• June 9, 2022

Oznaczanie ilościowe RNA HIV-1 w osoczu

  • Zbadaliśmy i porównaliśmy odtwarzalność, dokładność, granice wykrywalności i  zakresy dynamiczne  dwóch komercyjnych  zestawów  do ilościowej oceny miana wirusa RNA przy użyciu miareczkowanego zapasu wirusa (szczep laboratoryjny  HIV -1 IIIB) i 107 próbek osocza 25  pacjentów zakażonych HIV -1 .
  • Wysoka powtarzalność obu metod (SD = 0,2-0,3 log dla obu metod) pozwoliła na wiarygodne wykrycie zmiany wiremii RNA o 0,5 log. Obie metody miały podobny limit wykrywalności (co najmniej 10(3) kopii RNA/ml osocza) i  zakres dynamiczny  , który  rozciągał się na zakres  5 log (AMPLICOR) lub 6 log (NASBA)   sygnału  wejściowego HIV -1. W przypadku  HIV -1 IIIB obciążenie wirusem było zgodne z pomiarami   antygenu p24 związanego z wirusem. Dla 21 pacjentów (91 próbek) miano wirusa RNA było podobne, przy czym obie metody różniły się nie więcej niż 0,5 log.
  • W przypadku czterech pacjentów różnica w miana wirusa między dwiema metodami wynosiła >> 0,5 log dla wszystkich 16 próbek. W przypadku trzech z tych pacjentów można to wyjaśnić niezgodnościami ze starterami lub sondami w sekwencji gag: nie było korelacji z podtypem wirusa.
  • Oznaczanie wiremii RNA było bardzo czułe w porównaniu z  pomiarem antygenu p24  >> 95% pacjentów miało wykrywalny poziom wirusa w porównaniu z 40%, którzy mieli wykrywalny  poziom p24  ), ale w  próbkach p24 – dodatnich korelacja między poziomem antygenu a miano wirusa RNA miało jedynie znaczenie graniczne. Odkryliśmy również, że wirusowy RNA w pełnej krwi był stabilny przez co najmniej 48 godzin podczas transportu w temperaturze pokojowej. Obserwacje te pokazują, że zarówno test NASBA  HIV -1 RNA QT, jak i test monitorujący AMPLICOR  HIV  są wiarygodnymi parametrami miana wirusa, co jest bardzo obiecujące dla ich wykorzystania jako potencjalnych markerów zastępczych.

  ClosTron: udoskonalona i usprawniona mutageneza w Clostridium.

  1. Niedawny rozwój narzędzia do ukierunkowanej mutagenezy intronowej ClosTron Group II dla Clostridium zaawansował genetykę w tym rodzaju, a tutaj przedstawiamy kilka znaczących ulepszeń. Wykazaliśmy, w jaki sposób recykling markera może być wykorzystany do konstruowania szczepów z wieloma mutacjami, zademonstrowanych przy użyciu FLP/FRT w Clostridium acetobutylicum; przetestowali zdolność systemu do dostarczania transgenów do chromosomu Clostridium sporogenes, co okazało się wykonalne dla transgenów o wielkości 1,0 kpz oprócz markera; i  rozszerzył zakres  gospodarzy   systemu, konstruując mutanty w Clostridium beijerinckii i, po raz pierwszy, w „epidemicznym” szczepie B1/NAP1/027
  2. Clostridium difficile. Bioinformatyka zautomatyzowanego projektowania intronów jest teraz dostępna bezpłatnie na naszej stronie internetowej http://clostron.com; zlecona konstrukcja ponownie ukierunkowanych plazmidów intronowych stała się opłacalna i szybka; a połączenie konstytutywnej ekspresji intronów z bezpośrednią selekcją pod kątem insercji intronów sprawiło, że izolacja mutantów stała się trywialna.
  3. Te osiągnięcia oznaczają, że mutanty mogą być teraz skonstruowane przy bardzo niewielkim nakładzie czasu i wysiłku dla badacza. Ci, którzy wolą konstruować plazmidy we własnym zakresie, nie są już zależni od komercyjnego  zestawu , ponieważ mieszanina dwóch nowych plazmidów zapewnia nieograniczoną matrycę do ponownego ukierunkowania intronów przez splicing by overlap Extension (SOE) PCR.
  4. Nowe plazmidy ClosTron oferują również niebiesko-białe badania przesiewowe i inne opcje identyfikacji zrekombinowanych plazmidów. Ulepszony system ClosTron zastępuje prototypowy plazmid pMTL007 i oryginalną metodę oraz pełniej wykorzystuje potencjał intronów grupy II.

  Guzy podścieliskowe przewodu pokarmowego, mięśniaki gładkokomórkowe śródścienne i mięsaki gładkokomórkowe dwunastnicy: kliniczno-patologiczne, immunohistochemiczne i molekularne badanie genetyczne obejmujące 167 przypadków.

  • W tym badaniu przeanalizowaliśmy kliniczno-patologiczne cechy guzów mięśni gładkich lub podścieliska dwunastnicy, w tym 156 GIST, 6 mięśniaków gładkokomórkowych (LM) i 5 mięśniaków gładkokomórkowych (LMS) z akt Instytutu Patologii Sił Zbrojnych i Instytutu Haartmana Uniwersytetu im. Helsinki. GIST zostały udokumentowane jako  KIT-  dodatnie (n = 109); Uwzględniono również 47 guzów ze względu na ich histologiczną tożsamość z  przypadkami KIT – dodatnimi. Specyficzne dla GIST mutacje genu c- kit  zostały udokumentowane w eksonie 11 w 9 z 30 przypadków (30%) iw eksonie 9 w 4 z 30 przypadków (13%).
  • GIST wystąpiły u pacjentów w wieku  10-88  lat (mediana 56 lat); 54% stanowili mężczyźni. Dziesięciu pacjentów miało nerwiakowłókniakowatość typu I; sześć z nich miało wiele GIST. GIST  wahają się od małych bezobjawowych guzków śródściennych lub zewnętrznych do dużych mas, które  sięgają  do przestrzeni zaotrzewnowej (średnia wielkość 4,5 cm).
  • Były to głównie guzy wrzecionowatokomórkowe; trzy złośliwe GIST miały morfologię nabłonkową, a 81 przypadków miało włókna skeinoidalne. Guzy często wykazywały koekspresję CD34 i  KIT  (54%) i były zmiennie dodatnie dla aktyny mięśni gładkich (39%) i białka S-100 (20%), ale nigdy dla desminy.
  • Łącznie 86% pacjentów z guzami >5 cm z >5 mitozami/50 polami wysokiej mocy (HPF) (n = 21) zmarło z powodu choroby, podczas gdy żaden guz <2 cm z <5 mitoz/50 HPF (n = 12) ) nawrócił się lub spowodował śmierć. Długa latencja była powszechna między pierwotną operacją a nawrotami lub przerzutami; którykolwiek z nich wystąpił u 49 ze 140 pacjentów z obserwacją (35%). Żadna formuła nie mogła dokładnie przewidzieć przerzutów, które czasami rozwijały się, nawet jeśli aktywność mitotyczna wynosiła <5/50 HPF i rozmiar <5 cm.
  • Przerzuty występowały w jamie brzusznej, wątrobie, rzadko w kościach i płucach, ale nigdy w węzłach chłonnych. Cztery łagodne śródścienne LM-dodatnie do aktyny i desminy oraz  KIT -ujemne były podobne do tych częściej obserwowanych w przełyku.
  • Było pięć LMS, z których jeden tworzył polipowatą masę wewnątrz światła; wszystkie były aktyno-dodatnie i  KIT – ujemne. Zdecydowana większość guzów mezenchymalnych dwunastnicy to GIST, które mają spektrum od małych guzów indolentnych do jawnych mięsaków. LM i LMS są rzadkie.HIV p24 Extended Range Kit

  ClosTron: udoskonalona i usprawniona mutageneza w Clostridium.

  1. Niedawny rozwój narzędzia do ukierunkowanej mutagenezy intronowej ClosTron Group II dla Clostridium zaawansował genetykę w tym rodzaju, a tutaj przedstawiamy kilka znaczących ulepszeń. Wykazaliśmy, w jaki sposób recykling markera może być wykorzystany do konstruowania szczepów z wieloma mutacjami, zademonstrowanych przy użyciu FLP/FRT w Clostridium acetobutylicum; przetestowali zdolność systemu do dostarczania transgenów do chromosomu Clostridium sporogenes, co okazało się wykonalne dla transgenów o wielkości 1,0 kpz oprócz markera; i  rozszerzył zakres  gospodarzy   systemu, konstruując mutanty w Clostridium beijerinckii i, po raz pierwszy, w „epidemicznym” szczepie Clostridium difficile B1/NAP1/027.
  2. Bioinformatyka zautomatyzowanego projektowania intronów jest teraz dostępna bezpłatnie na naszej stronie internetowej http://clostron.com; zlecona konstrukcja ponownie ukierunkowanych plazmidów intronowych stała się opłacalna i szybka; a połączenie konstytutywnej ekspresji intronów z bezpośrednią selekcją pod kątem insercji intronów sprawiło, że izolacja mutantów stała się trywialna.
  3. Te osiągnięcia oznaczają, że mutanty mogą być teraz skonstruowane przy bardzo niewielkim nakładzie czasu i wysiłku dla badacza. Ci, którzy wolą konstruować plazmidy we własnym zakresie, nie są już zależni od komercyjnego  zestawu , ponieważ mieszanina dwóch nowych plazmidów zapewnia nieograniczoną matrycę do ponownego ukierunkowania intronów przez splicing by overlap Extension (SOE) PCR. Nowe plazmidy ClosTron oferują również niebiesko-białe badania przesiewowe i inne opcje identyfikacji zrekombinowanych plazmidów. Ulepszony system ClosTron zastępuje prototypowy plazmid pMTL007 i oryginalną metodę oraz pełniej wykorzystuje potencjał intronów grupy II.

  Guzy podścieliskowe przewodu pokarmowego, mięśniaki gładkokomórkowe śródścienne i mięsaki gładkokomórkowe dwunastnicy: kliniczno-patologiczne, immunohistochemiczne i molekularne badanie genetyczne obejmujące 167 przypadków.

  • W tym badaniu przeanalizowaliśmy kliniczno-patologiczne cechy guzów mięśni gładkich lub podścieliska dwunastnicy, w tym 156 GIST, 6 mięśniaków gładkokomórkowych (LM) i 5 mięśniaków gładkokomórkowych (LMS) z akt Instytutu Patologii Sił Zbrojnych i Instytutu Haartmana Uniwersytetu im. Helsinki. GIST zostały udokumentowane jako  KIT-  dodatnie (n = 109); Uwzględniono również 47 guzów ze względu na ich histologiczną tożsamość z  przypadkami KIT – dodatnimi. Specyficzne dla GIST mutacje genu c- kit  zostały udokumentowane w eksonie 11 w 9 z 30 przypadków (30%) iw eksonie 9 w 4 z 30 przypadków (13%). GIST wystąpiły u pacjentów w wieku  10-88  lat (mediana 56 lat); 54% stanowili mężczyźni. Dziesięciu pacjentów miało nerwiakowłókniakowatość typu I; sześć z nich miało wiele GIST.
  • GIST  wahają się od małych bezobjawowych guzków śródściennych lub zewnętrznych do dużych mas, które  sięgają  do przestrzeni zaotrzewnowej (średnia wielkość 4,5 cm). Były to głównie guzy wrzecionowatokomórkowe; trzy złośliwe GIST miały morfologię nabłonkową, a 81 przypadków miało włókna skeinoidalne. Guzy często wykazywały koekspresję CD34 i  KIT  (54%) i były zmiennie dodatnie dla aktyny mięśni gładkich (39%) i białka S-100 (20%), ale nigdy dla desminy.
  • Łącznie 86% pacjentów z guzami >5 cm z >5 mitozami/50 polami wysokiej mocy (HPF) (n = 21) zmarło z powodu choroby, podczas gdy żaden guz <2 cm z <5 mitoz/50 HPF (n = 12) ) nawrócił się lub spowodował śmierć. Długa latencja była powszechna między pierwotną operacją a nawrotami lub przerzutami; którykolwiek z nich wystąpił u 49 ze 140 pacjentów z obserwacją (35%).
  • Żadna formuła nie mogła dokładnie przewidzieć przerzutów, które czasami rozwijały się, nawet jeśli aktywność mitotyczna wynosiła <5/50 HPF i rozmiar <5 cm. Przerzuty występowały w jamie brzusznej, wątrobie, rzadko w kościach i płucach, ale nigdy w węzłach chłonnych. Cztery łagodne śródścienne LM-dodatnie do aktyny i desminy oraz  KIT -ujemne były podobne do tych częściej obserwowanych w przełyku. Było pięć LMS, z których jeden tworzył polipowatą masę wewnątrz światła; wszystkie były aktyno-dodatnie i  KIT –  ujemne. Zdecydowana większość guzów mezenchymalnych dwunastnicy to GIST, które mają spektrum od małych guzów indolentnych do jawnych mięsaków. LM i LMS są rzadkie.

  Nowy multipleks do jednoczesnej amplifikacji 20 markerów STR chromosomu Y.

  1. Opracowano test multipleksowej reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), który umożliwia jednoczesne wzmacnianie 20 markerów krótkich powtórzeń tandemowych (STR) chromosomu Y, aby wspomóc badanie tożsamości człowieka i badania populacji mężczyzn.
  2. Te markery obejmują wszystkie STR Y, które tworzą „ rozszerzony  haplotyp” używany w Europie (DYS19, DYS385, DYS389I/II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393 i YCAII) oraz dodatkowe polimorficzne STR Y (DYS437, DYS438, DYS439 , DYS447, DYS448, DYS388, DYS426, GATA A7.1 i GATA H4).
  3. Startery dla markerów DYS385, DYS389 i YCAII celują w zduplikowane regiony chromosomu Y, a zatem mogą zapewnić dwa polimorficzne piki dla każdego odpowiedniego zestawu starterów.
  4. Ten Y STR 20plex, który wykorzystuje 34 różne startery PCR, jest pierwszym, który zawiera jednoczesną amplifikację wszystkich markerów w ramach europejskich „minimalnych” i „ rozszerzonych ” haplotypów.
  5. Względne pozycje starterów są porównywane między nowo opracowanymi starterami opisanymi tutaj i wcześniej opublikowanymi.
  6. Podjęto wysiłki w celu uniknięcia homologii chromosomu X w projekcie startera, jak również ścisłego upakowania  zakresów wielkości produktów PCR  w celu utrzymania wszystkich alleli mniejszych niż 350 pz poprzez dokładne zbadanie znanych  zakresów alleli .

  Custom development of ELISAs for other species or antibody isotypes not listed in the catalog. Custom testing of samples for IgG/IgM/IgA or total (IgG+IgM+IgA).

  000-CUS Alpha Diagnostics Custom Ask for price

  Alpha-bungarotoxin, CF405s

  00002 Cusabio 500uG 494 EUR

  Alpha-bungarotoxin, CF405s

  00002-100ug Biotium 100uG 161 EUR

  Alpha-bungarotoxin, CF680r

  9-00003 Biotium
  • 494.00 EUR
  • 161.00 EUR
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-bungarotoxin, CF680r

  9-00003 Biotium
  • 494.00 EUR
  • 161.00 EUR
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-bungarotoxin, CF640r

  9-00004 Biotium
  • 494.00 EUR
  • 161.00 EUR
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-bungarotoxin, CF640r

  9-00004 Biotium
  • 494.00 EUR
  • 161.00 EUR
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-bungarotoxin, CF488a

  9-00005 Biotium
  • 494.00 EUR
  • 161.00 EUR
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-bungarotoxin CF488a

  9-00005 Biotium
  • 494.00 EUR
  • 161.00 EUR
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-bungarotoxin, CF568

  9-00006 Biotium
  • 494.00 EUR
  • 161.00 EUR
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-bungarotoxin, CF568

  9-00006 Biotium
  • 494.00 EUR
  • 161.00 EUR
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-bungarotoxin, CF594

  9-00007 Biotium
  • 494.00 EUR
  • 161.00 EUR
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-bungarotoxin CF594

  9-00007 Biotium
  • 494.00 EUR
  • 161.00 EUR
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-bungarotoxin, CF633

  9-00009 Biotium
  • 494.00 EUR
  • 161.00 EUR
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-bungarotoxin, CF633

  9-00009 Biotium
  • 494.00 EUR
  • 161.00 EUR
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-bungarotoxin

  00010-1 Biotium 1MG 168 EUR

  Fluorescein-Alpha-bungarotoxin

  00011 Biotium 500uG 367 EUR

  Tetramethylrhodamine-Alpha-bungarotoxin

  00012 Biotium 500uG 383 EUR

  Fluorescein-alpha-bungarotoxin: (10x50ug)

  00013 Biotium 10ST 417 EUR

  Tetramethylrhodamine-alpha-bungarotoxin: (10x50ug)

  00014 Biotium 10ST 466 EUR

  Sulforhodamine 101-a-bungarotoxin (Texas Red--a-bungarotoxin): (500ug)

  00015 Biotium 500uG 466 EUR

  Sulforhodamine 101-a-bungarotoxin (Texas Red--a-bungarotoxin): (10x50ug)

  00016 Biotium 10ST 523 EUR

  Biotin-xx-a-bungarotoxin

  00017 Biotium 500uG 433 EUR

  Alpha-Bungarotoxin, CF555 conjugate

  9-00018 Biotium
  • 494.00 EUR
  • 161.00 EUR
  • 500uG
  • 100ug

  Alpha-Bungarotoxin, CF555 conjugate

  9-00018 Biotium
  • 494.00 EUR
  • 161.00 EUR
  • 500uG
  • 100ug

  Biotin-cAMP, diisopropylethylammonium salt:

  00020 Biotium 1MG 314 EUR

  Biotin-cAMP, diisopropylethylammonium salt: (20x50ug)

  00020-1 Biotium 20ST 418 EUR

  Biotin-cGMP, diisopropylethylammonium salt:

  00021 Biotium 1MG 344 EUR

  Biotin-cGMP, diisopropylethylammonium salt: (20x50ug)

  00021-1 Biotium 20ST 448 EUR

  Cyanine 644-cAMP:

  00022 Biotium 1MG 491 EUR

  Cyanine 644-cAMP: (20x50ug)

  00022-1 Biotium 20ST 625 EUR

  Fluorescein Methotrexate, triammonium salt:

  00023 Biotium 1MG 281 EUR

  Staurosporine

  00025 Biotium 100uG 139 EUR

  Alpha-bungarotoxin, CF543

  00026 Biotium 500uG 494 EUR

  Rhodamine phalloidin 300u

  00027 Biotium 300 345 EUR

  Biotin-xx-phalloidin

  00028 Biotium 100U 428 EUR

  Fluorescein-phalloidin

  00030 Biotium 300U 345 EUR

  Rhodamine 110 phalloidin

  00032 Biotium 300ST 345 EUR

  Sulforhodamine 101 (Texas-Red) Phalloidin

  00033 Biotium 300EU 345 EUR

  Phalloidin, CF405M

  00034 Biotium 300U 442 EUR

  Phalloidin, CF405M

  00034-T Biotium 50U 133 EUR

  CF488A-cAMP

  00036 Biotium 100ug 172 EUR

  CF640R-cAMP

  00037 Biotium 100ug 172 EUR

  Phalloidin, CF555

  00040 Biotium 300U 442 EUR

  Phalloidin, CF555

  00040-T Biotium 50U 133 EUR

  Phalloidin, CF647

  00041 Biotium 300U 442 EUR

  Phalloidin, CF647

  00041-T Biotium 50U 133 EUR

  Phalloidin, CF488A

  00042 Biotium 300U 442 EUR

  Phalloidin, CF488A

  00042-T Biotium 50U 133 EUR

  Phalloidin, CF543

  00043 Biotium 300U 442 EUR

  Phalloidin, CF543

  00043-T Biotium 50U 133 EUR

  Phalloidin, CF568

  00044 Biotium 300U 442 EUR

  Phalloidin, CF568

  00044-T Biotium 50U 133 EUR

  Phalloidin, CF594

  00045 Biotium 300U 442 EUR

  Phalloidin, CF594

  00045-T Biotium 50U 133 EUR

  Phalloidin, CF633

  00046 Biotium 300U 442 EUR

  Phalloidin, CF633

  00046-T Biotium 50U 133 EUR

  Phalloidin, CF660R

  00047 Biotium 300U 442 EUR

  Phalloidin, CF660R

  00047-T Biotium 50U 133 EUR

  Phalloidin, CF680R

  00048 Biotium 300U 466 EUR

  Phalloidin, CF680R

  00048-T Biotium 50U 133 EUR

  Phalloidin, CF350

  00049 Biotium 300U 442 EUR

  Phalloidin, CF350

  00049-T Biotium 50U 133 EUR

  Phalloidin, CF640R

  00050 Biotium 300U 442 EUR

  Phalloidin, CF640R

  00050-T Biotium 50U 133 EUR

  Phalloidin, CF532

  00051 Biotium 300U 442 EUR

  Phalloidin, CF532

  00051-T Biotium 50U 133 EUR

  Phalloidin, CF660C

  00052 Biotium 300U 442 EUR

  Phalloidin, CF660C

  00052-T Biotium 50U 133 EUR

  Phalloidin, CF680

  00053 Biotium 300U 466 EUR

  Phalloidin, CF680

  00053-T Biotium 50U 147 EUR

  Phalloidin, CF430

  00054 Biotium 300U 449 EUR

  Phalloidin, CF430

  00054-T Biotium 50U 139 EUR

  Phalloidin, CF440

  00055 Biotium 300U 449 EUR

  Phalloidin, CF440

  00055-T Biotium 50U 139 EUR

  Cholera Toxin Subunit B, CF488A conjugate

  00070 Biotium 100ug 261 EUR

  Cholera Toxin Subunit B, CF568 conjugate

  00071 Biotium 100ug 261 EUR

  Cholera Toxin Subunit B, CF594 conjugate

  00072 Biotium 100ug 261 EUR

  Cholera Toxin Subunit B, CF640R conjugate

  00073 Biotium 100ug 264 EUR

  Cholera Toxin Subunit B, CF532 conjugate

  00074 Biotium 100ug 264 EUR

  Cholera Toxin Subunit B, CF543 conjugate

  00075 Biotium 100ug 264 EUR

  Cholera Toxin Subunit B, CF620R conjugate

  00076 Biotium 100ug 264 EUR

  Cholera Toxin Subunit B, CF633 conjugate

  00077 Biotium 100ug 264 EUR

  Cholera Toxin Subunit B, CF660R conjugate

  00078 Biotium 100ug 264 EUR

  Cholera Toxin Subunit B, CF680R conjugate

  00079 Biotium 100ug 282 EUR

  Human Transferrin, CF488A conjugate

  00081 Biotium 1mg 149 EUR

  Human Transferrin, CF543 conjugate

  00082 Biotium 1mg 149 EUR

  Human Transferrin, CF568 conjugate

  00083 Biotium 1mg 149 EUR

  Human Transferrin, CF594 conjugate

  00084 Biotium 1mg 149 EUR

  Human Transferrin, CF640R conjugate

  00085 Biotium 1mg 149 EUR

  Human Transferrin, CF680R conjugate

  00086 Biotium 1mg 149 EUR

  Human Transferrin, CF750 conjugate

  00087 Biotium 1mg 155 EUR

  HIV-1 tat recombinant antigen

  00110-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HIV-1 tat recombinant antigen

  00110-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HIV-1 GAG P24 Recombinant Antigen

  00111-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HIV-1 GAG P24 Recombinant Antigen

  00111-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HIV-1 nef recombinant antigen

  00112-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HIV-1 nef recombinant antigen

  00112-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HIV-1 env gp41 recombinant antigen

  00113-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HIV-1 env gp41 recombinant antigen

  00113-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HIV-2 GP 36 Recombinant Antigen

  00114-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HIV-2 GP 36 Recombinant Antigen

  00114-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HCV core recombinant antigen

  00115-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HCV core recombinant antigen

  00115-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HCV core recombinant antigen, Biotin conjugate

  00115-V-B-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HCV core recombinant antigen, Biotin conjugate

  00115-V-B-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HCV core recombinant antigen, FITC conjugate

  00115-V-F-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HCV core recombinant antigen, FITC conjugate

  00115-V-F-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HCV core recombinant antigen, Rhodamine

  00115-V-R-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HCV core recombinant antigen, Rhodamine

  00115-V-R-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b

  00116-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b

  00116-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b, Biotin

  00116-V-B-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b, Biotin

  00116-V-B-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b, FITC

  00116-V-F-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b, FITC

  00116-V-F-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b, Rhodamine

  00116-V-R-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b, Rhodamine

  00116-V-R-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HCV NS3 recombinant antigen

  00117-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HCV NS3 recombinant antigen

  00117-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HBV core recombinant antigen

  00120-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HBV core recombinant antigen

  00120-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HBV core recombinant antigen, Delta

  00121-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HBV core recombinant antigen, Delta

  00121-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HBV surface recombinant antigen HBsAg

  00122-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HBV surface recombinant antigen HBsAg

  00122-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen

  00123-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen

  00123-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen

  00124-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen

  00124-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HEV (Birma) ORF2 recombinant antigen

  00131-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HEV (Birma) ORF2 recombinant antigen

  00131-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HEV (Birma) ORF2 recombinant antigen

  00132-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HEV (Birma) ORF2 recombinant antigen

  00132-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  AA 403-461 HEV Birma ORF2 Recombinant Antigen

  00133-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  AA 403-461 HEV Birma ORF2 Recombinant Antigen

  00133-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  T, Pallidum recombinant antigen p15

  00141-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  T, Pallidum recombinant antigen p15

  00141-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  T, Pallidum recombinant antigen p17

  00142-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  T, Pallidum recombinant antigen p17

  00142-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  T, Pallidum recombinant antigen p45

  00143-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  T, Pallidum recombinant antigen p45

  00143-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  T, pallidum recombinant antigen TmpA

  00144-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  T, pallidum recombinant antigen TmpA

  00144-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HCV core 2-119aa recombinant antigen

  00150-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HCV core 2-119aa recombinant antigen

  00150-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HCV Core 24 Antigen

  00151-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HCV Core 24 Antigen

  00151-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HCV core recombinant antigen

  00152-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HCV core recombinant antigen

  00152-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HCV NS3 1192-1456 aa Recombinant Antigen

  00153-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HCV NS3 1192-1456 aa Recombinant Antigen

  00153-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HCV NS3 1359-1456aa antigen

  00154-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HCV NS3 1359-1456aa antigen

  00154-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HCV NS4 mosaic recombinant antigen

  00155-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HCV NS4 mosaic recombinant antigen

  00155-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HCV NS4 1916-1947aa recombinant antigen

  00156-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HCV NS4 1916-1947aa recombinant antigen

  00156-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HCV NS5 2061-2302aa recombinant antigen

  00157-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HCV NS5 2061-2302aa recombinant antigen

  00157-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HCV NS5 2212-2313aa recombinant antigen

  00158-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HCV NS5 2212-2313aa recombinant antigen

  00158-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HAV VP1-P2A recombinant antigen

  00159-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HAV VP1-P2A recombinant antigen

  00159-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HAV VP4-VP2 recombinant antigen

  00160-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HAV VP4-VP2 recombinant antigen

  00160-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HAV P2C-P3A recombinant antigen

  00161-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HAV P2C-P3A recombinant antigen

  00161-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HAV P3C recombinant antigen

  00162-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HAV P3C recombinant antigen

  00162-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HAV VP3 recombinant antigen

  00163-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HAV VP3 recombinant antigen

  00163-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HAV VP1-P2A recombinant antigen

  00164-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HAV VP1-P2A recombinant antigen

  00164-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HAV HAV P2C recombinant antigen

  00165-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HAV HAV P2C recombinant antigen

  00165-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HAV P2C-P3A recombinant antigen

  00166-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HAV P2C-P3A recombinant antigen

  00166-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HIV-1 p17/24/gp120-gp41 recombinant antigen,

  00168-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HIV-1 p17/24/gp120-gp41 recombinant antigen,

  00168-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HIV-1 p17/24/gp120 antigen

  00169-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HIV-1 p17/24/gp120 antigen

  00169-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HIV-1 gp41 recombinant antigen,

  00170-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HIV-1 gp41 recombinant antigen,

  00170-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HIV-1 gp41 Long recombinant antigen,

  00171-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HIV-1 gp41 Long recombinant antigen,

  00171-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HIV-2 gp32 recombinant antigen

  00173-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HIV-2 gp32 recombinant antigen

  00173-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HIV-1 p24 recombinant antigen,

  00174-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HIV-1 p24 recombinant antigen,

  00174-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HIV 1, 2 envelope recombinant antigen

  00175-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HIV 1, 2 envelope recombinant antigen

  00175-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HIV 1 envelope recombinant antigen

  00176-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HIV 1 envelope recombinant antigen

  00176-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HIV 1 p24 core recombinant antigen

  00177-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HIV 1 p24 core recombinant antigen

  00177-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HIV type O envelope antigen

  00178-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HIV type O envelope antigen

  00178-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HIV -2 env gp36 recombinant antigen

  00179-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HIV -2 env gp36 recombinant antigen

  00179-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HIV 2 gp36 envelope antigen

  00180-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HIV 2 gp36 envelope antigen

  00180-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HSV-1 gD recombinant antigen

  00181-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HSV-1 gD recombinant antigen

  00181-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HSV-2 gD recombinant antigen

  00182-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HSV-2 gD recombinant antigen

  00182-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HSV-2 gD recombinant antigen

  00183-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HSV-2 gD recombinant antigen

  00183-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HSV-1 gD recombinant antigen

  00184-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HSV-1 gD recombinant antigen

  00184-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  CMV Pp65 (UL83) recombinant antigen

  00185-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  CMV Pp65 (UL83) recombinant antigen

  00185-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  CMV Pp150 recombinant antigen

  00186-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  CMV Pp150 recombinant antigen

  00186-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  CMV gB (UL55) recombinant antigen

  00187-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  CMV gB (UL55) recombinant antigen

  00187-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  CMV Pp65 (UL83) recombinant antigen

  00188-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  CMV Pp65 (UL83) recombinant antigen

  00188-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  CMV Pp52 (UL44) recombinant antigen

  00189-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  CMV Pp52 (UL44) recombinant antigen

  00189-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  SARS-Associated Coronavirus E recombinant antigen

  00191-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  SARS-Associated Coronavirus E recombinant antigen

  00191-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HIV-1 reverse transcriptase recombinant antigen

  00198-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HIV-1 reverse transcriptase recombinant antigen

  00198-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HIV-1 intergase antigen

  00199-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HIV-1 intergase antigen

  00199-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  VZV gE recombinant antigen

  00200-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  VZV gE recombinant antigen

  00200-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  VZV ORF9 recombinant antigen

  00201-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  VZV ORF9 recombinant antigen

  00201-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  VZV ORF26 recombinant antigen

  00202-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  VZV ORF26 recombinant antigen

  00202-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HTLV-I Envelope Recombinant Antigen

  00203-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HTLV-I Envelope Recombinant Antigen

  00203-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HTLV-I p24 core recombinant antigen

  00204-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HTLV-I p24 core recombinant antigen

  00204-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HTLV-1 virus mosaic recombinant antigen

  00205-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HTLV-1 virus mosaic recombinant antigen

  00205-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  Toxoplasma gondii MIC 3 recombinant antigen

  00206-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  Toxoplasma gondii MIC 3 recombinant antigen

  00206-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  Toxoplasma gondii P24 (GRA1) recombinant antigen

  00207-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  Toxoplasma gondii P24 (GRA1) recombinant antigen

  00207-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  Toxoplasma gondii P29 (GRA7) recombinant antigen

  00208-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  Toxoplasma gondii P29 (GRA7) recombinant antigen

  00208-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  TOXOPLASMA GONDII P30 (SAG1) RECOMBINANT ANTIGEN

  00209-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  TOXOPLASMA GONDII P30 (SAG1) RECOMBINANT ANTIGEN

  00209-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HHV-4 recombinant p23 antigen

  00211-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HHV-4 recombinant p23 antigen

  00211-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HHV-4 recombinant mosaic EBNA1 antigen

  00212-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HHV-4 recombinant mosaic EBNA1 antigen

  00212-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  HHV-4 recombinant EA antigen

  00213-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  HHV-4 recombinant EA antigen

  00213-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  Tick-born encephalitis virus gE antigen

  00214-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  Tick-born encephalitis virus gE antigen

  00214-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  Rubella virus E1 mosaic recombinant antigen

  00215-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  Rubella virus E1 mosaic recombinant antigen

  00215-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  Rubella virus E2 recombinant antigen

  00216-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  Rubella virus E2 recombinant antigen

  00216-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  Rubella virus capsid (C) recombinant antigen

  00217-V-01mg Virogen 0,1 mg 267.5 EUR

  Rubella virus capsid (C) recombinant antigen

  00217-V-1000ug Virogen 1000 ug 1282.5 EUR

  Porównania haplotypów między 20plex a komercyjnie dostępnym  zestawem  wykazały doskonałą zgodność w 76 próbkach w panelu konsorcjum chromosomów Y.

Leave a Reply

Your email address will not be published.