• 9 czerwca, 2022

Genotypy wirusa zapalenia wątroby typu C

Genotypy wirusa zapalenia wątroby typu C   : badanie specyficznych dla typu różnic w pochodzeniu geograficznym i chorobie.
 • Ze względu na różnorodność sekwencji nukleotydów różnych <em>izolatów</em> <em>wirusa</em> zapalenia wątroby typu C, ważne stało się wyjaśnienie, czy różne geno<em>typy</em> wirusa zapalenia wątroby typu C <em >wirusy</em> różnią się pod względem patogenności, zakaźności, odpowiedzi na terapię przeciwwirusową i grupowania geograficznego.
 • Oceniliśmy zmienność sekwencji nukleotydów w niekodującym regionie 5′ <em>wirusa</em> zapalenia wątroby typu C, używając enzymów restrykcyjnych do analizy dystrybucji geno<em>typów</em> <em>wirusa</em> wirusa zapalenia wątroby typu C , u 80 pacjentów z przewlekłym zakażeniem <em>wirusem</em> zapalenia wątroby typu C.
 • Geno<em>typy</em> były skorelowane z cechami demograficznymi, klinicznymi i histologicznymi. Trzydziestu siedmiu pacjentów było zarażonych <em>typem</em> <em>1</em>, <em>1</em>0 miało <em>typ</em> 2, a 8 miało <em>typ </em> <em>3</em> i kolejne 2<em>3</em> zostały zarażone nowym, odrębnym <em>wirusem</em> <em>typu</em> wirusa zapalenia wątroby typu C, który jest obecnie sklasyfikowany jako <em>typ</em> 4.
 • Dwóch zostało zarażonych wariantami, których klasyfikacja jest niepewna. <em>Typy</em> <em>1</em>, 2 i <em>3</em> stwierdzono u pacjentów z Wielkiej Brytanii, południowej Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Dziewiętnaście z 2<em>3</em> <em>typu</em> 4 geno<em>typu</em> <em>izolatów</em> pochodziło od pacjentów z Bliskiego Wschodu, w porównaniu z 0 z <em> 3</em>7 <em>wpisz</em> <em>1</em> <em>izoluje</em> (p < 0,00<em>1</em>). Spośród 2<em>1</em> pacjentów z Bliskiego Wschodu <em>1</em>9 (90,4%) miało <em>typ</em> 4 <em>wirusa zapalenia wątroby typu C</em> (p = 0,00<em>1</em>, iloraz szans = 9).
 • Nie znaleźliśmy znaczącej różnicy między średnim wiekiem ani średnim stężeniem aminotransferazy w surowicy między różnymi <em>typami</em>. <em>Typy</em> <em>1</em>, 2, <em>3</em> i 4 zostały wykryte u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną chorobą lub ciężką chorobą. Jednak 2<em>1</em> z 29 (72,4%) pacjentów z <em>typem</em> <em>1</em>, którzy przeszli biopsję wątroby, miało w badaniu histologicznym ciężkie przewlekłe zapalenie wątroby, marskość wątroby lub rak wątrobowokomórkowy; 8 miało łagodne lub umiarkowane przewlekłe zapalenie wątroby bez marskości (p = 0,0<em>3</em>

Synergiczne działanie acyklowiru i <em>3</em>, 19-izopropylidenoandrografolidu na <em>opryszczkę</em> <em>simple</em> <em>wirus</em> dzikie typy i szczepy oporne na leki.

 • Analog andrografolidu, <em>3</em>, <em>1</em>9-izopropylidenoandrografolid (IPAD), wywiera hamujący wpływ na replikację <em>opryszczki</em> typu dzikiego <em>simplex </em> <em>wirus</em> serotyp <em>1</em> (HSV-<em>1</em>). W tym badaniu zbadaliśmy aktywność przeciw<em>wirusową</em> IPAD na <em>typach dzikich</em> wirusa HSV (szczep KOS <em>1</em> HSV i kliniczny < em>izolować</em>) i HSV-<em>1</em> lekooporne szczepy (DR). Oceniono również synergistyczne działanie IPAD z acyklowirem (ACV).
 • Przeprowadzono testy redukcji MTT i efektu cytopatycznego (CPE) w celu określenia odpowiednio cytotoksyczności i aktywności przeciwwirusowej  . Do określenia synergicznych efektów IPAD i ACV zastosowano test łączony. Obecność  wirusowego  DNA i białka w komórkach eksperymentalnych badano odpowiednio za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy i western blotting.
 • Niecytotoksyczne stężenie IPAD (20,50 μM) całkowicie zahamowało tworzenie CPE indukowane przez <em>typy</em> dzikie HSV i DR HSV-<em>1</em> po wejściu <em>wirusa</em> do komórki. Aktywność anty-HSV obejmowała hamowanie <em>wirusowego</em> syntezy DNA i białek. Minimalne hamujące stężenia ACV dla <em>typów</em> dzikich</em> HSV i <em>1</em> DR HSV wyniosły odpowiednio 20,20 i 2220,00 μM. Połączenie ACV z IPAD wykazało działanie synergistyczne w hamowaniu tworzenia CPE, syntezy <em>wirusowego</em> DNA i białek przez <em>typy dzikie</em> HSV, a także <em>1</em> HSV DR. W przypadku efektów synergicznych na <em>typy</em> dzikich</em> HSV i <em>1</em> DR HSV skuteczne stężenia ACV zostały zmniejszone.
 • Wyniki te wykazały potencjał hamujący IPAD wobec <em>typów</em> dzikich HSV i DR HSV-<em>1</em> i sugerowały, że IPAD może być stosowany w połączeniu z ACV w leczeniu HSV-<em> 1</em> infekcje DR.

Typy <em>wirusa</em> <em></em> <em>1</em> i 2 wirusa Epsteina-Barra różnią się pod względem genów EBNA-3A, EBNA-3B i EBNA-3C.

 • Wiadomo, że dwa <em>typy</em> <em>wirusa</em> (EBV) <em>wirusa</em> Epsteina-Barra, EBV-<em>1</em> i EBV-2, różnią się genami EBNA-2 , które są odpowiednio w 64 i 5<em>3%</em> identyczne pod względem ich sekwencji nukleotydowej i przewidywanej sekwencji aminokwasowej. Mapy endonukleaz restrykcyjnych i analizy serologiczne wykrywają kilka innych różnic między EBV-<em>1</em> i EBV-2, z wyjątkiem rodziny genów EBNA-<em>3</em>.
 • Określiliśmy sekwencję DNA regionu kodującego AG876 EBV-2 EBNA-<em>3</em> i porównaliśmy ją ze znanym B95-8 EBV-<em>1</em> EBNA-<em>3</ em> sekwencje określające zakres rozbieżności między <em>izolatami</em> EBV-<em>1</em> i EBV-2 w ich genach EBNA-<em>3</em>.
 • <em>Izolaty</em> EBV B95-8 i AG876 miały poziomy identyczności nukleotydów i aminokwasów 90 i 84%, 88 i 80% oraz 8<em>1</em> i 72% dla EBNA- Odpowiednio <em>3</em>A, -<em>3</em>B i -<em>3</em>C.
 • W przeciwieństwie do tego, identyczność sekwencji nukleotydów w niekodującym DNA sąsiadującym z otwartymi ramkami odczytu B95-8 i AG876 EBNA-<em>3</em> wyniosła 96%. Wykorzystaliśmy reakcję łańcuchową polimerazy, aby zademonstrować, że pięć dodatkowych <em>1</em> <em>izolatów</em> i sześć dodatkowych <em>izolatów</em> EBV-2 ma specyficzne dla typu różnice w ich geny EBNA-<em>3</em> przewidywane na podstawie sekwencji B95-8 lub AG876.
 • Tak więc EBV-<em>1</em> i EBV-2 to dwa różne szczepy EBV typu dzikiego, które znacząco różnią się w czterech loci genetycznych i zachowują różnice w charakterystyce typu w każdym locus.
 • Nakreślenie tych różnic w sekwencji między EBV-<em>1</em> i EBV-2 jest kluczowe dla trwającej molekularnej analizy biologicznych właściwości EBV i ludzkiej odpowiedzi immunologicznej na infekcję EBV. Omówiono również zastosowanie tych danych do wyznaczania epitopów rozpoznawanych w odpowiedzi limfocytów T odpornych na EBV.

Rola insercji dipeptydu między kodonami 69 i 70 odwrotnej transkryptazy HIV-1 w mechanizmie oporności na AZT.

 1. <em>3</em>’-azydo-<em>3</em>’-deoksytymidynę (AZT) oporny <em>typ</em> silnie zmutowanego <em>wirusa ludzkiego niedoboru odporności</ em> <em>typ</em> <em>1</em> (HIV-<em>1</em>) odwrotnej transkryptazy (RT) niosącej insercję dipeptydu (Ser-Ser) między kodonami 69 i 70 jako jak również inne mutacje związane z opornością na inhibitory RT.
 2. Rekombinowany <em>wirus</em> przenoszący ten wariant RT (określany jako SS RT) wykazywał zmniejszoną podatność na wszystkie nukleozydowe inhibitory RT w zastosowaniu klinicznym, szczególnie na AZT. W obecności ATP zrekombinowana SS RT miała zwiększoną zdolność do usuwania <em>3</em>’-końcowego nukleotydu ze starterów zakończonych AZT i wydłużania niezablokowanego startera, w porównaniu z <em>typem dzikim</em> > HIV-<em>1</em> RT (BH<em>1</em>0 <em>izoluj</em>).
 3. Wstawienie dwóch seryny w kontekście sekwencji BH<em>1</em>RT RT nie wpłynęło na zależną od ATP aktywność fosforolityczną enzymu i nie miało wpływu na oporność na inhibitory RT.
 4. Jednak mutanty SS RT bez insercji dipeptydu lub niosące insercję czterech seryny wykazywały zmniejszoną aktywność fosforolityczną zależną od ATP, która korelowała ze zwiększoną wrażliwością na AZT, jak określono przy użyciu testu rekombinacji <em>wirusa</em>.
 5. Dlatego insercja wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla wzmocnienia oporności na AZT w kontekście sekwencji opornej na wiele leków HIV-<em>1</em>RT.

Etiologia poważnych infekcji u młodych niemowląt gambijskich.

 • Pomimo poprawy wskaźników śmiertelności niemowląt w wielu krajach rozwijających się, w tym w Gambii, śmiertelność noworodków pozostaje wysoka, a wiele zgonów noworodków jest spowodowanych przez infekcje. Badanie opisane w niniejszej pracy miało na celu określenie etiologii bakteryjnej i  wirusowej  poważnych zakażeń u gambijskich niemowląt w wieku poniżej 91 dni.
 • Do placówki zdrowia pierwszego poziomu zakwalifikowano 497 niemowląt z objawami mogącymi wskazywać na poważną infekcję, z których 239 z 1 lub więcej objawami poważnej infekcji i 55 bez objawów zostało przebadanych, co dało 17 przypadków z dodatnimi posiewami bakteryjnymi krwi i/lub mózgowo-rdzeniowych. płyn. W pobliskim pediatrycznym szpitalu referencyjnym zaobserwowano 198 niemowląt, a 182 przebadano, uzyskując 35 dodatnich posiewów bakteryjnych.
 • 15 przypadków zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wywołanych przez Streptococcus pneumoniae (7), Streptococcus pyogenes (2), Enterobacter cloacae (2), Escherichia coli (1), Haemophilus influenzae typu b (1), Streptococcus agalactiae (1) i Salmonella spp. . (1). Sześcioro z tych dzieci zmarło. U 33 niemowląt bez zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych posiewy krwi wykryto w kierunku Staphylococcus aureus (17), S. pneumoniae (3), Salmonella spp. (5), E. coli (3), inne enterobakterie (4) i S. agalactiae (1), z których 14 zmarło.
 • Aspiraty z nosogardzieli od 438 dzieci zbadano pod kątem pospolitych wirusów układu oddechowego. Syncytialny wirus oddechowy wykryto u 51, grypę A u 46, grypę B u 22, paragrypy u 26, a adenowirusa u 16. Izolaty syncytialnego wirusa oddechowego i grypy A znajdowano najczęściej pod koniec pory deszczowej.
 • Nosicielstwo nosowo-gardłowe S. pneumoniae i H. influenzae badano u 320 niemowląt zrekrutowanych w pierwszym roku. Spośród nich 184 (58%) było dodatnich na S. pneumoniae, a 141 (44%) na H. influenzae, z których 18 było typu b. Niemowlęta z izolatem bakterii z krwi lub płynu mózgowo-rdzeniowego częściej umierały niż reszta, podczas gdy te z  izolatem wirusa rzadziej umierały.

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V3661-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V3661-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V3661IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 349.3 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V3661SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V8925-100UG NSJ Bioreagents 100ug 349.3 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V8925-20UG NSJ Bioreagents 20ug 153.3 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V8925SAF-100UG NSJ Bioreagents 100ug 349.3 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V8303-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V8303-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V8303SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V8331-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V8331-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V8331SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V8341-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V8341-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V8341SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus type 2

113 Virostat 100 ug 431.93 EUR

Herpes simplex virus type 2 ICP47 protein (US12)

1-CSB-EP353051HGH Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Herpes Simplex Virus-1 gD

PR27127 Neuromics 500 ug 999.6 EUR

Herpes Simplex Virus-1 gG

PR27128 Neuromics 500 ug 999.6 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), 0.2mg/mL

BNUB1793-100 Biotium 1uL 225 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), 0.2mg/mL

BNUB1793-500 Biotium 1uL 485 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), 1mg/mL

BNUM1793-50 Biotium 1uL 396 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(N/A), 0.2mg/mL

BNUB1800-100 Biotium 1uL 225 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(N/A), 0.2mg/mL

BNUB1800-500 Biotium 1uL 485 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(N/A), 1mg/mL

BNUM1800-50 Biotium 1uL 396 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC941934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC941934-500 Biotium 500uL 654 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC801934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC801934-500 Biotium 500uL 654 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC701934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC701934-500 Biotium 500uL 654 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC881934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC881934-500 Biotium 500uL 654 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC811934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC811934-500 Biotium 500uL 654 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC051934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC051934-500 Biotium 500uL 654 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC041934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC041934-500 Biotium 500uL 654 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC401934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC401934-500 Biotium 500uL 654 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNCAP1934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNCAP1934-500 Biotium 500uL 654 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNCA1934-250 Biotium 250uL 472.8 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNCP1934-250 Biotium 250uL 472.8 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNCR1934-250 Biotium 250uL 472.8 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNCH1934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNCH1934-500 Biotium 500uL 654 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNCB1934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNCB1934-500 Biotium 500uL 654 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNUB1934-100 Biotium 100uL 316.8 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNUB1934-50 Biotium 50uL 486 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNUB1934-500 Biotium 500uL 615.6 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC471934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC471934-500 Biotium 500uL 654 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC611934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC611934-500 Biotium 500uL 654 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC431934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC431934-500 Biotium 500uL 654 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC551934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC551934-500 Biotium 500uL 654 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC681934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC681934-500 Biotium 500uL 654 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(HSVI/2095), 0.2mg/mL

BNUB2095-100 Biotium 1uL 225 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(HSVI/2095), 0.2mg/mL

BNUB2095-500 Biotium 1uL 485 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(HSV1/1934), 1mg/mL

BNUM1934-50 Biotium 1uL 396 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(HSVI/2095), 1mg/mL

BNUM2095-50 Biotium 1uL 396 EUR

Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 1 Monoclonal Antibody

DMABT-51363MH Creative Diagnostics 0.5ml 1600.8 EUR

Herpes Simplex Virus-2 gD

PR27129 Neuromics 500 ug 999.6 EUR

Human Herpes Simplex Virus Type I (HSVI) IgM ELISA Kit

abx364957-96tests Abbexa 96 tests 519.6 EUR

Human Herpes Simplex Virus Type II (HSVII) IgM ELISA Kit

abx364958-96tests Abbexa 96 tests 519.6 EUR

Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 1 Gc Monoclonal Antibody

DMABT-51364MH Creative Diagnostics 0.1 mg 1070.4 EUR

Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 1 Gd Monoclonal Antibody

DMABT-51365MH Creative Diagnostics 0.1 mg 1008 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) ICP8(HSVI/2045), 0.2mg/mL

BNUB2045-100 Biotium 1uL 225 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) ICP8(HSVI/2045), 0.2mg/mL

BNUB2045-500 Biotium 1uL 485 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) ICP8(HSVI/2045), 1mg/mL

BNUM2045-50 Biotium 1uL 396 EUR

Herpes Simplex Virus-1 gD Protein

20-abx260325 Abbexa
 • 1062.00 EUR
 • 410.40 EUR
 • 1646.40 EUR
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • 1 mg

Herpes Simplex Virus-1 gG Protein

20-abx260328 Abbexa
 • 1062.00 EUR
 • 410.40 EUR
 • 1646.40 EUR
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • 1 mg

NATtrol Herpes Simplex Virus Type 2 Strain: MS (100 cp/mL) (1 mL)

NATHSV2-0001 Zeptometrix 100 cp/mL 1 mL 36 EUR

NATtrol Herpes Simplex Virus Type 2 Strain: MS (500 cp/mL) (1 mL)

NATHSV2-0002 Zeptometrix 500 cp/mL 1 mL 45 EUR

NATtrol Herpes Simplex Virus Type 2 Strain: MS (1,000 cp/mL) (1 mL)

NATHSV2-0003 Zeptometrix 1,000 cp/mL 1 mL 101 EUR

NATtrol Herpes Simplex Virus Type 2 Strain: MS (10,000 cp/mL) (1 mL)

NATHSV2-0004 Zeptometrix 10,000 cp/mL 1 mL 296 EUR

NATtrol Herpes Simplex Virus Type 2 Strain: MS (50,000 cp/mL) (1 mL)

NATHSV2-0005 Zeptometrix 50,000 cp/mL 1 mL 505 EUR

Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gD 

7-07126 CHI Scientific 100µg Ask for price

Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gD 

7-07127 CHI Scientific 500µg Ask for price

Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gD 

7-07128 CHI Scientific 1000µg Ask for price

Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gG

7-07129 CHI Scientific 100µg Ask for price

Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gG

7-07130 CHI Scientific 500µg Ask for price

Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gG

7-07131 CHI Scientific 1000µg Ask for price

Herpes Simplex Virus-1 gD (Recombinant)  

22060184-1 Bio-WORLD 100 µg 264.47 EUR

Herpes Simplex Virus-1 gG (Recombinant)

22060185-1 Bio-WORLD 100 µg 264.47 EUR

Human Herpes Simplex Virus Type I IgG (HSVI IgG) ELISA Kit

abx364867-96tests Abbexa 96 tests 548.4 EUR

Human Herpes Simplex Virus Type II IgG (HSVII IgG) ELISA Kit

abx364868-96tests Abbexa 96 tests 548.4 EUR

ELISA Kit for Antibody IgM to Herpes Simplex Virus Type II

Z7010006 Biochain 1 kit 247 EUR

Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2) Glycoprotein G Protein

abx061390-05ml Abbexa 0.5 ml 844.8 EUR

Human Herpes Simplex Virus Type II (HSVII) IgG Rapid Test Kit

abx092095-20tests Abbexa 20 tests 260.4 EUR

Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 2 Gd Monoclonal Antibody

DMABT-51368MH Creative Diagnostics 0.1 mg 1070.4 EUR

NATtrol Herpes Simplex Virus Type 1 Strain: MacIntyre (100 cp/mL) (1 mL)

NATHSV1-0001 Zeptometrix 100 cp/mL 1 mL 36 EUR

NATtrol Herpes Simplex Virus Type 1 Strain: MacIntyre (500 cp/mL) (1 mL)

NATHSV1-0002 Zeptometrix 500 cp/mL 1 mL 45 EUR

Najważniejszymi przyczynami poważnych infekcji u młodych gambijskich niemowląt są Staphylococcus aureus, S. pneumoniae i Salmonella spp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *