• 9 czerwca, 2022

Wydajność i moc w genetyce.

 • Zbadaliśmy selekcję i analizę znaczników SNP do badań asocjacyjnych całego genomu, szczegółowo badając związek między inwestycjami w genotypowanie a mocą statystyczną. Czy metody parami lub multimarkerami  maksymalizują wydajność i moc? W jakim stopniu zasilanie jest zagrożone, gdy tagi są wybierane z niekompletnego zasobu, takiego jak HapMap? Odpowiedzieliśmy na te pytania, korzystając z danych genotypowych z projektu HapMap ENCODE, badań asocjacyjnych symulowanych w realistycznym modelu choroby oraz korekty empirycznej dla testowania wielu hipotez.Pokazujemy metodę tagowania opartą na haplotypach, która jednolicie przewyższa testy z jednym markerem i metody ustalania priorytetów, które znacznie zwiększają wydajność tagowania. Badanie wszystkich obserwowanych haplotypów pod kątem powiązania, a nie tylko tych, które są odpowiednikami znanych SNP, zwiększa moc wykrywania rzadkich alleli przyczynowych, kosztem zmniejszonej mocy do wykrywania wspólnych alleli przyczynowych. Moc jest odporna na kompletność panelu referencyjnego, z którego wybierane są znaczniki. Te odkrycia mają znaczenie dla priorytetyzacji znaczników SNP i interpretacji badań asocjacyjnych.

  Wiele biomarkerów do przewidywania pierwszych poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych i zgonów.

  • Niewiele badań oceniło rosnącą przydatność wielu biomarkerów z różnych ścieżek biologicznych w przewidywaniu ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych.
  • Zmierzyliśmy 10 biomarkerów u 3209 uczestników rutynowego cyklu badań Framingham Heart Study: poziomy białka C-reaktywnego, peptydu natriuretycznego typu B, N-końcowego proprzedsionkowego peptydu natriuretycznego, aldosteronu, reniny, fibrynogenu, D-dimeru , inhibitor aktywatora plazminogenu typu 1 i homocysteina; oraz stosunek albuminy do kreatyniny w moczu.
  • Podczas obserwacji (mediana 7,4 roku) zmarło 207 uczestników, au 169 wystąpiło pierwsze poważne zdarzenie sercowo-naczyniowe. W modelach proporcjonalnych zagrożeń Coxa z uwzględnieniem konwencjonalnych czynników ryzyka, następujące biomarkery najsilniej przewidywały ryzyko zgonu (po każdym biomarkerze następuje skorygowany współczynnik ryzyka na przyrost o 1 SD w wartościach log): Poziom peptydu natriuretycznego typu B (1,40) ), poziom białka C-reaktywnego (1,39), stosunek albuminy do kreatyniny w moczu (1,22), poziom homocysteiny (1,20) i poziom reniny (1,17).
  • Biomarkerami, które najsilniej przewidywały poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe, były poziom peptydów natriuretycznych typu B (skorygowany współczynnik ryzyka, 1,25 na przyrost 1 SD w wartościach log) oraz stosunek albuminy w moczu do kreatyniny (1,20). Osoby z punktacją „ multimarker ” (na podstawie współczynników regresji istotnych biomarkerów) w najwyższym kwintylu w porównaniu z osobami z wynikami w dwóch najniższych kwintylach miały podwyższone ryzyko zgonu (skorygowany współczynnik ryzyka, 4,08; p<0,001) i poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe (skorygowany współczynnik ryzyka 1,84; P=0,02). Jednak dodanie wyników  wielomarkerowych  do konwencjonalnych czynników ryzyka spowodowało jedynie niewielki wzrost zdolności do klasyfikowania ryzyka, mierzonego statystyką C.
  • Do oceny ryzyka u poszczególnych osób zastosowanie 10 współczesnych biomarkerów, które badaliśmy, dodaje tylko umiarkowanie do standardowych czynników ryzyka.

  Zaawansowana analiza zestawu SNP do badań asocjacyjnych całego genomu w przypadku kontroli przypadków.

  • GWAS stał się popularnym narzędziem do identyfikacji wariantów genetycznych, które są związane z ryzykiem choroby. Standardowa analiza przypadku-kontrolnego GWAS obejmuje ocenę związku między każdym indywidualnym genotypowanym SNP a ryzykiem choroby.
  • Podejście to ma jednak ograniczoną powtarzalność i trudności w wykrywaniu efektów multi-SNP i epistatycznych. Jako alternatywną strategię analityczną proponujemy grupowanie SNP w zestawy SNP na podstawie bliskości cech genomowych, takich jak geny lub bloki haplotypów, a następnie testowanie wspólnego efektu każdego zestawu SNP.
  • Testowanie każdego zestawu SNP odbywa się za pomocą testu logistycznego opartego na maszynie jądra, który opiera się na statystyce, która pozwala na elastyczne modelowanie epistatycznych i nieliniowych efektów SNP. Ta elastyczność i zdolność do naturalnego dostosowania się do efektów współzmiennych są ważnymi cechami naszego testu, które czynią go atrakcyjnym w porównaniu z indywidualnymi testami SNP i istniejącymi  testami wielomarkerowymi  .
  • Korzystając z symulowanych danych opartych na międzynarodowym projekcie HapMap, pokazujemy, że testowanie zestawu SNP może mieć większą moc w porównaniu ze standardową analizą pojedynczych SNP w szerokim zakresie ustawień.
  • W szczególności stwierdzamy, że nasze podejście ma większą moc niż analiza pojedynczych SNP, gdy mediana korelacji między wariantem podatności na chorobę a genotypowanymi SNP jest umiarkowana do wysokiej. Gdy korelacja jest niska, zarówno analiza poszczególnych SNP, jak i analiza zbioru SNP mają zwykle niską moc. Stosujemy analizę zestawu SNP do analizy danych z fazy odkrycia GWAS raka piersi (CGEMS).

  SITVITWEB — ogólnodostępna międzynarodowa  baza danych multimarkerów  do badania różnorodności genetycznej i epidemiologii molekularnej Mycobacterium tuberculosis.

  1. Wśród różnych metod genotypowania do badania polimorfizmu genotypowego Mycobacterium tuberculosis complex (MTC), spoligotypowania i mykobakterii przeplatanych powtarzalnych jednostek, zmienna liczba powtórzeń tandemowych DNA (MIRU-VNTR) zyskała ostatnio międzynarodową aprobatę jako solidne, szybkie i powtarzalne metody typowania generujące dane w przenośny format.
  2. Spoligotyping stanowił szkielet publicznie dostępnej bazy danych SpolDB4 wydanej w 2006 roku; niemniej jednak ta metoda ma niską moc dyskryminacyjną, gdy jest stosowana samodzielnie i powinna być idealnie stosowana w połączeniu z drugą metodą typowania, taką jak MIRU-VNTR, do badań epidemiologicznych o wysokiej rozdzielczości.
  3. Niniejszym opisujemy publicznie dostępną międzynarodową bazę danych o nazwie SITVITWEB, która zawiera takie  dane wielomarkerowe ,  które pozwalają uzyskać globalną wizję różnorodności genetycznej MTC na całym świecie, opartą na 62 582 izolatach klinicznych odpowiadających 153 krajom pochodzenia pacjentów (105 krajów izolacji).
  4. Przedstawiamy łącznie 7105 wzorów spoligotypów (odpowiadających 58 180 izolatom klinicznym) – pogrupowanych na 2740 wspólnych typów lub międzynarodowych typów spoligotypów (SIT) zawierających 53 816 izolatów klinicznych i 4364 wzory sieroce.
  5. Co ciekawe, tylko 7% izolatów MTC na całym świecie było sierotami, podczas gdy ponad połowa izolatów poddanych SIT (n=27059) była ograniczona tylko do 24 najbardziej rozpowszechnionych SIT. Baza danych zawiera również łącznie 2379 wzorów MIRU (z 8161 izolatów klinicznych) z 87 krajów pochodzenia pacjentów (35 krajów izolacji); zostały one pogrupowane w 847 wspólnych typów lub
  6. Międzynarodowe typy MIRU (MIT) zawierające 6626 izolatów i 1533 wzory sieroce. Wreszcie, dane dotyczące dokładnych powtórzeń tandemowych (ETR) w 5 locus były dostępne dla 4626 izolatów z 59 krajów pochodzenia pacjentów (22 kraje izolacji); zaobserwowano łącznie 458 różnych wzorców VNTR – podzielonych na 245 wspólnych typów lub VNTR International Types (VIT) zawierających 4413 izolatów) i 213 wzorców sierocych.
  7. Eksploracja danych w SITVITWEB umożliwiła ponadto aktualizację zasad definiujących linie genotypowe MTC, a także uzyskanie nowego wglądu w strukturę populacji MTC i rozmieszczenie na świecie na poziomie krajowym, subregionalnym i kontynentalnym.
  8. Na poziomie ewolucyjnym zebrane dane mogą być przydatne do rozróżnienia okazjonalnej zbieżnej ewolucji genotypów od specyficznej ewolucji podlinii, na które zasadniczo wpływa adaptacja do gospodarza.

  Asocjacja całego genomu dla schizofrenii w badaniu CATIE: wyniki etapu 1.

  • Niewiele wiadomo na pewno o genetyce schizofrenii. Pojawienie się asocjacji całego genomu było powszechnie oczekiwane jako obiecujący sposób identyfikacji powtarzalnej zmienności sekwencji DNA związanej z tym ważnym i wyniszczającym zaburzeniem.
  • W sumie 738 przypadków schizofrenii DSM-IV (wszyscy uczestnicy badania CATIE) i 733 grupy kontrolne w dopasowanych grupach poddano genotypowaniu pod kątem 492 900 polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP) przy użyciu dwuchipowej platformy do genotypowania Affymetrix 500K oraz niestandardowego wypełnienia 164K. w chipie .
  • Po wielu krokach kontroli jakości dla obu badanych i SNP, logistyczne analizy regresji zostały użyte do oceny dowodów na związek wszystkich SNP ze schizofrenią. Zidentyfikowaliśmy szereg obiecujących SNP do badań kontrolnych, chociaż żaden SNP lub  kombinacja multimarkerów  SNP nie osiągnęły istotności statystycznej dla całego genomu.
  • Chociaż kilka sygnałów zbiegło się z regionami genomu wcześniej zaangażowanymi w schizofrenię, nie można było wykluczyć przypadku. Dane te nie dostarczają dowodów na udział jakiegokolwiek regionu genomowego w schizofrenii wykrywalnej przy średniej wielkości próby.

  .

NATtrol RP Multimarker Control Pack (6 X 0.75 mL)

MDZ001 Zeptometrix 6 X 0.75 mL 549 EUR

SUMO-GFP (Multi-Protease Control Protein)

M1072-250 Biovision each 691.2 EUR

SUMO-GFP (Multi-Protease Control Protein)

M1072-50 Biovision each 216 EUR

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue I (8), brain, control, kidney, control, liver, control, lung, control (matched with Total RNA Northern Blot) (Paraffin)

MBS639557-5Arrays MyBiosource 5Arrays 805 EUR

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue I (8), brain, control, kidney, control, liver, control, lung, control (matched with Total RNA Northern Blot) (Paraffin)

MBS639557-5x5Arrays MyBiosource 5x5Arrays 3465 EUR

CD Marker Multi-Tumor control slides, set of 5

TS902 Innovex Set of 5 145 EUR

CD Marker Multi-Tumor control slides, set of 25

TS902-25 Innovex Set of 25 395 EUR

Core Panel Multi-Tumor control slides, set of 5

TS900 Innovex Set of 5 145 EUR

Core Panel Multi-Tumor control slides, set of 25

TS900-25 Innovex Set of 25 425 EUR

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue VII (8), thyroid, control, adrenal, control, parotid, control, lymphoma, control (matched with Total RNA Northern Blot) (Paraffin)

MBS639541-5Arrays MyBiosource 5Arrays 805 EUR

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue VII (8), thyroid, control, adrenal, control, parotid, control, lymphoma, control (matched with Total RNA Northern Blot) (Paraffin)

MBS639541-5x5Arrays MyBiosource 5x5Arrays 3465 EUR

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue IV (8), gallbladder, control, esophagus, control, stomach, control, lung, control (matched with Total RNA Northern Blot) (Paraffin)

MBS639509-5Arrays MyBiosource 5Arrays 805 EUR

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue IV (8), gallbladder, control, esophagus, control, stomach, control, lung, control (matched with Total RNA Northern Blot) (Paraffin)

MBS639509-5x5Arrays MyBiosource 5x5Arrays 3465 EUR

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue II (8), esophagus, control, stomach, control, colon, control, rectum, control (matched with Total RNA Northern Blot) (Paraffin)

MBS639676-5Arrays MyBiosource 5Arrays 805 EUR

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue II (8), esophagus, control, stomach, control, colon, control, rectum, control (matched with Total RNA Northern Blot) (Paraffin)

MBS639676-5x5Arrays MyBiosource 5x5Arrays 3465 EUR

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue V (8), small intestine, control, esophagus, control, thymoma, control, lung, control (matched with Total RNA Northern Blot) (Paraffin)

MBS639572-5Arrays MyBiosource 5Arrays 805 EUR

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue V (8), small intestine, control, esophagus, control, thymoma, control, lung, control (matched with Total RNA Northern Blot) (Paraffin)

MBS639572-5x5Arrays MyBiosource 5x5Arrays 3465 EUR

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue III (8), kidney, control, oschea/ureter, control, bladder, control, stomach, control (matched with Total RNA Northern Blot) (Paraffin)

MBS639689-5Arrays MyBiosource 5Arrays 805 EUR

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue III (8), kidney, control, oschea/ureter, control, bladder, control, stomach, control (matched with Total RNA Northern Blot) (Paraffin)

MBS639689-5x5Arrays MyBiosource 5x5Arrays 3465 EUR

Breast Panel Multi-Tumor control slides, set of 5

TS901 Innovex Set of 5 145 EUR

Breast Panel Multi-Tumor control slides, set of 25

TS901-25 Innovex Set of 25 395 EUR

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue VI (8), breast, control, uterus, control, teratoma/fallopian tube, control, ovary, control (matched with Total RNA Northern Blot) (Paraffin)

MBS639445-5Arrays MyBiosource 5Arrays 805 EUR

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue VI (8), breast, control, uterus, control, teratoma/fallopian tube, control, ovary, control (matched with Total RNA Northern Blot) (Paraffin)

MBS639445-5x5Arrays MyBiosource 5x5Arrays 3465 EUR

Multiple lymphoma tissue array with normal tissue as control

LM481c TissueArray each 198 EUR

Multiple cancer tissue array with matched or unmatched normal control

MC802 TissueArray each 306 EUR

Multiple pancreatic cancer with 4 normal tissues control from autopsy

PA481 TissueArray each 138 EUR

Multiple cervix cancer tissue array with normal tissue control from autopsy

CR483 TissueArray each 198 EUR

Multiple Kidney cancer tissue array with normal tissue control from autopsy

KD483 TissueArray each 168 EUR

Multiple skin cancer tissue array with 4 normal tissue control from autopsy

SK482 TissueArray each 168 EUR

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue I (5), colon, control, rectum, control, normal placenta (matched with mRNA blots) (Paraffin)

MBS639553-5Arrays MyBiosource 5Arrays 765 EUR

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue I (5), colon, control, rectum, control, normal placenta (matched with mRNA blots) (Paraffin)

MBS639553-5x5Arrays MyBiosource 5x5Arrays 3300 EUR

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue II (5), breast, control, uterus, control, normal placenta (matched with mRNA blots) (Paraffin)

MBS639454-5Arrays MyBiosource 5Arrays 765 EUR

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue II (5), breast, control, uterus, control, normal placenta (matched with mRNA blots) (Paraffin)

MBS639454-5x5Arrays MyBiosource 5x5Arrays 3300 EUR

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue III (5), kidney, control, lung, control, normal placenta (matched with mRNA blots) (Paraffin)

MBS639459-5Arrays MyBiosource 5Arrays 765 EUR

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue III (5), kidney, control, lung, control, normal placenta (matched with mRNA blots) (Paraffin)

MBS639459-5x5Arrays MyBiosource 5x5Arrays 3300 EUR

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue VI (5), ovary, control, uterus, control, normal placenta (matched with mRNA blots) (Paraffin)

MBS639469-5Arrays MyBiosource 5Arrays 765 EUR

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue VI (5), ovary, control, uterus, control, normal placenta (matched with mRNA blots) (Paraffin)

MBS639469-5x5Arrays MyBiosource 5x5Arrays 3300 EUR

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue V (5), liver, control, stomach, control, normal placenta (matched with mRNA blots) (Paraffin)

MBS639388-5Arrays MyBiosource 5Arrays 765 EUR

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue V (5), liver, control, stomach, control, normal placenta (matched with mRNA blots) (Paraffin)

MBS639388-5x5Arrays MyBiosource 5x5Arrays 3300 EUR

Multi normal & tumor, 12 cases (1.5mm)HumanMulti-systemMulti-organsIHC control

MNT242 Pantomics 1.5mm 50 EUR

Multiple liver cancer tissue array with 4 normal tissues control from autopsy

LV482 TissueArray each 168 EUR

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue IV (5), bladder, control, esophagus, control, normal placenta (matched with mRNA blots) (Paraffin)

MBS639579-5Arrays MyBiosource 5Arrays 765 EUR

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue IV (5), bladder, control, esophagus, control, normal placenta (matched with mRNA blots) (Paraffin)

MBS639579-5x5Arrays MyBiosource 5x5Arrays 3300 EUR

Multiple cervix cancer tissue array with 4 normal tissues control from autopsy

CR482 TissueArray each 198 EUR

Rat Sodium-dependent Multi-Vitamin Transporter (SMVT) ), control/blocking peptide # 1

SMVT11-P Alpha Diagnostics 100 ug 196.8 EUR

Multiple organ digestive system diseased tissue array with normal tissue as control

BCC000128 TissueArray each 198 EUR

Rat Pasteurella multocida Positive Control

MBS412069-1mL MyBiosource 1mL 175 EUR

Rat Pasteurella multocida Positive Control

MBS412069-5x1mL MyBiosource 5x1mL 645 EUR

Multiple parts of skin squamous cell carcinoma tissue array with normal tissues as control

SK483 TissueArray each 168 EUR

Mouse Pasteurella multocida Positive Control

MBS412066-1mL MyBiosource 1mL 175 EUR

Mouse Pasteurella multocida Positive Control

MBS412066-5x1mL MyBiosource 5x1mL 645 EUR

Rabbit Pasteurella Multocida Positive Control

MBS412028-1mL MyBiosource 1mL 175 EUR

Rabbit Pasteurella Multocida Positive Control

MBS412028-5x1mL MyBiosource 5x1mL 645 EUR

Multiple organ cancer tissue array with matched non-metastatic lymph node tissue as control

NMET961 TissueArray each 204 EUR

Mouse pasteurella multocida PCR Positive Control

MBS412577-025mL MyBiosource 0.25mL 1500 EUR

Mouse pasteurella multocida PCR Positive Control

MBS412577-5x025mL MyBiosource 5x0.25mL 6545 EUR

Multiple Tumor Tissue Array - 47 different tumors and their corresponding normal tissues, plus 2 control spots

T8235713-2 Biochain 2 slides 430 EUR

Multiple Tumor Tissue Array - 47 different tumors and their corresponding normal tissues, plus 2 control spots

T8235713-5 Biochain 5 slides 1085 EUR

Multiple Tumor Tissue Array - 12 types of human tissues in duplicates, designed as universal control for >90% routine IH

Z7020083 Biochain 5 slides 321.6 EUR

Multi-cable (for Controller & Chamber)

LBC12101 Westburg each 503.58 EUR

Natriuretic Peptide Receptor B / PGCB Western Blot Positive Control

MBS543115-5Applications MyBiosource 5Applications 350 EUR

Natriuretic Peptide Receptor B / PGCB Western Blot Positive Control

MBS543115-5x5Applications MyBiosource 5x5Applications 1435 EUR

Natriuretic Peptide Receptor C Antibody Western Blot Positive Control

MBS542999-5Applications MyBiosource 5Applications 335 EUR

Natriuretic Peptide Receptor C Antibody Western Blot Positive Control

MBS542999-5x5Applications MyBiosource 5x5Applications 1350 EUR

Natriuretic Peptide Receptor C / PGCC Antibody Western Blot Positive Control

MBS543116-5Applications MyBiosource 5Applications 350 EUR

Natriuretic Peptide Receptor C / PGCC Antibody Western Blot Positive Control

MBS543116-5x5Applications MyBiosource 5x5Applications 1435 EUR

Immortalized Multimammate Mouse Skin Keratinocytes (Kera5)

T0763 ABM 1x10^6 cells / 1.0 ml 3950 EUR

Pasteurella multocida Type IV fimbrial subunit protein (PTFA) control peptide

PTFA16-P Alpha Diagnostics 100 ug 562.8 EUR

NATtrol Norovirus Negative Control (6 x 0.125mL)

NATROTA-6MC Zeptometrix 6 x 0.125mL 203 EUR

NATtrol Candida/TV Positive Control (ea)

NATCTVPOS-BD Zeptometrix ea 446 EUR

NATtrol Parainfluenza Control (6 X 0.5mL)

NATPIV-ERC Zeptometrix 6 X 0.5mL 265 EUR

NATtrol BV Negative Control (6 X 0.15mL)

NATBVNEG-BD Zeptometrix 6 X 0.15mL 295 EUR

NATtrol BV Positive Control (6 X 0.15mL)

NATBVPOS-BD Zeptometrix 6 X 0.15mL 446 EUR

NATtrol RSV Positive Control (6 x 0.5mL)

NATRSV-6C Zeptometrix 6 x 0.5mL 222 EUR

NATtrol Norovirus GI Positive Control (6 x 0.125mL)

NATNOVI-6MC Zeptometrix 6 x 0.125mL 205 EUR

NATtrol AdV/hMPV/HRV Control (6 X 0.5mL)

NATAMR-ERC Zeptometrix 6 X 0.5mL 227 EUR

NATtrol Norovirus GII Positive Control (6 x 0.125mL)

NATNOVII-6MC Zeptometrix 6 x 0.125mL 205 EUR

Recombinant (E. coli) Purified Pasteurella multocida toxin (PMT) control for western blot

PMT11-C Alpha Diagnostics 100 ul 343.2 EUR

NATtrol EV Negative Control (6 X 0.2 mL)

NATEVNEG-6MC Zeptometrix 6 X 0.2 mL 208 EUR

NATtrol EV Positive Control (6 X 0.2 mL)

NATEVPOS-6MC Zeptometrix 6 X 0.2 mL 208 EUR

NATtrol SA Positive Control (6 X 0.5 mL)

NATMSSA-6MC Zeptometrix 6 X 0.5 mL 311 EUR

NATtrol SA Positive Control  (6 X 0.5 mL)

NATMSSA-6MC-IVD Zeptometrix 6 X 0.5 mL 331 EUR

NATtrol EV Positive Control (6 X 0.5 mL)

MDZ055 Zeptometrix 6 X 0.2 mL 208 EUR

NATtrol EV Negative Control (6 X 0.5 mL)

MDZ056 Zeptometrix 6 X 0.2 mL 208 EUR

NATtrol SA Positive Control (6 X 0.5 mL)

MDZ061 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 378.24 EUR

NATtrol MRSA Positive Control (6 x 0.35mL)

NATMRSA-6L Zeptometrix 6 x 0.35mL 277 EUR

Rat neurofascin (Nfasc)-control Control/blocking peptide

AB-23249-CP Alpha Diagnostics 100ug 196.8 EUR

AS Control

A26 DataApex - 330 EUR

GC Control

A23 DataApex - 600 EUR

LC Control

A24 DataApex - 600 EUR

NATtrol GBS Negative Control (6 X 0.5 mL)

NATLAC-6MC Zeptometrix 6 X 0.5 mL 313 EUR

NATtrol GBS Negative Control (6 X 0.5 mL)

NATLAC-6MC-IVD Zeptometrix 6 X 0.5 mL 333 EUR

NATtrol RSV Positive Control (6 X 0.5 mL)

NATRSV-6C-IVD Zeptometrix 6 X 0.5 mL 242 EUR

NATtrol GBS Positive Control (6 x 0.25 mL)

NATSAG-6L Zeptometrix 6 x 0.25 mL 272 EUR

NATtrol GBS Positive Control (6 X 0.5 mL)

NATSAG-6MC Zeptometrix 6 X 0.5 mL 313 EUR

NATtrol GBS Positive Control (6 x 0.5 mL)

NATSAG-6MC-IVD Zeptometrix 6 x 0.5 mL 333 EUR

NATtrol RSV Positive Control (6 X 0.5 mL)

MDZ047 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 278.4 EUR

NATtrol GBS Positive Control (6 x 0.5 mL)

MDZ053 Zeptometrix 6 x 0.5 mL 378.24 EUR

NATtrol GBS Negative Control (6 X 0.5 mL)

MDZ054 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 378.24 EUR

NATtrol EP Control (12 x 0.25 mL; 2 x 1mL)

NATEPC-NNS Zeptometrix 12 x 0.25 mL; 2 x 1mL 452 EUR

Rat Control

DEV99RC Demeditec Diagnostics 2 x 1 ml 60 EUR

MDP control

tlrl-mdpcl InvivoGen FR 5 mg 148.05 EUR

NATtrol MRSA Positive Control (6 X 0.5 mL)

NATMRSA-6MC Zeptometrix 6 X 0.5 mL 315 EUR

NATtrol MRSA Positive Control  (6 X 0.5 mL)

NATMRSA-6MC-IVD Zeptometrix 6 X 0.5 mL 335 EUR

NATtrol MRSA Positive Control (6 X 0.5 mL)

MDZ059 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 378.24 EUR

BMP4 Control

MBS542571-5Applications MyBiosource 5Applications 335 EUR

BMP4 Control

MBS542571-5x5Applications MyBiosource 5x5Applications 1350 EUR

Rat IgG-PE conjugate (isotype control) (Isotype control)

20005-PE Alpha Diagnostics 25 tests 242.4 EUR

NATtrol Norovirus GI/GII Positive Control (6 x 0.125mL)

NATNOV-6MC Zeptometrix 6 x 0.125mL 205 EUR

Rat IgG-HRP conjugate (isotype control) (Isotype control)

20005-HP Alpha Diagnostics 100 ug 196.8 EUR

NPY1R Control

MBS543000-5Applications MyBiosource 5Applications 335 EUR

ADCY3 Control

MBS543023-5Applications MyBiosource 5Applications 335 EUR

ADCY3 Control

MBS543023-5x5Applications MyBiosource 5x5Applications 1350 EUR

NPY1R Control

MBS543000-5x5Applications MyBiosource 5x5Applications 1350 EUR

pGIPZ control

PVTY00348 Nova Lifetech 2ug 280 EUR

pMD19- Control

PVT10564 Nova Lifetech 2ug 182 EUR

Rat IgG-FITC conjugate (isotype control) (Isotype control)

20005-F Alpha Diagnostics 100 ug 196.8 EUR

NATtrol CT/NG Negative Control (6 X 1 mL)

NATCT/NGNEG-6MC Zeptometrix 6 X 1 mL 220 EUR

Control Slides

24012-1 Polysciences Europe GmbH 1box 78 EUR

Canine Control

DEV99CC Demeditec Diagnostics 2 x 1 ml 60 EUR

Dengue Control

ant-543 ProSpec Tany 100µg 165 EUR

Canine Control

MBS495203-1Set MyBiosource 1Set 305 EUR

Canine Control

MBS495203-5x1Set MyBiosource 5x1Set 1390 EUR

pTRIPZ control

PVTY00369 Nova Lifetech 2ug 280 EUR

NATtrol Strep A Negative Control (6 x 0.5mL)

NATSDG-6MC Zeptometrix 6 x 0.5mL 221 EUR

NATtrol Strep A Positive Control (6 x 0.5mL)

NATSPY-6MC Zeptometrix 6 x 0.5mL 221 EUR

Rat IgG-Biotin conjugate (isotype control) (Isotype control)

20005-B Alpha Diagnostics 100 ug 196.8 EUR

NATtrol CT/NG/TV Negative Control (6 x 1.0mL)

NATCTNGTV-NEG Zeptometrix 6 x 1.0mL 97 EUR

NATtrol CT/NG/TV Positive Control (6 x 1.0mL)

NATCTNGTV-POS Zeptometrix 6 x 1.0mL 368 EUR

Lectin binding native protein (positive control)

LBP18-N-1 Alpha Diagnostics 1 ml 270 EUR

Quality Control

abx098966-1vial Abbexa 1 vial 360 EUR

Ascites, Control

MBS652640-10mL MyBiosource 10mL 415 EUR

Ascites, Control

MBS652640-1mL MyBiosource 1mL 190 EUR

Ascites, Control

MBS652640-5x10mL MyBiosource 5x10mL 1710 EUR

Goat IgG (-ve control for flow cytometry) (isotype control)

20011-100 Alpha Diagnostics 100 test 123.6 EUR

Human IgD, Human Native Plasma (isotype control)

20007-8P-25 Alpha Diagnostics 25 ug 343.2 EUR

NATtrol MRSA/SA Negative Control (6 X 0.5 mL)

NATMSSE-6MC Zeptometrix 6 X 0.5 mL 307 EUR

NATtrol MRSA/SA Negative Control (6 X 0.5 mL)

NATMSSE-6MC-IVD Zeptometrix 6 X 0.5 mL 327 EUR

NATtrol MRSA/SA Negative Control (6 X 0.5 mL)

MDZ060 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 378.24 EUR

Control for Tyrosinase, 4 cases (1.5mm)HumanskinSkinIHC control

TYROSIN081 Pantomics 1.5mm 50 EUR

Negative Control

MBS2568128-1mL MyBiosource 1mL 140 EUR

Negative Control

MBS2568129-1mL MyBiosource 1mL 135 EUR

Positive Control

MBS2568130-1mL MyBiosource 1mL 150 EUR

Positive Control

MBS2568131-1mL MyBiosource 1mL 150 EUR

PIPET CONTROLLER CONTROL BOARD

357484 CORNING 1/pk 104.4 EUR

Control siRNA Vector (pGB-control)

9500C-20 Biovision each 405.6 EUR

Mouse Parvovirus Native Antigen Positive Control

MBS412084-1mL MyBiosource 1mL 175 EUR

Mouse Parvovirus Native Antigen Positive Control

MBS412084-5x1mL MyBiosource 5x1mL 645 EUR

OOSA10387-100T - IgM NEGATIVE CONTROL Negative/Isotype Control

OOSA10387-100T Aviva Systems Biology 100Tests 309 EUR

OOSA10342-100UG - IgG1 NEGATIVE CONTROL Negative/Isotype Control

OOSA10342-100UG Aviva Systems Biology 0.1mg 219 EUR

OOSA10349-100T - IgG2a NEGATIVE CONTROL Negative/Isotype Control

OOSA10349-100T Aviva Systems Biology 100Tests 299 EUR

OOSA10380-100T - IgG2b NEGATIVE CONTROL Negative/Isotype Control

OOSA10380-100T Aviva Systems Biology 100Tests 309 EUR

OOSA10389-100T - IgG1 NEGATIVE CONTROL Negative/Isotype Control

OOSA10389-100T Aviva Systems Biology 100Tests 309 EUR

OOSA10397-100T - IgG2a NEGATIVE CONTROL Negative/Isotype Control

OOSA10397-100T Aviva Systems Biology 100Tests 309 EUR

NATtrol Influenza Negative Control (6 X 0.5 mL)

NATCXVA9-6MC Zeptometrix 6 X 0.5 mL 220 EUR

NATtrol Norovirus Negative Control (6 X 0.5 mL)

NATROTA-6MC-IVD Zeptometrix 6 X 0.5 mL 223 EUR

NATtrol T.vaginalis Negative Control (6 x 1.2 mL)

NATTVNEG-6MC Zeptometrix 6 x 1.2 mL 348 EUR

NATtrol T.vaginalis Positive Control (6 x 1.2 mL)

NATTVPOS-6MC Zeptometrix 6 x 1.2 mL 348 EUR

NATtrol Norovirus Negative Control (6 X 0.5 mL)

MDZ052 Zeptometrix 6 X 0.5 mL 255.94 EUR

CypExpress Control

MBS480553-10g MyBiosource 10g 1905 EUR

CypExpress Control

MBS480553-1g MyBiosource 1g 320 EUR

CypExpress Control

MBS480553-5x10g MyBiosource 5x10g 8355 EUR

CypExpress Control

MBS480553-5x1g MyBiosource 5x1g 1220 EUR

ODN 2088 control

tlrl-2088c-1 InvivoGen FR 1 mg 546 EUR

ODN 2395 control

tlrl-2395c-1 InvivoGen FR 1 mg 546 EUR

Control for Mammaglobin, 4 cases (1.5mm)HumanBreastBreastIHC control

MAMA-G081 Pantomics 1.5mm 50 EUR

NATtrol HSV 1 & 2 Positive Control (6 x 0.25 mL)

NATHSV-6L Zeptometrix 6 x 0.25 mL 272 EUR

Human IgE (Native, Plasma), purified (isotype control)

20007-3P Alpha Diagnostics 50 ug 489.6 EUR

Human IgA purified (native, Plasma) (isotype control)

20007-5-1 Alpha Diagnostics 1 mg 196.8 EUR

Human IgA purified (native, Plasma) (isotype control)

20007-5-5 Alpha Diagnostics 5 mg 708 EUR

SERION ELISA Avidity control Rubella Virus Avidity Control IgG

MBS191655-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

NATtrol CT/NG Negative Control Pack (6 X 1.25 mL)

NATCT/NGNEG-6MC-IVD Zeptometrix 6 X 1.25 mL 240 EUR

NATtrol CT/NG Negative Control Pack (6 X 1.25 mL)

MDZ004 Zeptometrix 6 X 1.25 mL 299.62 EUR

Control FD BNP

K023M-6 Audit MicroControls 6 x 1 mL 292 EUR

Control FD TDM

K068M-6 Audit MicroControls 6 x 5 mL 205 EUR

NATtrol Influenza/RSV Negative Control (6 x 0.5mL)

NATCXVA9-6C Zeptometrix 6 x 0.5mL 220 EUR

Control for GCDFP-15, 4 cases (1.5mm)HumanBreastBreastIHC control

GCDFP081 Pantomics 1.5mm 50 EUR

EDG-1 Control

BC-009 Kamiya Biomedical Company 100 uL 350 EUR

EDG-2 Control

BC-011 Kamiya Biomedical Company 100 uL 350 EUR

EDG-4 Control

BC-012 Kamiya Biomedical Company 100 uL 350 EUR

EDG-6 Control

BC-014 Kamiya Biomedical Company 100 uL 350 EUR

EDG-7 Control

BC-016 Kamiya Biomedical Company 100 uL 350 EUR

Rat Control IgG

AC034 Abclonal 100 ul 159.6 EUR

β-Gal Control

LV007 ABM 4 x 500 ul 195 EUR

NF-κB Control

T37559-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

NF-κB Control

T37559-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

NF-κB Control

T37559-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

NF-κB Control

T37559-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

NF-κB Control

T37559-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Rat Control IgG

MBS9144358-01mL MyBiosource 0.1mL 140 EUR

Rat Control IgG

MBS9144358-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 465 EUR

Rat Parvovirus (RPV), Native Antigen Positive Control

MBS412082-1mL MyBiosource 1mL 175 EUR

Rat Parvovirus (RPV), Native Antigen Positive Control

MBS412082-5x1mL MyBiosource 5x1mL 645 EUR

NATtrol Influenza/RSV Positive Control (6 x 0.25mL)

NATFLURSV-6L Zeptometrix 6 x 0.25mL 272 EUR

OOSA10361-1ML - Rat IgG2a NEGATIVE CONTROL Negative/Isotype Control

OOSA10361-1ML Aviva Systems Biology 1ml 169 EUR

SERION ELISA Avidity control Toxoplasma gondii Avidity Control IgG

MBS191654-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Control for MSH2, 4 cases (1.5mm)HumanDigestive systemColonIHC control

MSH2081 Pantomics 1.5mm 50 EUR

Control for Olig2, 4 cases (1.5mm)HumanNervous systemBrainIHC control

OLIG2081 Pantomics 1.5mm 50 EUR

Goat IgG control

31R-AG001 Fitzgerald 1 mg 104 EUR

2'3'-cGAMP Control

tlrl-nagpap InvivoGen FR 1 mg 235.2 EUR

G3-YSD Control

tlrl-ydnac InvivoGen FR 200 µg 148.05 EUR

Rat IgG1 Control

mabg1-ctlrt InvivoGen FR 100 µg Ask for price

Goat IgG Control

GT15900 Neuromics 1 mg 199.2 EUR

MG-BSA Control

STA-306 Cell Biolabs 100 µg 386.4 EUR

Goat IgG control

MBS536227-1mg MyBiosource 1mg 255 EUR

Goat IgG control

MBS536227-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1000 EUR

Jednak planowane badanie asocjacyjne całego genomu dotyczące fenotypów odpowiedzi i włączenie danych dotyczących poszczególnych fenotypów i genotypów z tego badania do metaanaliz daje nadzieję na ostateczną identyfikację podatności i wariantów ochronnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *