• 9 czerwca, 2022

Ocena wkładu polimerazy DNA wirusa opryszczki pospolitej

  • Test mutagennej kinazy tymidynowej (tk) jest powtarzalną powtarzaną do częstotliwości częstotliwości mutacji ilości od replikacji <em>opryszczki</em><em>proste</em> <em>wirusa</em> (HSV). Za pomocą tego laboratorium, które „kliknij i prosili o izolację <> HSV-2, <em10</em>, mamy częstotliwość sprawdzania częstotliwości w HSV-1.
  • Panel HSV-1 i HSV-2,  wraz z polimerazą-rekombinowanymi   wirusami esowymi  polimerazą typu 2 (Pol) w genomie typu 1, H przy użyciu usług DNA tk i innych niż inneSV w celu zmierzenia ilości od replikacji HSV i HSV  , wyższa wyższa HSV-2 jest reprezentacją właściwością typu 2
  • Przypisy HSV-2 ma wyższe częstotliwości mutacji niż HSV-1 w teście tk, błędy te są istotne dla testu. W rzeczywistości, HSV-1 typu dzikiego i antymutator HSV-1 PAAr5 wykazywały 2-4 razy wyższą niż HSV-2 w teście mutagenezy DNA innego niż HSV. Ponadto, dodatkowo od testu, rekombinanty HSV-1 eksprymujące HSV-2 eksprymujące błędyne błędy przez HSV-1, gdy chodziło o poziom mutacji , HSV-2  6757  , konsekwentnie wykazywało istotne błędy. Dodatkowo plazmidowy DNA planowany gen HSV-2 tk, ale nie DNA typu 1 tk lub LacZ.
  • Badanie to zaleca, że ​​Pol jest przeznaczony do tworzenia zmian dla typu nie jest w  częstości  . W związku z tym możliwe jest, że (a) mutacje mogą być modulowane przez inne wirusy współpracujące z Polską i (b) związaną z usterką ustaloną przez gen. może odpowiadać za działanie leku, częstość błędów HSV-2.

  Genotypy  typu różniące się geografią : badanie antropomorficzne dla typu w pochodzeniu i układach.

  1. Ze względu na różnorodność sekwencji nukleotydów różnych <em>izolatów</em> <em>wirusa</em> zapalenia wątroby typu C, ważne stało się wyjaśnienie, czy różne geno<em>typy</em> wirusa zapalenia wątroby typu C <em >wirusy</em> różnią się pod względem patogenności, zakaźności, odpowiedzi na terapię przeciwwirusową i grupowania geograficznego.
  2. Oceniliśmy zmienność sekwencji nukleotydów w niekodującym regionie 5′ <em>wirusa</em> zapalenia wątroby typu C, używając enzymów restrykcyjnych do analizy dystrybucji geno<em>typów</em> wirusa zapalenia wątroby typu C</em> , u 80 pacjentów z przewlekłym zakażeniem <em>wirusem</em> zapalenia wątroby typu C. Geno<em>typy</em> były skorelowane z cechami demograficznymi, klinicznymi i histologicznymi.
  3. Trzydziestu siedmiu pacjentów było zarażonych <em>typem</em> <em>1</em>, <em>10</em> miało <em>type</em> 2, a 8 miało <em>typ< /em> 3, a kolejne 23 zostały zarażone nowym, odrębnym <em>wirusem</em> <em>typu</em> zapalenia wątroby typu C, obecnie sklasyfikowanym jako <em>typ</em> 4.
  4. Dwóch zostało zarażonych wariantami, których klasyfikacja jest niepewna. <em>Typy</em> <em>1</em>, 2 i 3 stwierdzono u pacjentów z Wielkiej Brytanii, południowej Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Dziewiętnaście z 23 <em>typu</em> 4 geno<em>typu</em> <em>izolatów</em> pochodziło od pacjentów z Bliskiego Wschodu, w porównaniu z 0 z 37 <em>typu</em> <em >1</em> <em>izoluje</em> (p < 0,00<em>1</em>). Spośród 2<em>1</em> pacjentów z Bliskiego Wschodu <em>1</em>9 (90,4%) miało <em>typ</em> 4 <em>wirusa zapalenia wątroby typu C</em> (p = 0,00<em>1</em>, iloraz szans = 9).
  5. Nie znaleźliśmy znaczącej różnicy między średnim wiekiem ani średnim stężeniem aminotransferazy w surowicy między różnymi <em>typami</em>. <em>Typy</em> <em>1</em>, 2, 3 i 4 wykryto u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną chorobą lub ciężką chorobą.
  6. Jednak 2<em>1</em> z 29 (72,4%) pacjentów z <em>typem</em> <em>1</em>, którzy przeszli biopsję wątroby, miało w badaniu histologicznym ciężkie przewlekłe zapalenie wątroby, marskość wątroby lub rak wątrobowokomórkowy; 8 miało łagodne lub umiarkowane przewlekłe zapalenie wątroby bez marskości (p = 0,03, iloraz szans = 2,6).

  N348I w domenie łączącej odwrotnej transkryptazy HIV-1 nadaje oporność na zydowudynę i newirapinę.

  • Aktywna katalitycznie podjednostka 66 kDa ludzkiego <em>wirusa</em> <em>typu</em> <em>1</em> (HIV-<em>1</em>) odwrotnej transkryptazy ludzkiego niedoboru odporności ( RT) składa się z domen polimerazy DNA, połączenia i rybonukleazy H (RNazy H). Prawie wszystkie znane dotychczas zidentyfikowane mutacje oporności na inhibitor RT mapują domenę polimerazy enzymu. Jednak domeny połączenia i RNazy H nie są rutynowo analizowane w próbkach klinicznych i żaden z testów genotypowania dostępnych do leczenia pacjentów nie sekwencjonuje całego regionu kodującego RT.
  • W Kolumbii Brytyjskiej Center for Excellence in HIV/AIDS (Centrum) geno<em>typ</em> izoluje</em> kodon do 400 w RT, a nasze retrospektywne analizy statystyczne bazy danych Centrum zidentyfikował mutację N348I w domenie połączenia RT u osób doświadczonych w leczeniu. Celem tego multidyscyplinarnego badania było ustalenie znaczenia tej mutacji in vivo i jej roli w lekooporności.
  • Przeanalizowano występowanie N348I w <em>izolatach</em> klinicznych, czas potrzebny do jego pojawienia się pod wpływem selektywnej presji lekowej oraz jego związek ze zmianami w obciążeniu wirusem, specyficznym leczeniem farmakologicznym i znanymi mutacjami lekooporności em>typy</em>, miano wirusa i historie leczenia z bazy danych Centrum. Częstość występowania N348I wzrosła z poniżej <em>1%</em>% u 368 osób nieleczonych do <em>1</em>2,<em>1%</em>% u <em>1</em> 0,009 pacjentów wcześniej leczonych (p = 7,7 x <em>1</em>0(-<em>1</em>2)).
  • N348I pojawił się na wczesnym etapie terapii i był silnie związany z mutacjami analogów tymidyny (TAM) M4<em>1</em>L i T2<em>1</em>5Y/F (p < 0,00<em>1</em >), mutacje oporności na lamiwudynę M184V/I (p<0,001) i mutacje oporności na nienukleozydowe RTI (NNRTI) K1 em>03N i Y<em>1</em>8<em>1</em>C/I (p < 0,00<em>1</em>). Stowarzyszenie z TAMs i
  • Mutacje oporności na NNRTI były zgodne z selekcją N348I u pacjentów leczonych schematami obejmującymi zarówno zydowudynę, jak i newirapinę (iloraz szans 2,62, 95% przedział ufności <em>1.43-4,8<em>1). ). Pojawienie się N348I było związane ze znacznym wzrostem miana wirusa (p < 0,00<em>1</em>), który był tak duży, jak wzrost miana wirusa obserwowany dla każdego z TAM. Jednak analiza ta nie uwzględniała jednoczesnej selekcji innych mutacji oporności na RT lub inhibitor proteazy w obciążeniu wirusem.
  • Aby określić rolę tej mutacji w oporności na inhibitor RT, N348I wprowadzono do molekularnych klonów HIV-<em>1</em> zawierających różne szkielety genetyczne. N348I zmniejszył podatność na zydowudynę od 2 do 4 razy w kontekście dzikiego <em>typu</em> HIV-<em>1</em> lub w połączeniu z TAM. N348I zmniejszał również podatność na newirapinę (7,4 razy) i efawirenz (2,5 razy) oraz znacząco wzmacniał oporność na te leki w połączeniu z K<em>1</em>03N. Analizy biochemiczne rekombinowanej RT zawierającej N348I dostarczają dowodów potwierdzających rolę tej mutacji w oporności na zydowudynę i NNRTI oraz dają pewien wgląd w molekularny mechanizm oporności.
  • Badanie to dostarcza pierwszych dowodów in vivo, że leczenie inhibitorami RT może wyselekcjonować mutację (tj. N348I) poza domeną polimerazy RT HIV-<em>1</em>, która nadaje oporność dwuklasową. Jej pojawienie się, które może nastąpić na wczesnym etapie terapii, może znacząco wpłynąć na odpowiedź pacjenta na terapie przeciwretrowirusowe zawierające zydowudynę i newirapinę. Badanie to dostarcza również przekonujących dowodów na badanie roli innych mutacji w połączeniu i domenach RNazy H w niepowodzeniu wirusologicznym.

  Wirus pryszczycy  : pierwsze międzylaboratoryjne badanie porównawcze oceniające  izolację wirusa  i metody wykrywania RT-PCR.

  1. Pięć europejskich laboratoriów referencyjnych wzięło udział w ćwiczeniu oceniającym czułość i swoistość rutynowo stosowanych testów RT-PCR i kultur komórkowych do wykrywania i izolacji <em>wirusa</em> pryszczycy (FMD). Przygotowano pięć identycznych zestawów po 20 zakodowanych próbek z <em>10</em> nabłonka pęcherzykowego, które pochodziły z zgłoszeń od podejrzanych przypadków FMD lub choroby pęcherzykowej świń (SVD).
  2. Szesnaście próbek zostało pobranych z sześciu nabłonków dodatnich pod względem <em>wirusa</em> FMD, reprezentujących cztery różne sero<em>typy</em> (po dwa <em>typy</em> O i A oraz po jednym <em >typy</em> Asia <em>1</em> i SAT 2), dwa z próbek, które okazały się ujemne w teście ELISA antygenu i <em>wirusa</em> izolacji (VI) w hodowli komórkowej oraz dwa z nabłonka dodatniego pod względem <em>wirusa</em> wirusa SVD. Niektóre z próbek dodatnich pod kątem <em>wirusa</em > FMD zostały przygotowane z <em>10</em>-krotnych seryjnych rozcieńczeń trzech początkowych zawiesin.
  3. Każde laboratorium testowało próbki za pomocą jednej lub większej ilości procedury RT-PCR i zaszczepionej kultury, rutynowo wykorzystuje do festynów FMD w próbach <em>izolowania</em> <em>wirusa</em>, specyfiki co związane z testem ELISA lynu. Najlepsi z RT-PCR dla każdego dała nam dobry wynik, gdy chcieliby zapewnić kulturę byłaby zmienna od wysokiej laboratorium, właśnie w dwóch laboratorium jest dwóch testów dwóch innych.

  Herpes simplex virus, type 1

  9010 Virostat each 440 EUR

  Herpes simplex virus, type 1

  9014 Virostat each 370 EUR

  Herpes simplex virus, type 1

  MBS324009-1mL MyBiosource 1mL 315 EUR

  Herpes simplex virus, type 1

  MBS324009-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1320 EUR

  Herpes simplex virus, type 1

  MBS324010-1mL MyBiosource 1mL 325 EUR

  Herpes simplex virus, type 1

  MBS324010-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1375 EUR

  Herpes simplex virus, type 1

  MBS324011-1mL MyBiosource 1mL 345 EUR

  Herpes simplex virus, type 1

  MBS324011-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1465 EUR

  Herpes simplex virus, type 1

  MBS324012-1mL MyBiosource 1mL 325 EUR

  Herpes simplex virus, type 1

  MBS324012-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1375 EUR

  Herpes simplex virus, type 1

  MBS328006-01mg MyBiosource 0.1mg 545 EUR

  Herpes simplex virus, type 1

  MBS328006-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2350 EUR

  Herpes simplex virus, type 1

  MBS328028-01mg MyBiosource 0.1mg 475 EUR

  Herpes simplex virus, type 1

  MBS328028-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2060 EUR

  Herpes Simplex Type 1 Virus

  MBS318654-1mL MyBiosource 1mL 365 EUR

  Herpes Simplex Type 1 Virus

  MBS318654-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1395 EUR

  Herpes simplex virus, type 2

  9011 Virostat each 440 EUR

  Herpes simplex virus, type 2

  MBS324005-1mL MyBiosource 1mL 315 EUR

  Herpes simplex virus, type 2

  MBS324005-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1320 EUR

  Herpes simplex virus, type 2

  MBS324006-1mL MyBiosource 1mL 325 EUR

  Herpes simplex virus, type 2

  MBS324006-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1375 EUR

  Herpes simplex virus, type 2

  MBS324007-1mL MyBiosource 1mL 345 EUR

  Herpes simplex virus, type 2

  MBS324007-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1465 EUR

  Herpes simplex virus, type 2

  MBS324008-1mL MyBiosource 1mL 325 EUR

  Herpes simplex virus, type 2

  MBS324008-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1375 EUR

  Herpes simplex virus, type 2

  MBS328029-01mg MyBiosource 0.1mg 475 EUR

  Herpes simplex virus, type 2

  MBS328029-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2060 EUR

  Herpes Simplex Virus, Type 2

  MBS320381-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

  Herpes Simplex Virus, Type 2

  MBS320381-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

  Herpes Simplex Virus, Type 2

  MBS320382-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

  Herpes Simplex Virus, Type 2

  MBS320382-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

  Herpes Simplex Virus, Type 2

  MBS320383-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

  Herpes Simplex Virus, Type 2

  MBS320383-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

  Herpes Simplex Virus, Type 2

  MBS320384-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

  Herpes Simplex Virus, Type 2

  MBS320384-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

  Herpes Simplex Virus, Type 2

  MBS320387-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

  Herpes Simplex Virus, Type 2

  MBS320387-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4380416-002mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.02mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 230 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4380416-01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 405 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4380416-01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 405 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4380416-5x01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 1725 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4380416-5x01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 1725 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4380426-002mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.02mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 230 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4380426-01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 405 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4380426-01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 405 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4380426-5x01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 1725 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4380426-5x01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 1725 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4381488-002mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.02mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 230 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4381488-01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 405 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4381488-01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 405 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4381488-5x01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 1725 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4381488-5x01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 1725 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4381514-002mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.02mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 230 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4381514-01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 405 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4381514-01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 405 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4381514-5x01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 1725 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4381514-5x01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 1725 EUR

  Herpes Simplex Type 2 Virus

  MBS318641-1mL MyBiosource 1mL 365 EUR

  Herpes Simplex Type 2 Virus

  MBS318641-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1395 EUR

  Herpes Simplex Virus Type 1 (HSV1) Antibody

  GWB-T00269 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

  Herpes Simplex Virus Type 1 (HSV1) Antibody

  GWB-T00655 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

  Herpes Simplex Virus (HSV) Type 1 Antigen

  PR-BA1051-L Jena Bioscience GmbH 1mg 1130.5 EUR

  Herpes Simplex Virus (HSV) Type 1 Antigen

  PR-BA1051-S Jena Bioscience GmbH 250µg 376.9 EUR

  Herpes simplex virus, type 1 Recombinant antigen

  MBS320625-01mg MyBiosource 0.1mg 545 EUR

  Herpes simplex virus, type 1 Recombinant antigen

  MBS320625-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2350 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) ICP8

  MBS4381518-002mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.02mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 230 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) ICP8

  MBS4381518-01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 405 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) ICP8

  MBS4381518-01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 405 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) ICP8

  MBS4381518-5x01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 1725 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) ICP8

  MBS4381518-5x01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 1725 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2)

  MBS627980-1mL MyBiosource 1mL 640 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2)

  MBS627980-5x1mL MyBiosource 5x1mL 2740 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1)

  MBS655123-1mL MyBiosource 1mL 480 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1)

  MBS655123-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1930 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1)

  MBS655274-02mL MyBiosource 0.2mL 865 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1)

  MBS655274-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 3680 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (PE)

  MBS6263059-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (PE)

  MBS6263059-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (PE)

  MBS6263060-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (PE)

  MBS6263060-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (AP)

  MBS6260508-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (AP)

  MBS6260508-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (AP)

  MBS6260509-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (AP)

  MBS6260509-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV2) Antibody

  GWB-T00713 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8925-100UG NSJ Bioreagents 100ug 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8925-20UG NSJ Bioreagents 20ug 153.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8925SAF-100UG NSJ Bioreagents 100ug 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8303-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8303-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 186.15 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8303SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8331-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8331-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 186.15 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8331SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8341-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8341-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 186.15 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8341SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V3661-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V3661-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V3661IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V3661SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V5324-100UG NSJ Bioreagents 100ug 363.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V5324-20UG NSJ Bioreagents 20ug 160.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V5324SAF-100UG NSJ Bioreagents 100ug 363.3 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (HRP)

  MBS629906-1mL MyBiosource 1mL 770 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (HRP)

  MBS629906-5x1mL MyBiosource 5x1mL 3310 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (FITC)

  MBS6262038-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (FITC)

  MBS6262038-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (FITC)

  MBS6262039-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (FITC)

  MBS6262039-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (HRP)

  MBS6262548-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (HRP)

  MBS6262548-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (HRP)

  MBS6262549-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (HRP)

  MBS6262549-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (APC)

  MBS6261019-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (APC)

  MBS6261019-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (APC)

  MBS6261020-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (APC)

  MBS6261020-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (Biotin)

  MBS6261530-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (Biotin)

  MBS6261530-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (Biotin)

  MBS6261531-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (Biotin)

  MBS6261531-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus (HSV) Type 2 Antigen

  PR-BA1052-L Jena Bioscience GmbH 1mg 1130.5 EUR

  Herpes Simplex Virus (HSV) Type 2 Antigen

  PR-BA1052-S Jena Bioscience GmbH 250µg 376.9 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (PE)

  MBS6263058-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (PE)

  MBS6263058-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (AP)

  MBS6260507-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (AP)

  MBS6260507-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (HRP)

  MBS6262547-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (HRP)

  MBS6262547-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (APC)

  MBS6261018-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (APC)

  MBS6261018-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (FITC)

  MBS6262037-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (FITC)

  MBS6262037-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 490)

  MBS6264081-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 490)

  MBS6264081-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 490)

  MBS6264082-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 490)

  MBS6264082-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 550)

  MBS6264592-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 550)

  MBS6264592-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 550)

  MBS6264593-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 550)

  MBS6264593-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 650)

  MBS6265103-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 650)

  MBS6265103-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 650)

  MBS6265104-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 650)

  MBS6265104-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 750)

  MBS6265614-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 750)

  MBS6265614-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 750)

  MBS6265615-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 750)

  MBS6265615-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 405)

  MBS6263570-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 405)

  MBS6263570-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 405)

  MBS6263571-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 405)

  MBS6263571-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes simplex virus, type 2 Recombinant antigen

  MBS320626-01mg MyBiosource 0.1mg 545 EUR

  Herpes simplex virus, type 2 Recombinant antigen

  MBS320626-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2350 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (Biotin)

  MBS6261529-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (Biotin)

  MBS6261529-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II, Glycoprotein D (HSV I, II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2)

  MBS609964-01mg MyBiosource 0.1mg 680 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II, Glycoprotein D (HSV I, II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2)

  MBS609964-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2905 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II, Glycoprotein B (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2)

  MBS633581-01mg MyBiosource 0.1mg 725 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II, Glycoprotein B (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2)

  MBS633581-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 3100 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320001-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320001-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320002-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320002-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320003-01mg MyBiosource 0.1mg 395 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320003-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1685 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320004-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320004-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320005-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320005-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320006-01mg MyBiosource 0.1mg 390 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320006-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1660 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320015-01mg MyBiosource 0.1mg 390 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320015-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1660 EUR

  Herpes simplex virus

  MBS324001-1mL MyBiosource 1mL 320 EUR

  Herpes simplex virus

  MBS324001-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1355 EUR

  Herpes simplex virus

  MBS324002-1mL MyBiosource 1mL 335 EUR

   

  Dziesięć kolejne panele i kolejne badania, które wykonujemy, które są wykonywane, a które mają kolejne badania, które mają kolejne próby i testy, które mają kolejne badania kontrolne, które są kolejne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *