• 9 czerwca, 2022

Wirusy układu oddechowego zwiększają adhezję patogenów bakteryjnych

 • Wtórne infekcje bakteryjne często komplikują infekcje wirusowe dróg oddechowych, ale mechanizmy predysponujące wirusy do chorób bakteryjnych nie są do końca poznane.
 • Określiliśmy wpływ zakażenia wirusem syncytium nabłonka oddechowego ( RSV ),  ludzkim wirusem paragrypy 3 (HPIV-3) i wirusem grypy na zdolność nietypowych Haemophilus influenzae i Streptococcus pneumoniae do przylegania do komórek nabłonka oddechowego oraz jak te wirusy zmieniają ekspresję znanych receptorów dla tych bakterii.
 • Wszystkie wirusy wzmocniły adhezję bakterii do pierwotnych i unieśmiertelnionych linii komórkowych. Zakażenie RSV  i HPIV-3 zwiększyło ekspresję kilku znanych receptorów dla bakterii patogennych przez pierwotne komórki nabłonka oskrzeli i komórki A549, ale nie przez pierwotne komórki nabłonka małych dróg oddechowych.
 •  Zakażenie wirusem grypy  nie zmieniło ekspresji receptora. Paramyksowirusy zwiększyły przyleganie bakterii do pierwotnych komórek nabłonka oskrzeli i unieśmiertelnionych linii komórkowych poprzez zwiększenie poziomu receptorów komórek eukariotycznych dla tych patogenów, podczas gdy mechanizm ten był mniej istotny w pierwotnych komórkach nabłonka małych dróg oddechowych i w  zakażeniach  wirusem grypy .
 • Wirusy oddechowe promują adhezję bakterii do komórek nabłonka oddechowego, proces, który może zwiększyć kolonizację bakteryjną i przyczynić się do choroby . Badania te podkreślają odmienne reakcje różnych typów komórek na infekcje wirusowe i potrzebę uwzględnienia tej zmienności podczas interpretacji badań interakcji między komórkami oddechowymi a patogenami wirusowymi.

Wytyczne dotyczące zapobiegania zapaleniu płuc związanego z opieką zdrowotną, 2003: zalecenia CDC i Komitetu Doradczego ds. Kontroli Zakażeń w Zdrowiu.

 • Ten raport aktualizuje, rozszerza i zastępuje wcześniej opublikowane CDC „Wytyczne dotyczące zapobiegania szpitalnemu zapaleniu płuc”. Nowe wytyczne mają na celu zmniejszenie częstości występowania zapalenia płuc i innych ciężkich, ostrych infekcji dolnych dróg oddechowych w szpitalach intensywnej opieki medycznej i innych placówkach opieki zdrowotnej (np. placówki ambulatoryjne i długoterminowe) oraz innych placówkach, w których opieka zdrowotna jest pod warunkiem, że.
 • Wśród zmian w zaleceniach dotyczących profilaktyki bakteryjnego zapalenia płuc, zwłaszcza zapalenia płuc związanego z respiratorem, wymienia się preferencyjne stosowanie rurek ustno-tchawiczych zamiast nosowo-tchawiczych u pacjentów poddawanych wentylacji wspomaganej mechanicznie, stosowanie wentylacji nieinwazyjnej w celu zmniejszenia czas trwania intubacji dotchawiczej, zmiany obwodów oddechowych respiratorów, gdy działają nieprawidłowo lub są w widoczny sposób zanieczyszczone oraz (jeśli to możliwe) zastosowanie rurki dotchawiczej ze światłem grzbietowym w celu umożliwienia drenażu wydzieliny oddechowej; nie sformułowano zaleceń dotyczących stosowania sukralfatu, antagonistów receptora histaminowego-2 ani środków zobojętniających kwas w profilaktyce krwawienia związanego ze stresem.
 • W celu zapobiegania chorobie legionistów związanej z opieką zdrowotną, zmiany obejmują utrzymywanie gorącej wody pitnej w temperaturach nieodpowiednich do namnażania Legionella spp., uwzględniając rutynowe hodowanie próbek wody z systemu wody pitnej w jednostce transplantacji organów zakładu, gdy jest to wykonane w ramach kompleksowego programu placówki mającego na celu zapobieganie chorobie legionistów związanej z opieką zdrowotną i kontrolowanie jej oraz wszczęcie badania źródła Legionella spp.
 • gdy jeden określony lub jeden możliwy przypadek choroby legionistów potwierdzonej laboratoryjnie, związanej z opieką zdrowotną zostanie zidentyfikowany u hospitalizowanego biorcy hemopoetycznego przeszczepu komórek macierzystych (HSCT) lub u dwóch lub więcej biorców HSCT, którzy odwiedzili ambulatoryjną jednostkę HSCT w całości lub w części 2-10 dni przed zachorowaniem. W części dotyczącej aspergilozy zrewidowane zalecenia obejmują zastosowanie pomieszczenia z wysokowydajnymi filtrami cząstek stałych zamiast laminarnego przepływu powietrza jako środowiska ochronnego dla alogenicznych biorców HSCT oraz stosowanie wysokowydajnych urządzeń ochrony dróg oddechowych (np. respiratorów N95). ) przez pacjentów z silnie obniżoną odpornością, gdy opuszczają swoje pokoje, gdy w placówce trwają działania powodujące powstawanie pyłu. W syncytialnym wirusie oddechowym ( RSV), nowe zalecenie ma na celu określenie, na podstawie indywidualnych przypadków, czy podawać przeciwciało monoklonalne (paliwizumab) niektórym niemowlętom i dzieciom w wieku <24 miesięcy, które urodziły się przedwcześnie i są narażone na wysokie ryzyko   zakażenia RSV .
 • W części poświęconej  grypie nowe zalecenia obejmują dodanie oseltamiwiru (do amantadyny i rymantadyny) w profilaktyce wszystkich pacjentów bez  choroby grypowej  oraz oseltamiwiru i zanamiwiru (do amantadyny i rymantadyny) w leczeniu pacjentów z ostrym stanem  grypy  w oddział, w którym  rozpoznano ognisko grypy  .
 • Oprócz zmienionych zaleceń, wytyczne zawierają nowe rozdziały dotyczące krztuśca i infekcji dolnych dróg oddechowych wywołanych przez adenowirusy i  wirusy  para – grypy ludzkiej  oraz odsyłają czytelników do źródeł aktualnych informacji na temat zapobiegania i zwalczania ciężkiego ostrego zespołu oddechowego.

Leki przeciwwirusowe w aktualnym zastosowaniu klinicznym.

 1. Obecne uzbrojenie do chemioterapii infekcji wirusowych składa się z 37 licencjonowanych leków przeciwwirusowych. Do leczenia  ludzkiego  wirusa niedoboru odporności
 2. (HIV), 19 związków zostało formalnie zatwierdzonych: (i) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NRTI) zydowudyna, didanozyna, zalcytabina, stawudyna, lamiwudyna, abakawir i emtrycytabina; (ii) nukleotydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy (NtRTI) fumaran dizoproksylu tenofowiru; (iii) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NNRTI) newirapina, delawirdyna i efawirenz; (iv) inhibitory proteazy sakwinawir, rytonawir, indynawir, nelfinawir, amprenawir, lopinawir (w połączeniu z rytonawirem w stosunku 4/1) i atazanawir; oraz inhibitor wejścia wirusa enfuwirtyd.
 3. Do leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu B (HBV) zatwierdzono lamiwudynę oraz dipiwoksyl adefowiru. Wśród leków przeciw herpeswirusom w leczeniu wirusa opryszczki pospolitej (HSV) i/lub ospy wietrznej i półpaśca stosuje się acyklowir, walacyklowir, pencyklowir (przy stosowaniu miejscowym), famcyklowir, idoksurydynę i triflurydynę (oba stosowane miejscowo) oraz brywudynę. infekcje wirusowe (VZV); oraz gancyklowir, walgancyklowir, foskarnet, cydofowir i fomiwirsen (ten ostatni po wstrzyknięciu do ciała szklistego) okazały się przydatne w leczeniu zakażeń cytomegalowirusem (CMV) u pacjentów z obniżoną odpornością (tj. pacjentów z AIDS z zapaleniem siatkówki wywołanym wirusem CMV).
 4. Po amantadynie i rymantadynie inhibitory neuraminidazy, zanamivir i oseltamivir, stały się ostatnio dostępne do leczenia (i profilaktyki)   infekcji wirusem grypy . Rybawiryna była stosowana (miejscowo w aerozolu) w leczeniu infekcji wirusem RSV , a połączenie rybawiryny z (pegylowanym) interferonem alfa zyskało większą akceptację w leczeniu infekcji wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV).

Etiologia wirusowa ciężkiego zapalenia płuc u kenijskich niemowląt

 1. Zapalenie płuc jest główną przyczyną zgonów dzieci w Afryce Subsaharyjskiej. Szacunki porównawcze udziału patogenów sprawczych w obciążeniu chorobą mają zasadnicze znaczenie dla opracowania ukierunkowanych szczepionek.
 2. Określenie wirusowej etiologii ciężkiego zapalenia płuc u niemowląt i dzieci w wiejskim szpitalu w Kenii przy użyciu kompleksowych i czułych technik diagnostyki molekularnej.
 3. Prospektywne badanie obserwacyjne i kliniczno-kontrolne przeprowadzone w 2007 r. w wiejskim szpitalu okręgowym w Kenii. Uczestnikami były dzieci w wieku od 1 dnia do 12 lat, mieszkające w systematycznie wyliczanym obszarze zlewni, które albo zostały przyjęte do Szpitala Okręgowego w Kilifi, spełniając kryteria kliniczne Światowej Organizacji Zdrowia dla ciężkiego lub bardzo ciężkiego zapalenia płuc; (2) mieli łagodną infekcję górnych dróg oddechowych, ale nie zostali przyjęci; lub (3) były zdrowymi niemowlętami i dziećmi zgłaszającymi się na szczepienie.
 4. Obecność wirusów układu oddechowego i iloraz szans przyjęcia z ciężką chorobą.
 5. Spośród 922 kwalifikujących się pacjentów przyjętych do badania pobrano 759 (82% [mediana wieku, 9 miesięcy]). Jeden lub więcej wirusów układu oddechowego wykryto w 425 z 759 próbek (56% [95% przedział ufności {CI}, 52%-60%)]). Wirus syncytialny układu oddechowego ( RSV ) wykryto u 260 uczestników (34% [95% CI, 31%-38%]), a inne wirusy układu oddechowego wykryto u 219 uczestników (29%; 95% CI, 26%-32%), najczęstszy to  Ludzki  koronawirus 229E (n = 51 [6,7%]),  grypa  typu A (n = 44 [5,8%]), paragrypa typu  3 (n = 29 [3,8%]),  ludzki  adenowirus (n = 29 [3,8%]) oraz  ludzki  metapneumowirus (n = 23 [3,0%]). W porównaniu z dobrze kontrolowanymi uczestnikami, wykrycie  RSV był związany z ciężką chorobą (5% [skorygowany] w grupie kontrolnej; skorygowany iloraz szans, 6,11 [95% CI, 1,65-22,6]), podczas gdy łącznie inne wirusy układu oddechowego nie były związane z ciężką chorobą (23% w grupie kontrolnej; skorygowany iloraz szans, 1,27 [95% CI, 0,64-2,52]).

NATtrol Influenza/RSV Negative Control (6 x 0.5mL)

NATCXVA9-6C Zeptometrix 6 x 0.5mL 220 EUR

NATtrol Influenza/RSV Positive Control (6 x 0.25mL)

NATFLURSV-6L Zeptometrix 6 x 0.25mL 272 EUR

NATtrol Influenza/RSV Verification Panel (21 x 0.5mL)

NATFRVP-C Zeptometrix 21 x 0.5mL 862 EUR

NATtrol Influenza/RSV Positive Control (6 x 0.5 mL)

NATFLURSV-6C Zeptometrix 6 x 0.5 mL 221 EUR

NATtrol Influenza/RSV Negative Control (6 X 0.5 mL)

NATCXVA9-6C-IVD Zeptometrix 6 X 0.5 mL 240 EUR

NATtrol Influenza/RSV Negative Control (6 X 0.5 mL)

MDZ045 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 272.16 EUR

NATtrol Influenza B Stock (Quantitative) (1mL)

NATFLUB-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

NATtrol Influenza AH3 Stock (Quantitative) (1 mL)

NATFLUAH3-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

NATtrol Influenza Verification Panel (18 x 0.5mL)

NATFVP(XP)-C Zeptometrix 18 x 0.5mL 722 EUR

NATtrol Influenza Negative Control (6 X 0.5 mL)

NATCXVA9-6MC Zeptometrix 6 X 0.5 mL 220 EUR

NATtrol Influenza A H1 Stock (Quantitative) (1 mL)

NATFLUAH1-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

NATtrol Influenza Verification Panel (7 x 1.0 mL)

NATFVP-JAN Zeptometrix 7 x 1.0 mL 569.18 EUR

NATtrol Influenza B Virus Stock (Qualitative) (1 mL)

NATFLUB-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Influenza A H1N1pdm Stock | NATFLUAH1(2009)-STQ

2-NATFLUAH1(29)-STQ Zeptometrix 1 1327 EUR

NATtrol Influenza A/B Positive Control (6 x 0.5mL)

NATFLUAB-6C Zeptometrix 6 x 0.5mL 211 EUR

NATtrol Influenza A H1N1pdm Stock (Quantitative) (1 mL)

NATFLUAH1(2009)-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

NATtrol Influenza A/B Positive Control (6 X 0.5 mL)

NATFLUA/B-6MC Zeptometrix 6 X 0.5 mL 227 EUR

NATtrol Influenza A/B  Positive Control (6 X 0.5 mL)

NATFLUAB-6C-IVD Zeptometrix 6 X 0.5 mL 231 EUR

NATtrol Influenza A/B Positive Control (6 X 0.5 mL)

MDZ046 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 272.16 EUR

NATtrol Influenza A H1 Virus Stock (Qualitative) (1 mL)

NATFLUAH1-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Influenza A H3 Virus Stock (Qualitative) (1 mL)

NATFLUAH3-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Influenza A H1N1 Positive Control (6 X 0.5 mL)

NATFLUAH1N1-6MC Zeptometrix 6 X 0.5 mL 227 EUR

NATtrol Influenza B, External Run Control, Low (6 X 1 mL)

NATFLUB-ERCL Zeptometrix 6 X 1 mL 360 EUR

NATtrol Influenza A H1, External Run Control, Low (6 X 1 mL)

NATFLUAH1-ERCL Zeptometrix 6 X 1 mL 360 EUR

NATtrol Influenza B, External Run Control, Medium (6 X 1 mL)

NATFLUB-ERCM Zeptometrix 6 X 1 mL 438 EUR

NATtrol Influenza A H1N1, External Run Control, Low (6 X 1 mL)

NATFLUAH1N1-ERCL Zeptometrix 6 X 1 mL 360 EUR

NATtrol Influenza A H1, External Run Control, Medium (6 X 1 mL)

NATFLUAH1-ERCM Zeptometrix 6 X 1 mL 438 EUR

NATtrol Influenza A H1N1, External Run Control, Medium (6 X 1 mL)

NATFLUAH1N1-ERCM Zeptometrix 6 X 1 mL 438 EUR

NATtrol H. influenzae Stock (Quantitative) (1mL)

NATHIN-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

NATtrol RSV Positive Control (6 x 0.5mL)

NATRSV-6C Zeptometrix 6 x 0.5mL 222 EUR

NATtrol RSV Positive Control (6 X 0.5 mL)

NATRSV-6C-IVD Zeptometrix 6 X 0.5 mL 242 EUR

NATtrol RSV Positive Control (6 X 0.5 mL)

MDZ047 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 278.4 EUR

NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL)

NATFRC-6C Zeptometrix 6 x 0.5mL 240 EUR

NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL)

NATCV9-6C Zeptometrix 6 x 0.5mL 220 EUR

NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 External Run Control (6 x 0.5mL)

NATFRC-ERC Zeptometrix - 278 EUR

NATtrol Respiratory Syncytial Virus (RSV) Type A Stock (Qualitative) (1 mL)

NATRSVA-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Respiratory Syncytial Virus (RSV) Type B Stock (Qualitative) (1 mL)

NATRSVB-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

Influenza-B

ant-217 ProSpec Tany 10µg 60 EUR

Influenza HA (110 - 119)

5-01385 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

Influenza HA (110 - 120)

5-01386 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

Influenza HA (204 - 212)

5-01387 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

Influenza HA (210 - 219)

5-01388 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

Influenza HA (307 - 319)

5-01389 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

Influenza HA (518 - 526)

5-01390 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

Influenza HA (529 - 537)

5-01391 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

Influenza NP (147 - 155)

5-01393 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

Influenza NP (482 - 489)

5-01394 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

NATtrol S.pneumoniae

NATSPN-NNS Zeptometrix each 74 EUR

Influenza A NP (366 - 374)

5-01382 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

Influenza А H1N1

PCR-H442-PCRH44248R Bioingentech PCR-H442-48R 485 EUR

Influenza А H1N1

PCR-H442-PCRH44296R Bioingentech PCR-H442-96R 685 EUR

Influenza А H1N1

Oneq-H442-OneqH442100R Bioingentech Oneq-H442-100R 1028 EUR

Influenza А H1N1

Oneq-H442-OneqH442150R Bioingentech Oneq-H442-150R 1438 EUR

Influenza А H1N1

Oneq-H442-OneqH44250R Bioingentech Oneq-H442-50R 728 EUR

Influenza virus A

Oneq-VH045-OneqVH045100R Bioingentech Oneq-VH045-100R 1028 EUR

Influenza virus A

Oneq-VH045-OneqVH045150R Bioingentech Oneq-VH045-150R 1438 EUR

Influenza virus A

Oneq-VH045-OneqVH04550R Bioingentech Oneq-VH045-50R 728 EUR

Influenza virus A

PCR-VH045-PCRVH04548R Bioingentech PCR-VH045-48R 485 EUR

Influenza virus A

PCR-VH045-PCRVH04596R Bioingentech PCR-VH045-96R 685 EUR

Influenza-A H5N1

ant-073 ProSpec Tany 5µg 60 EUR

Influenza-A H3N2

ant-080 ProSpec Tany 5µg 60 EUR

Influenza-A H1N1

ant-214 ProSpec Tany 10µg 60 EUR

Influenza-A H3N2

ant-215 ProSpec Tany 10µg 60 EUR

Influenza-A H5N1

ant-216 ProSpec Tany 10µg 60 EUR

Influenza-A H5N1

ant-535 ProSpec Tany 5µg 60 EUR

Recombinant Influenza A Influenza A HA Protein, His, Human-1mg

QP10486-1mg EnQuireBio 1mg 1904.4 EUR

NS2(114 - 121), Influenza

5-01642 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

PA (224–233), Influenza

5-01691 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

PB1(703 - 711), Influenza

5-01738 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

PA (224-233), Influenza

HY-P1580 MedChemExpress 10mg 542.4 EUR

Influenza A protein

30-1303 Fitzgerald 1 mg 289.2 EUR

Influenza A protein

30-1304 Fitzgerald 1 mg 354 EUR

Influenza A protein

30-1305 Fitzgerald 1 mg 354 EUR

Influenza A protein

30-1306 Fitzgerald 1 ml 354 EUR

Influenza B protein

30-1307 Fitzgerald 1 mg 354 EUR

Influenza A protein

30-AI50 Fitzgerald 1 ml 314.4 EUR

Influenza A protein

30-AI60 Fitzgerald 1 ml 314.4 EUR

Influenza B protein

30-AI75 Fitzgerald 1 ml 314.4 EUR

Influenza A protein

30-1002 Fitzgerald 100 ug 418.8 EUR

Influenza B Antigen

abx670262-1ml Abbexa 1 ml 510 EUR

Avian influenza H5N8

PCR-V063-PCRV06348R Bioingentech PCR-V063-48R 485 EUR

Avian influenza H5N8

PCR-V063-PCRV06396R Bioingentech PCR-V063-96R 685 EUR

Avian influenza H5N8

Oneq-V063-OneqV063100R Bioingentech Oneq-V063-100R 1028 EUR

Avian influenza H5N8

Oneq-V063-OneqV063150R Bioingentech Oneq-V063-150R 1438 EUR

Avian influenza H5N8

Oneq-V063-OneqV06350R Bioingentech Oneq-V063-50R 728 EUR

Influenza-A Paired

ant-651 ProSpec Tany 100µg 165 EUR

Influenza-B Paired

ant-652 ProSpec Tany 100µg 165 EUR

Influenza NP (50 - 57)

5-01392 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

Recombinant Influenza A Influenza A HA Protein, His, Human-100ug

QP10486-100ug EnQuireBio 100ug 392.4 EUR

Recombinant Influenza A Influenza A HA Protein, His, Human-500ug

QP10486-500ug EnQuireBio 500ug 1186.8 EUR

Influenza A antibody

10-1096 Fitzgerald 500 ug 249.6 EUR

Influenza A antibody

10-1097 Fitzgerald 1 mg 418.8 EUR

Influenza A antibody

10-1098 Fitzgerald 1 mg 726 EUR

Influenza A antibody

10-1099 Fitzgerald 1 mg 726 EUR

Influenza A antibody

10-1100 Fitzgerald 500 ug 418.8 EUR

Influenza A antibody

10-1101 Fitzgerald 1 mg 726 EUR

Influenza A antibody

10-1102 Fitzgerald 500 ug 418.8 EUR

Influenza A antibody

10-1103 Fitzgerald 500 ug 418.8 EUR

Influenza B antibody

10-1104 Fitzgerald 500 ug 726 EUR

Influenza B antibody

10-1105 Fitzgerald 500 ug 379.2 EUR

W próbce kenijskich niemowląt i dzieci przyjętych do wiejskiego szpitala z ciężkim zapaleniem płuc RSV  był głównym patogenem wirusowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *