• June 9, 2022

Ocena wkładu polimerazy DNA wirusa opryszczki pospolitej

  • Test mutagennej kinazy tymidynowej (tk) jest powtarzalną powtarzaną do częstotliwości częstotliwości mutacji ilości od replikacji <em>opryszczki</em><em>proste</em> <em>wirusa</em> (HSV). Za pomocą tego laboratorium, które „kliknij i prosili o izolację <> HSV-2, <em10</em>, mamy częstotliwość sprawdzania częstotliwości w HSV-1.
  • Panel HSV-1 i HSV-2,  wraz z polimerazą-rekombinowanymi   wirusami esowymi  polimerazą typu 2 (Pol) w genomie typu 1, H przy użyciu usług DNA tk i innych niż inneSV w celu zmierzenia ilości od replikacji HSV i HSV  , wyższa wyższa HSV-2 jest reprezentacją właściwością typu 2
  • Przypisy HSV-2 ma wyższe częstotliwości mutacji niż HSV-1 w teście tk, błędy te są istotne dla testu. W rzeczywistości, HSV-1 typu dzikiego i antymutator HSV-1 PAAr5 wykazywały 2-4 razy wyższą niż HSV-2 w teście mutagenezy DNA innego niż HSV. Ponadto, dodatkowo od testu, rekombinanty HSV-1 eksprymujące HSV-2 eksprymujące błędyne błędy przez HSV-1, gdy chodziło o poziom mutacji , HSV-2  6757  , konsekwentnie wykazywało istotne błędy. Dodatkowo plazmidowy DNA planowany gen HSV-2 tk, ale nie DNA typu 1 tk lub LacZ.
  • Badanie to zaleca, że ​​Pol jest przeznaczony do tworzenia zmian dla typu nie jest w  częstości  . W związku z tym możliwe jest, że (a) mutacje mogą być modulowane przez inne wirusy współpracujące z Polską i (b) związaną z usterką ustaloną przez gen. może odpowiadać za działanie leku, częstość błędów HSV-2.

  Genotypy  typu różniące się geografią : badanie antropomorficzne dla typu w pochodzeniu i układach.

  1. Ze względu na różnorodność sekwencji nukleotydów różnych <em>izolatów</em> <em>wirusa</em> zapalenia wątroby typu C, ważne stało się wyjaśnienie, czy różne geno<em>typy</em> wirusa zapalenia wątroby typu C <em >wirusy</em> różnią się pod względem patogenności, zakaźności, odpowiedzi na terapię przeciwwirusową i grupowania geograficznego.
  2. Oceniliśmy zmienność sekwencji nukleotydów w niekodującym regionie 5′ <em>wirusa</em> zapalenia wątroby typu C, używając enzymów restrykcyjnych do analizy dystrybucji geno<em>typów</em> wirusa zapalenia wątroby typu C</em> , u 80 pacjentów z przewlekłym zakażeniem <em>wirusem</em> zapalenia wątroby typu C. Geno<em>typy</em> były skorelowane z cechami demograficznymi, klinicznymi i histologicznymi.
  3. Trzydziestu siedmiu pacjentów było zarażonych <em>typem</em> <em>1</em>, <em>10</em> miało <em>type</em> 2, a 8 miało <em>typ< /em> 3, a kolejne 23 zostały zarażone nowym, odrębnym <em>wirusem</em> <em>typu</em> zapalenia wątroby typu C, obecnie sklasyfikowanym jako <em>typ</em> 4.
  4. Dwóch zostało zarażonych wariantami, których klasyfikacja jest niepewna. <em>Typy</em> <em>1</em>, 2 i 3 stwierdzono u pacjentów z Wielkiej Brytanii, południowej Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Dziewiętnaście z 23 <em>typu</em> 4 geno<em>typu</em> <em>izolatów</em> pochodziło od pacjentów z Bliskiego Wschodu, w porównaniu z 0 z 37 <em>typu</em> <em >1</em> <em>izoluje</em> (p < 0,00<em>1</em>). Spośród 2<em>1</em> pacjentów z Bliskiego Wschodu <em>1</em>9 (90,4%) miało <em>typ</em> 4 <em>wirusa zapalenia wątroby typu C</em> (p = 0,00<em>1</em>, iloraz szans = 9).
  5. Nie znaleźliśmy znaczącej różnicy między średnim wiekiem ani średnim stężeniem aminotransferazy w surowicy między różnymi <em>typami</em>. <em>Typy</em> <em>1</em>, 2, 3 i 4 wykryto u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną chorobą lub ciężką chorobą.
  6. Jednak 2<em>1</em> z 29 (72,4%) pacjentów z <em>typem</em> <em>1</em>, którzy przeszli biopsję wątroby, miało w badaniu histologicznym ciężkie przewlekłe zapalenie wątroby, marskość wątroby lub rak wątrobowokomórkowy; 8 miało łagodne lub umiarkowane przewlekłe zapalenie wątroby bez marskości (p = 0,03, iloraz szans = 2,6).

  N348I w domenie łączącej odwrotnej transkryptazy HIV-1 nadaje oporność na zydowudynę i newirapinę.

  • Aktywna katalitycznie podjednostka 66 kDa ludzkiego <em>wirusa</em> <em>typu</em> <em>1</em> (HIV-<em>1</em>) odwrotnej transkryptazy ludzkiego niedoboru odporności ( RT) składa się z domen polimerazy DNA, połączenia i rybonukleazy H (RNazy H). Prawie wszystkie znane dotychczas zidentyfikowane mutacje oporności na inhibitor RT mapują domenę polimerazy enzymu. Jednak domeny połączenia i RNazy H nie są rutynowo analizowane w próbkach klinicznych i żaden z testów genotypowania dostępnych do leczenia pacjentów nie sekwencjonuje całego regionu kodującego RT.
  • W Kolumbii Brytyjskiej Center for Excellence in HIV/AIDS (Centrum) geno<em>typ</em> izoluje</em> kodon do 400 w RT, a nasze retrospektywne analizy statystyczne bazy danych Centrum zidentyfikował mutację N348I w domenie połączenia RT u osób doświadczonych w leczeniu. Celem tego multidyscyplinarnego badania było ustalenie znaczenia tej mutacji in vivo i jej roli w lekooporności.
  • Przeanalizowano występowanie N348I w <em>izolatach</em> klinicznych, czas potrzebny do jego pojawienia się pod wpływem selektywnej presji lekowej oraz jego związek ze zmianami w obciążeniu wirusem, specyficznym leczeniem farmakologicznym i znanymi mutacjami lekooporności em>typy</em>, miano wirusa i historie leczenia z bazy danych Centrum. Częstość występowania N348I wzrosła z poniżej <em>1%</em>% u 368 osób nieleczonych do <em>1</em>2,<em>1%</em>% u <em>1</em> 0,009 pacjentów wcześniej leczonych (p = 7,7 x <em>1</em>0(-<em>1</em>2)).
  • N348I pojawił się na wczesnym etapie terapii i był silnie związany z mutacjami analogów tymidyny (TAM) M4<em>1</em>L i T2<em>1</em>5Y/F (p < 0,00<em>1</em >), mutacje oporności na lamiwudynę M184V/I (p<0,001) i mutacje oporności na nienukleozydowe RTI (NNRTI) K1 em>03N i Y<em>1</em>8<em>1</em>C/I (p < 0,00<em>1</em>). Stowarzyszenie z TAMs i
  • Mutacje oporności na NNRTI były zgodne z selekcją N348I u pacjentów leczonych schematami obejmującymi zarówno zydowudynę, jak i newirapinę (iloraz szans 2,62, 95% przedział ufności <em>1.43-4,8<em>1). ). Pojawienie się N348I było związane ze znacznym wzrostem miana wirusa (p < 0,00<em>1</em>), który był tak duży, jak wzrost miana wirusa obserwowany dla każdego z TAM. Jednak analiza ta nie uwzględniała jednoczesnej selekcji innych mutacji oporności na RT lub inhibitor proteazy w obciążeniu wirusem.
  • Aby określić rolę tej mutacji w oporności na inhibitor RT, N348I wprowadzono do molekularnych klonów HIV-<em>1</em> zawierających różne szkielety genetyczne. N348I zmniejszył podatność na zydowudynę od 2 do 4 razy w kontekście dzikiego <em>typu</em> HIV-<em>1</em> lub w połączeniu z TAM. N348I zmniejszał również podatność na newirapinę (7,4 razy) i efawirenz (2,5 razy) oraz znacząco wzmacniał oporność na te leki w połączeniu z K<em>1</em>03N. Analizy biochemiczne rekombinowanej RT zawierającej N348I dostarczają dowodów potwierdzających rolę tej mutacji w oporności na zydowudynę i NNRTI oraz dają pewien wgląd w molekularny mechanizm oporności.
  • Badanie to dostarcza pierwszych dowodów in vivo, że leczenie inhibitorami RT może wyselekcjonować mutację (tj. N348I) poza domeną polimerazy RT HIV-<em>1</em>, która nadaje oporność dwuklasową. Jej pojawienie się, które może nastąpić na wczesnym etapie terapii, może znacząco wpłynąć na odpowiedź pacjenta na terapie przeciwretrowirusowe zawierające zydowudynę i newirapinę. Badanie to dostarcza również przekonujących dowodów na badanie roli innych mutacji w połączeniu i domenach RNazy H w niepowodzeniu wirusologicznym.

  Wirus pryszczycy  : pierwsze międzylaboratoryjne badanie porównawcze oceniające  izolację wirusa  i metody wykrywania RT-PCR.

  1. Pięć europejskich laboratoriów referencyjnych wzięło udział w ćwiczeniu oceniającym czułość i swoistość rutynowo stosowanych testów RT-PCR i kultur komórkowych do wykrywania i izolacji <em>wirusa</em> pryszczycy (FMD). Przygotowano pięć identycznych zestawów po 20 zakodowanych próbek z <em>10</em> nabłonka pęcherzykowego, które pochodziły z zgłoszeń od podejrzanych przypadków FMD lub choroby pęcherzykowej świń (SVD).
  2. Szesnaście próbek zostało pobranych z sześciu nabłonków dodatnich pod względem <em>wirusa</em> FMD, reprezentujących cztery różne sero<em>typy</em> (po dwa <em>typy</em> O i A oraz po jednym <em >typy</em> Asia <em>1</em> i SAT 2), dwa z próbek, które okazały się ujemne w teście ELISA antygenu i <em>wirusa</em> izolacji (VI) w hodowli komórkowej oraz dwa z nabłonka dodatniego pod względem <em>wirusa</em> wirusa SVD. Niektóre z próbek dodatnich pod kątem <em>wirusa</em > FMD zostały przygotowane z <em>10</em>-krotnych seryjnych rozcieńczeń trzech początkowych zawiesin.
  3. Każde laboratorium testowało próbki za pomocą jednej lub większej ilości procedury RT-PCR i zaszczepionej kultury, rutynowo wykorzystuje do festynów FMD w próbach <em>izolowania</em> <em>wirusa</em>, specyfiki co związane z testem ELISA lynu. Najlepsi z RT-PCR dla każdego dała nam dobry wynik, gdy chcieliby zapewnić kulturę byłaby zmienna od wysokiej laboratorium, właśnie w dwóch laboratorium jest dwóch testów dwóch innych.

  Anti-Herpes simplex virus type 1 antibody

  STJ16100788 St John's Laboratory 100 µg 406 EUR

  Herpes Simplex Virus-1 gD

  PR27127 Neuromics 500 ug 833 EUR

  Herpes Simplex Virus-1 gG

  PR27128 Neuromics 500 ug 833 EUR

  Anti-Herpes simplex virus type 2 antibody

  STJ16100789 St John's Laboratory 100 µg 406 EUR

  Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gD 

  7-07126 CHI Scientific 100µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gD 

  7-07127 CHI Scientific 500µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gD 

  7-07128 CHI Scientific 1000µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gG

  7-07129 CHI Scientific 100µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gG

  7-07130 CHI Scientific 500µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gG

  7-07131 CHI Scientific 1000µg Ask for price

  Herpes Simplex Virus-1 gD Protein

  20-abx260325 Abbexa
  • 885.00 EUR
  • 342.00 EUR
  • 1372.00 EUR
  • 0.5 mg
  • 100 ug
  • 1 mg

  Herpes Simplex Virus-1 gG Protein

  20-abx260328 Abbexa
  • 885.00 EUR
  • 342.00 EUR
  • 1372.00 EUR
  • 0.5 mg
  • 100 ug
  • 1 mg

  Mouse Anti-Herpes Simplex Virus Type 1 Monoclonal Antibody

  DMAB3583 Creative Diagnostics 1 mg 741 EUR

  Mouse Anti-Herpes Simplex Virus Type 1 Monoclonal Antibody

  DMAB3584 Creative Diagnostics 1 mg 1294 EUR

  Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 1 Monoclonal Antibody

  DMABT-51363MH Creative Diagnostics 0.5ml 1334 EUR

  Herpes Simplex Virus-2 gD

  PR27129 Neuromics 500 ug 833 EUR

  Herpes simplex virus type 2 ICP47 protein (US12)

  1-CSB-EP353051HGH Cusabio
  • 611.00 EUR
  • 309.00 EUR
  • 1827.00 EUR
  • 939.00 EUR
  • 1218.00 EUR
  • 397.00 EUR
  • 100ug
  • 10ug
  • 1MG
  • 200ug
  • 500ug
  • 50ug

  Herpes simplex type 1 PCR kit

  PCR-H426-48D Bioingentech 50T 453 EUR

  Herpes simplex type 1 PCR kit

  PCR-H426-96D Bioingentech 100T 572 EUR

  Virus Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1 Antibody) Protein

  abx670260-1ml Abbexa 1 ml 300 EUR

  Recombinant (E.Coli) Herpes Simplex Virus-1 gD 

  RP-633 Alpha Diagnostics 100 ug 286 EUR

  Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 1 Gc Monoclonal Antibody

  DMABT-51364MH Creative Diagnostics 0.1 mg 892 EUR

  Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 1 Gd Monoclonal Antibody

  DMABT-51365MH Creative Diagnostics 0.1 mg 840 EUR

  Anti-Herpes Simplex Virus I antibody

  STJ16101333 St John's Laboratory 1 mL 554 EUR

  Anti-Herpes Simplex Virus II antibody

  STJ16101334 St John's Laboratory 1 mL 554 EUR

  Anti-Herpes Simplex Virus I antibody

  STJ16101469 St John's Laboratory 1 mL 554 EUR

  Anti-Herpes Simplex Virus II antibody

  STJ16101470 St John's Laboratory 1 mL 554 EUR

  Mouse antibody for Herpes simplex virus

  190 Virostat 100 ug 321.88 EUR

  Mouse antibody for Herpes simplex virus

  192 Virostat 100 ug 321.88 EUR

  Mouse antibody for Herpes simplex virus

  194 Virostat 100 ug 321.88 EUR

  Mouse antibody for Herpes simplex virus

  195 Virostat 100 ug 354.5 EUR

  Mouse antibody for Herpes simplex virus

  197 Virostat 100 ug 354.5 EUR

  Mouse antibody for Herpes simplex virus

  198 Virostat 100 ug 321.88 EUR

  Mouse antibody for Herpes simplex virus

  199 Virostat 100 ug 321.88 EUR

  Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gD 

  7-07132 CHI Scientific 100µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gD 

  7-07133 CHI Scientific 500µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gD 

  7-07134 CHI Scientific 1000µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gG

  7-07135 CHI Scientific 100µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gG

  7-07136 CHI Scientific 500µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gG

  7-07137 CHI Scientific 1000µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-8 Mosaic

  7-07138 CHI Scientific 100µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-8 Mosaic

  7-07139 CHI Scientific 500µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-8 Mosaic

  7-07140 CHI Scientific 1000µg Ask for price

  Herpes Simplex Virus-2 gG Protein

  20-abx260324 Abbexa
  • 885.00 EUR
  • 342.00 EUR
  • 1372.00 EUR
  • 0.5 mg
  • 100 ug
  • 1 mg

  Herpes Simplex Virus-2 gD Protein

  20-abx260326 Abbexa
  • 885.00 EUR
  • 342.00 EUR
  • 1372.00 EUR
  • 0.5 mg
  • 100 ug
  • 1 mg

  Herpes Simplex Virus-2 gG Protein

  20-abx260327 Abbexa
  • 885.00 EUR
  • 342.00 EUR
  • 1372.00 EUR
  • 0.5 mg
  • 100 ug
  • 1 mg

  Herpes Simplex Virus-8 Mosaic Protein

  20-abx260329 Abbexa
  • 885.00 EUR
  • 342.00 EUR
  • 1609.00 EUR
  • 0.5 mg
  • 100 ug
  • 1 mg

  Herpes Simplex Virus-2 gB Protein

  20-abx260330 Abbexa
  • 885.00 EUR
  • 342.00 EUR
  • 1609.00 EUR
  • 0.5 mg
  • 100 ug
  • 1 mg

  Herpes Simplex Virus-2 VP22 Protein

  20-abx260332 Abbexa
  • 885.00 EUR
  • 342.00 EUR
  • 1609.00 EUR
  • 0.5 mg
  • 100 ug
  • 1 mg

  Mouse Anti-Herpes Simplex Virus Type 2 Monoclonal Antibody

  DMAB3587 Creative Diagnostics 1 mg 741 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC041934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC041934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC431934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC431934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC471934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC471934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCAP1934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCAP1934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC801934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC801934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC811934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC811934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC681934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC681934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC701934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC701934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC881934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC881934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC611934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC611934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC941934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC941934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCA1934-250 Biotium 250uL 394 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNUB1934-100 Biotium 100uL 264 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNUB1934-50 Biotium 50uL 405 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNUB1934-500 Biotium 500uL 513 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCH1934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCH1934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC051934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC051934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCP1934-250 Biotium 250uL 394 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCR1934-250 Biotium 250uL 394 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC401934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC401934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCB1934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCB1934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC551934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC551934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  Virus Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) Protein

  abx670261-1ml Abbexa 1 ml 300 EUR

  Herpes simplex type 1 RT PCR kit

  RTq-H426-100D Bioingentech 100T 717 EUR

  Herpes simplex type 1 RT PCR kit

  RTq-H426-150D Bioingentech 150T 808 EUR

  Herpes simplex type 1 RT PCR kit

  RTq-H426-50D Bioingentech 50T 598 EUR

  Mouse Anti-Herpes Simplex Virus Type 1 glycoprotein G Monoclonal Antibody

  DMAB3586 Creative Diagnostics 0.5 mg 689 EUR

  Rabbit Anti-Herpes Simplex Virus type 1 and 2 Polyclonal Antibody

  DPAB0129 Creative Diagnostics 1 ml 651 EUR

  Anti-Herpes simplex virus 1 and 2 antibody

  STJ16100787 St John's Laboratory 100 µg 406 EUR

  Mouse antibody for Herpes simplex virus 1&2

  196 Virostat 100 ug 359.94 EUR

  Herpes simplex virus (HSV-1) Thymidine Kinase (Recombinant)

  20-abx072005 Abbexa
  • 12160.00 EUR
  • 1358.00 EUR
  • 10 mg
  • 1 mg

  Herpes simplex type 2 PCR kit

  PCR-H427-48D Bioingentech 50T 453 EUR

  Herpes simplex type 2 PCR kit

  PCR-H427-96D Bioingentech 100T 572 EUR

  Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 2 Nuclear Monoclonal Antibody

  DMABT-51367MH Creative Diagnostics 0.1 mg 892 EUR

   

  Dziesięć kolejne panele i kolejne badania, które wykonujemy, które są wykonywane, a które mają kolejne badania, które mają kolejne próby i testy, które mają kolejne badania kontrolne, które są kolejne.

Leave a Reply

Your email address will not be published.