obserwowane u pacjentów z postępującym ciężkim M.  pneumonia e  zapaleniem płuc  .

Skuteczność prokalcytoniny w surowicy w ocenie ciężkości  pozaszpitalnego zapalenia płuc  w dzieciństwie.

 1. Diagnostyka  pozaszpitalnego zapalenia płuc  (CAP) w dzieciństwie specyficzna dla drobnoustrojów jest trudna w praktyce klinicznej. Zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej i nieswoiste markery stanu zapalnego zostały wykorzystane do oddzielenia przypuszczalnie  infekcji bakteryjnej  od wirusowej, ale wyniki były niespójne.
 2. Celem pracy była ocena przydatności prokalcytoniny (PCT) w ocenie ciężkości oraz  bakteryjnej  lub wirusowej etiologii CAP. PCT w surowicy mierzono testem immunoluminometrycznym u 100 pacjentów z CAP; 26 leczono w trybie stacjonarnym, a 74 w trybie ambulatoryjnym.
 3. Według rozpoznania radiologicznego naciek płucny uznano za pęcherzykowy w 62 przypadkach i śródmiąższowy w 38 przypadkach.
 4. Etiologia  bakteryjna  i wirusowa  zapalenia płuc  została zbadana przez obszerny  panel testów serologicznych . Nie stwierdzono różnic w stężeniach PCT między 4 grupami etiologicznymi (pneumokoki,  atypowe  bakterie , wirusy, nieznane) i 3 grupy wiekowe (< 2, 2-4 i>> lub = 5 lat).
 5. PCT w surowicy wyniosło >0,5 ng/ml u 69%, >1,0 ng/ml u 54% i >2,0 ng/ml u 47% wszystkich pacjentów.
 6. PCT była wyższa u pacjentów przyjętych niż ambulatoryjnych (mediana odpowiednio 17,81 vs 0,72 ng/ml, p<0,01) oraz wyższa w pęcherzykowym niż śródmiąższowym  zapaleniu płuc  (mediana odpowiednio 9,43 vs 0,53 ng/ml, p<0,01).
 7. Podsumowując, stwierdzono, że wartości PCT w surowicy są związane z nasileniem CAP u dzieci, mimo że nie były one zdolne do różnicowania etiologii bakteryjnej i wirusowej przy żadnym poziomie stężenia w surowicy  .

Odkrycie nowych antygenów Mycoplasma pneumoniae przy użyciu biblioteki prezentacji całego genomu lambda.

 1. Mycoplasma  pneumonia e jest główną przyczyną  atypowego  zapalenia płuc  u dzieci i młodych dorosłych. Kolonizacja bakteryjna  może zachodzić zarówno w górnych, jak i dolnych drogach oddechowych i ma miejsce zarówno endemicznie, jak i epidemicznie na całym świecie.  Charakterystyczne jest, że infekcja ma charakter przewlekły i ma przebieg przewlekły, a w odpowiedzi na kolonizację bakteryjną zaangażowane są zarówno mechanizmy humoralne, jak i komórkowe  .
 2. Aby zidentyfikować  białka bakteryjne  rozpoznawane na podstawie odpowiedzi przeciwciał gospodarza, stworzono bibliotekę całego genomu M.  pneumonia e, która była prezentowana na bakteriofagu lambda.
 3. Wyzwanie takiej biblioteki z surowicami od osób hospitalizowanych z powodu mykoplazmalnego  zapalenia płuc  pozwoliło na identyfikację  panelu  rekombinowanych bakteriofagów niosących epitopy komórek B.
 4. Wśród znanych już antygenów komórek B M.  pneumonia e nasze wyniki potwierdziły immunogenność adhezyn P1 i P30. Ponadto dane przedstawione w tym badaniu lokalizowały w ich sekwencjach epitopy immunodominujące rozpoznawane przez ludzkie immunoglobuliny.

NATtrol Pneumonia Panel-Atypical Bacteria & Viruses (12 x 0.2mL, 2 x 1.2 mL)

NATPPA-BIO Zeptometrix 12 x 0.2mL, 2 x 1.2 mL 588 EUR

genesigPLEX Atypical Pneumonia Kit

R01001 Novacyt Group 100 tests 1777 EUR

NATtrol Pneumonia Panel-Quantifiable Bacteria (17 x 0.2 mL, 3 x 1.2 mL)

NATPPQ-BIO Zeptometrix 17 x 0.2 mL, 3 x 1.2 mL 830 EUR

Bacteria Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae) Protein

abx670063-1ml Abbexa 1 ml 594 EUR

Mixed Titer Bacteria Panel for Platelets (12 Samples 0.1 mL)

820000 Zeptometrix 12 Samples 0.1 mL 488 EUR

Mixed Titer Bacteria Panel for Platelets (12 Samples 0.1 mL)

0820000 Zeptometrix - 488 EUR

Atypical CAP PCR kit

PCR-H713-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

Atypical CAP PCR kit

PCR-H713-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

Atypical CAP RT PCR kit

RTq-H713-100D Bioingentech 100T 860.4 EUR

Atypical CAP RT PCR kit

RTq-H713-150D Bioingentech 150T 969.6 EUR

Atypical CAP RT PCR kit

RTq-H713-50D Bioingentech 50T 717.6 EUR

FAT1 (FAT atypical cadherin 1)

MBS4380895-002mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.02mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 230 EUR

FAT1 (FAT atypical cadherin 1)

MBS4380895-01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 405 EUR

FAT1 (FAT atypical cadherin 1)

MBS4380895-01mgWithoutBSAat1mgmL MyBiosource 0.1mg(WithoutBSAat1mg/mL) 405 EUR

FAT1 (FAT atypical cadherin 1)

MBS4380895-5x01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 1725 EUR

FAT1 (FAT atypical cadherin 1)

MBS4380895-5x01mgWithoutBSAat1mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithoutBSAat1mg/mL) 1725 EUR

Atypical CAP One-Step PCR kit

Oneq-H713-100D Bioingentech 100T 1039.2 EUR

Atypical CAP One-Step PCR kit

Oneq-H713-150D Bioingentech 150T 1177.2 EUR

Atypical CAP One-Step PCR kit

Oneq-H713-50D Bioingentech 50T 861.6 EUR

Bacterial Vaginosis BV Test Card 4 panel

INV-1040 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 2 EUR

Human Atypical chemokine receptor 3 (ACKR3)

1-CSB-EP006257HU Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Human Atypical chemokine receptor 3 (ACKR3)

1-CSB-CF006257HU Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2)

MBS439953-002mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.02mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 230 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2)

MBS439953-01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 405 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2)

MBS439953-01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 405 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2)

MBS439953-5x01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 1725 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2)

MBS439953-5x01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 1725 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (DARC) Antibody

abx232243-100ug Abbexa 100 ug 577.2 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (DARC) Antibody

abx430507-200ul Abbexa 200 ul 460.8 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (CD234) Antibody

20-abx121055 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Atypical Chemokine Receptor 1 (CD234) Antibody

20-abx015232 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

Atypical Chemokine Receptor 4 (ACKR4) Antibody

20-abx325708 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Atypical Chemokine Receptor 4 (ACKR4) Antibody

20-abx325726 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Atypical Chemokine Receptor 3 (ACKR3) Antibody

20-abx329895 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Atypical Chemokine Receptor 2 (ACKR2) Antibody

20-abx324784 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Atypical Chemokine Receptor 1 (CD234) Antibody

abx412034-01mg Abbexa 0.1 mg 610.8 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (CD234) Antibody

abx412035-01mg Abbexa 0.1 mg 644.4 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Antibody

20-abx318569 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Atypical Chemokine Receptor 2 (ACKR2) Antibody

20-abx322815 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Atypical Chemokine Receptor 2 (ACKR2) Antibody

abx119630-100l Abbexa 100 µl 312.5 EUR

Atypical Chemokine Receptor 2 (ACKR2) Antibody

abx119630-20l Abbexa 20 µl 43.75 EUR

Atypical Chemokine Receptor 2 (ACKR2) Antibody

abx119630-50l Abbexa 50 µl 237.5 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Antibody

abx112186-100l Abbexa 100 µl 612.5 EUR

Atypical Chemokine Receptor 2 (ACKR2) Antibody

abx015224-100g Abbexa 100 µg 43.75 EUR

Atypical Chemokine Receptor 2 (ACKR2) Antibody

abx015224-1mg Abbexa 1 mg 237.5 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Antibody

abx015232-1mg Abbexa 1 mg 43.75 EUR

Atypical Chemokine Receptor 4 (ACKR4) Antibody

abx015221-1mg Abbexa 1 mg 43.75 EUR

Atypical Chemokine Receptor 4 (ACKR4) Antibody

abx249439-96tests Abbexa 96 tests 43.75 EUR

Atypical Chemokine Receptor 3 (ACKR3) Antibody

abx140638-100g Abbexa 100 µg 287.5 EUR

Atypical Chemokine Receptor 2 (ACKR2) Antibody

abx231341-100g Abbexa 100 µg 350 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Antibody

abx232243-100g Abbexa 100 µg 350 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Antibody

abx430507-200l Abbexa 200 µl 387.5 EUR

Atypical Chemokine Receptor 2 (ACKR2) Antibody

abx324784-100g Abbexa 100 µg 250 EUR

Atypical Chemokine Receptor 2 (ACKR2) Antibody

abx324784-50g Abbexa 50 µg 187.5 EUR

Atypical Chemokine Receptor 4 (ACKR4) Antibody

abx325708-100g Abbexa 100 µg 250 EUR

Atypical Chemokine Receptor 4 (ACKR4) Antibody

abx325708-50g Abbexa 50 µg 187.5 EUR

Atypical Chemokine Receptor 4 (ACKR4) Antibody

abx325726-100g Abbexa 100 µg 250 EUR

Atypical Chemokine Receptor 4 (ACKR4) Antibody

abx325726-50g Abbexa 50 µg 187.5 EUR

Atypical chemokine receptor 1 (ACKR1) Antibody

abx402225-25g Abbexa 25 µg 287.5 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Antibody

abx412034-100g Abbexa 100 µg 462.5 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Antibody

abx412035-100g Abbexa 100 µg 475 EUR

Atypical Chemokine Receptor 3 (ACKR3) Antibody

abx329895-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Atypical Chemokine Receptor 3 (ACKR3) Antibody

abx329895-20g Abbexa 20 µg 187.5 EUR

Atypical Chemokine Receptor 3 (ACKR3) Antibody

abx329895-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Antibody

abx318569-100l Abbexa 100 µl 250 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Antibody

abx318569-50l Abbexa 50 µl 162.5 EUR

Atypical Chemokine Receptor 2 (ACKR2) Antibody

abx322815-100g Abbexa 100 µg 250 EUR

Atypical Chemokine Receptor 2 (ACKR2) Antibody

abx322815-50g Abbexa 50 µg 187.5 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Antibody

abx322847-100g Abbexa 100 µg 250 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Antibody

abx322847-50g Abbexa 50 µg 187.5 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Antibody

abx103809-100g Abbexa 100 µg 725 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Antibody

abx103809-20g Abbexa 20 µg 262.5 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Antibody

abx103809-50g Abbexa 50 µg 337.5 EUR

Recombinant human Atypical chemokine receptor 3

P1836 FN Test 100ug Ask for price

Recombinant Human Atypical chemokine receptor 3

MBS968533-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 960 EUR

Recombinant Human Atypical chemokine receptor 3

MBS968533-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 260 EUR

Recombinant Human Atypical chemokine receptor 3

MBS968533-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 715 EUR

Recombinant Human Atypical chemokine receptor 3

MBS968533-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 410 EUR

Recombinant Human Atypical chemokine receptor 3

MBS968533-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 835 EUR

Atypical Kinase ADCK3, Mitochondrial (COQ8A) Antibody

20-abx111562 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 150 ul
 • 50 ul

Atypical Kinase COQ8A, Mitochondrial (ADCK3) Antibody

20-abx006933 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Atypical Kinase COQ8B, Mitochondrial (ADCK4) Antibody

abx038044-100ug Abbexa 100 ug 469.2 EUR

Atypical Kinase COQ8A, Mitochondrial (ADCK3) Antibody

20-abx013708 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

Atypical Kinase COQ8B, Mitochondrial (ADCK4) Antibody

20-abx013756 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

Atypical Kinase ADCK3, Mitochondrial (COQ8A) Antibody

abx332565-100ul Abbexa 100 ul 510 EUR

Atypical Kinase ADCK3, Mitochondrial (COQ8A) Antibody

20-abx329257 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Atypical Kinase COQ8B, Mitochondrial (ADCK4) Antibody

20-abx302595 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Atypical Kinase ADCK3, Mitochondrial (COQ8A) Antibody

20-abx320397 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Atypical Kinase ADCK3, Mitochondrial (COQ8A) Antibody

abx111562-100l Abbexa 100 µl 612.5 EUR

Atypical Kinase COQ8B, Mitochondrial (ADCK4) Antibody

abx302595-100g Abbexa 100 µg 362.5 EUR

Atypical Kinase COQ8B, Mitochondrial (ADCK4) Antibody

abx302595-20g Abbexa 20 µg 162.5 EUR

Atypical Kinase COQ8B, Mitochondrial (ADCK4) Antibody

abx302595-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

Atypical Kinase COQ8B, Mitochondrial (ADCK4) Antibody

abx038044-100g Abbexa 100 µg 337.5 EUR

Atypical Kinase COQ8B, Mitochondrial (ADCK4) Antibody

abx038044-1mg Abbexa 1 mg Ask for price

Atypical Kinase ADCK3, Mitochondrial (COQ8A) Antibody

abx329257-100l Abbexa 100 µl 187.5 EUR

Atypical Kinase ADCK3, Mitochondrial (COQ8A) Antibody

abx320397-100l Abbexa 100 µl 350 EUR

Atypical Kinase ADCK3, Mitochondrial (COQ8A) Antibody

abx320397-50l Abbexa 50 µl 237.5 EUR

Atypical Kinase COQ8A, Mitochondrial (ADCK3) Antibody

abx013708-100l Abbexa 100 µl 43.75 EUR

Atypical Kinase COQ8B, Mitochondrial (ADCK4) Antibody

abx013756-100l Abbexa 100 µl 43.75 EUR

Atypical Kinase COQ8A, Mitochondrial (ADCK3) Antibody

abx006933-100g Abbexa 100 µg 275 EUR

Atypical Kinase COQ8A, Mitochondrial (ADCK3) Antibody

abx006933-10g Abbexa 10 µg 175 EUR

Atypical Kinase COQ8A, Mitochondrial (ADCK3) Antibody

abx006933-200g Abbexa 200 µg 387.5 EUR

Atypical Chemokine Receptor 3 (ACKR3) Antibody (PE)

abx347180-100l Abbexa 100 µl Ask for price

Atypical Chemokine Receptor 3 (ACKR3) Antibody (PE)

abx347180-50l Abbexa 50 µl 400 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Antibody (HRP)

abx307132-100g Abbexa 100 µg 362.5 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Antibody (HRP)

abx307132-20g Abbexa 20 µg 162.5 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Antibody (HRP)

abx307132-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

Mouse Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Protein

abx066365-100g Abbexa 100 µg 587.5 EUR

Mouse Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Protein

abx066365-10g Abbexa 10 µg 225 EUR

Mouse Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Protein

abx066365-50g Abbexa 50 µg 400 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Antibody (FITC)

abx307133-100g Abbexa 100 µg 362.5 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Antibody (FITC)

abx307133-20g Abbexa 20 µg 162.5 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Antibody (FITC)

abx307133-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

Human Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Protein

abx652168-5mg Abbexa 5 mg 5300 EUR

Rat Atypical Chemokine Receptor 4 (ACKR4) CLIA Kit

abx196804-100l Abbexa 100 µl Ask for price

Rat Atypical Chemokine Receptor 4 (ACKR4) CLIA Kit

abx196804-50l Abbexa 50 µl 618.75 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (DARC) Antibody (Biotin)

abx430508-200ul Abbexa 200 ul 460.8 EUR

Rat Ackr2 / Atypical chemokine receptor 2 ELISA Kit

E14064r EIAab 96T 796 EUR

Rat ACKR2/Atypical Chemokine Receptor 2 ELISA Kit

MBS2890182-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4080 EUR

Rat ACKR2/Atypical Chemokine Receptor 2 ELISA Kit

MBS2890182-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 390 EUR

Rat ACKR2/Atypical Chemokine Receptor 2 ELISA Kit

MBS2890182-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2220 EUR

Rat ACKR2/Atypical Chemokine Receptor 2 ELISA Kit

MBS2890182-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 520 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Antibody (Biotin)

abx307134-100g Abbexa 100 µg 362.5 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Antibody (Biotin)

abx307134-20g Abbexa 20 µg 162.5 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Antibody (Biotin)

abx307134-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Antibody (Biotin)

abx430508-200l Abbexa 200 µl 387.5 EUR

Mouse Atypical Chemokine Receptor 4 (ACKR4) CLIA Kit

abx196803-100l Abbexa 100 µl Ask for price

Mouse Atypical Chemokine Receptor 4 (ACKR4) CLIA Kit

abx196803-50l Abbexa 50 µl 618.75 EUR

FAT1 (FAT atypical cadherin 1)(FAT1-3D7/1), 1mg/mL

BNUM2322-50 Biotium 1uL 396 EUR

FAT1 (FAT atypical cadherin 1)(FAT1-3D7/1), 0.2mg/mL

BNUB2322-100 Biotium 1uL 225 EUR

FAT1 (FAT atypical cadherin 1)(FAT1-3D7/1), 0.2mg/mL

BNUB2322-500 Biotium 1uL 485 EUR

Mouse Atypical Chemokine Receptor 4 (ACKR4) ELISA Kit

abx255250-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Mouse Atypical Chemokine Receptor 4 (ACKR4) ELISA Kit

abx255250-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Human Atypical Chemokine Receptor 4 (ACKR4) ELISA Kit

abx354326-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Human Atypical Chemokine Receptor 4 (ACKR4) ELISA Kit

abx354326-596tests Abbexa 5 × 96 tests 587.5 EUR

Mouse Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) ELISA Kit

abx500743-96tests Abbexa 96 tests 687.5 EUR

Mouse Atypical chemokine receptor 2 (ACKR2) ELISA Kit

abx500745-96tests Abbexa 96 tests 687.5 EUR

Human ACKR2 / Atypical chemokine receptor 2 ELISA Kit

E14064h EIAab 96T 736 EUR

Mouse Ackr2 / Atypical chemokine receptor 2 ELISA Kit

E14064m EIAab 96T 776 EUR

Human ACKR2/Atypical Chemokine Receptor 2 ELISA Kit

MBS2890180-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4080 EUR

Human ACKR2/Atypical Chemokine Receptor 2 ELISA Kit

MBS2890180-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 390 EUR

Human ACKR2/Atypical Chemokine Receptor 2 ELISA Kit

MBS2890180-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2220 EUR

Human ACKR2/Atypical Chemokine Receptor 2 ELISA Kit

MBS2890180-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 520 EUR

Mouse ACKR2/Atypical Chemokine Receptor 2 ELISA Kit

MBS2890181-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4080 EUR

Mouse ACKR2/Atypical Chemokine Receptor 2 ELISA Kit

MBS2890181-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 390 EUR

Mouse ACKR2/Atypical Chemokine Receptor 2 ELISA Kit

MBS2890181-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2220 EUR

Mouse ACKR2/Atypical Chemokine Receptor 2 ELISA Kit

MBS2890181-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 520 EUR

Recombinant Human Atypical chemokine receptor 3(ACKR3)

AP78156 SAB each Ask for price

Recombinant Human Atypical chemokine receptor 3 (ACKR3)

CSB-CF006257HU(A4) Cusabio 312 mg Ask for price

Rat Atypical Kinase COQ8A, Mitochondrial (COQ8A) ELISA Kit

abx501061-96tests Abbexa 96 tests 687.5 EUR

Rat Atypical Kinase COQ8B, Mitochondrial (COQ8B) ELISA Kit

abx501064-96tests Abbexa 96 tests 687.5 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5), 0.2mg/mL

BNUB1320-100 Biotium 100uL 225 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5), 0.2mg/mL

BNUB1320-500 Biotium 500uL 485 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5), 1mg/mL

BNUM1320-50 Biotium 50uL 396 EUR

Pseudopodium-enriched atypical kinase 1 (PEAK1) Antibody

abx331275-100ul Abbexa 100 ul 510 EUR

Pseudopodium-enriched atypical kinase 1 (PEAK1) Antibody

20-abx324093 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Pseudopodium-enriched atypical kinase 1 (PEAK1) Antibody

abx324093-100g Abbexa 100 µg 250 EUR

Pseudopodium-enriched atypical kinase 1 (PEAK1) Antibody

abx324093-50g Abbexa 50 µg 187.5 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC801320-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC801320-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC811320-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC811320-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC051320-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC051320-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC431320-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC431320-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC551320-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC551320-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC701320-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC701320-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC611320-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC611320-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNCP1320-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNCR1320-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNCA1320-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNCH1320-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNCH1320-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNCAP1320-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNCAP1320-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Mouse Atypical Kinase COQ8A, Mitochondrial (COQ8A) ELISA Kit

abx501060-96tests Abbexa 96 tests 687.5 EUR

Human Atypical Kinase COQ8B, Mitochondrial (COQ8B) ELISA Kit

abx501062-96tests Abbexa 96 tests 687.5 EUR

Mouse Atypical Kinase COQ8B, Mitochondrial (COQ8B) ELISA Kit

abx501063-96tests Abbexa 96 tests 687.5 EUR

Resistance CRE Klebsiella Multiplex Real Time PCR test for detection of Klebsiella pneumoniae and resistance genes to carbapenems blaKPC and blaOXA48 associated to Gram- bacteria

T01977-96-T Sacace Biotechnologies 96 651.82 EUR

Recombinant Human Atypical chemokine receptor 2 (ACKR2) (Active)

CSB-CF004618HU Cusabio 8751 mg Ask for price

Recombinant Human Atypical chemokine receptor 1 (ACKR1) (Active)

CSB-CF624105HU Cusabio 8750 mg Ask for price

Recombinant Human Atypical chemokine receptor 3(ACKR3),partial

AP73926 SAB 1mg 1978 EUR

Recombinant Human Atypical chemokine receptor 3 (ACKR3), partial

CSB-EP006257HU Cusabio 961 mg Ask for price

Recombinant Human Atypical chemokine receptor 3 (ACKR3), partial

MBS9423506-002mg MyBiosource 0.02mg 285 EUR

Co więcej, przeszukiwanie bibliotek umożliwiło identyfikację czterech nowych polipeptydów immunogennych, odpowiednio, kodowanych przez fragmenty otwartych ramek odczytu MPN152, MPN426, MPN456 i MPN-500, podkreślając i dodatkowo potwierdzając potencjał technologii prezentacji lambda w wykrywaniu antygenów i epitopów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *