• 9 czerwca, 2022

Genotypy wirusa zapalenia wątroby typu C

Genotypy wirusa zapalenia wątroby typu C   : badanie specyficznych dla typu różnic w pochodzeniu geograficznym i chorobie.
 • Ze względu na różnorodność sekwencji nukleotydów różnych <em>izolatów</em> <em>wirusa</em> zapalenia wątroby typu C, ważne stało się wyjaśnienie, czy różne geno<em>typy</em> wirusa zapalenia wątroby typu C <em >wirusy</em> różnią się pod względem patogenności, zakaźności, odpowiedzi na terapię przeciwwirusową i grupowania geograficznego.
 • Oceniliśmy zmienność sekwencji nukleotydów w niekodującym regionie 5′ <em>wirusa</em> zapalenia wątroby typu C, używając enzymów restrykcyjnych do analizy dystrybucji geno<em>typów</em> <em>wirusa</em> wirusa zapalenia wątroby typu C , u 80 pacjentów z przewlekłym zakażeniem <em>wirusem</em> zapalenia wątroby typu C.
 • Geno<em>typy</em> były skorelowane z cechami demograficznymi, klinicznymi i histologicznymi. Trzydziestu siedmiu pacjentów było zarażonych <em>typem</em> <em>1</em>, <em>1</em>0 miało <em>typ</em> 2, a 8 miało <em>typ </em> <em>3</em> i kolejne 2<em>3</em> zostały zarażone nowym, odrębnym <em>wirusem</em> <em>typu</em> wirusa zapalenia wątroby typu C, który jest obecnie sklasyfikowany jako <em>typ</em> 4.
 • Dwóch zostało zarażonych wariantami, których klasyfikacja jest niepewna. <em>Typy</em> <em>1</em>, 2 i <em>3</em> stwierdzono u pacjentów z Wielkiej Brytanii, południowej Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Dziewiętnaście z 2<em>3</em> <em>typu</em> 4 geno<em>typu</em> <em>izolatów</em> pochodziło od pacjentów z Bliskiego Wschodu, w porównaniu z 0 z <em> 3</em>7 <em>wpisz</em> <em>1</em> <em>izoluje</em> (p < 0,00<em>1</em>). Spośród 2<em>1</em> pacjentów z Bliskiego Wschodu <em>1</em>9 (90,4%) miało <em>typ</em> 4 <em>wirusa zapalenia wątroby typu C</em> (p = 0,00<em>1</em>, iloraz szans = 9).
 • Nie znaleźliśmy znaczącej różnicy między średnim wiekiem ani średnim stężeniem aminotransferazy w surowicy między różnymi <em>typami</em>. <em>Typy</em> <em>1</em>, 2, <em>3</em> i 4 zostały wykryte u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną chorobą lub ciężką chorobą. Jednak 2<em>1</em> z 29 (72,4%) pacjentów z <em>typem</em> <em>1</em>, którzy przeszli biopsję wątroby, miało w badaniu histologicznym ciężkie przewlekłe zapalenie wątroby, marskość wątroby lub rak wątrobowokomórkowy; 8 miało łagodne lub umiarkowane przewlekłe zapalenie wątroby bez marskości (p = 0,0<em>3</em>

Synergiczne działanie acyklowiru i <em>3</em>, 19-izopropylidenoandrografolidu na <em>opryszczkę</em> <em>simple</em> <em>wirus</em> dzikie typy i szczepy oporne na leki.

 • Analog andrografolidu, <em>3</em>, <em>1</em>9-izopropylidenoandrografolid (IPAD), wywiera hamujący wpływ na replikację <em>opryszczki</em> typu dzikiego <em>simplex </em> <em>wirus</em> serotyp <em>1</em> (HSV-<em>1</em>). W tym badaniu zbadaliśmy aktywność przeciw<em>wirusową</em> IPAD na <em>typach dzikich</em> wirusa HSV (szczep KOS <em>1</em> HSV i kliniczny < em>izolować</em>) i HSV-<em>1</em> lekooporne szczepy (DR). Oceniono również synergistyczne działanie IPAD z acyklowirem (ACV).
 • Przeprowadzono testy redukcji MTT i efektu cytopatycznego (CPE) w celu określenia odpowiednio cytotoksyczności i aktywności przeciwwirusowej  . Do określenia synergicznych efektów IPAD i ACV zastosowano test łączony. Obecność  wirusowego  DNA i białka w komórkach eksperymentalnych badano odpowiednio za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy i western blotting.
 • Niecytotoksyczne stężenie IPAD (20,50 μM) całkowicie zahamowało tworzenie CPE indukowane przez <em>typy</em> dzikie HSV i DR HSV-<em>1</em> po wejściu <em>wirusa</em> do komórki. Aktywność anty-HSV obejmowała hamowanie <em>wirusowego</em> syntezy DNA i białek. Minimalne hamujące stężenia ACV dla <em>typów</em> dzikich</em> HSV i <em>1</em> DR HSV wyniosły odpowiednio 20,20 i 2220,00 μM. Połączenie ACV z IPAD wykazało działanie synergistyczne w hamowaniu tworzenia CPE, syntezy <em>wirusowego</em> DNA i białek przez <em>typy dzikie</em> HSV, a także <em>1</em> HSV DR. W przypadku efektów synergicznych na <em>typy</em> dzikich</em> HSV i <em>1</em> DR HSV skuteczne stężenia ACV zostały zmniejszone.
 • Wyniki te wykazały potencjał hamujący IPAD wobec <em>typów</em> dzikich HSV i DR HSV-<em>1</em> i sugerowały, że IPAD może być stosowany w połączeniu z ACV w leczeniu HSV-<em> 1</em> infekcje DR.

Typy <em>wirusa</em> <em></em> <em>1</em> i 2 wirusa Epsteina-Barra różnią się pod względem genów EBNA-3A, EBNA-3B i EBNA-3C.

 • Wiadomo, że dwa <em>typy</em> <em>wirusa</em> (EBV) <em>wirusa</em> Epsteina-Barra, EBV-<em>1</em> i EBV-2, różnią się genami EBNA-2 , które są odpowiednio w 64 i 5<em>3%</em> identyczne pod względem ich sekwencji nukleotydowej i przewidywanej sekwencji aminokwasowej. Mapy endonukleaz restrykcyjnych i analizy serologiczne wykrywają kilka innych różnic między EBV-<em>1</em> i EBV-2, z wyjątkiem rodziny genów EBNA-<em>3</em>.
 • Określiliśmy sekwencję DNA regionu kodującego AG876 EBV-2 EBNA-<em>3</em> i porównaliśmy ją ze znanym B95-8 EBV-<em>1</em> EBNA-<em>3</ em> sekwencje określające zakres rozbieżności między <em>izolatami</em> EBV-<em>1</em> i EBV-2 w ich genach EBNA-<em>3</em>.
 • <em>Izolaty</em> EBV B95-8 i AG876 miały poziomy identyczności nukleotydów i aminokwasów 90 i 84%, 88 i 80% oraz 8<em>1</em> i 72% dla EBNA- Odpowiednio <em>3</em>A, -<em>3</em>B i -<em>3</em>C.
 • W przeciwieństwie do tego, identyczność sekwencji nukleotydów w niekodującym DNA sąsiadującym z otwartymi ramkami odczytu B95-8 i AG876 EBNA-<em>3</em> wyniosła 96%. Wykorzystaliśmy reakcję łańcuchową polimerazy, aby zademonstrować, że pięć dodatkowych <em>1</em> <em>izolatów</em> i sześć dodatkowych <em>izolatów</em> EBV-2 ma specyficzne dla typu różnice w ich geny EBNA-<em>3</em> przewidywane na podstawie sekwencji B95-8 lub AG876.
 • Tak więc EBV-<em>1</em> i EBV-2 to dwa różne szczepy EBV typu dzikiego, które znacząco różnią się w czterech loci genetycznych i zachowują różnice w charakterystyce typu w każdym locus.
 • Nakreślenie tych różnic w sekwencji między EBV-<em>1</em> i EBV-2 jest kluczowe dla trwającej molekularnej analizy biologicznych właściwości EBV i ludzkiej odpowiedzi immunologicznej na infekcję EBV. Omówiono również zastosowanie tych danych do wyznaczania epitopów rozpoznawanych w odpowiedzi limfocytów T odpornych na EBV.

Rola insercji dipeptydu między kodonami 69 i 70 odwrotnej transkryptazy HIV-1 w mechanizmie oporności na AZT.

 1. <em>3</em>’-azydo-<em>3</em>’-deoksytymidynę (AZT) oporny <em>typ</em> silnie zmutowanego <em>wirusa ludzkiego niedoboru odporności</ em> <em>typ</em> <em>1</em> (HIV-<em>1</em>) odwrotnej transkryptazy (RT) niosącej insercję dipeptydu (Ser-Ser) między kodonami 69 i 70 jako jak również inne mutacje związane z opornością na inhibitory RT.
 2. Rekombinowany <em>wirus</em> przenoszący ten wariant RT (określany jako SS RT) wykazywał zmniejszoną podatność na wszystkie nukleozydowe inhibitory RT w zastosowaniu klinicznym, szczególnie na AZT. W obecności ATP zrekombinowana SS RT miała zwiększoną zdolność do usuwania <em>3</em>’-końcowego nukleotydu ze starterów zakończonych AZT i wydłużania niezablokowanego startera, w porównaniu z <em>typem dzikim</em> > HIV-<em>1</em> RT (BH<em>1</em>0 <em>izoluj</em>).
 3. Wstawienie dwóch seryny w kontekście sekwencji BH<em>1</em>RT RT nie wpłynęło na zależną od ATP aktywność fosforolityczną enzymu i nie miało wpływu na oporność na inhibitory RT.
 4. Jednak mutanty SS RT bez insercji dipeptydu lub niosące insercję czterech seryny wykazywały zmniejszoną aktywność fosforolityczną zależną od ATP, która korelowała ze zwiększoną wrażliwością na AZT, jak określono przy użyciu testu rekombinacji <em>wirusa</em>.
 5. Dlatego insercja wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla wzmocnienia oporności na AZT w kontekście sekwencji opornej na wiele leków HIV-<em>1</em>RT.

Etiologia poważnych infekcji u młodych niemowląt gambijskich.

 • Pomimo poprawy wskaźników śmiertelności niemowląt w wielu krajach rozwijających się, w tym w Gambii, śmiertelność noworodków pozostaje wysoka, a wiele zgonów noworodków jest spowodowanych przez infekcje. Badanie opisane w niniejszej pracy miało na celu określenie etiologii bakteryjnej i  wirusowej  poważnych zakażeń u gambijskich niemowląt w wieku poniżej 91 dni.
 • Do placówki zdrowia pierwszego poziomu zakwalifikowano 497 niemowląt z objawami mogącymi wskazywać na poważną infekcję, z których 239 z 1 lub więcej objawami poważnej infekcji i 55 bez objawów zostało przebadanych, co dało 17 przypadków z dodatnimi posiewami bakteryjnymi krwi i/lub mózgowo-rdzeniowych. płyn. W pobliskim pediatrycznym szpitalu referencyjnym zaobserwowano 198 niemowląt, a 182 przebadano, uzyskując 35 dodatnich posiewów bakteryjnych.
 • 15 przypadków zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wywołanych przez Streptococcus pneumoniae (7), Streptococcus pyogenes (2), Enterobacter cloacae (2), Escherichia coli (1), Haemophilus influenzae typu b (1), Streptococcus agalactiae (1) i Salmonella spp. . (1). Sześcioro z tych dzieci zmarło. U 33 niemowląt bez zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych posiewy krwi wykryto w kierunku Staphylococcus aureus (17), S. pneumoniae (3), Salmonella spp. (5), E. coli (3), inne enterobakterie (4) i S. agalactiae (1), z których 14 zmarło.
 • Aspiraty z nosogardzieli od 438 dzieci zbadano pod kątem pospolitych wirusów układu oddechowego. Syncytialny wirus oddechowy wykryto u 51, grypę A u 46, grypę B u 22, paragrypy u 26, a adenowirusa u 16. Izolaty syncytialnego wirusa oddechowego i grypy A znajdowano najczęściej pod koniec pory deszczowej.
 • Nosicielstwo nosowo-gardłowe S. pneumoniae i H. influenzae badano u 320 niemowląt zrekrutowanych w pierwszym roku. Spośród nich 184 (58%) było dodatnich na S. pneumoniae, a 141 (44%) na H. influenzae, z których 18 było typu b. Niemowlęta z izolatem bakterii z krwi lub płynu mózgowo-rdzeniowego częściej umierały niż reszta, podczas gdy te z  izolatem wirusa rzadziej umierały.

Herpes simplex virus, type 1

9010 Virostat each 440 EUR

Herpes simplex virus, type 1

9014 Virostat each 370 EUR

Herpes simplex virus, type 1

MBS324009-1mL MyBiosource 1mL 315 EUR

Herpes simplex virus, type 1

MBS324009-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1320 EUR

Herpes simplex virus, type 1

MBS324010-1mL MyBiosource 1mL 325 EUR

Herpes simplex virus, type 1

MBS324010-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1375 EUR

Herpes simplex virus, type 1

MBS324011-1mL MyBiosource 1mL 345 EUR

Herpes simplex virus, type 1

MBS324011-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1465 EUR

Herpes simplex virus, type 1

MBS324012-1mL MyBiosource 1mL 325 EUR

Herpes simplex virus, type 1

MBS324012-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1375 EUR

Herpes simplex virus, type 1

MBS328006-01mg MyBiosource 0.1mg 545 EUR

Herpes simplex virus, type 1

MBS328006-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2350 EUR

Herpes simplex virus, type 1

MBS328028-01mg MyBiosource 0.1mg 475 EUR

Herpes simplex virus, type 1

MBS328028-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2060 EUR

Herpes Simplex Type 1 Virus

MBS318654-1mL MyBiosource 1mL 365 EUR

Herpes Simplex Type 1 Virus

MBS318654-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1395 EUR

Herpes simplex virus, type 2

9011 Virostat each 440 EUR

Herpes simplex virus, type 2

MBS324005-1mL MyBiosource 1mL 315 EUR

Herpes simplex virus, type 2

MBS324005-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1320 EUR

Herpes simplex virus, type 2

MBS324006-1mL MyBiosource 1mL 325 EUR

Herpes simplex virus, type 2

MBS324006-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1375 EUR

Herpes simplex virus, type 2

MBS324007-1mL MyBiosource 1mL 345 EUR

Herpes simplex virus, type 2

MBS324007-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1465 EUR

Herpes simplex virus, type 2

MBS324008-1mL MyBiosource 1mL 325 EUR

Herpes simplex virus, type 2

MBS324008-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1375 EUR

Herpes simplex virus, type 2

MBS328029-01mg MyBiosource 0.1mg 475 EUR

Herpes simplex virus, type 2

MBS328029-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2060 EUR

Herpes Simplex Virus, Type 2

MBS320381-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

Herpes Simplex Virus, Type 2

MBS320381-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

Herpes Simplex Virus, Type 2

MBS320382-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

Herpes Simplex Virus, Type 2

MBS320382-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

Herpes Simplex Virus, Type 2

MBS320383-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

Herpes Simplex Virus, Type 2

MBS320383-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

Herpes Simplex Virus, Type 2

MBS320384-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

Herpes Simplex Virus, Type 2

MBS320384-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

Herpes Simplex Virus, Type 2

MBS320387-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

Herpes Simplex Virus, Type 2

MBS320387-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

MBS4380416-002mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.02mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 230 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

MBS4380416-01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 405 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

MBS4380416-01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 405 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

MBS4380416-5x01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 1725 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

MBS4380416-5x01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 1725 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

MBS4380426-002mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.02mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 230 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

MBS4380426-01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 405 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

MBS4380426-01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 405 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

MBS4380426-5x01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 1725 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

MBS4380426-5x01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 1725 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

MBS4381488-002mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.02mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 230 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

MBS4381488-01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 405 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

MBS4381488-01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 405 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

MBS4381488-5x01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 1725 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

MBS4381488-5x01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 1725 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

MBS4381514-002mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.02mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 230 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

MBS4381514-01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 405 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

MBS4381514-01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 405 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

MBS4381514-5x01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 1725 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

MBS4381514-5x01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 1725 EUR

Herpes Simplex Type 2 Virus

MBS318641-1mL MyBiosource 1mL 365 EUR

Herpes Simplex Type 2 Virus

MBS318641-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1395 EUR

Herpes Simplex Virus Type 1 (HSV1) Antibody

GWB-T00269 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Herpes Simplex Virus Type 1 (HSV1) Antibody

GWB-T00655 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Herpes Simplex Virus (HSV) Type 1 Antigen

PR-BA1051-L Jena Bioscience GmbH 1mg 1130.5 EUR

Herpes Simplex Virus (HSV) Type 1 Antigen

PR-BA1051-S Jena Bioscience GmbH 250µg 376.9 EUR

Herpes simplex virus, type 1 Recombinant antigen

MBS320625-01mg MyBiosource 0.1mg 545 EUR

Herpes simplex virus, type 1 Recombinant antigen

MBS320625-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2350 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) ICP8

MBS4381518-002mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.02mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 230 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) ICP8

MBS4381518-01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 405 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) ICP8

MBS4381518-01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 405 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) ICP8

MBS4381518-5x01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 1725 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) ICP8

MBS4381518-5x01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 1725 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2)

MBS627980-1mL MyBiosource 1mL 640 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2)

MBS627980-5x1mL MyBiosource 5x1mL 2740 EUR

Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1)

MBS655123-1mL MyBiosource 1mL 480 EUR

Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1)

MBS655123-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1930 EUR

Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1)

MBS655274-02mL MyBiosource 0.2mL 865 EUR

Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1)

MBS655274-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 3680 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (PE)

MBS6263059-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (PE)

MBS6263059-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (PE)

MBS6263060-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (PE)

MBS6263060-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (AP)

MBS6260508-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (AP)

MBS6260508-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (AP)

MBS6260509-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (AP)

MBS6260509-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV2) Antibody

GWB-T00713 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V8925-100UG NSJ Bioreagents 100ug 349.3 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V8925-20UG NSJ Bioreagents 20ug 153.3 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V8925SAF-100UG NSJ Bioreagents 100ug 349.3 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V8303-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V8303-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 186.15 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V8303SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V8331-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V8331-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 186.15 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V8331SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V8341-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V8341-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 186.15 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V8341SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V3661-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V3661-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V3661IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 349.3 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V3661SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V5324-100UG NSJ Bioreagents 100ug 363.3 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V5324-20UG NSJ Bioreagents 20ug 160.3 EUR

HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

V5324SAF-100UG NSJ Bioreagents 100ug 363.3 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (HRP)

MBS629906-1mL MyBiosource 1mL 770 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (HRP)

MBS629906-5x1mL MyBiosource 5x1mL 3310 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (FITC)

MBS6262038-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (FITC)

MBS6262038-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (FITC)

MBS6262039-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (FITC)

MBS6262039-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (HRP)

MBS6262548-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (HRP)

MBS6262548-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (HRP)

MBS6262549-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (HRP)

MBS6262549-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (APC)

MBS6261019-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (APC)

MBS6261019-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (APC)

MBS6261020-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (APC)

MBS6261020-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (Biotin)

MBS6261530-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (Biotin)

MBS6261530-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (Biotin)

MBS6261531-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (Biotin)

MBS6261531-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

Herpes Simplex Virus (HSV) Type 2 Antigen

PR-BA1052-L Jena Bioscience GmbH 1mg 1130.5 EUR

Herpes Simplex Virus (HSV) Type 2 Antigen

PR-BA1052-S Jena Bioscience GmbH 250µg 376.9 EUR

Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (PE)

MBS6263058-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (PE)

MBS6263058-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (AP)

MBS6260507-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (AP)

MBS6260507-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (HRP)

MBS6262547-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (HRP)

MBS6262547-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (APC)

MBS6261018-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (APC)

MBS6261018-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (FITC)

MBS6262037-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (FITC)

MBS6262037-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 490)

MBS6264081-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 490)

MBS6264081-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 490)

MBS6264082-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 490)

MBS6264082-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 550)

MBS6264592-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 550)

MBS6264592-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 550)

MBS6264593-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 550)

MBS6264593-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 650)

MBS6265103-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 650)

MBS6265103-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 650)

MBS6265104-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 650)

MBS6265104-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 750)

MBS6265614-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 750)

MBS6265614-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 750)

MBS6265615-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 750)

MBS6265615-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 405)

MBS6263570-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 405)

MBS6263570-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 405)

MBS6263571-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 405)

MBS6263571-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

Herpes simplex virus, type 2 Recombinant antigen

MBS320626-01mg MyBiosource 0.1mg 545 EUR

Herpes simplex virus, type 2 Recombinant antigen

MBS320626-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2350 EUR

Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (Biotin)

MBS6261529-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (Biotin)

MBS6261529-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

Herpes Simplex Virus I, II, Glycoprotein D (HSV I, II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2)

MBS609964-01mg MyBiosource 0.1mg 680 EUR

Herpes Simplex Virus I, II, Glycoprotein D (HSV I, II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2)

MBS609964-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2905 EUR

Herpes Simplex Virus I, II, Glycoprotein B (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2)

MBS633581-01mg MyBiosource 0.1mg 725 EUR

Herpes Simplex Virus I, II, Glycoprotein B (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2)

MBS633581-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 3100 EUR

Herpes Simplex Virus

MBS320001-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

Herpes Simplex Virus

MBS320001-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

Herpes Simplex Virus

MBS320002-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

Herpes Simplex Virus

MBS320002-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

Herpes Simplex Virus

MBS320003-01mg MyBiosource 0.1mg 395 EUR

Herpes Simplex Virus

MBS320003-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1685 EUR

Herpes Simplex Virus

MBS320004-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

Herpes Simplex Virus

MBS320004-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

Herpes Simplex Virus

MBS320005-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

Herpes Simplex Virus

MBS320005-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

Herpes Simplex Virus

MBS320006-01mg MyBiosource 0.1mg 390 EUR

Herpes Simplex Virus

MBS320006-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1660 EUR

Herpes Simplex Virus

MBS320015-01mg MyBiosource 0.1mg 390 EUR

Herpes Simplex Virus

MBS320015-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1660 EUR

Herpes simplex virus

MBS324001-1mL MyBiosource 1mL 320 EUR

Herpes simplex virus

MBS324001-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1355 EUR

Herpes simplex virus

MBS324002-1mL MyBiosource 1mL 335 EUR

Herpes simplex virus

MBS324002-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1410 EUR

Herpes simplex virus

MBS324003-1mL MyBiosource 1mL 355 EUR

Herpes simplex virus

MBS324003-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1500 EUR

Herpes simplex virus

MBS324004-1mL MyBiosource 1mL 335 EUR

Herpes simplex virus

MBS324004-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1410 EUR

Herpes Simplex Virus II (HSV II, Herpes Simplex Virus 2, HSV2)

MBS655190-02mL MyBiosource 0.2mL 865 EUR

Herpes Simplex Virus II (HSV II, Herpes Simplex Virus 2, HSV2)

MBS655190-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 3680 EUR

Herpes Simplex Virus II (HSV II, Herpes Simplex Virus 2, HSV2)

MBS655237-1mL MyBiosource 1mL 480 EUR

Herpes Simplex Virus II (HSV II, Herpes Simplex Virus 2, HSV2)

MBS655237-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1930 EUR

Mouse antibody for Herpes simplex virus type 2

113 Virostat 100 ug 431.93 EUR

Herpes simplex virus type 2 ICP47 protein (US12)

1-CSB-EP353051HGH Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (MaxLight 490)

MBS6264080-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (MaxLight 490)

MBS6264080-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (MaxLight 550)

MBS6264591-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (MaxLight 550)

MBS6264591-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (MaxLight 650)

MBS6265102-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (MaxLight 650)

MBS6265102-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (MaxLight 750)

MBS6265613-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (MaxLight 750)

MBS6265613-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (MaxLight 405)

MBS6263569-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (MaxLight 405)

MBS6263569-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), 0.2mg/mL

BNUB1793-100 Biotium 1uL 225 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), 0.2mg/mL

BNUB1793-500 Biotium 1uL 485 EUR

HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), 1mg/mL

BNUM1793-50 Biotium 1uL 396 EUR

Herpes Simplex Virus-1 gD

PR27127 Neuromics 500 ug 999.6 EUR

Herpes Simplex Virus-1 gG

PR27128 Neuromics 500 ug 999.6 EUR

Najważniejszymi przyczynami poważnych infekcji u młodych gambijskich niemowląt są Staphylococcus aureus, S. pneumoniae i Salmonella spp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *