• 9 czerwca, 2022

Ocena wkładu polimerazy DNA wirusa opryszczki pospolitej

  • Test mutagennej kinazy tymidynowej (tk) jest powtarzalną powtarzaną do częstotliwości częstotliwości mutacji ilości od replikacji <em>opryszczki</em><em>proste</em> <em>wirusa</em> (HSV). Za pomocą tego laboratorium, które „kliknij i prosili o izolację <> HSV-2, <em10</em>, mamy częstotliwość sprawdzania częstotliwości w HSV-1.
  • Panel HSV-1 i HSV-2,  wraz z polimerazą-rekombinowanymi   wirusami esowymi  polimerazą typu 2 (Pol) w genomie typu 1, H przy użyciu usług DNA tk i innych niż inneSV w celu zmierzenia ilości od replikacji HSV i HSV  , wyższa wyższa HSV-2 jest reprezentacją właściwością typu 2
  • Przypisy HSV-2 ma wyższe częstotliwości mutacji niż HSV-1 w teście tk, błędy te są istotne dla testu. W rzeczywistości, HSV-1 typu dzikiego i antymutator HSV-1 PAAr5 wykazywały 2-4 razy wyższą niż HSV-2 w teście mutagenezy DNA innego niż HSV. Ponadto, dodatkowo od testu, rekombinanty HSV-1 eksprymujące HSV-2 eksprymujące błędyne błędy przez HSV-1, gdy chodziło o poziom mutacji , HSV-2  6757  , konsekwentnie wykazywało istotne błędy. Dodatkowo plazmidowy DNA planowany gen HSV-2 tk, ale nie DNA typu 1 tk lub LacZ.
  • Badanie to zaleca, że ​​Pol jest przeznaczony do tworzenia zmian dla typu nie jest w  częstości  . W związku z tym możliwe jest, że (a) mutacje mogą być modulowane przez inne wirusy współpracujące z Polską i (b) związaną z usterką ustaloną przez gen. może odpowiadać za działanie leku, częstość błędów HSV-2.

  Genotypy  typu różniące się geografią : badanie antropomorficzne dla typu w pochodzeniu i układach.

  1. Ze względu na różnorodność sekwencji nukleotydów różnych <em>izolatów</em> <em>wirusa</em> zapalenia wątroby typu C, ważne stało się wyjaśnienie, czy różne geno<em>typy</em> wirusa zapalenia wątroby typu C <em >wirusy</em> różnią się pod względem patogenności, zakaźności, odpowiedzi na terapię przeciwwirusową i grupowania geograficznego.
  2. Oceniliśmy zmienność sekwencji nukleotydów w niekodującym regionie 5′ <em>wirusa</em> zapalenia wątroby typu C, używając enzymów restrykcyjnych do analizy dystrybucji geno<em>typów</em> wirusa zapalenia wątroby typu C</em> , u 80 pacjentów z przewlekłym zakażeniem <em>wirusem</em> zapalenia wątroby typu C. Geno<em>typy</em> były skorelowane z cechami demograficznymi, klinicznymi i histologicznymi.
  3. Trzydziestu siedmiu pacjentów było zarażonych <em>typem</em> <em>1</em>, <em>10</em> miało <em>type</em> 2, a 8 miało <em>typ< /em> 3, a kolejne 23 zostały zarażone nowym, odrębnym <em>wirusem</em> <em>typu</em> zapalenia wątroby typu C, obecnie sklasyfikowanym jako <em>typ</em> 4.
  4. Dwóch zostało zarażonych wariantami, których klasyfikacja jest niepewna. <em>Typy</em> <em>1</em>, 2 i 3 stwierdzono u pacjentów z Wielkiej Brytanii, południowej Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Dziewiętnaście z 23 <em>typu</em> 4 geno<em>typu</em> <em>izolatów</em> pochodziło od pacjentów z Bliskiego Wschodu, w porównaniu z 0 z 37 <em>typu</em> <em >1</em> <em>izoluje</em> (p < 0,00<em>1</em>). Spośród 2<em>1</em> pacjentów z Bliskiego Wschodu <em>1</em>9 (90,4%) miało <em>typ</em> 4 <em>wirusa zapalenia wątroby typu C</em> (p = 0,00<em>1</em>, iloraz szans = 9).
  5. Nie znaleźliśmy znaczącej różnicy między średnim wiekiem ani średnim stężeniem aminotransferazy w surowicy między różnymi <em>typami</em>. <em>Typy</em> <em>1</em>, 2, 3 i 4 wykryto u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną chorobą lub ciężką chorobą.
  6. Jednak 2<em>1</em> z 29 (72,4%) pacjentów z <em>typem</em> <em>1</em>, którzy przeszli biopsję wątroby, miało w badaniu histologicznym ciężkie przewlekłe zapalenie wątroby, marskość wątroby lub rak wątrobowokomórkowy; 8 miało łagodne lub umiarkowane przewlekłe zapalenie wątroby bez marskości (p = 0,03, iloraz szans = 2,6).

  N348I w domenie łączącej odwrotnej transkryptazy HIV-1 nadaje oporność na zydowudynę i newirapinę.

  • Aktywna katalitycznie podjednostka 66 kDa ludzkiego <em>wirusa</em> <em>typu</em> <em>1</em> (HIV-<em>1</em>) odwrotnej transkryptazy ludzkiego niedoboru odporności ( RT) składa się z domen polimerazy DNA, połączenia i rybonukleazy H (RNazy H). Prawie wszystkie znane dotychczas zidentyfikowane mutacje oporności na inhibitor RT mapują domenę polimerazy enzymu. Jednak domeny połączenia i RNazy H nie są rutynowo analizowane w próbkach klinicznych i żaden z testów genotypowania dostępnych do leczenia pacjentów nie sekwencjonuje całego regionu kodującego RT.
  • W Kolumbii Brytyjskiej Center for Excellence in HIV/AIDS (Centrum) geno<em>typ</em> izoluje</em> kodon do 400 w RT, a nasze retrospektywne analizy statystyczne bazy danych Centrum zidentyfikował mutację N348I w domenie połączenia RT u osób doświadczonych w leczeniu. Celem tego multidyscyplinarnego badania było ustalenie znaczenia tej mutacji in vivo i jej roli w lekooporności.
  • Przeanalizowano występowanie N348I w <em>izolatach</em> klinicznych, czas potrzebny do jego pojawienia się pod wpływem selektywnej presji lekowej oraz jego związek ze zmianami w obciążeniu wirusem, specyficznym leczeniem farmakologicznym i znanymi mutacjami lekooporności em>typy</em>, miano wirusa i historie leczenia z bazy danych Centrum. Częstość występowania N348I wzrosła z poniżej <em>1%</em>% u 368 osób nieleczonych do <em>1</em>2,<em>1%</em>% u <em>1</em> 0,009 pacjentów wcześniej leczonych (p = 7,7 x <em>1</em>0(-<em>1</em>2)).
  • N348I pojawił się na wczesnym etapie terapii i był silnie związany z mutacjami analogów tymidyny (TAM) M4<em>1</em>L i T2<em>1</em>5Y/F (p < 0,00<em>1</em >), mutacje oporności na lamiwudynę M184V/I (p<0,001) i mutacje oporności na nienukleozydowe RTI (NNRTI) K1 em>03N i Y<em>1</em>8<em>1</em>C/I (p < 0,00<em>1</em>). Stowarzyszenie z TAMs i
  • Mutacje oporności na NNRTI były zgodne z selekcją N348I u pacjentów leczonych schematami obejmującymi zarówno zydowudynę, jak i newirapinę (iloraz szans 2,62, 95% przedział ufności <em>1.43-4,8<em>1). ). Pojawienie się N348I było związane ze znacznym wzrostem miana wirusa (p < 0,00<em>1</em>), który był tak duży, jak wzrost miana wirusa obserwowany dla każdego z TAM. Jednak analiza ta nie uwzględniała jednoczesnej selekcji innych mutacji oporności na RT lub inhibitor proteazy w obciążeniu wirusem.
  • Aby określić rolę tej mutacji w oporności na inhibitor RT, N348I wprowadzono do molekularnych klonów HIV-<em>1</em> zawierających różne szkielety genetyczne. N348I zmniejszył podatność na zydowudynę od 2 do 4 razy w kontekście dzikiego <em>typu</em> HIV-<em>1</em> lub w połączeniu z TAM. N348I zmniejszał również podatność na newirapinę (7,4 razy) i efawirenz (2,5 razy) oraz znacząco wzmacniał oporność na te leki w połączeniu z K<em>1</em>03N. Analizy biochemiczne rekombinowanej RT zawierającej N348I dostarczają dowodów potwierdzających rolę tej mutacji w oporności na zydowudynę i NNRTI oraz dają pewien wgląd w molekularny mechanizm oporności.
  • Badanie to dostarcza pierwszych dowodów in vivo, że leczenie inhibitorami RT może wyselekcjonować mutację (tj. N348I) poza domeną polimerazy RT HIV-<em>1</em>, która nadaje oporność dwuklasową. Jej pojawienie się, które może nastąpić na wczesnym etapie terapii, może znacząco wpłynąć na odpowiedź pacjenta na terapie przeciwretrowirusowe zawierające zydowudynę i newirapinę. Badanie to dostarcza również przekonujących dowodów na badanie roli innych mutacji w połączeniu i domenach RNazy H w niepowodzeniu wirusologicznym.

  Wirus pryszczycy  : pierwsze międzylaboratoryjne badanie porównawcze oceniające  izolację wirusa  i metody wykrywania RT-PCR.

  1. Pięć europejskich laboratoriów referencyjnych wzięło udział w ćwiczeniu oceniającym czułość i swoistość rutynowo stosowanych testów RT-PCR i kultur komórkowych do wykrywania i izolacji <em>wirusa</em> pryszczycy (FMD). Przygotowano pięć identycznych zestawów po 20 zakodowanych próbek z <em>10</em> nabłonka pęcherzykowego, które pochodziły z zgłoszeń od podejrzanych przypadków FMD lub choroby pęcherzykowej świń (SVD).
  2. Szesnaście próbek zostało pobranych z sześciu nabłonków dodatnich pod względem <em>wirusa</em> FMD, reprezentujących cztery różne sero<em>typy</em> (po dwa <em>typy</em> O i A oraz po jednym <em >typy</em> Asia <em>1</em> i SAT 2), dwa z próbek, które okazały się ujemne w teście ELISA antygenu i <em>wirusa</em> izolacji (VI) w hodowli komórkowej oraz dwa z nabłonka dodatniego pod względem <em>wirusa</em> wirusa SVD. Niektóre z próbek dodatnich pod kątem <em>wirusa</em > FMD zostały przygotowane z <em>10</em>-krotnych seryjnych rozcieńczeń trzech początkowych zawiesin.
  3. Każde laboratorium testowało próbki za pomocą jednej lub większej ilości procedury RT-PCR i zaszczepionej kultury, rutynowo wykorzystuje do festynów FMD w próbach <em>izolowania</em> <em>wirusa</em>, specyfiki co związane z testem ELISA lynu. Najlepsi z RT-PCR dla każdego dała nam dobry wynik, gdy chcieliby zapewnić kulturę byłaby zmienna od wysokiej laboratorium, właśnie w dwóch laboratorium jest dwóch testów dwóch innych.

  Herpes Simplex Virus (HSV) Type 1 Antigen

  PR-BA1051-L Jena Bioscience GmbH 1mg 1130.5 EUR

  Herpes Simplex Virus (HSV) Type 1 Antigen

  PR-BA1051-S Jena Bioscience GmbH 250µg 376.9 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8303-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8303-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8303SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8331-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8331-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8331SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8341-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8341-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8341SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V3661-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V3661-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V3661IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V3661SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8925-100UG NSJ Bioreagents 100ug 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8925-20UG NSJ Bioreagents 20ug 153.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8925SAF-100UG NSJ Bioreagents 100ug 349.3 EUR

  Herpes Simplex Virus (HSV) Type 2 Antigen

  PR-BA1052-L Jena Bioscience GmbH 1mg 1130.5 EUR

  Herpes Simplex Virus (HSV) Type 2 Antigen

  PR-BA1052-S Jena Bioscience GmbH 250µg 376.9 EUR

  Mouse antibody for Herpes simplex virus type 2

  113 Virostat 100 ug 431.93 EUR

  Herpes simplex virus type 2 ICP47 protein (US12)

  1-CSB-EP353051HGH Cusabio
  • 733.20 EUR
  • 370.80 EUR
  • 2192.40 EUR
  • 1126.80 EUR
  • 1461.60 EUR
  • 476.40 EUR
  • 100ug
  • 10ug
  • 1MG
  • 200ug
  • 500ug
  • 50ug

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), 0.2mg/mL

  BNUB1793-100 Biotium 1uL 225 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), 0.2mg/mL

  BNUB1793-500 Biotium 1uL 485 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), 1mg/mL

  BNUM1793-50 Biotium 1uL 396 EUR

  Herpes Simplex Virus-1 gD

  PR27127 Neuromics 500 ug 999.6 EUR

  Herpes Simplex Virus-1 gG

  PR27128 Neuromics 500 ug 999.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(N/A), 0.2mg/mL

  BNUB1800-100 Biotium 1uL 225 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(N/A), 0.2mg/mL

  BNUB1800-500 Biotium 1uL 485 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(N/A), 1mg/mL

  BNUM1800-50 Biotium 1uL 396 EUR

  Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 1 Monoclonal Antibody

  DMABT-51363MH Creative Diagnostics 0.5ml 1600.8 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC941934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC941934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC801934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC801934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC701934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC701934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC881934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC881934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC811934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC811934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC051934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC051934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC041934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC041934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC401934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC401934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCAP1934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCAP1934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCA1934-250 Biotium 250uL 472.8 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCP1934-250 Biotium 250uL 472.8 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCR1934-250 Biotium 250uL 472.8 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCH1934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCH1934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCB1934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCB1934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNUB1934-100 Biotium 100uL 316.8 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNUB1934-50 Biotium 50uL 486 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNUB1934-500 Biotium 500uL 615.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC471934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC471934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC611934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC611934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC431934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC431934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC551934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC551934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC681934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC681934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(HSVI/2095), 0.2mg/mL

  BNUB2095-100 Biotium 1uL 225 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(HSVI/2095), 0.2mg/mL

  BNUB2095-500 Biotium 1uL 485 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(HSV1/1934), 1mg/mL

  BNUM1934-50 Biotium 1uL 396 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(HSVI/2095), 1mg/mL

  BNUM2095-50 Biotium 1uL 396 EUR

  OPMA04527-1ML - Herpes Simplex Type 1 Virus Protein

  OPMA04527-1ML Aviva Systems Biology 1ml 259 EUR

  Herpes Simplex Virus 1 Antigen

  HS105-1000 The Native Antigen Company 1.0 1178.79 EUR

  Herpes Simplex Virus 1 Antigen

  HS105-200 The Native Antigen Company 0.2 294.7 EUR

  Human Herpes Simplex Virus Type I (HSVI) IgM ELISA Kit

  abx364957-96tests Abbexa 96 tests 519.6 EUR

  Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 1 Gc Monoclonal Antibody

  DMABT-51364MH Creative Diagnostics 0.1 mg 1070.4 EUR

  Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 1 Gd Monoclonal Antibody

  DMABT-51365MH Creative Diagnostics 0.1 mg 1008 EUR

  Human Herpes Simplex Virus Type II (HSVII) IgM ELISA Kit

  abx364958-96tests Abbexa 96 tests 519.6 EUR

  Herpes Simplex Virus-2 gD

  PR27129 Neuromics 500 ug 999.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) ICP8(HSVI/2045), 0.2mg/mL

  BNUB2045-100 Biotium 1uL 225 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) ICP8(HSVI/2045), 0.2mg/mL

  BNUB2045-500 Biotium 1uL 485 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) ICP8(HSVI/2045), 1mg/mL

  BNUM2045-50 Biotium 1uL 396 EUR

  Herpes Simplex Virus-1 gD Protein

  20-abx260325 Abbexa
  • 1062.00 EUR
  • 410.40 EUR
  • 1646.40 EUR
  • 0.5 mg
  • 100 ug
  • 1 mg

  Herpes Simplex Virus-1 gG Protein

  20-abx260328 Abbexa
  • 1062.00 EUR
  • 410.40 EUR
  • 1646.40 EUR
  • 0.5 mg
  • 100 ug
  • 1 mg

  Human Herpes Simplex Virus Type I IgG (HSVI IgG) ELISA Kit

  abx364867-96tests Abbexa 96 tests 548.4 EUR

  NATtrol Herpes Simplex Virus Type 2 Strain: MS (100 cp/mL) (1 mL)

  NATHSV2-0001 Zeptometrix 100 cp/mL 1 mL 36 EUR

  NATtrol Herpes Simplex Virus Type 2 Strain: MS (500 cp/mL) (1 mL)

  NATHSV2-0002 Zeptometrix 500 cp/mL 1 mL 45 EUR

  NATtrol Herpes Simplex Virus Type 2 Strain: MS (1,000 cp/mL) (1 mL)

  NATHSV2-0003 Zeptometrix 1,000 cp/mL 1 mL 101 EUR

  NATtrol Herpes Simplex Virus Type 2 Strain: MS (10,000 cp/mL) (1 mL)

  NATHSV2-0004 Zeptometrix 10,000 cp/mL 1 mL 296 EUR

  NATtrol Herpes Simplex Virus Type 2 Strain: MS (50,000 cp/mL) (1 mL)

  NATHSV2-0005 Zeptometrix 50,000 cp/mL 1 mL 505 EUR

  Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2) Glycoprotein G Protein

  abx061390-05ml Abbexa 0.5 ml 844.8 EUR

  OPMA04516-1ML - Herpes Simplex Type 2 Virus Protein

  OPMA04516-1ML Aviva Systems Biology 1ml 259 EUR

  Human Herpes Simplex Virus Type II IgG (HSVII IgG) ELISA Kit

  abx364868-96tests Abbexa 96 tests 548.4 EUR

  ELISA Kit for Antibody IgM to Herpes Simplex Virus Type II

  Z7010006 Biochain 1 kit 247 EUR

  Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gD 

  7-07126 CHI Scientific 100µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gD 

  7-07127 CHI Scientific 500µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gD 

  7-07128 CHI Scientific 1000µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gG

  7-07129 CHI Scientific 100µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gG

  7-07130 CHI Scientific 500µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gG

  7-07131 CHI Scientific 1000µg Ask for price

  Herpes Simplex Virus-1 gD (Recombinant)  

  22060184-1 Bio-WORLD 100 µg 264.47 EUR

  Herpes Simplex Virus-1 gG (Recombinant)

  22060185-1 Bio-WORLD 100 µg 264.47 EUR

  Human Herpes Simplex Virus Type II (HSVII) IgG Rapid Test Kit

  abx092095-20tests Abbexa 20 tests 260.4 EUR

  Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 2 Gd Monoclonal Antibody

  DMABT-51368MH Creative Diagnostics 0.1 mg 1070.4 EUR

  Herpes Simplex Virus 2 Antigen

  HS205-1000 The Native Antigen Company 1.0 1178.79 EUR

  Herpes Simplex Virus 2 Antigen

  HS205-200 The Native Antigen Company 0.2 294.7 EUR

  NATtrol Herpes Simplex Virus Type 1 Strain: MacIntyre (100 cp/mL) (1 mL)

  NATHSV1-0001 Zeptometrix 100 cp/mL 1 mL 36 EUR

  NATtrol Herpes Simplex Virus Type 1 Strain: MacIntyre (500 cp/mL) (1 mL)

  NATHSV1-0002 Zeptometrix 500 cp/mL 1 mL 45 EUR

  NATtrol Herpes Simplex Virus Type 1 Strain: MacIntyre (1,000 cp/mL) (1 mL)

  NATHSV1-0003 Zeptometrix 1,000 cp/mL 1 mL 101 EUR

  NATtrol Herpes Simplex Virus Type 1 Strain: MacIntyre (10,000 cp/mL) (1 mL)

  NATHSV1-0004 Zeptometrix 10,000 cp/mL 1 mL 296 EUR

  NATtrol Herpes Simplex Virus Type 1 Strain: MacIntyre (50,000 cp/mL) (1 mL)

  NATHSV1-0005 Zeptometrix 50,000 cp/mL 1 mL 505 EUR

  Herpes Simplex Virus gG2 Protein

  HSV-gG2-100 The Native Antigen Company 0.1 473.31 EUR

  Herpes Simplex Virus gG2 Protein

  HSV-gG2-1000 The Native Antigen Company 1.0 1422.47 EUR

  Herpes Simplex Virus 1 Lysate Antigen

  HS104-1000 The Native Antigen Company 1.0 270.46 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), CF568 conjugate, 0.1mg/mL

  BNC681793-100 Biotium 1uL 192 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), CF568 conjugate, 0.1mg/mL

  BNC681793-500 Biotium 1uL 532 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), CF647 conjugate, 0.1mg/mL

  BNC471793-100 Biotium 1uL 192 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), CF647 conjugate, 0.1mg/mL

  BNC471793-500 Biotium 1uL 532 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), CF594 conjugate, 0.1mg/mL

  BNC941793-100 Biotium 1uL 192 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), CF594 conjugate, 0.1mg/mL

  BNC941793-500 Biotium 1uL 532 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), CF640R conjugate, 0.1mg/mL

  BNC401793-100 Biotium 1uL 192 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), CF640R conjugate, 0.1mg/mL

  BNC401793-500 Biotium 1uL 532 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), CF405S conjugate, 0.1mg/mL

  BNC041793-100 Biotium 1uL 192 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), CF405S conjugate, 0.1mg/mL

  BNC041793-500 Biotium 1uL 532 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), CF488A conjugate, 0.1mg/mL

  BNC881793-100 Biotium 1uL 192 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), CF488A conjugate, 0.1mg/mL

  BNC881793-500 Biotium 1uL 532 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), Biotin conjugate, 0.1mg/mL

  BNCB1793-100 Biotium 1uL 192 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), Biotin conjugate, 0.1mg/mL

  BNCB1793-500 Biotium 1uL 532 EUR

  Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 2 Nuclear Monoclonal Antibody

  DMABT-51367MH Creative Diagnostics 0.1 mg 1070.4 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(N/A), CF568 conjugate, 0.1mg/mL

  BNC681800-100 Biotium 1uL 192 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(N/A), CF568 conjugate, 0.1mg/mL

  BNC681800-500 Biotium 1uL 532 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(N/A), CF647 conjugate, 0.1mg/mL

  BNC471800-100 Biotium 1uL 192 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(N/A), CF647 conjugate, 0.1mg/mL

  BNC471800-500 Biotium 1uL 532 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(N/A), CF594 conjugate, 0.1mg/mL

  BNC941800-100 Biotium 1uL 192 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(N/A), CF594 conjugate, 0.1mg/mL

  BNC941800-500 Biotium 1uL 532 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(N/A), CF640R conjugate, 0.1mg/mL

  BNC401800-100 Biotium 1uL 192 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(N/A), CF640R conjugate, 0.1mg/mL

  BNC401800-500 Biotium 1uL 532 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(N/A), CF405S conjugate, 0.1mg/mL

  BNC041800-100 Biotium 1uL 192 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(N/A), CF405S conjugate, 0.1mg/mL

  BNC041800-500 Biotium 1uL 532 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(N/A), CF488A conjugate, 0.1mg/mL

  BNC881800-100 Biotium 1uL 192 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(N/A), CF488A conjugate, 0.1mg/mL

  BNC881800-500 Biotium 1uL 532 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(N/A), Biotin conjugate, 0.1mg/mL

  BNCB1800-100 Biotium 1uL 192 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(N/A), Biotin conjugate, 0.1mg/mL

  BNCB1800-500 Biotium 1uL 532 EUR

  Herpes Simplex Virus-2 gG Protein

  20-abx260324 Abbexa
  • 1062.00 EUR
  • 410.40 EUR
  • 1646.40 EUR
  • 0.5 mg
  • 100 ug
  • 1 mg

  Herpes Simplex Virus-2 gD Protein

  20-abx260326 Abbexa
  • 1062.00 EUR
  • 410.40 EUR
  • 1646.40 EUR
  • 0.5 mg
  • 100 ug
  • 1 mg

  Herpes Simplex Virus-2 gG Protein

  20-abx260327 Abbexa
  • 1062.00 EUR
  • 410.40 EUR
  • 1646.40 EUR
  • 0.5 mg
  • 100 ug
  • 1 mg

  Herpes Simplex Virus-2 gB Protein

  20-abx260330 Abbexa
  • 1062.00 EUR
  • 410.40 EUR
  • 1930.80 EUR
  • 0.5 mg
  • 100 ug
  • 1 mg

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(HSVI/2095), CF568 conjugate, 0.1mg/mL

  BNC682095-100 Biotium 1uL 192 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(HSVI/2095), CF568 conjugate, 0.1mg/mL

  BNC682095-500 Biotium 1uL 532 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(HSVI/2095), CF647 conjugate, 0.1mg/mL

  BNC472095-100 Biotium 1uL 192 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(HSVI/2095), CF647 conjugate, 0.1mg/mL

  BNC472095-500 Biotium 1uL 532 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(HSVI/2095), CF594 conjugate, 0.1mg/mL

  BNC942095-100 Biotium 1uL 192 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(HSVI/2095), CF594 conjugate, 0.1mg/mL

  BNC942095-500 Biotium 1uL 532 EUR

  Virus Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1 Antibody) Protein

  abx670260-1ml Abbexa 1 ml 360 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(HSVI/2095), CF640R conjugate, 0.1mg/mL

  BNC402095-100 Biotium 1uL 192 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(HSVI/2095), CF640R conjugate, 0.1mg/mL

  BNC402095-500 Biotium 1uL 532 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(HSVI/2095), CF405S conjugate, 0.1mg/mL

  BNC042095-100 Biotium 1uL 192 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(HSVI/2095), CF405S conjugate, 0.1mg/mL

  BNC042095-500 Biotium 1uL 532 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(HSVI/2095), CF488A conjugate, 0.1mg/mL

  BNC882095-100 Biotium 1uL 192 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(HSVI/2095), CF488A conjugate, 0.1mg/mL

  BNC882095-500 Biotium 1uL 532 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(HSVI/2095), Biotin conjugate, 0.1mg/mL

  BNCB2095-100 Biotium 1uL 192 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(HSVI/2095), Biotin conjugate, 0.1mg/mL

  BNCB2095-500 Biotium 1uL 532 EUR

  Herpes Simplex Virus-2 VP22 Protein

  20-abx260332 Abbexa
  • 1062.00 EUR
  • 410.40 EUR
  • 1930.80 EUR
  • 0.5 mg
  • 100 ug
  • 1 mg

  Recombinant (E.Coli) Herpes Simplex Virus-1 gD 

  RP-633 Alpha Diagnostics 100 ug 343.2 EUR

  Virus Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) Protein

  abx670261-1ml Abbexa 1 ml 360 EUR

  Mouse Anti Herpes Simplex Virus gD (0195)

  MAB12274-100 The Native Antigen Company 0.1 275.56 EUR

  Mouse Anti Herpes Simplex Virus gD (0197)

  MAB12275-100 The Native Antigen Company 0.1 275.56 EUR

  Herpes Simplex Virus-8 Mosaic Protein

  20-abx260329 Abbexa
  • 1062.00 EUR
  • 410.40 EUR
  • 1930.80 EUR
  • 0.5 mg
  • 100 ug
  • 1 mg

  Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gD 

  7-07132 CHI Scientific 100µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gD 

  7-07133 CHI Scientific 500µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gD 

  7-07134 CHI Scientific 1000µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gG

  7-07135 CHI Scientific 100µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gG

  7-07136 CHI Scientific 500µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gG

  7-07137 CHI Scientific 1000µg Ask for price

  Herpes Simplex Virus-2 gD (Recombinant)  

  22060186-1 Bio-WORLD 100 µg 264.47 EUR

  Herpes Simplex Virus-2 gG (Recombinant)

  22060187-1 Bio-WORLD 100 µg 264.47 EUR

  OAAD00782-5ML - HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV) TYPE2 Antibody

  OAAD00782-5ML Aviva Systems Biology 5ml 149 EUR

   

  Dziesięć kolejne panele i kolejne badania, które wykonujemy, które są wykonywane, a które mają kolejne badania, które mają kolejne próby i testy, które mają kolejne badania kontrolne, które są kolejne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *