• June 9, 2022

Genotypy wirusa zapalenia wątroby typu C

Genotypy wirusa zapalenia wątroby typu C   : badanie specyficznych dla typu różnic w pochodzeniu geograficznym i chorobie.
 • Ze względu na różnorodność sekwencji nukleotydów różnych <em>izolatów</em> <em>wirusa</em> zapalenia wątroby typu C, ważne stało się wyjaśnienie, czy różne geno<em>typy</em> wirusa zapalenia wątroby typu C <em >wirusy</em> różnią się pod względem patogenności, zakaźności, odpowiedzi na terapię przeciwwirusową i grupowania geograficznego.
 • Oceniliśmy zmienność sekwencji nukleotydów w niekodującym regionie 5′ <em>wirusa</em> zapalenia wątroby typu C, używając enzymów restrykcyjnych do analizy dystrybucji geno<em>typów</em> <em>wirusa</em> wirusa zapalenia wątroby typu C , u 80 pacjentów z przewlekłym zakażeniem <em>wirusem</em> zapalenia wątroby typu C.
 • Geno<em>typy</em> były skorelowane z cechami demograficznymi, klinicznymi i histologicznymi. Trzydziestu siedmiu pacjentów było zarażonych <em>typem</em> <em>1</em>, <em>1</em>0 miało <em>typ</em> 2, a 8 miało <em>typ </em> <em>3</em> i kolejne 2<em>3</em> zostały zarażone nowym, odrębnym <em>wirusem</em> <em>typu</em> wirusa zapalenia wątroby typu C, który jest obecnie sklasyfikowany jako <em>typ</em> 4.
 • Dwóch zostało zarażonych wariantami, których klasyfikacja jest niepewna. <em>Typy</em> <em>1</em>, 2 i <em>3</em> stwierdzono u pacjentów z Wielkiej Brytanii, południowej Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Dziewiętnaście z 2<em>3</em> <em>typu</em> 4 geno<em>typu</em> <em>izolatów</em> pochodziło od pacjentów z Bliskiego Wschodu, w porównaniu z 0 z <em> 3</em>7 <em>wpisz</em> <em>1</em> <em>izoluje</em> (p < 0,00<em>1</em>). Spośród 2<em>1</em> pacjentów z Bliskiego Wschodu <em>1</em>9 (90,4%) miało <em>typ</em> 4 <em>wirusa zapalenia wątroby typu C</em> (p = 0,00<em>1</em>, iloraz szans = 9).
 • Nie znaleźliśmy znaczącej różnicy między średnim wiekiem ani średnim stężeniem aminotransferazy w surowicy między różnymi <em>typami</em>. <em>Typy</em> <em>1</em>, 2, <em>3</em> i 4 zostały wykryte u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną chorobą lub ciężką chorobą. Jednak 2<em>1</em> z 29 (72,4%) pacjentów z <em>typem</em> <em>1</em>, którzy przeszli biopsję wątroby, miało w badaniu histologicznym ciężkie przewlekłe zapalenie wątroby, marskość wątroby lub rak wątrobowokomórkowy; 8 miało łagodne lub umiarkowane przewlekłe zapalenie wątroby bez marskości (p = 0,0<em>3</em>

Synergiczne działanie acyklowiru i <em>3</em>, 19-izopropylidenoandrografolidu na <em>opryszczkę</em> <em>simple</em> <em>wirus</em> dzikie typy i szczepy oporne na leki.

 • Analog andrografolidu, <em>3</em>, <em>1</em>9-izopropylidenoandrografolid (IPAD), wywiera hamujący wpływ na replikację <em>opryszczki</em> typu dzikiego <em>simplex </em> <em>wirus</em> serotyp <em>1</em> (HSV-<em>1</em>). W tym badaniu zbadaliśmy aktywność przeciw<em>wirusową</em> IPAD na <em>typach dzikich</em> wirusa HSV (szczep KOS <em>1</em> HSV i kliniczny < em>izolować</em>) i HSV-<em>1</em> lekooporne szczepy (DR). Oceniono również synergistyczne działanie IPAD z acyklowirem (ACV).
 • Przeprowadzono testy redukcji MTT i efektu cytopatycznego (CPE) w celu określenia odpowiednio cytotoksyczności i aktywności przeciwwirusowej  . Do określenia synergicznych efektów IPAD i ACV zastosowano test łączony. Obecność  wirusowego  DNA i białka w komórkach eksperymentalnych badano odpowiednio za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy i western blotting.
 • Niecytotoksyczne stężenie IPAD (20,50 μM) całkowicie zahamowało tworzenie CPE indukowane przez <em>typy</em> dzikie HSV i DR HSV-<em>1</em> po wejściu <em>wirusa</em> do komórki. Aktywność anty-HSV obejmowała hamowanie <em>wirusowego</em> syntezy DNA i białek. Minimalne hamujące stężenia ACV dla <em>typów</em> dzikich</em> HSV i <em>1</em> DR HSV wyniosły odpowiednio 20,20 i 2220,00 μM. Połączenie ACV z IPAD wykazało działanie synergistyczne w hamowaniu tworzenia CPE, syntezy <em>wirusowego</em> DNA i białek przez <em>typy dzikie</em> HSV, a także <em>1</em> HSV DR. W przypadku efektów synergicznych na <em>typy</em> dzikich</em> HSV i <em>1</em> DR HSV skuteczne stężenia ACV zostały zmniejszone.
 • Wyniki te wykazały potencjał hamujący IPAD wobec <em>typów</em> dzikich HSV i DR HSV-<em>1</em> i sugerowały, że IPAD może być stosowany w połączeniu z ACV w leczeniu HSV-<em> 1</em> infekcje DR.

Typy <em>wirusa</em> <em></em> <em>1</em> i 2 wirusa Epsteina-Barra różnią się pod względem genów EBNA-3A, EBNA-3B i EBNA-3C.

 • Wiadomo, że dwa <em>typy</em> <em>wirusa</em> (EBV) <em>wirusa</em> Epsteina-Barra, EBV-<em>1</em> i EBV-2, różnią się genami EBNA-2 , które są odpowiednio w 64 i 5<em>3%</em> identyczne pod względem ich sekwencji nukleotydowej i przewidywanej sekwencji aminokwasowej. Mapy endonukleaz restrykcyjnych i analizy serologiczne wykrywają kilka innych różnic między EBV-<em>1</em> i EBV-2, z wyjątkiem rodziny genów EBNA-<em>3</em>.
 • Określiliśmy sekwencję DNA regionu kodującego AG876 EBV-2 EBNA-<em>3</em> i porównaliśmy ją ze znanym B95-8 EBV-<em>1</em> EBNA-<em>3</ em> sekwencje określające zakres rozbieżności między <em>izolatami</em> EBV-<em>1</em> i EBV-2 w ich genach EBNA-<em>3</em>.
 • <em>Izolaty</em> EBV B95-8 i AG876 miały poziomy identyczności nukleotydów i aminokwasów 90 i 84%, 88 i 80% oraz 8<em>1</em> i 72% dla EBNA- Odpowiednio <em>3</em>A, -<em>3</em>B i -<em>3</em>C.
 • W przeciwieństwie do tego, identyczność sekwencji nukleotydów w niekodującym DNA sąsiadującym z otwartymi ramkami odczytu B95-8 i AG876 EBNA-<em>3</em> wyniosła 96%. Wykorzystaliśmy reakcję łańcuchową polimerazy, aby zademonstrować, że pięć dodatkowych <em>1</em> <em>izolatów</em> i sześć dodatkowych <em>izolatów</em> EBV-2 ma specyficzne dla typu różnice w ich geny EBNA-<em>3</em> przewidywane na podstawie sekwencji B95-8 lub AG876.
 • Tak więc EBV-<em>1</em> i EBV-2 to dwa różne szczepy EBV typu dzikiego, które znacząco różnią się w czterech loci genetycznych i zachowują różnice w charakterystyce typu w każdym locus.
 • Nakreślenie tych różnic w sekwencji między EBV-<em>1</em> i EBV-2 jest kluczowe dla trwającej molekularnej analizy biologicznych właściwości EBV i ludzkiej odpowiedzi immunologicznej na infekcję EBV. Omówiono również zastosowanie tych danych do wyznaczania epitopów rozpoznawanych w odpowiedzi limfocytów T odpornych na EBV.

Rola insercji dipeptydu między kodonami 69 i 70 odwrotnej transkryptazy HIV-1 w mechanizmie oporności na AZT.

 1. <em>3</em>’-azydo-<em>3</em>’-deoksytymidynę (AZT) oporny <em>typ</em> silnie zmutowanego <em>wirusa ludzkiego niedoboru odporności</ em> <em>typ</em> <em>1</em> (HIV-<em>1</em>) odwrotnej transkryptazy (RT) niosącej insercję dipeptydu (Ser-Ser) między kodonami 69 i 70 jako jak również inne mutacje związane z opornością na inhibitory RT.
 2. Rekombinowany <em>wirus</em> przenoszący ten wariant RT (określany jako SS RT) wykazywał zmniejszoną podatność na wszystkie nukleozydowe inhibitory RT w zastosowaniu klinicznym, szczególnie na AZT. W obecności ATP zrekombinowana SS RT miała zwiększoną zdolność do usuwania <em>3</em>’-końcowego nukleotydu ze starterów zakończonych AZT i wydłużania niezablokowanego startera, w porównaniu z <em>typem dzikim</em> > HIV-<em>1</em> RT (BH<em>1</em>0 <em>izoluj</em>).
 3. Wstawienie dwóch seryny w kontekście sekwencji BH<em>1</em>RT RT nie wpłynęło na zależną od ATP aktywność fosforolityczną enzymu i nie miało wpływu na oporność na inhibitory RT.
 4. Jednak mutanty SS RT bez insercji dipeptydu lub niosące insercję czterech seryny wykazywały zmniejszoną aktywność fosforolityczną zależną od ATP, która korelowała ze zwiększoną wrażliwością na AZT, jak określono przy użyciu testu rekombinacji <em>wirusa</em>.
 5. Dlatego insercja wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla wzmocnienia oporności na AZT w kontekście sekwencji opornej na wiele leków HIV-<em>1</em>RT.

Etiologia poważnych infekcji u młodych niemowląt gambijskich.

 • Pomimo poprawy wskaźników śmiertelności niemowląt w wielu krajach rozwijających się, w tym w Gambii, śmiertelność noworodków pozostaje wysoka, a wiele zgonów noworodków jest spowodowanych przez infekcje. Badanie opisane w niniejszej pracy miało na celu określenie etiologii bakteryjnej i  wirusowej  poważnych zakażeń u gambijskich niemowląt w wieku poniżej 91 dni.
 • Do placówki zdrowia pierwszego poziomu zakwalifikowano 497 niemowląt z objawami mogącymi wskazywać na poważną infekcję, z których 239 z 1 lub więcej objawami poważnej infekcji i 55 bez objawów zostało przebadanych, co dało 17 przypadków z dodatnimi posiewami bakteryjnymi krwi i/lub mózgowo-rdzeniowych. płyn. W pobliskim pediatrycznym szpitalu referencyjnym zaobserwowano 198 niemowląt, a 182 przebadano, uzyskując 35 dodatnich posiewów bakteryjnych.
 • 15 przypadków zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wywołanych przez Streptococcus pneumoniae (7), Streptococcus pyogenes (2), Enterobacter cloacae (2), Escherichia coli (1), Haemophilus influenzae typu b (1), Streptococcus agalactiae (1) i Salmonella spp. . (1). Sześcioro z tych dzieci zmarło. U 33 niemowląt bez zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych posiewy krwi wykryto w kierunku Staphylococcus aureus (17), S. pneumoniae (3), Salmonella spp. (5), E. coli (3), inne enterobakterie (4) i S. agalactiae (1), z których 14 zmarło.
 • Aspiraty z nosogardzieli od 438 dzieci zbadano pod kątem pospolitych wirusów układu oddechowego. Syncytialny wirus oddechowy wykryto u 51, grypę A u 46, grypę B u 22, paragrypy u 26, a adenowirusa u 16. Izolaty syncytialnego wirusa oddechowego i grypy A znajdowano najczęściej pod koniec pory deszczowej.
 • Nosicielstwo nosowo-gardłowe S. pneumoniae i H. influenzae badano u 320 niemowląt zrekrutowanych w pierwszym roku. Spośród nich 184 (58%) było dodatnich na S. pneumoniae, a 141 (44%) na H. influenzae, z których 18 było typu b. Niemowlęta z izolatem bakterii z krwi lub płynu mózgowo-rdzeniowego częściej umierały niż reszta, podczas gdy te z  izolatem wirusa rzadziej umierały.

Anti-Herpes simplex virus type 1 antibody

STJ16100788 St John's Laboratory 100 µg 406 EUR

Herpes Simplex Virus-1 gD

PR27127 Neuromics 500 ug 833 EUR

Herpes Simplex Virus-1 gG

PR27128 Neuromics 500 ug 833 EUR

Anti-Herpes simplex virus type 2 antibody

STJ16100789 St John's Laboratory 100 µg 406 EUR

Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gD 

7-07126 CHI Scientific 100µg Ask for price

Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gD 

7-07127 CHI Scientific 500µg Ask for price

Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gD 

7-07128 CHI Scientific 1000µg Ask for price

Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gG

7-07129 CHI Scientific 100µg Ask for price

Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gG

7-07130 CHI Scientific 500µg Ask for price

Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gG

7-07131 CHI Scientific 1000µg Ask for price

Herpes Simplex Virus-1 gD Protein

20-abx260325 Abbexa
 • 885.00 EUR
 • 342.00 EUR
 • 1372.00 EUR
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • 1 mg

Herpes Simplex Virus-1 gG Protein

20-abx260328 Abbexa
 • 885.00 EUR
 • 342.00 EUR
 • 1372.00 EUR
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • 1 mg

Mouse Anti-Herpes Simplex Virus Type 1 Monoclonal Antibody

DMAB3583 Creative Diagnostics 1 mg 741 EUR

Mouse Anti-Herpes Simplex Virus Type 1 Monoclonal Antibody

DMAB3584 Creative Diagnostics 1 mg 1294 EUR

Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 1 Monoclonal Antibody

DMABT-51363MH Creative Diagnostics 0.5ml 1334 EUR

Herpes Simplex Virus-2 gD

PR27129 Neuromics 500 ug 833 EUR

Herpes simplex virus type 2 ICP47 protein (US12)

1-CSB-EP353051HGH Cusabio
 • 611.00 EUR
 • 309.00 EUR
 • 1827.00 EUR
 • 939.00 EUR
 • 1218.00 EUR
 • 397.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Herpes simplex type 1 PCR kit

PCR-H426-48D Bioingentech 50T 453 EUR

Herpes simplex type 1 PCR kit

PCR-H426-96D Bioingentech 100T 572 EUR

Virus Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1 Antibody) Protein

abx670260-1ml Abbexa 1 ml 300 EUR

Recombinant (E.Coli) Herpes Simplex Virus-1 gD 

RP-633 Alpha Diagnostics 100 ug 286 EUR

Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 1 Gc Monoclonal Antibody

DMABT-51364MH Creative Diagnostics 0.1 mg 892 EUR

Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 1 Gd Monoclonal Antibody

DMABT-51365MH Creative Diagnostics 0.1 mg 840 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

190 Virostat 100 ug 321.88 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

192 Virostat 100 ug 321.88 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

194 Virostat 100 ug 321.88 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

195 Virostat 100 ug 354.5 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

197 Virostat 100 ug 354.5 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

198 Virostat 100 ug 321.88 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus

199 Virostat 100 ug 321.88 EUR

Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gD 

7-07132 CHI Scientific 100µg Ask for price

Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gD 

7-07133 CHI Scientific 500µg Ask for price

Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gD 

7-07134 CHI Scientific 1000µg Ask for price

Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gG

7-07135 CHI Scientific 100µg Ask for price

Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gG

7-07136 CHI Scientific 500µg Ask for price

Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gG

7-07137 CHI Scientific 1000µg Ask for price

Recombinant Herpes Simplex Virus-8 Mosaic

7-07138 CHI Scientific 100µg Ask for price

Recombinant Herpes Simplex Virus-8 Mosaic

7-07139 CHI Scientific 500µg Ask for price

Recombinant Herpes Simplex Virus-8 Mosaic

7-07140 CHI Scientific 1000µg Ask for price

Herpes Simplex Virus-2 gG Protein

20-abx260324 Abbexa
 • 885.00 EUR
 • 342.00 EUR
 • 1372.00 EUR
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • 1 mg

Herpes Simplex Virus-2 gD Protein

20-abx260326 Abbexa
 • 885.00 EUR
 • 342.00 EUR
 • 1372.00 EUR
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • 1 mg

Herpes Simplex Virus-2 gG Protein

20-abx260327 Abbexa
 • 885.00 EUR
 • 342.00 EUR
 • 1372.00 EUR
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • 1 mg

Herpes Simplex Virus-8 Mosaic Protein

20-abx260329 Abbexa
 • 885.00 EUR
 • 342.00 EUR
 • 1609.00 EUR
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • 1 mg

Herpes Simplex Virus-2 gB Protein

20-abx260330 Abbexa
 • 885.00 EUR
 • 342.00 EUR
 • 1609.00 EUR
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • 1 mg

Herpes Simplex Virus-2 VP22 Protein

20-abx260332 Abbexa
 • 885.00 EUR
 • 342.00 EUR
 • 1609.00 EUR
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • 1 mg

Anti-Herpes Simplex Virus I antibody

STJ16101333 St John's Laboratory 1 mL 554 EUR

Anti-Herpes Simplex Virus II antibody

STJ16101334 St John's Laboratory 1 mL 554 EUR

Anti-Herpes Simplex Virus I antibody

STJ16101469 St John's Laboratory 1 mL 554 EUR

Anti-Herpes Simplex Virus II antibody

STJ16101470 St John's Laboratory 1 mL 554 EUR

Mouse Anti-Herpes Simplex Virus Type 2 Monoclonal Antibody

DMAB3587 Creative Diagnostics 1 mg 741 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC941934-100 Biotium 100uL 233 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC941934-500 Biotium 500uL 545 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNCA1934-250 Biotium 250uL 394 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC811934-100 Biotium 100uL 233 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC811934-500 Biotium 500uL 545 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNCAP1934-100 Biotium 100uL 233 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNCAP1934-500 Biotium 500uL 545 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNCB1934-100 Biotium 100uL 233 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNCB1934-500 Biotium 500uL 545 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC471934-100 Biotium 100uL 233 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC471934-500 Biotium 500uL 545 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC431934-100 Biotium 100uL 233 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC431934-500 Biotium 500uL 545 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC881934-100 Biotium 100uL 233 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC881934-500 Biotium 500uL 545 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNCH1934-100 Biotium 100uL 233 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNCH1934-500 Biotium 500uL 545 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNCP1934-250 Biotium 250uL 394 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC041934-100 Biotium 100uL 233 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC041934-500 Biotium 500uL 545 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNCR1934-250 Biotium 250uL 394 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNUB1934-100 Biotium 100uL 264 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNUB1934-50 Biotium 50uL 405 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNUB1934-500 Biotium 500uL 513 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC611934-100 Biotium 100uL 233 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC611934-500 Biotium 500uL 545 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC681934-100 Biotium 100uL 233 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC681934-500 Biotium 500uL 545 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC701934-100 Biotium 100uL 233 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC701934-500 Biotium 500uL 545 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC051934-100 Biotium 100uL 233 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC051934-500 Biotium 500uL 545 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC551934-100 Biotium 100uL 233 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC551934-500 Biotium 500uL 545 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC401934-100 Biotium 100uL 233 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC401934-500 Biotium 500uL 545 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC801934-100 Biotium 100uL 233 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

BNC801934-500 Biotium 500uL 545 EUR

Virus Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) Protein

abx670261-1ml Abbexa 1 ml 300 EUR

Herpes simplex type 1 RT PCR kit

RTq-H426-100D Bioingentech 100T 717 EUR

Herpes simplex type 1 RT PCR kit

RTq-H426-150D Bioingentech 150T 808 EUR

Herpes simplex type 1 RT PCR kit

RTq-H426-50D Bioingentech 50T 598 EUR

Mouse Anti-Herpes Simplex Virus Type 1 glycoprotein G Monoclonal Antibody

DMAB3586 Creative Diagnostics 0.5 mg 689 EUR

Rabbit Anti-Herpes Simplex Virus type 1 and 2 Polyclonal Antibody

DPAB0129 Creative Diagnostics 1 ml 651 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus 1&2

196 Virostat 100 ug 359.94 EUR

Herpes simplex virus (HSV-1) Thymidine Kinase (Recombinant)

20-abx072005 Abbexa
 • 12160.00 EUR
 • 1358.00 EUR
 • 10 mg
 • 1 mg

Anti-Herpes simplex virus 1 and 2 antibody

STJ16100787 St John's Laboratory 100 µg 406 EUR

Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 2 Nuclear Monoclonal Antibody

DMABT-51367MH Creative Diagnostics 0.1 mg 892 EUR

Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 2 Gd Monoclonal Antibody

DMABT-51368MH Creative Diagnostics 0.1 mg 892 EUR

Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2) Glycoprotein G Protein

abx061390-05ml Abbexa 0.5 ml 704 EUR

Najważniejszymi przyczynami poważnych infekcji u młodych gambijskich niemowląt są Staphylococcus aureus, S. pneumoniae i Salmonella spp

Leave a Reply

Your email address will not be published.