• 9 czerwca, 2022

RETRO-TEK HIV-1 P24 Antygen ELISA

  1. Ocena 24-miesięcznej skuteczności zydowudyny stosowanej przez matkę w krótkim okresie leczenia w zapobieganiu przenoszenia wirusa <em>HIV</em>-<em>1</em> z matki na dziecko (MTCT) w populacji karmiącej piersią w Afryce Zachodniej
  2. Dane zostały zebrane z dwóch badań klinicznych: DITRAME-ANRS049a przeprowadzonych w Abidżanie, na Wybrzeżu Kości Słoniowej i Bobo-Dioulasso, Burkina-Faso i RETRO-CI, przeprowadzonych w Abidżanie. Między <em>1 września</em>995 a <em>1</em>998 roku <em>HIV</em>-1</em>-dodatnim seropozytywnym kobietom losowo przydzielono do otrzymywania zydowudyny (300 mg) lub placebo: jedna tabletka dwa razy dziennie od 36-38 tygodnia ciąży do porodu, następnie tylko w DITRAME przez kolejne 7 dni. Zakażenie wirusem <em>HIV</em>-<em>1</em> u dzieci zostało zdefiniowane jako dodatni wynik reakcji łańcuchowej polimerazy <em>HIV</em>-<em>1</em> lub wiek>> lub =<em>1</em>5 miesięcy, dodatnia serologia <em>HIV</em>-<em>1</em>.
  3. Spośród 662 urodzonych na żywo dzieci 64<em>1</em> miało co najmniej jeden test na <em>HIV</em>-<em>1</em>. Wszystkie dzieci oprócz <em>1</em>dwojga były karmione piersią. Po 24 miesiącach całkowity CR MTCT wyniósł 0,225 w grupie zydowudyny i 0,302 w grupie placebo, co stanowi 26% istotne zmniejszenie. Wśród dzieci urodzonych przez kobiety z liczbą komórek CD4 <500/ml w momencie włączenia, CR MTCT były podobne , 0,396 w grupie zydowudyny i 0,4<em>1</em>3 w grupie placebo. Wśród dzieci urodzonych przez kobiety z liczbą komórek CD4>> lub =500/ml CR MTCT wyniosło 0,09<em>1</em> w grupie zydowudyny i 0,220 w grupie placebo, co stanowiło znaczące 59% zmniejszenie.
  4. Krótkotrwały schemat zydowudyny stosowany przez matkę obniża MTCT <em>HIV</em>-<em>1</em> w wieku 24 miesięcy, pomimo przedłużonego karmienia piersią. Jednak skuteczność zaobserwowano tylko wśród kobiet z liczbą komórek CD4>> lub =500/ml. Należy rozważyć nowe interwencje, aby zapobiegać MTCT, zwłaszcza w przypadku afrykańskich kobiet z zaawansowanym niedoborem odporności <em>HIV</em>-<em>1</em>.

  Hamowanie <em>HIV</em>-<em>1</em> przez kurkuminę A, nowy analog kurkuminy.

  1. Pomimo niezwykłego sukcesu skojarzonej terapii przeciw<em>retro</em>wirusowej w hamowaniu progresji <em>HIV</em>, pojawianiu się lekoopornych wirusów, przewlekłego stanu zapalnego o niskim stopniu złośliwości i działań niepożądanych skojarzonych leków przeciw<em Terapie >retro</em>wirusowe, w tym zaburzenia metaboliczne, wspólnie stanowią bodziec do opracowywania nowszych i bezpieczniejszych leków <em>retro</em>wirusowych.
  2. Wcześniej donoszono, że kurkumina, związek fitochemiczny, wykazuje in vitro pewne działanie przeciw <em>HIV</em> i przeciwzapalne, ale słaba biodostępność ogranicza jej przydatność kliniczną. Aby obejść problem biodostępności, dokonaliśmy derywatyzacji kurkuminy, aby podtrzymać rozkład <em>retro</em>-aldolu w fizjologicznym pH.
  3. Pochodzący z wiodącego związku, kurkumina A, wykazywał zwiększoną stabilność, zwłaszcza w surowicy myszy, gdzie była stabilna do 25 godzin, w porównaniu z kurkuminą, której okres półtrwania wynosił tylko <em>1</em>0 godzin. Kurkumina i kurkumina A wykazywały podobne hamowanie <em>jednej</em> rundy zakażenia <em>HIV</em>-<em>1</em> w hodowlach limfoblastoidalnych limfocytów T (zwanych także CEM) (IC50= 0,7 μM).
  4. Jednak w pierwotnych jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej kurkumina A hamowała <em>HIV</em>-<em>1</em> silniej (IC50=2 μM) w porównaniu z kurkuminą (IC50=<em>1</em> 2 μM). Analiza poszczególnych etapów replikacji <em>HIV</em>-<em>1</em> wykazała, że ​​kurkumina A hamuje odwrotną transkrypcję <em>HIV</em>-<em>1</em>, ale brak wpływu na transkrypcję podstawową lub indukowaną Tat lub transkrypcję sterowaną przez NF-κB w niskich stężeniach, które wpływają na odwrotną transkrypcję.
  5. Na koniec wykazaliśmy, że kurkumina A indukuje ekspresję HO-<em>1</em> i zmniejsza progresję cyklu komórkowego limfocytów T. Nasze odkrycia wskazują zatem, że zmiana podstawowej struktury kurkuminy może dać bardziej stabilne związki o silnym działaniu przeciwwirusowym i przeciwzapalnym.

  Wybuch epidemii dengi wśród uczestników obozu w latach

  Denga, choroba wirusowa przenoszona przez komary, stanowi zagrożenie dla odwiedzających obszary tropikalne i subtropikalne.

  • Kilku uczestników programu pomocy społecznej w Tortoli na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych w sierpniu 1995 r. zgłosiło objawy podobne do dengi przed lub wkrótce po opuszczeniu wyspy.
  • Przeprowadziliśmy retrospektywne badanie kohortowe, aby określić zasięg epidemii, czynniki ryzyka choroby i odsetek niewidocznych infekcji. Z uczestnikami programu przeprowadzono wywiady telefoniczne lub mailowe i poproszono o przesłanie próbki surowicy do diagnozy dengi. Klinicznie zdiagnozowany przypadek dengi zdefiniowano jako osobę z gorączką i dwoma lub więcej z następujących objawów: ból głowy,  ból pozaoczodołowy , ból mięśni, ból stawów, wysypka lub objawy krwotoczne. Próbki surowicy zostały przetestowane pod kątem izolacji wirusa, reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), neutralizacji redukcji łysinek (PRNT) lub przeciwciał IgM i IgG przeciwko dendze.
  • Odpowiedzi udzieliło 32 (97%) z 33 uczestników programu; 21 z 32 (66%) dostarczyło co najmniej jedną próbkę surowicy do badania. Mediana wieku wynosiła 17 lat; 20 (62%) stanowiły kobiety. Spośród 32 respondentów 22 (69%) spełniało kliniczną definicję przypadku dengi: 15 z nich (68%) miało pozytywną odpowiedź przeciwciał IgM, a 7 nie dostarczyło próbki surowicy. Wirus dengi 1 (DEN-1) zidentyfikowano metodą PCR w jednym przypadku i we wszystkich 11 pozytywnych wynikach PRNT. Nie stwierdzono infekcji bezobjawowych. Żaden z respondentów nie stosował skutecznego środka odstraszającego komary, a tylko 2 (6%) używało moskitier.
  • Wybuch epidemii DEN-1 o wysokim wskaźniku ataków (69%) wystąpił w grupie młodych pracowników krótkoterminowej pomocy społecznej. Nie udokumentowano infekcji bezobjawowych. Rzadkie korzystanie przez uczestników z moskitier lub skutecznych środków odstraszających komary podkreśla znaczenie dostarczania podróżnym do obszarów tropikalnych informacji o gorączce denga i zalecanych środkach ostrożności w celu ochrony przed infekcją.

  Struktury krystaliczne neurotoksyny pochodzenia eozynofilowego (EDN) w kompleksie z inhibitorami 5′-ATP, Ap3A, Ap4A i Ap5A.

  1. Neurotoksyna pochodzenia eozynofilowego (EDN) jest sprawnym katalitycznie członkiem nadrodziny rybonukleaz trzustkowych, wydzielanym wraz z innymi białkami ziarnistymi eozynofili podczas wrodzonych odpowiedzi obronnych gospodarza i różnych chorób zapalnych i alergicznych związanych z eozynofilami.
  2. Aktywność rybonukleolityczna EDN jest kluczowa dla jej aktywności przeciwwirusowej i neurotoksycznej oraz prawdopodobnie dla innych aspektów jej aktywności biologicznej. Aby dokładniej zbadać znaczenie tej aktywności enzymatycznej, bardzo <em>pomocą</em> będą określone inhibitory. Pochodne 5′-ADP należą do najsilniejszych znanych obecnie inhibitorów.
  3. Tutaj używamy krystalografii rentgenowskiej do zbadania wiązania czterech naturalnych nukleotydów zawierających to ugrupowanie. 5′-ATP wiąże się w dwóch alternatywnych orientacjach, <em>jedna</em> zajmuje podstronę B2 w konwencjonalny sposób, a <em>jedna</em> jest orientacją <em>retro</em> bez uporządkowanej adenozyny ugrupowanie.
  4. Trifosforan diadenozyny (Ap3A) i tetrafosforan diadenozyny (Ap4A) wiążą się z <em>jednym</em> adeninowym pozy<em>jedynką</em>d w podmiejscu B2, łańcuch polifosforanowy rozciąga się w poprzek P<em>1</ em> podmiejsce w źle zdefiniowanej konformacji i nieuporządkowane drugie ugrupowanie adenozyny .
  5. Pentafosforan diadenozyny (Ap5A), najbardziej agresywny inhibitor z tej serii, wiąże się w całkowicie uporządkowany sposób z <em>jednym</em> adeninowym pozy<em>jedynką</em>d konwencjonalnie w podmiejscu B2, łańcuch polifosforanowy zajmuje podstrony P<em>1</em> i domniemane P(-<em>1</em>), a druga adenina związana <em>retro</em> na krawędzi B <em>1</em> podwitryna.

  Human HIV-1 And HIV-2 Plus P24 Antigen Fourth-Generation (HIV p24 antigen) ELISA Kit

  abx257575-96tests Abbexa 96 tests 764.4 EUR

  HIV-1 p24 recombinant antigen,

  00174-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV-1 p24 recombinant antigen,

  00174-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV-1 p24 recombinant antigen

  8909 Virostat 100 ug 608.1 EUR

  HIV-1 p24 recombinant antigen

  9002 Virostat 100 ug 712.5 EUR

  HIV-1 p24 recombinant antigen.

  00174-V-100ugvial Virogen 100ug/vial 150 EUR

  HIV-1 p24 recombinant antigen.

  00174-V Virogen 1 MG 850 EUR

  HIV Type 1 p24 Antigen ELISA (96 Determinations)

  0801111 Zeptometrix 96T 621 EUR

  HIV Type 1 p24 Antigen ELISA (96 Determinations)

  801111 Zeptometrix 96 Determinations 591 EUR

  HIV Type 1 p24 Antigen ELISA 2.0 (96 Determinations)

  801002 Zeptometrix 96 Determinations 574 EUR

  HIV Type 1 p24 Antigen ELISA 2.0 (96 Determinations)

  0801002 Zeptometrix 96T 603 EUR

  HIV-1 p17-p24 recombinant antigen.

  00172-V-100ugvial Virogen 100ug/vial 150 EUR

  HIV-1 p17-p24 recombinant antigen.

  00172-V Virogen 1 MG 850 EUR

  HIV-1 GAG P24 Recombinant Antigen

  00111-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV-1 GAG P24 Recombinant Antigen

  00111-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV 1 p24 core recombinant antigen

  00177-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV 1 p24 core recombinant antigen

  00177-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV 1 p24 core recombinant antigen.

  00177-V-100ugvial Virogen 100ug/vial 150 EUR

  HIV 1 p24 core recombinant antigen.

  00177-V Virogen 1 MG 850 EUR

  HIV Type 1 p24 Antigen ELISA (5 X 96 Determinations)

  0801200 Zeptometrix 5 X 96T 2563 EUR

  HIV Type 1 p24 Antigen ELISA (5 X 96 Determinations)

  801200 Zeptometrix 5 X 96 Determinations 2330 EUR

  HIV Type 1 p24 Antigen ELISA 2.0 (5 X 96 Determinations)

  801008 Zeptometrix 5 X 96 Determinations 2386 EUR

  HIV Type 1 p24 Antigen ELISA 2.0 (5 X 96 Determinations)

  0801008 Zeptometrix 5 X 96T 2505 EUR

  HIV-P24 antigen array kit

  VArk-Lsx001 Creative Biolabs unit Ask for price

  Human HIV(1+2 antibodies plus p24 antigen (4th Generation) ELISA Kit

  EH4101 FN Test 96T 571.5 EUR

  Human HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  NSL1389Hu Sunlong 96 wells 468 EUR

  HIV-1 gag p24 recombinant antigen a.a 77 to a.a 436 of the HIV-1 gag region 39 kDa

  00111-V-100ugvial Virogen 100ug/vial 150 EUR

  HIV-1 gag p24 recombinant antigen a.a 77 to a.a 436 of the HIV-1 gag region 39 kDa

  00111-V Virogen 1 MG 850 EUR

  HIV-1 p17/24/gp120 antigen

  00169-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV-1 p17/24/gp120 antigen

  00169-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  Bovine HIV-1 p24 core protein(HIV-1 p24) Anti-body ELISA Kit

  NSL1181Bo Sunlong 96 T 528 EUR

  Retro-2

  2516-25 Biovision each 496.8 EUR

  Retro-2

  2516-5 Biovision each 170.4 EUR

  HIV-1 p24 ELISA Kit

  Z7040001 Biochain 1 kit 752 EUR

  HIV-1 intergase antigen

  00199-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV-1 intergase antigen

  00199-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  20-abx137062 Abbexa
  • 427.20 EUR
  • 627.60 EUR
  • 0.5 mg
  • 1 mg

  HIV-1 p24 Antibody

  7313-002mg ProSci 0.02 mg 206.18 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  7313-01mg ProSci 0.1 mg 523.7 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021869-1mg Abbexa 1 mg 794.4 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021870-1mg Abbexa 1 mg 760.8 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021871-1mg Abbexa 1 mg 794.4 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021872-1mg Abbexa 1 mg 794.4 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021873-1mg Abbexa 1 mg 794.4 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021882-1mg Abbexa 1 mg 1178.4 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021883-1mg Abbexa 1 mg 1220.4 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021886-1mg Abbexa 1 mg 1220.4 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021887-1mg Abbexa 1 mg 1220.4 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021888-1mg Abbexa 1 mg 1220.4 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx023027-1ml Abbexa 1 ml 693.6 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx023925-1mg Abbexa 1 mg 828 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx023926-1mg Abbexa 1 mg 828 EUR

  Retro-SV40 Retrovirus

  G212 ABM 10 ml 1094.4 EUR

  HIV-1 p24

  E5-00024 EnoGene 1mg 1152 EUR

  HIV-1 p24

  E62H002 EnoGene 100ug 458.4 EUR

  HIV-1 p24

  ant-152 ProSpec Tany 0.5mg 275 EUR

  HIV-1 p24

  hiv-006 ProSpec Tany 100µg 130 EUR

  Retro-SV40LT Retrovirus

  RVP010 ABM 1.0 ml 296.4 EUR

  Retro-Concentin

  RV100A-1 SBI 100 ml 343 EUR

  Retro-2 cycl

  HY-114698 MedChemExpress 50mg 459.6 EUR

  HIV-1 tat recombinant antigen

  00110-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV-1 tat recombinant antigen

  00110-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV-1 nef recombinant antigen

  00112-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV-1 nef recombinant antigen

  00112-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV-1 gag recombinant antigen

  8934 Virostat 100 ug 542.86 EUR

  HIV-1 nef recombinant antigen

  8941 Virostat 100 ug 477.6 EUR

  HIV-1 gp41 recombinant antigen,

  00170-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV-1 gp41 recombinant antigen,

  00170-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV-1 gp41 recombinant antigen

  8908 Virostat 100 ug 673.36 EUR

  HIV-1 gp41 recombinant antigen

  8933 Virostat 100 ug 477.6 EUR

  HIV-1 gp41 recombinant antigen

  9000 Virostat 100 ug 484.13 EUR

  HIV-1 gp41 recombinant antigen

  9001 Virostat 100 ug 484.13 EUR

  HIV-1 gp41 recombinant antigen.

  00170-V-100ugvial Virogen 100ug/vial 150 EUR

  HIV-1 gp41 recombinant antigen.

  00170-V Virogen 1 MG 850 EUR

  HIV p24 Antibody

  abx021867-1mg Abbexa 1 mg 1612.8 EUR

  HIV p24 Antibody

  abx021868-1mg Abbexa 1 mg 1612.8 EUR

  HIV-1 p24 Antibody (HRP)

  abx023029-1ml Abbexa 1 ml 886.8 EUR

  HIV-1 p24 Antibody [8G9]

  PM-6335-002mg ProSci 0.02 mg 206.18 EUR

  HIV-1 p24 Antibody [8G9]

  PM-6335-01mg ProSci 0.1 mg 523.7 EUR

  HIV-1 p24 Antibody [7F4]

  PM-6585-002mg ProSci 0.02 mg 206.18 EUR

  HIV-1 p24 Antibody [7F4]

  PM-6585-01mg ProSci 0.1 mg 523.7 EUR

  HIV-1 p17/24/gp120-gp41 recombinant antigen,

  00168-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV-1 p17/24/gp120-gp41 recombinant antigen,

  00168-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV-1 p17/24/gp120-gp41 recombinant antigen.

  00168-V-100ugvial Virogen 100ug/vial 150 EUR

  HIV-1 p17/24/gp120-gp41 recombinant antigen.

  00168-V Virogen 1 MG 850 EUR

  HIV-1 p24 Antibody (FITC)

  abx021884-100ug Abbexa 100 ug 886.8 EUR

  HIV-1 p24 Antibody (FITC)

  abx023026-1ml Abbexa 1 ml 678 EUR

  HIV 1 / 2 p24 Antibody

  abx021866-1mg Abbexa 1 mg 1212 EUR

  HIV 1 / 2 p24 Antibody

  abx021890-1mg Abbexa 1 mg 1212 EUR

  HIV-1 p24 Antibody (Biotin)

  abx023028-1ml Abbexa 1 ml 794.4 EUR

  Polyclonal HIV-1 p24 Antibody

  APR11116G Leading Biology 0.1 mg 790.8 EUR

  HIV 1 envelope recombinant antigen

  00176-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV 1 envelope recombinant antigen

  00176-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV-1 p24 gag

  hiv-123 ProSpec Tany 100µg 165 EUR

  HIV-1 p24 His

  hiv-159 ProSpec Tany 5µg 60 EUR

  HIV-1 env gp41 recombinant antigen

  00113-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV-1 env gp41 recombinant antigen

  00113-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV-1 p24 24kDa

  hiv-155 ProSpec Tany 2µg 60 EUR

  HIV-1 gp41 Long recombinant antigen,

  00171-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV-1 gp41 Long recombinant antigen,

  00171-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  Sposób wiązania każdego z tych inhibitorów ma cechy obserwowane we wcześniej określonych strukturach difosforanów adenozyny. Badamy zależności struktura-powinowactwo tych inhibitorów i omawiamy implikacje dla projektowania ulepszonych inhibitorów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *