• June 9, 2022

Wirusy układu oddechowego zwiększają adhezję patogenów bakteryjnych

 • Wtórne infekcje bakteryjne często komplikują infekcje wirusowe dróg oddechowych, ale mechanizmy predysponujące wirusy do chorób bakteryjnych nie są do końca poznane.
 • Określiliśmy wpływ zakażenia wirusem syncytium nabłonka oddechowego ( RSV ),  ludzkim wirusem paragrypy 3 (HPIV-3) i wirusem grypy na zdolność nietypowych Haemophilus influenzae i Streptococcus pneumoniae do przylegania do komórek nabłonka oddechowego oraz jak te wirusy zmieniają ekspresję znanych receptorów dla tych bakterii.
 • Wszystkie wirusy wzmocniły adhezję bakterii do pierwotnych i unieśmiertelnionych linii komórkowych. Zakażenie RSV  i HPIV-3 zwiększyło ekspresję kilku znanych receptorów dla bakterii patogennych przez pierwotne komórki nabłonka oskrzeli i komórki A549, ale nie przez pierwotne komórki nabłonka małych dróg oddechowych.
 •  Zakażenie wirusem grypy  nie zmieniło ekspresji receptora. Paramyksowirusy zwiększyły przyleganie bakterii do pierwotnych komórek nabłonka oskrzeli i unieśmiertelnionych linii komórkowych poprzez zwiększenie poziomu receptorów komórek eukariotycznych dla tych patogenów, podczas gdy mechanizm ten był mniej istotny w pierwotnych komórkach nabłonka małych dróg oddechowych i w  zakażeniach  wirusem grypy .
 • Wirusy oddechowe promują adhezję bakterii do komórek nabłonka oddechowego, proces, który może zwiększyć kolonizację bakteryjną i przyczynić się do choroby . Badania te podkreślają odmienne reakcje różnych typów komórek na infekcje wirusowe i potrzebę uwzględnienia tej zmienności podczas interpretacji badań interakcji między komórkami oddechowymi a patogenami wirusowymi.

Wytyczne dotyczące zapobiegania zapaleniu płuc związanego z opieką zdrowotną, 2003: zalecenia CDC i Komitetu Doradczego ds. Kontroli Zakażeń w Zdrowiu.

 • Ten raport aktualizuje, rozszerza i zastępuje wcześniej opublikowane CDC „Wytyczne dotyczące zapobiegania szpitalnemu zapaleniu płuc”. Nowe wytyczne mają na celu zmniejszenie częstości występowania zapalenia płuc i innych ciężkich, ostrych infekcji dolnych dróg oddechowych w szpitalach intensywnej opieki medycznej i innych placówkach opieki zdrowotnej (np. placówki ambulatoryjne i długoterminowe) oraz innych placówkach, w których opieka zdrowotna jest pod warunkiem, że.
 • Wśród zmian w zaleceniach dotyczących profilaktyki bakteryjnego zapalenia płuc, zwłaszcza zapalenia płuc związanego z respiratorem, wymienia się preferencyjne stosowanie rurek ustno-tchawiczych zamiast nosowo-tchawiczych u pacjentów poddawanych wentylacji wspomaganej mechanicznie, stosowanie wentylacji nieinwazyjnej w celu zmniejszenia czas trwania intubacji dotchawiczej, zmiany obwodów oddechowych respiratorów, gdy działają nieprawidłowo lub są w widoczny sposób zanieczyszczone oraz (jeśli to możliwe) zastosowanie rurki dotchawiczej ze światłem grzbietowym w celu umożliwienia drenażu wydzieliny oddechowej; nie sformułowano zaleceń dotyczących stosowania sukralfatu, antagonistów receptora histaminowego-2 ani środków zobojętniających kwas w profilaktyce krwawienia związanego ze stresem.
 • W celu zapobiegania chorobie legionistów związanej z opieką zdrowotną, zmiany obejmują utrzymywanie gorącej wody pitnej w temperaturach nieodpowiednich do namnażania Legionella spp., uwzględniając rutynowe hodowanie próbek wody z systemu wody pitnej w jednostce transplantacji organów zakładu, gdy jest to wykonane w ramach kompleksowego programu placówki mającego na celu zapobieganie chorobie legionistów związanej z opieką zdrowotną i kontrolowanie jej oraz wszczęcie badania źródła Legionella spp.
 • gdy jeden określony lub jeden możliwy przypadek choroby legionistów potwierdzonej laboratoryjnie, związanej z opieką zdrowotną zostanie zidentyfikowany u hospitalizowanego biorcy hemopoetycznego przeszczepu komórek macierzystych (HSCT) lub u dwóch lub więcej biorców HSCT, którzy odwiedzili ambulatoryjną jednostkę HSCT w całości lub w części 2-10 dni przed zachorowaniem. W części dotyczącej aspergilozy zrewidowane zalecenia obejmują zastosowanie pomieszczenia z wysokowydajnymi filtrami cząstek stałych zamiast laminarnego przepływu powietrza jako środowiska ochronnego dla alogenicznych biorców HSCT oraz stosowanie wysokowydajnych urządzeń ochrony dróg oddechowych (np. respiratorów N95). ) przez pacjentów z silnie obniżoną odpornością, gdy opuszczają swoje pokoje, gdy w placówce trwają działania powodujące powstawanie pyłu. W syncytialnym wirusie oddechowym ( RSV), nowe zalecenie ma na celu określenie, na podstawie indywidualnych przypadków, czy podawać przeciwciało monoklonalne (paliwizumab) niektórym niemowlętom i dzieciom w wieku <24 miesięcy, które urodziły się przedwcześnie i są narażone na wysokie ryzyko   zakażenia RSV .
 • W części poświęconej  grypie nowe zalecenia obejmują dodanie oseltamiwiru (do amantadyny i rymantadyny) w profilaktyce wszystkich pacjentów bez  choroby grypowej  oraz oseltamiwiru i zanamiwiru (do amantadyny i rymantadyny) w leczeniu pacjentów z ostrym stanem  grypy  w oddział, w którym  rozpoznano ognisko grypy  .
 • Oprócz zmienionych zaleceń, wytyczne zawierają nowe rozdziały dotyczące krztuśca i infekcji dolnych dróg oddechowych wywołanych przez adenowirusy i  wirusy  para – grypy ludzkiej  oraz odsyłają czytelników do źródeł aktualnych informacji na temat zapobiegania i zwalczania ciężkiego ostrego zespołu oddechowego.

Leki przeciwwirusowe w aktualnym zastosowaniu klinicznym.

 1. Obecne uzbrojenie do chemioterapii infekcji wirusowych składa się z 37 licencjonowanych leków przeciwwirusowych. Do leczenia  ludzkiego  wirusa niedoboru odporności
 2. (HIV), 19 związków zostało formalnie zatwierdzonych: (i) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NRTI) zydowudyna, didanozyna, zalcytabina, stawudyna, lamiwudyna, abakawir i emtrycytabina; (ii) nukleotydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy (NtRTI) fumaran dizoproksylu tenofowiru; (iii) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NNRTI) newirapina, delawirdyna i efawirenz; (iv) inhibitory proteazy sakwinawir, rytonawir, indynawir, nelfinawir, amprenawir, lopinawir (w połączeniu z rytonawirem w stosunku 4/1) i atazanawir; oraz inhibitor wejścia wirusa enfuwirtyd.
 3. Do leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu B (HBV) zatwierdzono lamiwudynę oraz dipiwoksyl adefowiru. Wśród leków przeciw herpeswirusom w leczeniu wirusa opryszczki pospolitej (HSV) i/lub ospy wietrznej i półpaśca stosuje się acyklowir, walacyklowir, pencyklowir (przy stosowaniu miejscowym), famcyklowir, idoksurydynę i triflurydynę (oba stosowane miejscowo) oraz brywudynę. infekcje wirusowe (VZV); oraz gancyklowir, walgancyklowir, foskarnet, cydofowir i fomiwirsen (ten ostatni po wstrzyknięciu do ciała szklistego) okazały się przydatne w leczeniu zakażeń cytomegalowirusem (CMV) u pacjentów z obniżoną odpornością (tj. pacjentów z AIDS z zapaleniem siatkówki wywołanym wirusem CMV).
 4. Po amantadynie i rymantadynie inhibitory neuraminidazy, zanamivir i oseltamivir, stały się ostatnio dostępne do leczenia (i profilaktyki)   infekcji wirusem grypy . Rybawiryna była stosowana (miejscowo w aerozolu) w leczeniu infekcji wirusem RSV , a połączenie rybawiryny z (pegylowanym) interferonem alfa zyskało większą akceptację w leczeniu infekcji wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV).

Etiologia wirusowa ciężkiego zapalenia płuc u kenijskich niemowląt

 1. Zapalenie płuc jest główną przyczyną zgonów dzieci w Afryce Subsaharyjskiej. Szacunki porównawcze udziału patogenów sprawczych w obciążeniu chorobą mają zasadnicze znaczenie dla opracowania ukierunkowanych szczepionek.
 2. Określenie wirusowej etiologii ciężkiego zapalenia płuc u niemowląt i dzieci w wiejskim szpitalu w Kenii przy użyciu kompleksowych i czułych technik diagnostyki molekularnej.
 3. Prospektywne badanie obserwacyjne i kliniczno-kontrolne przeprowadzone w 2007 r. w wiejskim szpitalu okręgowym w Kenii. Uczestnikami były dzieci w wieku od 1 dnia do 12 lat, mieszkające w systematycznie wyliczanym obszarze zlewni, które albo zostały przyjęte do Szpitala Okręgowego w Kilifi, spełniając kryteria kliniczne Światowej Organizacji Zdrowia dla ciężkiego lub bardzo ciężkiego zapalenia płuc; (2) mieli łagodną infekcję górnych dróg oddechowych, ale nie zostali przyjęci; lub (3) były zdrowymi niemowlętami i dziećmi zgłaszającymi się na szczepienie.
 4. Obecność wirusów układu oddechowego i iloraz szans przyjęcia z ciężką chorobą.
 5. Spośród 922 kwalifikujących się pacjentów przyjętych do badania pobrano 759 (82% [mediana wieku, 9 miesięcy]). Jeden lub więcej wirusów układu oddechowego wykryto w 425 z 759 próbek (56% [95% przedział ufności {CI}, 52%-60%)]). Wirus syncytialny układu oddechowego ( RSV ) wykryto u 260 uczestników (34% [95% CI, 31%-38%]), a inne wirusy układu oddechowego wykryto u 219 uczestników (29%; 95% CI, 26%-32%), najczęstszy to  Ludzki  koronawirus 229E (n = 51 [6,7%]),  grypa  typu A (n = 44 [5,8%]), paragrypa typu  3 (n = 29 [3,8%]),  ludzki  adenowirus (n = 29 [3,8%]) oraz  ludzki  metapneumowirus (n = 23 [3,0%]). W porównaniu z dobrze kontrolowanymi uczestnikami, wykrycie  RSV był związany z ciężką chorobą (5% [skorygowany] w grupie kontrolnej; skorygowany iloraz szans, 6,11 [95% CI, 1,65-22,6]), podczas gdy łącznie inne wirusy układu oddechowego nie były związane z ciężką chorobą (23% w grupie kontrolnej; skorygowany iloraz szans, 1,27 [95% CI, 0,64-2,52]).

NATtrol Influenza/RSV Negative Control (6 x 0.5mL)

NATCXVA9-6C Zeptometrix 6 x 0.5mL 226.8 EUR

NATtrol Influenza/RSV Positive Control (6 x 0.25mL)

NATFLURSV-6L Zeptometrix 6 x 0.25mL 268.4 EUR

NATtrol Influenza/RSV Verification Panel (21 x 0.5mL)

NATFRVP-C Zeptometrix 21 x 0.5mL 765.52 EUR

NATtrol Influenza/RSV Negative Control (6 X 0.5 mL)

MDZ045 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 226.8 EUR

NATtrol Influenza/RSV Positive Control (6 x 0.5 mL)

NATFLURSV-6C Zeptometrix 6 x 0.5 mL 226.8 EUR

NATtrol RSV Positive Control (6 x 0.5mL)

NATRSV-6C Zeptometrix 6 x 0.5mL 232 EUR

NATtrol RSV Positive Control (6 X 0.5 mL)

MDZ047 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 232 EUR

NATtrol Influenza Verification Panel (18 x 0.5mL)

NATFVP(XP)-C Zeptometrix 18 x 0.5mL 645.92 EUR

NATtrol Influenza Negative Control (6 X 0.5 mL)

NATCXVA9-6MC Zeptometrix 6 X 0.5 mL 232 EUR

NATtrol Influenza B Virus Stock (Qualitative) (1 mL)

NATFLUB-ST Zeptometrix 1 mL 1137.84 EUR

NATtrol Influenza Verification Panel (7 x 1.0 mL)

NATFVP-JAN Zeptometrix 7 x 1.0 mL 474.32 EUR

NATtrol Influenza A/B Positive Control (6 x 0.5mL)

NATFLUAB-6C Zeptometrix 6 x 0.5mL 226.8 EUR

NATtrol Influenza A H1 Virus Stock (Qualitative) (1 mL)

NATFLUAH1-ST Zeptometrix 1 mL 1137.84 EUR

NATtrol Influenza A H3 Virus Stock (Qualitative) (1 mL)

NATFLUAH3-ST Zeptometrix 1 mL 1137.84 EUR

NATtrol Respiratory Syncytial Virus (RSV) Type A Stock (Qualitative) (1 mL)

NATRSVA-ST Zeptometrix 1 mL 1137.84 EUR

NATtrol Respiratory Syncytial Virus (RSV) Type B Stock (Qualitative) (1 mL)

NATRSVB-ST Zeptometrix 1 mL 1137.84 EUR

RSV

DAG211 Creative Diagnostics 1 ml 763 EUR

RSV

DAG3087 Creative Diagnostics 1 mg 451 EUR

NATtrol Influenza A/B Positive Control (6 X 0.5 mL)

MDZ046 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 226.8 EUR

NATtrol Influenza A/B Positive Control (6 X 0.5 mL)

NATFLUA/B-6MC Zeptometrix 6 X 0.5 mL 232 EUR

NATtrol Influenza A H1N1 Positive Control (6 X 0.5 mL)

NATFLUAH1N1-6MC Zeptometrix 6 X 0.5 mL 232 EUR

NATtrol Influenza B, External Run Control, Low (6 X 1 mL)

NATFLUB-ERCL Zeptometrix 6 X 1 mL 339.12 EUR

NATtrol Influenza B, External Run Control, Medium (6 X 1 mL)

NATFLUB-ERCM Zeptometrix 6 X 1 mL 401.52 EUR

NATtrol S.pneumoniae

NATSPN-NNS Zeptometrix 109.28 EUR

RSV-604

B1846-25 Biovision 588 EUR

RSV-604

B1846-5 Biovision 185 EUR

RSV antibody

10-R25B Fitzgerald 200 ug 281 EUR

RSV antibody

10-R25C Fitzgerald 200 ug 300 EUR

RSV antibody

10-R25E Fitzgerald 200 ug 273 EUR

RSV antibody

10-R25G Fitzgerald 1 mg 678 EUR

RSV antibody

10-R25H Fitzgerald 1 mg 463 EUR

RSV antibody

10-R25J Fitzgerald 200 ug 300 EUR

RSV antibody

10-R25K Fitzgerald 200 ug 303 EUR

RSV antibody

10C-CR7052M2 Fitzgerald 100 ug 247 EUR

RSV antibody

10C-CR7052M3 Fitzgerald 200 ug 247 EUR

RSV antibody

10R-R113b Fitzgerald 1 mg 477 EUR

RSV antibody

20-RG45 Fitzgerald 1 ml 464 EUR

RSV antibody

20C-CR7052GP Fitzgerald 1 ml 427 EUR

RSV antibody

10R-113d Fitzgerald 1 mg 435 EUR

RSV antibody

10R-113ds Fitzgerald 1 mg 435 EUR

RSV protein

30-1966 Fitzgerald 1 mg 246 EUR

RSV protein

30-1969 Fitzgerald 1 ml 326 EUR

RSV protein

30-AR24 Fitzgerald 1 mg 1650 EUR

RSV antibody

70R-RR019 Fitzgerald 100 ug 300 EUR

RSV antibody

70R-RR022 Fitzgerald 100 ug 300 EUR

RSV antibody

70R-RR023 Fitzgerald 100 ug 300 EUR

RSV antibody

70R-RR024 Fitzgerald 100 ug 300 EUR

RSV antibody

70R-RR025 Fitzgerald 100 ug 300 EUR

NATtrol Influenza A H1, External Run Control, Low (6 X 1 mL)

NATFLUAH1-ERCL Zeptometrix 6 X 1 mL 339.12 EUR

NATtrol Influenza A H1, External Run Control, Medium (6 X 1 mL)

NATFLUAH1-ERCM Zeptometrix 6 X 1 mL 401.52 EUR

NATtrol Influenza A H1N1, External Run Control, Low (6 X 1 mL)

NATFLUAH1N1-ERCL Zeptometrix 6 X 1 mL 339.12 EUR

NATtrol Influenza A H1N1, External Run Control, Medium (6 X 1 mL)

NATFLUAH1N1-ERCM Zeptometrix 6 X 1 mL 401.52 EUR

RSV-IN-1

HY-112673 MedChemExpress 5mg 843 EUR

RSV Positive Sample

DAG-H10378 Creative Diagnostics 1 ml dry ice 1105 EUR

Anti-RSV antibody

STJ400170 St John's Laboratory 1 mg 446 EUR

RSV Nucleoprotein Antibody

abx022183-1mg Abbexa 1 mg 565 EUR

RSV Nucleoprotein Antibody

abx022184-1mg Abbexa 1 mg 1017 EUR

RSV Nucleoprotein Antibody

abx022185-1mg Abbexa 1 mg 1191 EUR

RSV Nucleoprotein Antibody

abx022186-1mg Abbexa 1 mg 551 EUR

Inactivated RSV Antigen

VAng-Lsx0446-1mL Creative Biolabs 1 mL 998 EUR

Recombinant RSV Protein

VAng-Lsx0448-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

pAAV-RSV-SpCas9

PVT17629 Lifescience Market 2 ug 300 EUR

RSV antibody (FITC)

61-R25B Fitzgerald 100 ug 461 EUR

RSV antibody (FITC)

60-R41 Fitzgerald 1 ml 367 EUR

RSV antibody (HRP)

60-R42 Fitzgerald 1 ml 399 EUR

RSV antibody (biotin)

60C-CR7052GB Fitzgerald 1 ml 363 EUR

NATTROL CHIKUNGUNYA VIR STOCK

NATCHIKV-ST Zeptometrix 1.0mL 1137.84 EUR

RSV Fusion glycoprotein [His]

DAG-H10334 Creative Diagnostics 10 µg 724 EUR

RSV Glycoprotein G [His]

DAG-H10335 Creative Diagnostics 10 µg 724 EUR

RSV Active Src [GST]

DAG2607 Creative Diagnostics 10 µg 936 EUR

Respiratory syncytical virus (RSV)

E65H001 EnoGene 100ug 382 EUR

Anserine RSV ELISA Kit

EAR0022 Abclonal 96Tests 521 EUR

Rat RSV ELISA Kit

ERR0022 Abclonal 96Tests 521 EUR

Rabbit RSV ELISA Kit

ERTR0022 Abclonal 96Tests 521 EUR

Mouse RSV ELISA Kit

EMR0022 Abclonal 96Tests 521 EUR

Porcine RSV ELISA Kit

EPR0022 Abclonal 96Tests 521 EUR

Goat RSV ELISA Kit

EGTR0022 Abclonal 96Tests 521 EUR

Human RSV ELISA Kit

EHR0022 Abclonal 96Tests 521 EUR

Canine RSV ELISA Kit

ECR0022 Abclonal 96Tests 521 EUR

Bovine RSV ELISA Kit

EBR0022 Abclonal 96Tests 521 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV)

RA19074 Neuromics 100 ul 435 EUR

RSV M (187 - 195)

5-01889 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

RSV Long Strain Protein

abx060644-100ug Abbexa 100 ug 968 EUR

RSV (Strain Long) Protein

abx069909-1ml Abbexa 1 ml 328 EUR

RSV (Long Strain) Protein

abx069910-1mg Abbexa 1 mg 2082 EUR

RSV Fusion Protein Antibody

abx022172-1mg Abbexa 1 mg 1080 EUR

RSV Fusion Protein Antibody

abx022173-1mg Abbexa 1 mg 1156 EUR

RSV Fusion Protein Antibody

abx022174-1mg Abbexa 1 mg 1080 EUR

RSV Fusion Protein Antibody

abx022175-1mg Abbexa 1 mg 1080 EUR

RSV Fusion Protein Antibody

abx022176-1mg Abbexa 1 mg 1080 EUR

RSV Fusion Protein Antibody

abx022177-1mg Abbexa 1 mg 578 EUR

RSV Fusion Protein Antibody

abx022179-100ug Abbexa 100 ug 815 EUR

RSV Nucleoprotein Antibody (FITC)

abx022182-100ug Abbexa 100 ug 739 EUR

Recombinant RSV Positive Sample

VAng-Lsx0452-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

RSV IgA ELISA kit

55R-IB79279 Fitzgerald 96 wells 316 EUR

RSV IgG ELISA kit

55R-IB79280 Fitzgerald 96 wells 330 EUR

RSV IgM ELISA kit

55R-IB79281 Fitzgerald 96 wells 316 EUR

Anserine RSV IgG ELISA Kit

EAR0023 Abclonal 96Tests 521 EUR

Anserine RSV IgD ELISA Kit

EAR0024 Abclonal 96Tests 521 EUR

Anserine RSV IgM ELISA Kit

EAR0025 Abclonal 96Tests 521 EUR

W próbce kenijskich niemowląt i dzieci przyjętych do wiejskiego szpitala z ciężkim zapaleniem płuc RSV  był głównym patogenem wirusowym.

Leave a Reply

Your email address will not be published.