• 9 czerwca, 2022

Histoplazmoza

Chociaż histoplazmoza jest wysoce endemiczna w niektórych regionach obu Ameryk, choroba może być obserwowana na całym świecie i nie należy jej pomijać u pacjentów z niewyjaśnionymi chorobami płuc lub chorobami ogólnoustrojowymi. Większość pacjentów wykazuje oznaki i objawy płucne, którym towarzyszą anomalie radiologiczne , które często mylone są z  pozaszpitalnym zapaleniem płuc  wywołanym przez  czynniki bakteryjne  lub wirusowe. Po rozważeniu diagnozy  panel  testów mykologicznych i nieopartych na hodowli jest wystarczający do ustalenia diagnozy w ciągu kilku dni do tygodnia u większości pacjentów. Po zdiagnozowaniu leczenie jest bardzo skuteczne nawet u pacjentów z obniżoną odpornością.

Różnicowanie  pozaszpitalnego zapalenia płuc bakteryjnego  i wirusowego   u dzieci.

 • Specyficzne dla drobnoustrojów rozpoznanie  pozaszpitalnego zapalenia płuc u dzieci  (CAP) oraz rozróżnienie między przypadkami typowymi bakteryjnymi ,  atypowymi bakteryjnymi i  wirusowymi jest trudne. Celem niniejszej pracy była ocena roli czterech niespecyficznych markerów stanu zapalnego w surowicy i ich kombinacji, uzupełnionych o wyniki badań radiologicznych klatki piersiowej, w skriningu   etiologii bakteryjnej PZP u dzieci.
 • U 101 dzieci z CAP oznaczono prokalcytoninę w surowicy (PCT), białko C-reaktywne (CRP) w surowicy, OB (OB) i liczbę białych krwinek (WBC), co zostało potwierdzone na radiogramie klatki piersiowej. Dowody na etiologię uzyskano u 68 pacjentów (67%) głównie przy użyciu panelu testów serologicznych obejmujących 15 patogenów.
 • Dla kombinacji CRP>> 100 mg/l, liczba WBC>> 15 x 10(9)/l, PCT>> 1,0 ng/ml i ESR>> 65 mm/h, iloraz prawdopodobieństwa pozytywnego wyniku testu ( LR+) wyniósł 2,7 w rozróżnieniu między pneumokokowym a wirusowym CAP i 3,9 między  atypowym  i wirusowym CAP. Jeśli wystąpiła wyższa wartość jednego z tych czterech parametrów (CRP>> 200 mg/L, liczba WBC>> 22 x 10(9)/L, PCT>> 18 ng/mL lub ESR>> 90 mm/h) LR+ zmieniło się na>>lub=3,4, co oznacza znaczny wzrost od prawdopodobieństwa choroby przed testem do potestu. Naciek radiologiczny w pęcherzykach wiązał się z wyższymi wartościami nieswoistych markerów stanu zapalnego w porównaniu z naciekami śródmiąższowymi, ale nie stwierdzono istotnego związku między wynikami radiologicznymi a etiologicznymi.
 • CRP, liczba białych krwinek, PCT i OB lub ich kombinacje mają ograniczoną rolę w badaniach przesiewowych  bakteryjnego  i wirusowego CAP u dzieci. Jeśli wszystkie lub większość tych markerów jest podwyższona,  etiologia bakteryjna  jest wysoce prawdopodobna, ale niskie wartości nie wykluczają  etiologii bakteryjnej  .

Cechy radiograficzne Mycoplasma  pneumonia e  pneumonia : diagnostyka różnicowa i czas wykonania.

 1. Wytyczne Japanese Respiratory Society proponują diagnostykę różnicową  atypowego   i  bakteryjnego zapalenia płuc przy  użyciu systemu punktacji do wyboru odpowiedniego antybiotyku. Aby ulepszyć ten system punktacji, wytyczne poszukują nowego konkretnego parametru. Celem tego badania było wyjaśnienie wzoru  nieprawidłowości związanych  z Mycoplasma  pneumonia e  pneumonia  w tomografii komputerowej klatki piersiowej (CT) oraz czy wyniki radiologiczne mogą odróżnić M.  pneumonia e  pneumonia  od Streptococcus  pneumonia e  pneumonia .
 2. Przeprowadzono retrospektywny przegląd wyników CT 64 przypadków i 68 przypadków, w których odpowiednio M.  pneumonia e i S.  pneumonia e były jedynymi patogenami zidentyfikowanymi przez panel zastosowanych testów diagnostycznych.
 3. Spośród 64 pacjentów z zapaleniem płuc wywołanym przez M.  pneumonia e najczęściej  obserwowano pogrubienie ściany oskrzeli (81%), a następnie guzki środkowe (78%), osłabienie matowej szyby (78%) i konsolidację (61%). Pogrubienie ściany oskrzeli i guzki środkowe zrazikowe obserwowano częściej u pacjentów z M.  pneumonia e niż u pacjentów z S.  pneumonia e (p < 0,0001).
 4. Obecność obustronnego pogrubienia ściany oskrzeli lub guzków środkowych zrazików obserwowano jedynie u pacjentów z  zapaleniem płuc wywołanym przez M. pneumonia e  . Korzystając z systemu punktacji wytycznych Japanese Respiratory Society i wyników TK klatki piersiowej, 97% pacjentów z M.  pneumonia e było podejrzewanych o M.  pneumonia e  zapalenie płuc  bez serologii.
 5. Porównując wyniki CT między stadium we wczesnym stadium a stadium zaawansowania u tych samych pacjentów z ciężkim  zapaleniem płuc , cechy radiologiczne wczesnego stadium zapalenia płuc M.  pneumonia e nie   były wyraźnie obserwowane w stadium zaawansowania.
 6. Obecne wyniki wskazują, że diagnoza M.  pneumonia e  pneumonia  wydaje się być wiarygodna w przypadku połączenia pogrubienia ściany oskrzeli i guzków środkowych zrazików w obrazach TK. Jednak te wyniki CT nie są obserwowane u pacjentów z postępującym ciężkim M.  pneumonia e  zapaleniem płuc  .

Skuteczność prokalcytoniny w surowicy w ocenie ciężkości  pozaszpitalnego zapalenia płuc  w dzieciństwie.

 1. Diagnostyka  pozaszpitalnego zapalenia płuc  (CAP) w dzieciństwie specyficzna dla drobnoustrojów jest trudna w praktyce klinicznej. Zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej i nieswoiste markery stanu zapalnego zostały wykorzystane do oddzielenia przypuszczalnie  infekcji bakteryjnej  od wirusowej, ale wyniki były niespójne.
 2. Celem pracy była ocena przydatności prokalcytoniny (PCT) w ocenie ciężkości oraz  bakteryjnej  lub wirusowej etiologii CAP. PCT w surowicy mierzono testem immunoluminometrycznym u 100 pacjentów z CAP; 26 leczono w trybie stacjonarnym, a 74 w trybie ambulatoryjnym.
 3. Według rozpoznania radiologicznego naciek płucny uznano za pęcherzykowy w 62 przypadkach i śródmiąższowy w 38 przypadkach.
 4. Etiologia  bakteryjna  i wirusowa  zapalenia płuc  została zbadana przez obszerny  panel testów serologicznych . Nie stwierdzono różnic w stężeniach PCT między 4 grupami etiologicznymi (pneumokoki,  atypowe  bakterie , wirusy, nieznane) i 3 grupy wiekowe (< 2, 2-4 i>> lub = 5 lat).
 5. PCT w surowicy wyniosło >0,5 ng/ml u 69%, >1,0 ng/ml u 54% i >2,0 ng/ml u 47% wszystkich pacjentów.
 6. PCT była wyższa u pacjentów przyjętych niż ambulatoryjnych (mediana odpowiednio 17,81 vs 0,72 ng/ml, p<0,01) oraz wyższa w pęcherzykowym niż śródmiąższowym  zapaleniu płuc  (mediana odpowiednio 9,43 vs 0,53 ng/ml, p<0,01).
 7. Podsumowując, stwierdzono, że wartości PCT w surowicy są związane z nasileniem CAP u dzieci, mimo że nie były one zdolne do różnicowania etiologii bakteryjnej i wirusowej przy żadnym poziomie stężenia w surowicy  .

Odkrycie nowych antygenów Mycoplasma pneumoniae przy użyciu biblioteki prezentacji całego genomu lambda.

 1. Mycoplasma  pneumonia e jest główną przyczyną  atypowego  zapalenia płuc  u dzieci i młodych dorosłych. Kolonizacja bakteryjna  może zachodzić zarówno w górnych, jak i dolnych drogach oddechowych i ma miejsce zarówno endemicznie, jak i epidemicznie na całym świecie.  Charakterystyczne jest, że infekcja ma charakter przewlekły i ma przebieg przewlekły, a w odpowiedzi na kolonizację bakteryjną zaangażowane są zarówno mechanizmy humoralne, jak i komórkowe  .
 2. Aby zidentyfikować  białka bakteryjne  rozpoznawane na podstawie odpowiedzi przeciwciał gospodarza, stworzono bibliotekę całego genomu M.  pneumonia e, która była prezentowana na bakteriofagu lambda.
 3. Wyzwanie takiej biblioteki z surowicami od osób hospitalizowanych z powodu mykoplazmalnego  zapalenia płuc  pozwoliło na identyfikację  panelu  rekombinowanych bakteriofagów niosących epitopy komórek B.
 4. Wśród znanych już antygenów komórek B M.  pneumonia e nasze wyniki potwierdziły immunogenność adhezyn P1 i P30. Ponadto dane przedstawione w tym badaniu lokalizowały w ich sekwencjach epitopy immunodominujące rozpoznawane przez ludzkie immunoglobuliny.

NATtrol Pneumonia Panel-Atypical Bacteria & Viruses (12 x 0.2mL, 2 x 1.2 mL)

NATPPA-BIO Zeptometrix 12 x 0.2mL, 2 x 1.2 mL 588 EUR

NATtrol Pneumonia Panel-Quantifiable Bacteria (17 x 0.2 mL, 3 x 1.2 mL)

NATPPQ-BIO Zeptometrix 17 x 0.2 mL, 3 x 1.2 mL 830 EUR

Bacteria Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae) Protein

abx670063-1ml Abbexa 1 ml 594 EUR

Mixed Titer Bacteria Panel for Platelets (12 Samples 0.1 mL)

0820000 Zeptometrix - 488 EUR

Mixed Titer Bacteria Panel for Platelets (12 Samples 0.1 mL)

820000 Zeptometrix 12 Samples 0.1 mL 465 EUR

Atypical CAP PCR kit

PCR-H713-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

Atypical CAP PCR kit

PCR-H713-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

Atypical CAP RT PCR kit

RTq-H713-100D Bioingentech 100T 860.4 EUR

Atypical CAP RT PCR kit

RTq-H713-150D Bioingentech 150T 969.6 EUR

Atypical CAP RT PCR kit

RTq-H713-50D Bioingentech 50T 717.6 EUR

Bacterial Vaginosis BV Test Card 4 panel

INV-1040 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 2 EUR

Atypical CAP One-Step PCR kit

Oneq-H713-100D Bioingentech 100T 1039.2 EUR

Atypical CAP One-Step PCR kit

Oneq-H713-150D Bioingentech 150T 1177.2 EUR

Atypical CAP One-Step PCR kit

Oneq-H713-50D Bioingentech 50T 861.6 EUR

Human Atypical chemokine receptor 3 (ACKR3)

1-CSB-CF006257HU Cusabio
 • 1584.00 EUR
 • 712.80 EUR
 • 1020.00 EUR
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug

Human Atypical chemokine receptor 3 (ACKR3)

1-CSB-EP006257HU Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Atypical Chemokine Receptor 1 (DARC) Antibody

abx232243-100ug Abbexa 100 ug 577.2 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (DARC) Antibody

abx430507-200ul Abbexa 200 ul 460.8 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (ACKR1) Antibody

20-abx318569 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Atypical Chemokine Receptor 1 (CD234) Antibody

20-abx121055 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Atypical Chemokine Receptor 2 (ACKR2) Antibody

20-abx324784 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

Atypical Chemokine Receptor 4 (ACKR4) Antibody

20-abx325708 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

Atypical Chemokine Receptor 4 (ACKR4) Antibody

20-abx325726 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

Atypical Chemokine Receptor 1 (CD234) Antibody

abx412034-01mg Abbexa 0.1 mg 610.8 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (CD234) Antibody

abx412035-01mg Abbexa 0.1 mg 644.4 EUR

Atypical Chemokine Receptor 2 (ACKR2) Antibody

20-abx322815 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

Atypical Chemokine Receptor 3 (ACKR3) Antibody

20-abx329895 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

Atypical Chemokine Receptor 1 (CD234) Antibody

20-abx015232 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 117.60 EUR
 • 477.60 EUR
 • 594.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

Recombinant human Atypical chemokine receptor 3

P1836 FN Test 100ug Ask for price

Atypical Kinase ADCK3, Mitochondrial (COQ8A) Antibody

abx332565-100ul Abbexa 100 ul 510 EUR

Atypical Kinase ADCK3, Mitochondrial (COQ8A) Antibody

20-abx111562 Abbexa
 • 878.40 EUR
 • 477.60 EUR
 • 150 ul
 • 50 ul

Atypical Kinase COQ8A, Mitochondrial (ADCK3) Antibody

20-abx013708 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 117.60 EUR
 • 477.60 EUR
 • 594.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

Atypical Kinase COQ8B, Mitochondrial (ADCK4) Antibody

20-abx013756 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 117.60 EUR
 • 477.60 EUR
 • 594.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

Atypical Kinase COQ8B, Mitochondrial (ADCK4) Antibody

abx038044-100ug Abbexa 100 ug 469.2 EUR

Atypical Kinase ADCK3, Mitochondrial (COQ8A) Antibody

20-abx320397 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Atypical Kinase ADCK3, Mitochondrial (COQ8A) Antibody

20-abx329257 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

Atypical Kinase COQ8A, Mitochondrial (ADCK3) Antibody

20-abx006933 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 218.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Atypical Kinase COQ8B, Mitochondrial (ADCK4) Antibody

20-abx302595 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

FAT1 (FAT atypical cadherin 1)(FAT1-3D7/1), 0.2mg/mL

BNUB2322-100 Biotium 1uL 225 EUR

FAT1 (FAT atypical cadherin 1)(FAT1-3D7/1), 0.2mg/mL

BNUB2322-500 Biotium 1uL 485 EUR

FAT1 (FAT atypical cadherin 1)(FAT1-3D7/1), 1mg/mL

BNUM2322-50 Biotium 1uL 396 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (DARC) Antibody (Biotin)

abx430508-200ul Abbexa 200 ul 460.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC941320-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC941320-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC801320-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC801320-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC811320-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC811320-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC701320-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC701320-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC881320-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC881320-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC051320-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC051320-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC041320-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC041320-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC401320-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC401320-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNCAP1320-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNCAP1320-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNCA1320-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNCR1320-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNCP1320-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNCB1320-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNCB1320-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNUM1320-50 Biotium 50uL 474 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNCH1320-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNCH1320-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNUB1320-100 Biotium 100uL 250.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNUB1320-500 Biotium 500uL 549.6 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC611320-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC611320-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC551320-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC551320-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC431320-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC431320-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC681320-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC681320-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC471320-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) (8C5) Antibody

BNC471320-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Pseudopodium-enriched atypical kinase 1 (PEAK1) Antibody

abx331275-100ul Abbexa 100 ul 510 EUR

Pseudopodium-enriched atypical kinase 1 (PEAK1) Antibody

20-abx324093 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

Human Pseudopodium- enriched atypical kinase 1, PEAK1 ELISA KIT

ELI-22079h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

Mouse Pseudopodium- enriched atypical kinase 1, Peak1 ELISA KIT

ELI-15309m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (Duffy Blood Group) (ACKR1) Antibody

20-abx112186 Abbexa
 • 878.40 EUR
 • 477.60 EUR
 • 150 ul
 • 50 ul

Atypical Chemokine Receptor 1 (Duffy Blood Group) (ACKR1) Antibody

20-abx322847 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

Mouse Pseudopodium-enriched atypical kinase 1 (PEAK1) ELISA Kit

abx390353-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Human Pseudopodium-enriched atypical kinase 1 (PEAK1) ELISA Kit

abx385322-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Peak1 ELISA Kit| Mouse Pseudopodium-enriched atypical kinase 1

EF015994 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

Atypical lobular hyperplasia (5 slides/pack, single section/slide)

S-HuDAT073 TissueArray 1 unit 95 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (Duffy Blood Group) (ACKR1) Antibody (HRP)

20-abx307132 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

pgRNA- bacteria

PVT10642 Lifescience Market 2 ug 361.2 EUR

Atypical Chemokine Receptor 1 (Duffy Blood Group) (ACKR1) Antibody (FITC)

20-abx307133 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Atypical Chemokine Receptor 1 (Duffy Blood Group) (ACKR1) Antibody (Biotin)

20-abx307134 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

pwtCas9- bacteria

PVT10641 Lifescience Market 2 ug 361.2 EUR

Anti-Protocadherin FAT2 (FAT Atypical Cadherin 2) Monoclonal Antibody

M04835 BosterBio 100ug/vial 476.4 EUR

Chlamydia Pneumonia

cht-010 ProSpec Tany 100µg 165 EUR

cDNA - Pneumonia: Lung

C1236152Ld-4 Biochain 40 reactions 899 EUR

Bacteria lysing CK01

HOM1058 Scientific Laboratory Supplies PK50 238.8 EUR

Recombinant Human Atypical chemokine receptor 3 Protein, His-SUMO, E.coli-10ug

QP5898-ec-10ug EnQuireBio 10ug 240 EUR

Co więcej, przeszukiwanie bibliotek umożliwiło identyfikację czterech nowych polipeptydów immunogennych, odpowiednio, kodowanych przez fragmenty otwartych ramek odczytu MPN152, MPN426, MPN456 i MPN-500, podkreślając i dodatkowo potwierdzając potencjał technologii prezentacji lambda w wykrywaniu antygenów i epitopów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *