• 9 czerwca, 2022

Oznaczanie ilościowe RNA HIV-1 w osoczu

  • Zbadaliśmy i porównaliśmy odtwarzalność, dokładność, granice wykrywalności i  zakresy dynamiczne  dwóch komercyjnych  zestawów  do ilościowej oceny miana wirusa RNA przy użyciu miareczkowanego zapasu wirusa (szczep laboratoryjny  HIV -1 IIIB) i 107 próbek osocza 25  pacjentów zakażonych HIV -1 .
  • Wysoka powtarzalność obu metod (SD = 0,2-0,3 log dla obu metod) pozwoliła na wiarygodne wykrycie zmiany wiremii RNA o 0,5 log. Obie metody miały podobny limit wykrywalności (co najmniej 10(3) kopii RNA/ml osocza) i  zakres dynamiczny  , który  rozciągał się na zakres  5 log (AMPLICOR) lub 6 log (NASBA)   sygnału  wejściowego HIV -1. W przypadku  HIV -1 IIIB obciążenie wirusem było zgodne z pomiarami   antygenu p24 związanego z wirusem. Dla 21 pacjentów (91 próbek) miano wirusa RNA było podobne, przy czym obie metody różniły się nie więcej niż 0,5 log.
  • W przypadku czterech pacjentów różnica w miana wirusa między dwiema metodami wynosiła >> 0,5 log dla wszystkich 16 próbek. W przypadku trzech z tych pacjentów można to wyjaśnić niezgodnościami ze starterami lub sondami w sekwencji gag: nie było korelacji z podtypem wirusa.
  • Oznaczanie wiremii RNA było bardzo czułe w porównaniu z  pomiarem antygenu p24  >> 95% pacjentów miało wykrywalny poziom wirusa w porównaniu z 40%, którzy mieli wykrywalny  poziom p24  ), ale w  próbkach p24 – dodatnich korelacja między poziomem antygenu a miano wirusa RNA miało jedynie znaczenie graniczne. Odkryliśmy również, że wirusowy RNA w pełnej krwi był stabilny przez co najmniej 48 godzin podczas transportu w temperaturze pokojowej. Obserwacje te pokazują, że zarówno test NASBA  HIV -1 RNA QT, jak i test monitorujący AMPLICOR  HIV  są wiarygodnymi parametrami miana wirusa, co jest bardzo obiecujące dla ich wykorzystania jako potencjalnych markerów zastępczych.

  ClosTron: udoskonalona i usprawniona mutageneza w Clostridium.

  1. Niedawny rozwój narzędzia do ukierunkowanej mutagenezy intronowej ClosTron Group II dla Clostridium zaawansował genetykę w tym rodzaju, a tutaj przedstawiamy kilka znaczących ulepszeń. Wykazaliśmy, w jaki sposób recykling markera może być wykorzystany do konstruowania szczepów z wieloma mutacjami, zademonstrowanych przy użyciu FLP/FRT w Clostridium acetobutylicum; przetestowali zdolność systemu do dostarczania transgenów do chromosomu Clostridium sporogenes, co okazało się wykonalne dla transgenów o wielkości 1,0 kpz oprócz markera; i  rozszerzył zakres  gospodarzy   systemu, konstruując mutanty w Clostridium beijerinckii i, po raz pierwszy, w „epidemicznym” szczepie B1/NAP1/027
  2. Clostridium difficile. Bioinformatyka zautomatyzowanego projektowania intronów jest teraz dostępna bezpłatnie na naszej stronie internetowej http://clostron.com; zlecona konstrukcja ponownie ukierunkowanych plazmidów intronowych stała się opłacalna i szybka; a połączenie konstytutywnej ekspresji intronów z bezpośrednią selekcją pod kątem insercji intronów sprawiło, że izolacja mutantów stała się trywialna.
  3. Te osiągnięcia oznaczają, że mutanty mogą być teraz skonstruowane przy bardzo niewielkim nakładzie czasu i wysiłku dla badacza. Ci, którzy wolą konstruować plazmidy we własnym zakresie, nie są już zależni od komercyjnego  zestawu , ponieważ mieszanina dwóch nowych plazmidów zapewnia nieograniczoną matrycę do ponownego ukierunkowania intronów przez splicing by overlap Extension (SOE) PCR.
  4. Nowe plazmidy ClosTron oferują również niebiesko-białe badania przesiewowe i inne opcje identyfikacji zrekombinowanych plazmidów. Ulepszony system ClosTron zastępuje prototypowy plazmid pMTL007 i oryginalną metodę oraz pełniej wykorzystuje potencjał intronów grupy II.

  Guzy podścieliskowe przewodu pokarmowego, mięśniaki gładkokomórkowe śródścienne i mięsaki gładkokomórkowe dwunastnicy: kliniczno-patologiczne, immunohistochemiczne i molekularne badanie genetyczne obejmujące 167 przypadków.

  • W tym badaniu przeanalizowaliśmy kliniczno-patologiczne cechy guzów mięśni gładkich lub podścieliska dwunastnicy, w tym 156 GIST, 6 mięśniaków gładkokomórkowych (LM) i 5 mięśniaków gładkokomórkowych (LMS) z akt Instytutu Patologii Sił Zbrojnych i Instytutu Haartmana Uniwersytetu im. Helsinki. GIST zostały udokumentowane jako  KIT-  dodatnie (n = 109); Uwzględniono również 47 guzów ze względu na ich histologiczną tożsamość z  przypadkami KIT – dodatnimi. Specyficzne dla GIST mutacje genu c- kit  zostały udokumentowane w eksonie 11 w 9 z 30 przypadków (30%) iw eksonie 9 w 4 z 30 przypadków (13%).
  • GIST wystąpiły u pacjentów w wieku  10-88  lat (mediana 56 lat); 54% stanowili mężczyźni. Dziesięciu pacjentów miało nerwiakowłókniakowatość typu I; sześć z nich miało wiele GIST. GIST  wahają się od małych bezobjawowych guzków śródściennych lub zewnętrznych do dużych mas, które  sięgają  do przestrzeni zaotrzewnowej (średnia wielkość 4,5 cm).
  • Były to głównie guzy wrzecionowatokomórkowe; trzy złośliwe GIST miały morfologię nabłonkową, a 81 przypadków miało włókna skeinoidalne. Guzy często wykazywały koekspresję CD34 i  KIT  (54%) i były zmiennie dodatnie dla aktyny mięśni gładkich (39%) i białka S-100 (20%), ale nigdy dla desminy.
  • Łącznie 86% pacjentów z guzami >5 cm z >5 mitozami/50 polami wysokiej mocy (HPF) (n = 21) zmarło z powodu choroby, podczas gdy żaden guz <2 cm z <5 mitoz/50 HPF (n = 12) ) nawrócił się lub spowodował śmierć. Długa latencja była powszechna między pierwotną operacją a nawrotami lub przerzutami; którykolwiek z nich wystąpił u 49 ze 140 pacjentów z obserwacją (35%). Żadna formuła nie mogła dokładnie przewidzieć przerzutów, które czasami rozwijały się, nawet jeśli aktywność mitotyczna wynosiła <5/50 HPF i rozmiar <5 cm.
  • Przerzuty występowały w jamie brzusznej, wątrobie, rzadko w kościach i płucach, ale nigdy w węzłach chłonnych. Cztery łagodne śródścienne LM-dodatnie do aktyny i desminy oraz  KIT -ujemne były podobne do tych częściej obserwowanych w przełyku.
  • Było pięć LMS, z których jeden tworzył polipowatą masę wewnątrz światła; wszystkie były aktyno-dodatnie i  KIT – ujemne. Zdecydowana większość guzów mezenchymalnych dwunastnicy to GIST, które mają spektrum od małych guzów indolentnych do jawnych mięsaków. LM i LMS są rzadkie.HIV p24 Extended Range Kit

  ClosTron: udoskonalona i usprawniona mutageneza w Clostridium.

  1. Niedawny rozwój narzędzia do ukierunkowanej mutagenezy intronowej ClosTron Group II dla Clostridium zaawansował genetykę w tym rodzaju, a tutaj przedstawiamy kilka znaczących ulepszeń. Wykazaliśmy, w jaki sposób recykling markera może być wykorzystany do konstruowania szczepów z wieloma mutacjami, zademonstrowanych przy użyciu FLP/FRT w Clostridium acetobutylicum; przetestowali zdolność systemu do dostarczania transgenów do chromosomu Clostridium sporogenes, co okazało się wykonalne dla transgenów o wielkości 1,0 kpz oprócz markera; i  rozszerzył zakres  gospodarzy   systemu, konstruując mutanty w Clostridium beijerinckii i, po raz pierwszy, w „epidemicznym” szczepie Clostridium difficile B1/NAP1/027.
  2. Bioinformatyka zautomatyzowanego projektowania intronów jest teraz dostępna bezpłatnie na naszej stronie internetowej http://clostron.com; zlecona konstrukcja ponownie ukierunkowanych plazmidów intronowych stała się opłacalna i szybka; a połączenie konstytutywnej ekspresji intronów z bezpośrednią selekcją pod kątem insercji intronów sprawiło, że izolacja mutantów stała się trywialna.
  3. Te osiągnięcia oznaczają, że mutanty mogą być teraz skonstruowane przy bardzo niewielkim nakładzie czasu i wysiłku dla badacza. Ci, którzy wolą konstruować plazmidy we własnym zakresie, nie są już zależni od komercyjnego  zestawu , ponieważ mieszanina dwóch nowych plazmidów zapewnia nieograniczoną matrycę do ponownego ukierunkowania intronów przez splicing by overlap Extension (SOE) PCR. Nowe plazmidy ClosTron oferują również niebiesko-białe badania przesiewowe i inne opcje identyfikacji zrekombinowanych plazmidów. Ulepszony system ClosTron zastępuje prototypowy plazmid pMTL007 i oryginalną metodę oraz pełniej wykorzystuje potencjał intronów grupy II.

  Guzy podścieliskowe przewodu pokarmowego, mięśniaki gładkokomórkowe śródścienne i mięsaki gładkokomórkowe dwunastnicy: kliniczno-patologiczne, immunohistochemiczne i molekularne badanie genetyczne obejmujące 167 przypadków.

  • W tym badaniu przeanalizowaliśmy kliniczno-patologiczne cechy guzów mięśni gładkich lub podścieliska dwunastnicy, w tym 156 GIST, 6 mięśniaków gładkokomórkowych (LM) i 5 mięśniaków gładkokomórkowych (LMS) z akt Instytutu Patologii Sił Zbrojnych i Instytutu Haartmana Uniwersytetu im. Helsinki. GIST zostały udokumentowane jako  KIT-  dodatnie (n = 109); Uwzględniono również 47 guzów ze względu na ich histologiczną tożsamość z  przypadkami KIT – dodatnimi. Specyficzne dla GIST mutacje genu c- kit  zostały udokumentowane w eksonie 11 w 9 z 30 przypadków (30%) iw eksonie 9 w 4 z 30 przypadków (13%). GIST wystąpiły u pacjentów w wieku  10-88  lat (mediana 56 lat); 54% stanowili mężczyźni. Dziesięciu pacjentów miało nerwiakowłókniakowatość typu I; sześć z nich miało wiele GIST.
  • GIST  wahają się od małych bezobjawowych guzków śródściennych lub zewnętrznych do dużych mas, które  sięgają  do przestrzeni zaotrzewnowej (średnia wielkość 4,5 cm). Były to głównie guzy wrzecionowatokomórkowe; trzy złośliwe GIST miały morfologię nabłonkową, a 81 przypadków miało włókna skeinoidalne. Guzy często wykazywały koekspresję CD34 i  KIT  (54%) i były zmiennie dodatnie dla aktyny mięśni gładkich (39%) i białka S-100 (20%), ale nigdy dla desminy.
  • Łącznie 86% pacjentów z guzami >5 cm z >5 mitozami/50 polami wysokiej mocy (HPF) (n = 21) zmarło z powodu choroby, podczas gdy żaden guz <2 cm z <5 mitoz/50 HPF (n = 12) ) nawrócił się lub spowodował śmierć. Długa latencja była powszechna między pierwotną operacją a nawrotami lub przerzutami; którykolwiek z nich wystąpił u 49 ze 140 pacjentów z obserwacją (35%).
  • Żadna formuła nie mogła dokładnie przewidzieć przerzutów, które czasami rozwijały się, nawet jeśli aktywność mitotyczna wynosiła <5/50 HPF i rozmiar <5 cm. Przerzuty występowały w jamie brzusznej, wątrobie, rzadko w kościach i płucach, ale nigdy w węzłach chłonnych. Cztery łagodne śródścienne LM-dodatnie do aktyny i desminy oraz  KIT -ujemne były podobne do tych częściej obserwowanych w przełyku. Było pięć LMS, z których jeden tworzył polipowatą masę wewnątrz światła; wszystkie były aktyno-dodatnie i  KIT –  ujemne. Zdecydowana większość guzów mezenchymalnych dwunastnicy to GIST, które mają spektrum od małych guzów indolentnych do jawnych mięsaków. LM i LMS są rzadkie.

  Nowy multipleks do jednoczesnej amplifikacji 20 markerów STR chromosomu Y.

  1. Opracowano test multipleksowej reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), który umożliwia jednoczesne wzmacnianie 20 markerów krótkich powtórzeń tandemowych (STR) chromosomu Y, aby wspomóc badanie tożsamości człowieka i badania populacji mężczyzn.
  2. Te markery obejmują wszystkie STR Y, które tworzą „ rozszerzony  haplotyp” używany w Europie (DYS19, DYS385, DYS389I/II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393 i YCAII) oraz dodatkowe polimorficzne STR Y (DYS437, DYS438, DYS439 , DYS447, DYS448, DYS388, DYS426, GATA A7.1 i GATA H4).
  3. Startery dla markerów DYS385, DYS389 i YCAII celują w zduplikowane regiony chromosomu Y, a zatem mogą zapewnić dwa polimorficzne piki dla każdego odpowiedniego zestawu starterów.
  4. Ten Y STR 20plex, który wykorzystuje 34 różne startery PCR, jest pierwszym, który zawiera jednoczesną amplifikację wszystkich markerów w ramach europejskich „minimalnych” i „ rozszerzonych ” haplotypów.
  5. Względne pozycje starterów są porównywane między nowo opracowanymi starterami opisanymi tutaj i wcześniej opublikowanymi.
  6. Podjęto wysiłki w celu uniknięcia homologii chromosomu X w projekcie startera, jak również ścisłego upakowania  zakresów wielkości produktów PCR  w celu utrzymania wszystkich alleli mniejszych niż 350 pz poprzez dokładne zbadanie znanych  zakresów alleli .

  antibody

  Omnimabs 100ul 150 EUR

  Stepped Micro Tip (includes Interface Washers)

  0-120-0005 Biologics 4 mm 483 EUR

  Tapered Micro Tips

  0-120-0007 Biologics 3 mm 344 EUR

  Tapered Micro Tips 5 mm Diameter Tapered Titanium Micro Tip

  0-120-0008 Biologics 5 mm 358 EUR

  10 mm Diameter Solid Titanium Tip

  0-120-0009 Biologics 10 mm 504 EUR

  13 mm Diameter Tapped Titanium Tip

  0-120-0010 Biologics 13 mm 595 EUR

  13 mm Diameter Solid Titanium Tip

  0-120-0011 Biologics 13 mm 533 EUR

  19 mm Diameter Tapped Titanium Tip

  0-120-0012 Biologics 19 mm 639 EUR

  19 mm Diameter Solid Titanium Tip

  0-120-0013 Biologics 19 mm 570 EUR

  25 mm Diameter Tapped Titanium Tip

  0-120-0014 Biologics 25 mm 682 EUR

  25 mm Diameter Solid Titanium Tip

  0-120-0015 Biologics 25 mm 614 EUR

  Flat Replaceable Tips 13 mm Diameter Flat Titanium Tip

  0-120-0016 Biologics 13 mm 86 EUR

  Flat Replaceable Tips 19 mm Diameter Flat Titanium Tip

  0-120-0017 Biologics 19 mm 92 EUR

  Flat Replaceable Tips 25 mm Diameter Flat Titanium Tip

  0-120-0018 Biologics 25 mm 100 EUR

  Titanium Cup Tip, 250 ml

  0-120-0019 Biologics 250 ml 1377 EUR

  Microtube Tray, 8 Position (for 250 ml Cup Tip)

  0-120-0021 Biologics each 113 EUR

  Continuous Flow Chamber

  0-120-0026 Biologics each 774 EUR

  Interface Washers 1.5” Diameter, 5/Pkg

  0-120-003 Biologics 1.5'' Diameter 31 EUR

  13 mm Diameter Solid Titanium Extender Tip

  0-120-0032 Biologics 13 mm 301 EUR

  13 mm Diameter Tapped Titanium Extender Tip

  0-120-0033 Biologics 13 mm 362 EUR

  19 mm Diameter Solid Titanium Extender Tip

  0-120-0034 Biologics 19 mm 315 EUR

  19 mm Diameter Tapped Titanium Extender Tip

  0-120-0035 Biologics 19 mm 375 EUR

  25 mm Diameter Solid Titanium Extender Tip

  0-120-0036 Biologics 25 mm 328 EUR

  25 mm Diameter Tapped Titanium Extender Tip

  0-120-0037 Biologics 25 mm 389 EUR

  KoldPod, 1.5ml Micro Tube

  0-120-0038 Biologics 1.5 ml 152 EUR

  KoldPod, 15ml Conical Tube

  0-120-0039 Biologics 15 ml 275 EUR

  KoldPod, 50ml Conical Tube

  0-120-0040 Biologics 50 ml 290 EUR

  Model 150 V/T Ultrasonic Homogenizer

  0-121-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 2920 EUR

  Model 300 V/T Ultrasonic Homogenizer

  0-122-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 3520 EUR

  SONABOZ Sound Abating Chamber

  0-125-0001 Biologics each 1020 EUR

  Model 3000 Ultrasonic Homogenizer

  0-127-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 4120 EUR

  Model 3000MP Ultrasonic Homogenizer

  0-128-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 4720 EUR

  OMNICON® Zone Reader, 210-240V/50-60Hz

  0-131-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 35200 EUR

  OMNI-Noculator Peni Cylinder Filler, 210-240V/50-60Hz

  0-134-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 32200 EUR

  Peni Cylinder Dispenser with Manual Hopper

  0-144-0002 Biologics each 5406 EUR

  Peni Cylinder Dispenser with Motorized Hopper, 100-240V/50-60Hz

  0-144-0003 Biologics 100-240V/50-60Hz 6254 EUR

  Stainless Steel Peni Cylinder with Flat Face

  0-144-0005 Biologics 6mm I.D. x 8mm O.D. x 10mm Long 399 EUR

  Stainless Steel Peni Cylinder with Chamfered Face

  0-144-0006 Biologics 6mm I.D. x 8mm O.D. x 10mm Long 412 EUR

  Custom development of ELISAs for other species or antibody isotypes not listed in the catalog. Custom testing of samples for IgG/IgM/IgA or total (IgG+IgM+IgA)

  000-CUS Alpha Diagnostics Custom 602 EUR

  Alpha-Bungarotoxin, CF®405S, 500 ug

  00002 Biotium 1UG 527 EUR

  Alpha-bungarotoxin, CF405s

  00002 Cusabio 500uG 594 EUR

  Alpha-Bungarotoxin, CF®405S, 500 ug

  00002-1 Biotium EA 527 EUR

  Alpha-Bungarotoxin, CF®405S 100ug

  00002-100ug Biotium 100uG 132 EUR

  Alpha-Bungarotoxin, CF®680R, 500 ug

  9-00003 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-Bungarotoxin, CF®680R, 500 ug

  00003-1 Biotium EA 527 EUR

  Alpha-Bungarotoxin, CF®680R 100ug

  9-00003 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-Bungarotoxin, CF®640R, 500 ug

  9-00004 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-Bungarotoxin, CF®640R, 500 ug

  00004-1 Biotium EA 527 EUR

  Alpha-Bungarotoxin, CF®640R 100ug

  9-00004 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-Bungarotoxin, CF®488A, 500 ug

  9-00005 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-Bungarotoxin, CF®488A, 500 ug

  00005-1 Biotium EA 527 EUR

  Alpha-Bungarotoxin CF®488A 100ug

  9-00005 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-Bungarotoxin, CF®568, 500 ug

  9-00006 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-Bungarotoxin, CF®568, 500 ug

  00006-1 Biotium EA 527 EUR

  Alpha-Bungarotoxin, CF®568 100ug

  9-00006 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-Bungarotoxin, CF®594, 500 ug

  9-00007 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-Bungarotoxin, CF®594, 500 ug

  00007-1 Biotium EA 527 EUR

  Alpha-Bungarotoxin CF®594 100ug

  9-00007 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-Bungarotoxin, CF®633, 500 ug

  9-00009 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-Bungarotoxin, CF®633, 500 ug

  00009-1 Biotium EA 527 EUR

  Alpha-Bungarotoxin, CF®633 100ug

  9-00009 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100uG

  SARS-CoV-2 Indicator Cell Line for RNA Replication - GFP Reporter only

  0001-PP-001 IBT Bioservices 1 cell line (can order x amount) 12000 EUR

  Alpha-Bungarotoxin, 1 mg

  00010-1 Biotium 1MG 193 EUR

  Alpha-Bungarotoxin, 1 mg

  00010-1-1 Biotium EA 193 EUR

  Fluorescein-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

  00011 Biotium 500uG 376 EUR

  Fluorescein-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

  00011-1 Biotium EA 376 EUR

  Tetramethylrhodamine-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

  00012 Biotium 500uG 394 EUR

  Tetramethylrhodamine-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

  00012-1 Biotium EA 394 EUR

  Fluorescein-alpha-bungarotoxin, 10x50ug

  00013 Biotium 10ST 436 EUR

  Fluorescein-alpha-bungarotoxin, 10x50ug

  00013-1 Biotium EA 436 EUR

  Tetramethylrhodamine-A-Bungarotoxin, 10x50 ug

  00014 Biotium 10ST 494 EUR

  Tetramethylrhodamine-A-Bungarotoxin, 10x50 ug

  00014-1 Biotium EA 494 EUR

  Sulforhodamine 101-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

  00015 Biotium 500uG 494 EUR

  Sulforhodamine 101-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

  00015-1 Biotium EA 494 EUR

  Sulforhodamine 101-Alpha-Bungarotoxin, 50 ug

  00016 Biotium 10ST 560 EUR

  Sulforhodamine 101-Alpha-Bungarotoxin, 50 ug

  00016-1 Biotium EA 560 EUR

  Biotin-XX-A-Bungarotoxin, 500 ug

  00017 Biotium 500uG 455 EUR

  Biotin-XX-A-Bungarotoxin, 500 ug

  00017-1 Biotium EA 455 EUR

  Alpha-Bungarotoxin, CF®555, 500 ug

  9-00018 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100ug

  Alpha-Bungarotoxin, CF®555, 500 ug

  00018-1 Biotium EA 527 EUR

  Alpha-Bungarotoxin, CF®555 100ug

  9-00018 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100ug

  Acrylamide, Chemzymes Ultra Pure®

  00019-100 Polysciences Europe GmbH 100g 101.52 EUR

  Acrylamide, Chemzymes Ultra Pure®

  00019-500 Polysciences Europe GmbH 500g 270 EUR

  Biotin-cAMP, 1 mg

  00020 Biotium 1MG 298 EUR

  Biotin-cAMP, 1 mg

  00020-1 Biotium 20ST 298 EUR

  Biotin-cAMP, 50 ug

  00020-1-1 Biotium EA 414 EUR

  Biotin-cGMP, 1 mg

  00021 Biotium 1MG 331 EUR

  Biotin-cGMP, 1 mg

  00021-1 Biotium 20ST 331 EUR

  Biotin-cGMP, 20x50 ug

  00021-1-1 Biotium EA 447 EUR

  Cyanine 644-cAMP, 1 mg

  00022 Biotium 1MG 496 EUR

  Cyanine 644-cAMP, 1 mg

  00022-1 Biotium 20ST 496 EUR

  Cyanine 644-cAMP, 20x50 ug

  00022-1-1 Biotium EA 647 EUR

  Fluorescein Methotrexate, Triammonium Salt, 1 mg

  00023 Biotium 1MG 285 EUR

  Fluorescein Methotrexate, Triammonium Salt, 1 mg

  00023-1 Biotium EA 285 EUR

  Staurosporine

  00025 Biotium 100uG 100 EUR

  Staurosporine

  00025-1 Biotium EA 100 EUR

  Alpha-Bungarotoxin, CF®543, 500 ug

  00026 Biotium 500uG 527 EUR

  Alpha-Bungarotoxin, CF®543, 500 ug

  00026-1 Biotium EA 527 EUR

  Alpha-Bungarotoxin, CF®543, 100 ug

  00026-100ug Biotium 1UG 132 EUR

  Rhodamine Phalloidin 300U

  00027 Biotium 300 364 EUR

  Rhodamine Phalloidin 300U

  00027-1 Biotium EA 364 EUR

  Biotin-XX-Phalloidin

  00028 Biotium 100U 466 EUR

  Biotin-XX-Phalloidin

  00028-1 Biotium EA 466 EUR

  Fluorescein-Phalloidin

  00030 Biotium 300U 364 EUR

  Fluorescein-Phalloidin

  00030-1 Biotium EA 364 EUR

  Rhodamine 110 Phalloidin

  00032 Biotium 300ST 364 EUR

  Rhodamine 110 Phalloidin

  00032-1 Biotium EA 364 EUR

  Sulforhodamine 101 (Texas Red®) Phalloidin

  00033 Biotium 300EU 364 EUR

  Sulforhodamine 101 (Texas Red®) Phalloidin

  00033-1 Biotium EA 364 EUR

  Phalloidin, CF®405M

  00034 Biotium 300U 482 EUR

  Phalloidin, CF®405M

  00034-1 Biotium EA 482 EUR

  Phalloidin, CF®405M

  00034-T Biotium 50U 101 EUR

  Phalloidin, CF®405M

  00034-T-1 Biotium EA 101 EUR

  CF®488A-cAMP

  00036 Biotium 100ug 136 EUR

  CF®488A-cAMP

  00036-1 Biotium EA 136 EUR

  CF®640R-cAMP

  00037 Biotium 100ug 136 EUR

  CF®640R-cAMP

  00037-1 Biotium EA 136 EUR

  Phalloidin, CF555

  00040 Biotium 300U 530.4 EUR

  Phalloidin, CF555

  00040-T Biotium 50U 159.6 EUR

  Phalloidin, CF®647, 300 U

  00041 Biotium 300U 482 EUR

  Phalloidin, CF®647, 300 U

  00041-1 Biotium EA 482 EUR

  Phalloidin, CF®647, 50 U

  00041-T Biotium 50U 101 EUR

  Phalloidin, CF®647, 50 U

  00041-T-1 Biotium EA 101 EUR

  Phalloidin, CF®488A, 300 U

  00042 Biotium 300U 482 EUR

  Phalloidin, CF®488A, 300 U

  00042-1 Biotium EA 482 EUR

  Phalloidin, CF®488A, 50 U

  00042-T Biotium 50U 101 EUR

  Phalloidin, CF®488A, 50 U

  00042-T-1 Biotium EA 101 EUR

  Phalloidin, CF®543, 300 U

  00043 Biotium 300U 482 EUR

  Phalloidin, CF®543, 300 U

  00043-1 Biotium EA 482 EUR

  Phalloidin, CF®543, 50 U

  00043-T Biotium 50U 101 EUR

  Phalloidin, CF®543, 50 U

  00043-T-1 Biotium EA 101 EUR

  Phalloidin, CF®568, 300 U

  00044 Biotium 300U 482 EUR

  Phalloidin, CF®568, 300 U

  00044-1 Biotium EA 482 EUR

  Phalloidin, CF®568, 50 U

  00044-T Biotium 50U 101 EUR

  Phalloidin, CF®568, 50 U

  00044-T-1 Biotium EA 101 EUR

  Phalloidin, CF®594, 300 U

  00045 Biotium 300U 482 EUR

  Phalloidin, CF®594, 300 U

  00045-1 Biotium EA 482 EUR

  Phalloidin, CF®594, 50 U

  00045-T Biotium 50U 101 EUR

  Phalloidin, CF®594, 50 U

  00045-T-1 Biotium EA 101 EUR

  Phalloidin, CF®633, 300 U

  00046 Biotium 300U 482 EUR

  Phalloidin, CF®633, 300 U

  00046-1 Biotium EA 482 EUR

  Phalloidin, CF®633, 50 U

  00046-T Biotium 50U 101 EUR

  Phalloidin, CF®633, 50 U

  00046-T-1 Biotium EA 101 EUR

  Phalloidin, CF®660R, 300 U

  00047 Biotium 300U 482 EUR

  Phalloidin, CF®660R, 300 U

  00047-1 Biotium EA 482 EUR

  Phalloidin, CF®660R, 50 U

  00047-T Biotium 50U 101 EUR

  Phalloidin, CF®660R, 50 U

  00047-T-1 Biotium EA 101 EUR

  Phalloidin, CF®680R, 300 U

  00048 Biotium 300U 513 EUR

  Phalloidin, CF®680R, 300 U

  00048-1 Biotium EA 513 EUR

  Phalloidin, CF®680R, 50 U

  00048-T Biotium 50U 101 EUR

  Phalloidin, CF®680R, 50 U

  00048-T-1 Biotium EA 101 EUR

  Phalloidin, CF®350, 300 U

  00049 Biotium 300U 482 EUR

  Phalloidin, CF®350, 300 U

  00049-1 Biotium EA 482 EUR

  Phalloidin, CF®350, 50 U

  00049-T Biotium 50U 101 EUR

  Phalloidin, CF®350, 50 U

  00049-T-1 Biotium EA 101 EUR

  Phalloidin, CF®640R, 300 U

  00050 Biotium 300U 482 EUR

  Phalloidin, CF®640R, 300 U

  00050-1 Biotium EA 482 EUR

  Phalloidin, CF®640R, 50 U

  00050-T Biotium 50U 101 EUR

  Phalloidin, CF®640R, 50 U

  00050-T-1 Biotium EA 101 EUR

  Phalloidin, CF®532, 300 U

  00051 Biotium 300U 482 EUR

  Phalloidin, CF®532, 300 U

  00051-1 Biotium EA 482 EUR

  Phalloidin, CF®532, 50 U

  00051-T Biotium 50U 101 EUR

  Phalloidin, CF®532, 50 U

  00051-T-1 Biotium EA 101 EUR

  Phalloidin, CF®660C, 300 U

  00052 Biotium 300U 482 EUR

  Phalloidin, CF®660C, 300 U

  00052-1 Biotium EA 482 EUR

  Phalloidin, CF®660C, 50 U

  00052-T Biotium 50U 101 EUR

  Phalloidin, CF®660C, 50 U

  00052-T-1 Biotium EA 101 EUR

  Phalloidin, CF®680, 300 U

  00053 Biotium 300U 513 EUR

  Phalloidin, CF®680, 300 U

  00053-1 Biotium EA 513 EUR

  Phalloidin, CF®680, 50 U

  00053-T Biotium 50U 118 EUR

  Phalloidin, CF®680, 50 U

  00053-T-1 Biotium EA 118 EUR

  Phalloidin, CF®430, 300 U

  00054 Biotium 300U 491 EUR

  Phalloidin, CF®430, 300 U

  00054-1 Biotium EA 491 EUR

  Phalloidin, CF®430, 50 U

  00054-T Biotium 50U 110 EUR

  Phalloidin, CF®430, 50 U

  00054-T-1 Biotium EA 110 EUR

  Phalloidin, CF®440, 300 U

  00055 Biotium 300U 491 EUR

  Phalloidin, CF®440, 300 U

  00055-1 Biotium EA 491 EUR

  Phalloidin, CF®440, 50 U

  00055-T Biotium 50U 110 EUR

  Phalloidin, CF®440, 50 U

  00055-T-1 Biotium EA 110 EUR

  Phalloidin, CF®583R, 300 U

  00064 Biotium 1U 482 EUR

  Phalloidin, CF®583R, 300 U

  00064-1 Biotium EA 482 EUR

  Phalloidin, CF®583R, 50 U

  00064-T Biotium 1U 108 EUR

  Phalloidin, CF®583R, 50 U

  00064-T-1 Biotium EA 108 EUR

  Cholera Toxin B, CF®405M Conjugate, 100 ug

  00068 Biotium 1UG 236 EUR

  Cholera Toxin B, CF®405M Conjugate, 100 ug

  00068-1 Biotium EA 236 EUR

  Cholera Toxin B, CF®647 Conjugate, 100 ug

  00069 Biotium 1UG 236 EUR

  Cholera Toxin B, CF®647 Conjugate, 100 ug

  00069-1 Biotium EA 236 EUR

  Sox2 Adenovirus (Human)

  000691A ABM 750 μl 375 EUR

  Cholera Toxin B, CF®488A Conjugate, 100 ug

  00070 Biotium 100ug 256 EUR

  Cholera Toxin B, CF®488A Conjugate, 100 ug

  00070-1 Biotium EA 256 EUR

  Cholera Toxin B, CF®568 Conjugate, 100 ug

  00071 Biotium 100ug 256 EUR

  Cholera Toxin B, CF®568 Conjugate, 100 ug

  00071-1 Biotium EA 256 EUR

  Cholera Toxin B, CF®594 Conjugate, 100 ug

  00072 Biotium 100ug 256 EUR

  Cholera Toxin B, CF®594 Conjugate, 100 ug

  00072-1 Biotium EA 256 EUR

  Cholera Toxin B, CF®640R Conjugate, 100 ug

  00073 Biotium 100ug 259 EUR

  Cholera Toxin B, CF®640R Conjugate, 100 ug

  00073-1 Biotium EA 259 EUR

  Cholera Toxin B, CF®532 Conjugate, 100 ug

  00074 Biotium 100ug 259 EUR

  Cholera Toxin B, CF®532 Conjugate, 100 ug

  00074-1 Biotium EA 259 EUR

  Cholera Toxin B, CF®543 Conjugate, 100 ug

  00075 Biotium 100ug 259 EUR

  Cholera Toxin B, CF®543 Conjugate, 100 ug

  00075-1 Biotium EA 259 EUR

  Cholera Toxin Subunit B, CF620R conjugate

  00076 Biotium 100ug 316.8 EUR

  Cholera Toxin B, CF®633 Conjugate, 100 ug

  00077 Biotium 100ug 259 EUR

  Cholera Toxin B, CF®633 Conjugate, 100 ug

  00077-1 Biotium EA 259 EUR

  Cholera Toxin B, CF®660R Conjugate, 100 ug

  00078 Biotium 100ug 259 EUR

  Cholera Toxin B, CF®660R Conjugate, 100 ug

  00078-1 Biotium EA 259 EUR

  Cholera Toxin B, CF®680R Conjugate, 100 ug

  00079 Biotium 100ug 280 EUR

  Cholera Toxin B, CF®680R Conjugate, 100 ug

  00079-1 Biotium EA 280 EUR

  Human Transferrin, CF®488A Conjugate, 1 mg

  00081 Biotium 1mg 111 EUR

  Human Transferrin, CF®488A Conjugate, 1 mg

  00081-1 Biotium EA 111 EUR

  Human Transferrin, CF®543 Conjugate, 1 mg

  00082 Biotium 1mg 111 EUR

  Human Transferrin, CF®543 Conjugate, 1 mg

  00082-1 Biotium EA 111 EUR

  Human Transferrin, CF®568 Conjugate, 1 mg

  00083 Biotium 1mg 111 EUR

  Human Transferrin, CF®568 Conjugate, 1 mg

  00083-1 Biotium EA 111 EUR

  EOS-C (3+)-EiP Adenovirus

  000834A ABM 1.0 ml 375 EUR

  EOS-S (4+)-EiP Adenovirus

  000835A ABM 1.0 ml 375 EUR

  Human Transferrin, CF®594 Conjugate, 1 mg

  00084 Biotium 1mg 111 EUR

  Human Transferrin, CF®594 Conjugate, 1 mg

  00084-1 Biotium EA 111 EUR

  Human Transferrin, CF®640R Conjugate, 1 mg

  00085 Biotium 1mg 111 EUR

  Human Transferrin, CF®640R Conjugate, 1 mg

  00085-1 Biotium EA 111 EUR

  Human Transferrin, CF®680R Conjugate, 1 mg

  00086 Biotium 1mg 111 EUR

  Human Transferrin, CF®680R Conjugate, 1 mg

  00086-1 Biotium EA 111 EUR

  Human Transferrin, CF®750 Conjugate, 1 mg

  00087 Biotium 1mg 119 EUR

  Human Transferrin, CF®750 Conjugate, 1 mg

  00087-1 Biotium EA 119 EUR

  Polyethylene glycol dimethacrylate (PEGDMA 200)

  00096-100 Polysciences Europe GmbH 100g 139.32 EUR

  ACTH (Human)

  001-01 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 86.4 EUR

  [D-Arg8]-ACTH (4-10) (Human)

  001-03 PHOENIX PEPTIDE 500 μg 129.6 EUR

  ACTH (1-24) (Human, Rat, Mouse, Porcine)

  001-06 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 36.72 EUR

  Survivin / Apoptosis Inhibitor (17-34) (Human)

  001-08 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 206.28 EUR

  Survivin / Apoptosis Inhibitor (84-110) (Human)

  001-09 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 280.8 EUR

  Survivin 2B (80-88) (Human)

  001-11 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 189 EUR

  ACTH (7-38) / Corticotropin Inhibiting Peptide (CIP) (Human)

  001-12 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 64.8 EUR

  ACTH (18-39) / CLIP (Human)

  001-14 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 64.8 EUR

  AdipoRon / Adiponectin Receptor Antagonist

  001-16 PHOENIX PEPTIDE 1 mg 108 EUR

  IDE Inhibitor, 6bK

  001-17 PHOENIX PEPTIDE 500 μg 336.96 EUR

  GLP-1 Enhancer, N55

  001-18 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 405 EUR

  ACTH (22-39) / β-Cell Tropin

  001-20 PHOENIX PEPTIDE 500 μg 81 EUR

  ACTH (Rat, Mouse)

  001-21 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 114.48 EUR

  Adiponectin Receptor Type 2 (Adipo R2) (374-386) (Human, Equine)

  001-23 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 140.4 EUR

  [Cys0]-GPR-38-A (384-412)

  001-24 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 214.92 EUR

  CORS 26 (43-66)

  001-26 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 177.12 EUR

  [Cys0]-GPR-134 (301-324) (Human)

  001-27 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 189 EUR

  [Cys0]-CORS 26 (88-111)

  001-28 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 177.12 EUR

  [Cys0]-GPR-38-A (390-412) / Motilin Receptor (Human)

  001-29 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 177.12 EUR

  [Cys0]-CORS 26 (222-246)

  001-30 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 189 EUR

  GPR-99 (319-337) (Human)

  001-31 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 177.12 EUR

  [Cys0]-GPR-91 (308-330) (Human)

  001-32 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 189 EUR

  GlyR alpha3 (383-406) (Human)

  001-33 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 177.12 EUR

  GPCR 154, Isoform B (357-377) (Human)

  001-34 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 177.12 EUR

  [Cys0]-GPCR-56 (658-693) (Human)

  001-35 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 316.44 EUR

  GPRA (341-359)

  001-36 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 255.96 EUR

  CGRP Type 1 Receptor (436-461) (Human)

  001-37 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 282.96 EUR

  Calcitonin Receptor-Like Receptor (CALCRL) (434-465) (Salmon)

  001-38 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 316.44 EUR

  GPR-41 (320-346) (Human)

  001-39 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 282.96 EUR

  [Cys0]-AMP-activated Protein Kinase (AMPK) (226-254) (Human)

  001-40 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 316.44 EUR

  GPCR-2037, C-terminal (Mouse)

  001-41 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 316.44 EUR

  GPR-103 / SP 9155 (401-431) (Human)

  001-42 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 316.44 EUR

  Adiponectin Receptor Type 2 (Adipo R2) (4-39) (Human)

  001-43 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 423.36 EUR

  Adiponectin Receptor Type 1 (Adipo R1) (357-375) (Human)

  001-44 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 255.96 EUR

  Adiponectin Receptor Type 1 (Adipo R1) (41-65) (Human)

  001-45 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 282.96 EUR

  SP 9155 (401-433) (Mouse)

  001-46 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 316.44 EUR

  Porównania haplotypów między 20plex a komercyjnie dostępnym  zestawem  wykazały doskonałą zgodność w 76 próbkach w panelu konsorcjum chromosomów Y.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *