• 9 czerwca, 2022

Wirusy układu oddechowego zwiększają adhezję patogenów bakteryjnych

 • Wtórne infekcje bakteryjne często komplikują infekcje wirusowe dróg oddechowych, ale mechanizmy predysponujące wirusy do chorób bakteryjnych nie są do końca poznane.
 • Określiliśmy wpływ zakażenia wirusem syncytium nabłonka oddechowego ( RSV ),  ludzkim wirusem paragrypy 3 (HPIV-3) i wirusem grypy na zdolność nietypowych Haemophilus influenzae i Streptococcus pneumoniae do przylegania do komórek nabłonka oddechowego oraz jak te wirusy zmieniają ekspresję znanych receptorów dla tych bakterii.
 • Wszystkie wirusy wzmocniły adhezję bakterii do pierwotnych i unieśmiertelnionych linii komórkowych. Zakażenie RSV  i HPIV-3 zwiększyło ekspresję kilku znanych receptorów dla bakterii patogennych przez pierwotne komórki nabłonka oskrzeli i komórki A549, ale nie przez pierwotne komórki nabłonka małych dróg oddechowych.
 •  Zakażenie wirusem grypy  nie zmieniło ekspresji receptora. Paramyksowirusy zwiększyły przyleganie bakterii do pierwotnych komórek nabłonka oskrzeli i unieśmiertelnionych linii komórkowych poprzez zwiększenie poziomu receptorów komórek eukariotycznych dla tych patogenów, podczas gdy mechanizm ten był mniej istotny w pierwotnych komórkach nabłonka małych dróg oddechowych i w  zakażeniach  wirusem grypy .
 • Wirusy oddechowe promują adhezję bakterii do komórek nabłonka oddechowego, proces, który może zwiększyć kolonizację bakteryjną i przyczynić się do choroby . Badania te podkreślają odmienne reakcje różnych typów komórek na infekcje wirusowe i potrzebę uwzględnienia tej zmienności podczas interpretacji badań interakcji między komórkami oddechowymi a patogenami wirusowymi.

Wytyczne dotyczące zapobiegania zapaleniu płuc związanego z opieką zdrowotną, 2003: zalecenia CDC i Komitetu Doradczego ds. Kontroli Zakażeń w Zdrowiu.

 • Ten raport aktualizuje, rozszerza i zastępuje wcześniej opublikowane CDC „Wytyczne dotyczące zapobiegania szpitalnemu zapaleniu płuc”. Nowe wytyczne mają na celu zmniejszenie częstości występowania zapalenia płuc i innych ciężkich, ostrych infekcji dolnych dróg oddechowych w szpitalach intensywnej opieki medycznej i innych placówkach opieki zdrowotnej (np. placówki ambulatoryjne i długoterminowe) oraz innych placówkach, w których opieka zdrowotna jest pod warunkiem, że.
 • Wśród zmian w zaleceniach dotyczących profilaktyki bakteryjnego zapalenia płuc, zwłaszcza zapalenia płuc związanego z respiratorem, wymienia się preferencyjne stosowanie rurek ustno-tchawiczych zamiast nosowo-tchawiczych u pacjentów poddawanych wentylacji wspomaganej mechanicznie, stosowanie wentylacji nieinwazyjnej w celu zmniejszenia czas trwania intubacji dotchawiczej, zmiany obwodów oddechowych respiratorów, gdy działają nieprawidłowo lub są w widoczny sposób zanieczyszczone oraz (jeśli to możliwe) zastosowanie rurki dotchawiczej ze światłem grzbietowym w celu umożliwienia drenażu wydzieliny oddechowej; nie sformułowano zaleceń dotyczących stosowania sukralfatu, antagonistów receptora histaminowego-2 ani środków zobojętniających kwas w profilaktyce krwawienia związanego ze stresem.
 • W celu zapobiegania chorobie legionistów związanej z opieką zdrowotną, zmiany obejmują utrzymywanie gorącej wody pitnej w temperaturach nieodpowiednich do namnażania Legionella spp., uwzględniając rutynowe hodowanie próbek wody z systemu wody pitnej w jednostce transplantacji organów zakładu, gdy jest to wykonane w ramach kompleksowego programu placówki mającego na celu zapobieganie chorobie legionistów związanej z opieką zdrowotną i kontrolowanie jej oraz wszczęcie badania źródła Legionella spp.
 • gdy jeden określony lub jeden możliwy przypadek choroby legionistów potwierdzonej laboratoryjnie, związanej z opieką zdrowotną zostanie zidentyfikowany u hospitalizowanego biorcy hemopoetycznego przeszczepu komórek macierzystych (HSCT) lub u dwóch lub więcej biorców HSCT, którzy odwiedzili ambulatoryjną jednostkę HSCT w całości lub w części 2-10 dni przed zachorowaniem. W części dotyczącej aspergilozy zrewidowane zalecenia obejmują zastosowanie pomieszczenia z wysokowydajnymi filtrami cząstek stałych zamiast laminarnego przepływu powietrza jako środowiska ochronnego dla alogenicznych biorców HSCT oraz stosowanie wysokowydajnych urządzeń ochrony dróg oddechowych (np. respiratorów N95). ) przez pacjentów z silnie obniżoną odpornością, gdy opuszczają swoje pokoje, gdy w placówce trwają działania powodujące powstawanie pyłu. W syncytialnym wirusie oddechowym ( RSV), nowe zalecenie ma na celu określenie, na podstawie indywidualnych przypadków, czy podawać przeciwciało monoklonalne (paliwizumab) niektórym niemowlętom i dzieciom w wieku <24 miesięcy, które urodziły się przedwcześnie i są narażone na wysokie ryzyko   zakażenia RSV .
 • W części poświęconej  grypie nowe zalecenia obejmują dodanie oseltamiwiru (do amantadyny i rymantadyny) w profilaktyce wszystkich pacjentów bez  choroby grypowej  oraz oseltamiwiru i zanamiwiru (do amantadyny i rymantadyny) w leczeniu pacjentów z ostrym stanem  grypy  w oddział, w którym  rozpoznano ognisko grypy  .
 • Oprócz zmienionych zaleceń, wytyczne zawierają nowe rozdziały dotyczące krztuśca i infekcji dolnych dróg oddechowych wywołanych przez adenowirusy i  wirusy  para – grypy ludzkiej  oraz odsyłają czytelników do źródeł aktualnych informacji na temat zapobiegania i zwalczania ciężkiego ostrego zespołu oddechowego.

Leki przeciwwirusowe w aktualnym zastosowaniu klinicznym.

 1. Obecne uzbrojenie do chemioterapii infekcji wirusowych składa się z 37 licencjonowanych leków przeciwwirusowych. Do leczenia  ludzkiego  wirusa niedoboru odporności
 2. (HIV), 19 związków zostało formalnie zatwierdzonych: (i) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NRTI) zydowudyna, didanozyna, zalcytabina, stawudyna, lamiwudyna, abakawir i emtrycytabina; (ii) nukleotydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy (NtRTI) fumaran dizoproksylu tenofowiru; (iii) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NNRTI) newirapina, delawirdyna i efawirenz; (iv) inhibitory proteazy sakwinawir, rytonawir, indynawir, nelfinawir, amprenawir, lopinawir (w połączeniu z rytonawirem w stosunku 4/1) i atazanawir; oraz inhibitor wejścia wirusa enfuwirtyd.
 3. Do leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu B (HBV) zatwierdzono lamiwudynę oraz dipiwoksyl adefowiru. Wśród leków przeciw herpeswirusom w leczeniu wirusa opryszczki pospolitej (HSV) i/lub ospy wietrznej i półpaśca stosuje się acyklowir, walacyklowir, pencyklowir (przy stosowaniu miejscowym), famcyklowir, idoksurydynę i triflurydynę (oba stosowane miejscowo) oraz brywudynę. infekcje wirusowe (VZV); oraz gancyklowir, walgancyklowir, foskarnet, cydofowir i fomiwirsen (ten ostatni po wstrzyknięciu do ciała szklistego) okazały się przydatne w leczeniu zakażeń cytomegalowirusem (CMV) u pacjentów z obniżoną odpornością (tj. pacjentów z AIDS z zapaleniem siatkówki wywołanym wirusem CMV).
 4. Po amantadynie i rymantadynie inhibitory neuraminidazy, zanamivir i oseltamivir, stały się ostatnio dostępne do leczenia (i profilaktyki)   infekcji wirusem grypy . Rybawiryna była stosowana (miejscowo w aerozolu) w leczeniu infekcji wirusem RSV , a połączenie rybawiryny z (pegylowanym) interferonem alfa zyskało większą akceptację w leczeniu infekcji wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV).

Etiologia wirusowa ciężkiego zapalenia płuc u kenijskich niemowląt

 1. Zapalenie płuc jest główną przyczyną zgonów dzieci w Afryce Subsaharyjskiej. Szacunki porównawcze udziału patogenów sprawczych w obciążeniu chorobą mają zasadnicze znaczenie dla opracowania ukierunkowanych szczepionek.
 2. Określenie wirusowej etiologii ciężkiego zapalenia płuc u niemowląt i dzieci w wiejskim szpitalu w Kenii przy użyciu kompleksowych i czułych technik diagnostyki molekularnej.
 3. Prospektywne badanie obserwacyjne i kliniczno-kontrolne przeprowadzone w 2007 r. w wiejskim szpitalu okręgowym w Kenii. Uczestnikami były dzieci w wieku od 1 dnia do 12 lat, mieszkające w systematycznie wyliczanym obszarze zlewni, które albo zostały przyjęte do Szpitala Okręgowego w Kilifi, spełniając kryteria kliniczne Światowej Organizacji Zdrowia dla ciężkiego lub bardzo ciężkiego zapalenia płuc; (2) mieli łagodną infekcję górnych dróg oddechowych, ale nie zostali przyjęci; lub (3) były zdrowymi niemowlętami i dziećmi zgłaszającymi się na szczepienie.
 4. Obecność wirusów układu oddechowego i iloraz szans przyjęcia z ciężką chorobą.
 5. Spośród 922 kwalifikujących się pacjentów przyjętych do badania pobrano 759 (82% [mediana wieku, 9 miesięcy]). Jeden lub więcej wirusów układu oddechowego wykryto w 425 z 759 próbek (56% [95% przedział ufności {CI}, 52%-60%)]). Wirus syncytialny układu oddechowego ( RSV ) wykryto u 260 uczestników (34% [95% CI, 31%-38%]), a inne wirusy układu oddechowego wykryto u 219 uczestników (29%; 95% CI, 26%-32%), najczęstszy to  Ludzki  koronawirus 229E (n = 51 [6,7%]),  grypa  typu A (n = 44 [5,8%]), paragrypa typu  3 (n = 29 [3,8%]),  ludzki  adenowirus (n = 29 [3,8%]) oraz  ludzki  metapneumowirus (n = 23 [3,0%]). W porównaniu z dobrze kontrolowanymi uczestnikami, wykrycie  RSV był związany z ciężką chorobą (5% [skorygowany] w grupie kontrolnej; skorygowany iloraz szans, 6,11 [95% CI, 1,65-22,6]), podczas gdy łącznie inne wirusy układu oddechowego nie były związane z ciężką chorobą (23% w grupie kontrolnej; skorygowany iloraz szans, 1,27 [95% CI, 0,64-2,52]).

NATtrol Influenza/RSV Negative Control (6 x 0.5mL)

NATCXVA9-6C Zeptometrix 6 x 0.5mL 220 EUR

NATtrol Influenza/RSV Positive Control (6 x 0.25mL)

NATFLURSV-6L Zeptometrix 6 x 0.25mL 272 EUR

NATtrol Influenza/RSV Verification Panel (21 x 0.5mL)

NATFRVP-C Zeptometrix 21 x 0.5mL 862 EUR

NATtrol Influenza/RSV Negative Control (6 X 0.5 mL)

NATCXVA9-6C-IVD Zeptometrix 6 X 0.5 mL 240 EUR

NATtrol Influenza/RSV Positive Control (6 x 0.5 mL)

NATFLURSV-6C Zeptometrix 6 x 0.5 mL 221 EUR

NATtrol Influenza/RSV Negative Control (6 X 0.5 mL)

MDZ045 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 272.16 EUR

NATtrol Influenza B Stock (Quantitative) (1mL)

NATFLUB-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

NATtrol Influenza AH3 Stock (Quantitative) (1 mL)

NATFLUAH3-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

NATtrol Influenza Verification Panel (18 x 0.5mL)

NATFVP(XP)-C Zeptometrix 18 x 0.5mL 722 EUR

NATtrol Influenza Negative Control (6 X 0.5 mL)

NATCXVA9-6MC Zeptometrix 6 X 0.5 mL 220 EUR

NATtrol Influenza A H1 Stock (Quantitative) (1 mL)

NATFLUAH1-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

NATtrol Influenza Verification Panel (7 x 1.0 mL)

NATFVP-JAN Zeptometrix 7 x 1.0 mL 569.18 EUR

NATtrol Influenza B Virus Stock (Qualitative) (1 mL)

NATFLUB-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Influenza A H1N1pdm Stock | NATFLUAH1(2009)-STQ

2-NATFLUAH1(29)-STQ Zeptometrix 1 1327 EUR

NATtrol Influenza A/B Positive Control (6 x 0.5mL)

NATFLUAB-6C Zeptometrix 6 x 0.5mL 211 EUR

NATtrol Influenza A H1N1pdm Stock (Quantitative) (1 mL)

NATFLUAH1(2009)-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

NATtrol Influenza A H1 Virus Stock (Qualitative) (1 mL)

NATFLUAH1-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Influenza A H3 Virus Stock (Qualitative) (1 mL)

NATFLUAH3-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Influenza A/B Positive Control (6 X 0.5 mL)

NATFLUA/B-6MC Zeptometrix 6 X 0.5 mL 227 EUR

NATtrol Influenza A/B  Positive Control (6 X 0.5 mL)

NATFLUAB-6C-IVD Zeptometrix 6 X 0.5 mL 231 EUR

NATtrol Influenza A/B Positive Control (6 X 0.5 mL)

MDZ046 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 272.16 EUR

NATtrol Influenza A H1N1 Positive Control (6 X 0.5 mL)

NATFLUAH1N1-6MC Zeptometrix 6 X 0.5 mL 227 EUR

NATtrol Influenza B, External Run Control, Low (6 X 1 mL)

NATFLUB-ERCL Zeptometrix 6 X 1 mL 360 EUR

NATtrol Influenza B, External Run Control, Medium (6 X 1 mL)

NATFLUB-ERCM Zeptometrix 6 X 1 mL 438 EUR

NATtrol Influenza A H1, External Run Control, Low (6 X 1 mL)

NATFLUAH1-ERCL Zeptometrix 6 X 1 mL 360 EUR

NATtrol Influenza A H1N1, External Run Control, Low (6 X 1 mL)

NATFLUAH1N1-ERCL Zeptometrix 6 X 1 mL 360 EUR

NATtrol Influenza A H1, External Run Control, Medium (6 X 1 mL)

NATFLUAH1-ERCM Zeptometrix 6 X 1 mL 438 EUR

NATtrol Influenza A H1N1, External Run Control, Medium (6 X 1 mL)

NATFLUAH1N1-ERCM Zeptometrix 6 X 1 mL 438 EUR

NATtrol H. influenzae Stock (Quantitative) (1mL)

NATHIN-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

NATtrol RSV Positive Control (6 x 0.5mL)

NATRSV-6C Zeptometrix 6 x 0.5mL 222 EUR

NATtrol RSV Positive Control (6 X 0.5 mL)

NATRSV-6C-IVD Zeptometrix 6 X 0.5 mL 242 EUR

NATtrol RSV Positive Control (6 X 0.5 mL)

MDZ047 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 278.4 EUR

NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL)

NATCV9-6C Zeptometrix 6 x 0.5mL 220 EUR

NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL)

NATFRC-6C Zeptometrix 6 x 0.5mL 240 EUR

NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 External Run Control (6 x 0.5mL)

NATFRC-ERC Zeptometrix - 278 EUR

NATtrol Respiratory Syncytial Virus (RSV) Type A Stock (Qualitative) (1 mL)

NATRSVA-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Respiratory Syncytial Virus (RSV) Type B Stock (Qualitative) (1 mL)

NATRSVB-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol S.pneumoniae

NATSPN-NNS Zeptometrix each 74 EUR

NATtrol BCID Panel (23 x 0.2mL)

NATBCP-BIO Zeptometrix 23 x 0.2mL 1058 EUR

NATtrol GI Verification Panel (EA)

NATGIP-QIA Zeptometrix EA 1052 EUR

NATtrol BCID2 Panel (35 x 0.2mL)

NATBCP2-BIO Zeptometrix 35 x 0.2mL 1219 EUR

NATtrol EV Panel (20 X 0.2 mL)

NATEVP-C Zeptometrix 20 X 0.2 mL 669 EUR

NATtrol MRSA Panel (4 X 0.5 mL)

NATMRSAP-C Zeptometrix 4 X 0.5 mL 285 EUR

NATtrol GI Controls (12 x 0.2 mL)

NATGIC-BIO Zeptometrix 12 x 0.2 mL 487 EUR

NATtrol RP Controls (12 x 0.25 mL)

NATRPC-NNS Zeptometrix 12 x 0.25 mL 501 EUR

NATtrol BC/GP Panel (10 X 0.75 mL)

NATBC/GP-NNS Zeptometrix 10 X 0.75 mL 694 EUR

NATtrol BC/GN Panel (12 X 0.75 mL)

NATBCGN-NNS Zeptometrix 12 X 0.75 mL 815 EUR

NATtrol CT/NG Panel (17 X 1.2 mL)

NATCT/NGP-C Zeptometrix 17 X 1.2 mL 1000 EUR

NATtrol Vaginal Panel (24 x 0.5 mL)

NATVP-BD Zeptometrix 24 x 0.5 mL 1122 EUR

NATtrol Rotavirus (Stool Matrix) (0.5 mL)

NATROTA-GP Zeptometrix 0.5 mL 55 EUR

NATtrol MRSA/SA Panel (5 X 0.5 mL)

NATMRSA/SAP-C Zeptometrix 5 X 0.5 mL 351 EUR

NATtrol Candida/TV Positive Control (ea)

NATCTVPOS-BD Zeptometrix ea 446 EUR

NATtrol Parainfluenza Control (6 X 0.5mL)

NATPIV-ERC Zeptometrix 6 X 0.5mL 265 EUR

NATtrol BV Negative Control (6 X 0.15mL)

NATBVNEG-BD Zeptometrix 6 X 0.15mL 295 EUR

NATtrol BV Positive Control (6 X 0.15mL)

NATBVPOS-BD Zeptometrix 6 X 0.15mL 446 EUR

NATtrol Rotavirus Stock (Qualitative) (1 mL)

NATROTA-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Chikungunya Stock (Qualitative) (1 mL)

NATCHIKV-ST Zeptometrix 1.0mL 1281 EUR

NATtrol MRSA Positive Control (6 x 0.35mL)

NATMRSA-6L Zeptometrix 6 x 0.35mL 277 EUR

NATtrol AdV/hMPV/HRV Control (6 X 0.5mL)

NATAMR-ERC Zeptometrix 6 X 0.5mL 227 EUR

NATtrol K. pneumoniae Stock (Quantitative) (1mL)

NATKPN-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

NATtrol S. pneumoniae Stock (Quantitative) (1mL)

NATSPN-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

NATtrol MRSA Verification Panel (6 X 0.5mL)

NATMRSANP-C Zeptometrix 6 X 0.5mL 423 EUR

NATtrol EV Negative Control (6 X 0.2 mL)

NATEVNEG-6MC Zeptometrix 6 X 0.2 mL 208 EUR

NATtrol EV Positive Control (6 X 0.2 mL)

NATEVPOS-6MC Zeptometrix 6 X 0.2 mL 208 EUR

NATtrol SA Positive Control (6 X 0.5 mL)

NATMSSA-6MC Zeptometrix 6 X 0.5 mL 311 EUR

NATtrol SA Positive Control  (6 X 0.5 mL)

NATMSSA-6MC-IVD Zeptometrix 6 X 0.5 mL 331 EUR

NATtrol EV Positive Control (6 X 0.5 mL)

MDZ055 Zeptometrix 6 X 0.2 mL 208 EUR

NATtrol EV Negative Control (6 X 0.5 mL)

MDZ056 Zeptometrix 6 X 0.2 mL 208 EUR

NATtrol SA Positive Control (6 X 0.5 mL)

MDZ061 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 378.24 EUR

NATtrol M. catarrhalis Stock (Quantitative) (1mL)

NATMCA-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

NATtrol MERS-CoV Stock (Qualitative) (1 mL)

NATMERS-ST Zeptometrix 1 mL 612 EUR

NATtrol Shigella sonnei (Stool Matrix) (0.5 mL)

NATSSO-GP Zeptometrix 0.5 mL 55 EUR

NATtrol Zika Virus Stock (Qualitative) (1 mL)

NATZIKV-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol GBS Negative Control (6 X 0.5 mL)

NATLAC-6MC Zeptometrix 6 X 0.5 mL 313 EUR

NATtrol GBS Negative Control (6 X 0.5 mL)

NATLAC-6MC-IVD Zeptometrix 6 X 0.5 mL 333 EUR

NATtrol GBS Positive Control (6 x 0.25 mL)

NATSAG-6L Zeptometrix 6 x 0.25 mL 272 EUR

NATtrol GBS Positive Control (6 X 0.5 mL)

NATSAG-6MC Zeptometrix 6 X 0.5 mL 313 EUR

NATtrol GBS Positive Control (6 x 0.5 mL)

NATSAG-6MC-IVD Zeptometrix 6 x 0.5 mL 333 EUR

NATtrol GBS Positive Control (6 x 0.5 mL)

MDZ053 Zeptometrix 6 x 0.5 mL 378.24 EUR

NATtrol GBS Negative Control (6 X 0.5 mL)

MDZ054 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 378.24 EUR

NATtrol Escherichia coli (Stool Matrix) (0.5 mL)

NATECO(933)-GP Zeptometrix 0.5 mL 55 EUR

NATtrol Escherichia coli (Stool Matrix) (0.5 mL)

NATECO(ETEC)-GP Zeptometrix 0.5 mL 55 EUR

NATtrol MRSA Positive Control (6 X 0.5 mL)

NATMRSA-6MC Zeptometrix 6 X 0.5 mL 315 EUR

NATtrol MRSA Positive Control  (6 X 0.5 mL)

NATMRSA-6MC-IVD Zeptometrix 6 X 0.5 mL 335 EUR

NATtrol MRSA Positive Control (6 X 0.5 mL)

MDZ059 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 378.24 EUR

NATtrol GI Panel (17 x 0.25mL; 2 x 0.85 mL)

NATGIP-ABC Zeptometrix 17 x 0.25mL; 2 x 0.85 mL 863 EUR

NATtrol GI Panel (22 x 0.25mL; 4 x 0.85 mL)

NATGIP-BIO Zeptometrix 22 x 0.25mL; 4 x 0.85 mL 1053 EUR

NATtrol Respiratory Panel 2 (RP2) Controls (Ea)

NATRPC2-BIO Zeptometrix Ea 550.46 EUR

NATtrol Flu Verification Panel (7 X 0.5 mL)

NATFVP-NNS Zeptometrix 7 X 0.5 mL 417 EUR

NATtrol Cytomegalovirus Stock (Quantitative) (1 mL)

NATCMV-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

NATtrol EP Control (12 x 0.25 mL; 2 x 1mL)

NATEPC-NNS Zeptometrix 12 x 0.25 mL; 2 x 1mL 452 EUR

NATtrol Norovirus Negative Control (6 x 0.125mL)

NATROTA-6MC Zeptometrix 6 x 0.125mL 203 EUR

NATtrol S. aureus (MRSA) Stock (Quantitative) (1mL)

NATSAU-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

NATtrol Strep A Negative Control (6 x 0.5mL)

NATSDG-6MC Zeptometrix 6 x 0.5mL 221 EUR

NATtrol Strep A Positive Control (6 x 0.5mL)

NATSPY-6MC Zeptometrix 6 x 0.5mL 221 EUR

NATtrol CT/NG Negative Control (6 X 1 mL)

NATCT/NGNEG-6MC Zeptometrix 6 X 1 mL 220 EUR

NATtrol Campylobacter jejuni (Stool Matrix) (0.5 mL)

NATCJE-GP Zeptometrix 0.5 mL 55 EUR

NATtrol Coronavirus 229E Stock (Qualitative) (1 mL)

NATCOV(229E)-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol CT/NG/TV Negative Control (6 x 1.0mL)

NATCTNGTV-NEG Zeptometrix 6 x 1.0mL 97 EUR

NATtrol CT/NG/TV Positive Control (6 x 1.0mL)

NATCTNGTV-POS Zeptometrix 6 x 1.0mL 368 EUR

NATtrol Human Parvovirus B19 (10,000 IU/mL) (1 mL)

NATPARVO-0001 Zeptometrix 1 mL 261 EUR

NATtrol Human Parvovirus B19 (100,000 IU/mL) (1 mL)

NATPARVO-0002 Zeptometrix 1 mL 592 EUR

NATtrol Human Parvovirus B19 (1,000,000 IU/mL) (1 mL)

NATPARVO-0003 Zeptometrix 1 mL 1177 EUR

NATtrol Human Parvovirus B19 (10,000,000 IU/mL) (1 mL)

NATPARVO-0004 Zeptometrix 1 mL 1353 EUR

NATtrol Human Parvovirus B19 (100,000,000 IU/mL) (1 mL)

NATPARVO-0005 Zeptometrix 1 mL 1694 EUR

NATtrol Adenovirus Type 40 (Stool Matrix) (0.5 mL)

NATADV40-GP Zeptometrix 0.5 mL 55 EUR

NATtrol Adenovirus Type 41 (Stool Matrix) (0.5 mL)

NATADV41-GP Zeptometrix 0.5 mL 55 EUR

NATtrol Mouse Hepatitis Virus (MHV) Stock (1 mL)

NATMHV-ST Zeptometrix 1 mL 1319 EUR

NATtrol Strep A Verification Panel (24 x 0.1mL)

NATSAVP1-C Zeptometrix 24 x 0.1mL 707 EUR

NATtrol Clostridium difficile (Stool Matrix) (0.5 mL)

NATCDI-GP Zeptometrix 0.5 mL 55 EUR

NATtrol Coronavirus NL63 Stock (Qualitative) (1 mL)

NATCOV(NL63)-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Coronavirus OC43 Stock (Qualitative) (1 mL)

NATCOV(OC43)-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Entamoeba histolytica (Stool Matrix) (0.5 mL)

NATEHI(DS4)-GP Zeptometrix 0.5 mL 55 EUR

NATtrol Respiratory Verification Panel (20 x 0.2mL)

NATRVP-GMK Zeptometrix 20 x 0.2mL 1140 EUR

NATtrol Coronavirus SARS Stock (Qualitative) (1 mL)

NATSARS-ST Zeptometrix 1 mL 638 EUR

NATtrol BK Virus Linearity Panel (6 X 0.25 mL)

NATBK-LIN Zeptometrix 6 X 0.25 mL 593 EUR

NATtrol MRSA/SA Negative Control (6 X 0.5 mL)

NATMSSE-6MC Zeptometrix 6 X 0.5 mL 307 EUR

NATtrol MRSA/SA Negative Control (6 X 0.5 mL)

NATMSSE-6MC-IVD Zeptometrix 6 X 0.5 mL 327 EUR

NATtrol MRSA/SA Negative Control (6 X 0.5 mL)

MDZ060 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 378.24 EUR

NATtrol Norovirus Negative Control (6 X 0.5 mL)

NATROTA-6MC-IVD Zeptometrix 6 X 0.5 mL 223 EUR

NATtrol T.vaginalis Negative Control (6 x 1.2 mL)

NATTVNEG-6MC Zeptometrix 6 x 1.2 mL 348 EUR

NATtrol T.vaginalis Positive Control (6 x 1.2 mL)

NATTVPOS-6MC Zeptometrix 6 x 1.2 mL 348 EUR

NATtrol Norovirus Negative Control (6 X 0.5 mL)

MDZ052 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 255.94 EUR

NATtrol Respiratory Verification Panel (20 x 0.25mL)

NATRVP-QIA Zeptometrix 20 x 0.25mL 927.36 EUR

NATtrol Salmonella typhimurium (Stool Matrix) (0.5 mL)

NATSTY-GP Zeptometrix 0.5 mL 55 EUR

NATtrol Zika Virus (PRVABC59) Stock (Qualitative) (1mL)

NATZIKV(PRV)-ST Zeptometrix 1mL 1281 EUR

NATtrol SARS-CoV-2 Variant Panel (4 x 0.5mL)

NATSARS(COV2)-VP Zeptometrix 4 x 0.5mL 373 EUR

NATtrol Norovirus GI Positive Control (6 x 0.125mL)

NATNOVI-6MC Zeptometrix 6 x 0.125mL 205 EUR

NATtrol T.vaginalis Verification Panel (17 x 0.7 mL)

NATTVGP-C Zeptometrix 17 x 0.7 mL 722 EUR

NATtrol RP Multimarker Control Pack (6 X 0.75 mL)

MDZ001 Zeptometrix 6 X 0.75 mL 549 EUR

NATtrol Echovirus Type 11 Stock (Qualitative) (1 mL)

NATECHO11-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Echovirus Type 6 Stock (Qualitative) (1 mL)

NATECHO6-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Meningitis/Encephalitis Panel (14 x 0.4 mL)

NATMEP-BIO Zeptometrix 14 x 0.4 mL 691 EUR

NATtrol Norovirus GII Positive Control (6 x 0.125mL)

NATNOVII-6MC Zeptometrix 6 x 0.125mL 205 EUR

NATtrol HSV 1 & 2 Positive Control (6 x 0.25 mL)

NATHSV-6L Zeptometrix 6 x 0.25 mL 272 EUR

NATtrol CARBA-R Verification Panel (10 x 0.06 mL)

NATCRVP-C Zeptometrix 10 x 0.06 mL 267 EUR

NATtrol Adenovirus Type 01 Stock (Qualitative) (1 mL)

NATADV1-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Adenovirus Type 03 Stock (Qualitative) (1 mL)

NATADV3-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Adenovirus Type 31 Stock (Qualitative) (1 mL)

NATADV31-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Adenovirus Type 04 Stock (Qualitative) (1 mL)

NATADV4-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Adenovirus Type 40 Stock (Qualitative) (1 mL)

NATADV40-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Adenovirus Type 41 Stock (Qualitative) (1 mL)

NATADV41-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Adenovirus Type 05 Stock (Qualitative) (1 mL)

NATADV5-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Norovirus Group I (Recombinant) Stock (1 mL)

NATNOVI-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Norovirus Group II (Recombinant) Stock (1 mL)

NATNOVII-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol CT/NG Negative Control Pack (6 X 1.25 mL)

NATCT/NGNEG-6MC-IVD Zeptometrix 6 X 1.25 mL 240 EUR

NATtrol CT/NG Negative Control Pack (6 X 1.25 mL)

MDZ004 Zeptometrix 6 X 1.25 mL 299.62 EUR

NATtrol C. difficile Positive Control (6 x 0.25 mL)

NATCDI-6L Zeptometrix 6 x 0.25 mL 272 EUR

NATtrol Respiratory Pathogen Panel -1 (6 x 0.25 mL)

NATRPP-1 Zeptometrix 6 x 0.25 mL 514 EUR

NATtrol Norovirus GI Positive Control (6 X 0.5 mL)

MDZ050 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 205 EUR

NATtrol Adenovirus Type 1 Stock (Quantitative) (1 mL)

NATADV1-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

NATtrol Adenovirus Type 3 Stock (Quantitative) (1 mL)

NATADV3-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

NATtrol Adenovirus Type 07A Stock (Qualitative) (1 mL)

NATADV7A-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol SARS-CoV-2 (recombinant) Stock (1 x 1.0mL)

0831042 Zeptometrix - 693 EUR

NATtrol Norovirus GII Positive Control (6 X 0.5 mL)

MDZ051 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 205 EUR

NATtrol Epstein-Barr Virus Stock (Quantitative) (1 mL)

NATEBV-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

NATtrol Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) Controls (12 x 0.3mL)

NATRPC2.1-BIO Zeptometrix 12 x 0.3mL 529 EUR

NATtrol MTB Verification Panel (5 x 0.6mL, 6 x 1.6mL)

NATMTBP-C Zeptometrix 5 x 0.6mL, 6 x 1.6mL 613 EUR

NATtrol Coxsackievirus Type A9 Stock (Qualitative) (1 mL)

NATCXVA9-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Coxsackievirus Type B3 Stock (Qualitative) (1 mL)

NATCXVB3-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Coxsackievirus Type B4 Stock (Qualitative) (1 mL)

NATCXVB4-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Coxsackievirus Type B5 Stock (Qualitative) (1 mL)

NATCXVB5-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Norovirus GI/GII Positive Control (6 x 0.125mL)

NATNOV-6MC Zeptometrix 6 x 0.125mL 205 EUR

NATtrol Group A Strep Positive Control (6 x 0.25 mL)

NATSPY-6L Zeptometrix 6 x 0.25 mL 265 EUR

NATtrol Human Hepatitis B Virus (HBV) (400 IU/mL) (1 mL)

NATHBV-0001 Zeptometrix 400 IU/mL 1 mL 45 EUR

NATtrol Human Hepatitis B Virus (HBV) (5,000 IU/mL) (1 mL)

NATHBV-0002 Zeptometrix 5,000 IU/mL 1 mL 160 EUR

NATtrol Human Hepatitis B Virus (HBV) (50,000 IU/mL) (1 mL)

NATHBV-0003 Zeptometrix 50,000 IU/mL 1 mL 508 EUR

NATtrol Human Hepatitis B Virus (HBV) (10,000 IU/mL) (1 mL)

NATHBV-0006 Zeptometrix 10,000 IU/mL 1 mL 296 EUR

NATtrol Human Hepatitis C Virus (HCV) (200 IU/mL) (1 mL)

NATHCV-0001 Zeptometrix 200 IU/mL 1 mL 45 EUR

NATtrol Human Hepatitis C Virus (HCV) (1,000 IU/mL) (1 mL)

NATHCV-0002 Zeptometrix 1,000 IU/mL 1 mL 160 EUR

NATtrol Human Hepatitis C Virus (HCV) (10,000 IU/mL) (1 mL)

NATHCV-0003 Zeptometrix 10,000 IU/mL 1 mL 296 EUR

NATtrol Human Hepatitis C Virus (HCV) (50,000 IU/mL) (1 mL)

NATHCV-0004 Zeptometrix 50,000 IU/mL 1 mL 508 EUR

NATtrol Human Hepatitis C Virus (HCV) (100,000 IU/mL) (1 mL)

NATHCV-0005 Zeptometrix 100,000 IU/mL 1 mL 881 EUR

NATtrol Respiratory Verification Panel (RVP) (20 X 0.6 mL)

NATRVP-IDI Zeptometrix 20 X 0.6 mL 943 EUR

NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (23 x 0.6mL) (Ea)

NATRVP2-BIO Zeptometrix 23 x 0.6mL 1165.73 EUR

NATtrol Respiratory Verification Panel 2.1 (24 x 0.6mL) (EA)

NATRVP2.1-BIO Zeptometrix 24 x 0.6mL 1133 EUR

NATtrol Norovirus GI/GII Positive Control (6 X 0.5 mL)

NATNOV-6MC-IVD Zeptometrix 6 X 0.5 mL 225 EUR

NATtrol Norovirus GI/GII Positive Control (6 X 0.5 mL)

MDZ049 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 255.94 EUR

NATtrol Varicella-Zoster Virus Stock (Quantitative) (1 mL)

NATVZV-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

NATtrol Meningitis/Encephalitis (ME) Controls (12 x 0.2 mL)

NATMEC-BIO Zeptometrix 12 x 0.2 mL 447 EUR

NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (21 x 0.25mL) (EA)

NATRVP2-QIA Zeptometrix 21 x 0.25mL 925 EUR

NATtrol BK Virus External Run Control, Low (6 X 1 mL)

NATBK-ERCL Zeptometrix 6 X 1 mL 360 EUR

NATtrol Human Metapneumovirus (HMPV) Stock (Qualitative) (1 mL)

NATHMPV-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Human Rhinovirus Type 1A Stock(Qualitative) (1 mL)

NATHRV-STN Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Zika Virus Range Verification Panel (4 x 0.5 mL)

NATZIKV-RV Zeptometrix 4 x 0.5 mL 599 EUR

NATtrol Norovirus Group I (Recombinant) (Stool Matrix) (0.5 mL)

NATNOVI-GP Zeptometrix 0.5 mL 55 EUR

NATtrol Norovirus Group II (Recombinant) (Stool Matrix) (0.5 mL)

NATNOVII-GP Zeptometrix 0.5 mL 55 EUR

NATtrol Zika Virus, External Run Control, Low (6 x 1 mL)

NATZIKV-ERCL Zeptometrix 6 x 1 mL 350 EUR

NATtrol Clostridium difficile Positive Control (6 x 0.5 mL)

NATCDI-6MC Zeptometrix 6 x 0.5 mL 321 EUR

NATtrol Clostridium difficile Positive Control (6 X 0.5 mL)

NATCDI-6MC-IVD Zeptometrix 6 X 0.5 mL 331 EUR

NATtrol Clostridium difficile Negative Control (6 x 0.5 mL)

NATCSO-6MC Zeptometrix 6 x 0.5 mL 313 EUR

NATtrol Clostridium difficile Negative Control (6 X 0.5 mL)

NATCSO-6MC-IVD Zeptometrix 6 X 0.5 mL 333 EUR

NATtrol Chlamydia trachomatis Positive Control (6 X 1 mL)

NATCT(434)-6MC Zeptometrix 6 X 1 mL 348 EUR

NATtrol Neisseria gonorrhoeae Positive Control (6 X 1 mL)

NATNG-6MC Zeptometrix 6 X 1 mL 341 EUR

NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Stock

NATSARS(COV2)-ST Zeptometrix Stock 935 EUR

NATtrol Clostridium difficile Positive Control (6 X 0.5 mL)

MDZ040 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 388.22 EUR

NATtrol Clostridium difficile Negative Control (6 X 0.5 mL)

MDZ041 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 388.22 EUR

NATIVE INFLUENZA A ANTIGEN

GWB-1779A2 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

NATIVE INFLUENZA B ANTIGEN

GWB-E9EC80 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

NATIVE INFLUENZA B ANTIGEN

MBS239139-1mL MyBiosource 1mL 335 EUR

NATIVE INFLUENZA B ANTIGEN

MBS239139-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1325 EUR

NATtrol BK Virus External Run Control, Medium (6 X 1 mL)

NATBK-ERCM Zeptometrix 6 X 1 mL 438 EUR

NATtrol Parainfluenza Virus Type 1 Stock (Qualitative) (1 mL)

NATPARA1-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Parainfluenza Virus Type 2 Stock (Qualitative) (1 mL)

NATPARA2-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Parainfluenza Virus Type 3 Stock (Qualitative) (1 mL)

NATPARA3-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Parainfluenza Virus Type 4 Stock (Qualitative) (1 mL)

NATPARA4-ST Zeptometrix 1 mL 1281 EUR

NATtrol Respiratory Verification Panel (15 x 0.5mL; 2 x 1mL)

NATRVP-NNS Zeptometrix 15 x 0.5mL; 2 x 1mL 784 EUR

NATtrol Clostridium difficile Verification Panel (6 X 1 mL)

NATCDIVP-C Zeptometrix 6 X 1 mL 586 EUR

NATtrol Human Herpes Virus Type 6 Stock (Quantitative) (1 mL)

NATHHV6-STQ Zeptometrix 1 mL 857 EUR

W próbce kenijskich niemowląt i dzieci przyjętych do wiejskiego szpitala z ciężkim zapaleniem płuc RSV  był głównym patogenem wirusowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *