• 9 czerwca, 2022

RETRO-TEK HIV-1 P24 Antygen ELISA

  1. Ocena 24-miesięcznej skuteczności zydowudyny stosowanej przez matkę w krótkim okresie leczenia w zapobieganiu przenoszenia wirusa <em>HIV</em>-<em>1</em> z matki na dziecko (MTCT) w populacji karmiącej piersią w Afryce Zachodniej
  2. Dane zostały zebrane z dwóch badań klinicznych: DITRAME-ANRS049a przeprowadzonych w Abidżanie, na Wybrzeżu Kości Słoniowej i Bobo-Dioulasso, Burkina-Faso i RETRO-CI, przeprowadzonych w Abidżanie. Między <em>1 września</em>995 a <em>1</em>998 roku <em>HIV</em>-1</em>-dodatnim seropozytywnym kobietom losowo przydzielono do otrzymywania zydowudyny (300 mg) lub placebo: jedna tabletka dwa razy dziennie od 36-38 tygodnia ciąży do porodu, następnie tylko w DITRAME przez kolejne 7 dni. Zakażenie wirusem <em>HIV</em>-<em>1</em> u dzieci zostało zdefiniowane jako dodatni wynik reakcji łańcuchowej polimerazy <em>HIV</em>-<em>1</em> lub wiek>> lub =<em>1</em>5 miesięcy, dodatnia serologia <em>HIV</em>-<em>1</em>.
  3. Spośród 662 urodzonych na żywo dzieci 64<em>1</em> miało co najmniej jeden test na <em>HIV</em>-<em>1</em>. Wszystkie dzieci oprócz <em>1</em>dwojga były karmione piersią. Po 24 miesiącach całkowity CR MTCT wyniósł 0,225 w grupie zydowudyny i 0,302 w grupie placebo, co stanowi 26% istotne zmniejszenie. Wśród dzieci urodzonych przez kobiety z liczbą komórek CD4 <500/ml w momencie włączenia, CR MTCT były podobne , 0,396 w grupie zydowudyny i 0,4<em>1</em>3 w grupie placebo. Wśród dzieci urodzonych przez kobiety z liczbą komórek CD4>> lub =500/ml CR MTCT wyniosło 0,09<em>1</em> w grupie zydowudyny i 0,220 w grupie placebo, co stanowiło znaczące 59% zmniejszenie.
  4. Krótkotrwały schemat zydowudyny stosowany przez matkę obniża MTCT <em>HIV</em>-<em>1</em> w wieku 24 miesięcy, pomimo przedłużonego karmienia piersią. Jednak skuteczność zaobserwowano tylko wśród kobiet z liczbą komórek CD4>> lub =500/ml. Należy rozważyć nowe interwencje, aby zapobiegać MTCT, zwłaszcza w przypadku afrykańskich kobiet z zaawansowanym niedoborem odporności <em>HIV</em>-<em>1</em>.

  Hamowanie <em>HIV</em>-<em>1</em> przez kurkuminę A, nowy analog kurkuminy.

  1. Pomimo niezwykłego sukcesu skojarzonej terapii przeciw<em>retro</em>wirusowej w hamowaniu progresji <em>HIV</em>, pojawianiu się lekoopornych wirusów, przewlekłego stanu zapalnego o niskim stopniu złośliwości i działań niepożądanych skojarzonych leków przeciw<em Terapie >retro</em>wirusowe, w tym zaburzenia metaboliczne, wspólnie stanowią bodziec do opracowywania nowszych i bezpieczniejszych leków <em>retro</em>wirusowych.
  2. Wcześniej donoszono, że kurkumina, związek fitochemiczny, wykazuje in vitro pewne działanie przeciw <em>HIV</em> i przeciwzapalne, ale słaba biodostępność ogranicza jej przydatność kliniczną. Aby obejść problem biodostępności, dokonaliśmy derywatyzacji kurkuminy, aby podtrzymać rozkład <em>retro</em>-aldolu w fizjologicznym pH.
  3. Pochodzący z wiodącego związku, kurkumina A, wykazywał zwiększoną stabilność, zwłaszcza w surowicy myszy, gdzie była stabilna do 25 godzin, w porównaniu z kurkuminą, której okres półtrwania wynosił tylko <em>1</em>0 godzin. Kurkumina i kurkumina A wykazywały podobne hamowanie <em>jednej</em> rundy zakażenia <em>HIV</em>-<em>1</em> w hodowlach limfoblastoidalnych limfocytów T (zwanych także CEM) (IC50= 0,7 μM).
  4. Jednak w pierwotnych jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej kurkumina A hamowała <em>HIV</em>-<em>1</em> silniej (IC50=2 μM) w porównaniu z kurkuminą (IC50=<em>1</em> 2 μM). Analiza poszczególnych etapów replikacji <em>HIV</em>-<em>1</em> wykazała, że ​​kurkumina A hamuje odwrotną transkrypcję <em>HIV</em>-<em>1</em>, ale brak wpływu na transkrypcję podstawową lub indukowaną Tat lub transkrypcję sterowaną przez NF-κB w niskich stężeniach, które wpływają na odwrotną transkrypcję.
  5. Na koniec wykazaliśmy, że kurkumina A indukuje ekspresję HO-<em>1</em> i zmniejsza progresję cyklu komórkowego limfocytów T. Nasze odkrycia wskazują zatem, że zmiana podstawowej struktury kurkuminy może dać bardziej stabilne związki o silnym działaniu przeciwwirusowym i przeciwzapalnym.

  Wybuch epidemii dengi wśród uczestników obozu w latach

  Denga, choroba wirusowa przenoszona przez komary, stanowi zagrożenie dla odwiedzających obszary tropikalne i subtropikalne.

  • Kilku uczestników programu pomocy społecznej w Tortoli na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych w sierpniu 1995 r. zgłosiło objawy podobne do dengi przed lub wkrótce po opuszczeniu wyspy.
  • Przeprowadziliśmy retrospektywne badanie kohortowe, aby określić zasięg epidemii, czynniki ryzyka choroby i odsetek niewidocznych infekcji. Z uczestnikami programu przeprowadzono wywiady telefoniczne lub mailowe i poproszono o przesłanie próbki surowicy do diagnozy dengi. Klinicznie zdiagnozowany przypadek dengi zdefiniowano jako osobę z gorączką i dwoma lub więcej z następujących objawów: ból głowy,  ból pozaoczodołowy , ból mięśni, ból stawów, wysypka lub objawy krwotoczne. Próbki surowicy zostały przetestowane pod kątem izolacji wirusa, reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), neutralizacji redukcji łysinek (PRNT) lub przeciwciał IgM i IgG przeciwko dendze.
  • Odpowiedzi udzieliło 32 (97%) z 33 uczestników programu; 21 z 32 (66%) dostarczyło co najmniej jedną próbkę surowicy do badania. Mediana wieku wynosiła 17 lat; 20 (62%) stanowiły kobiety. Spośród 32 respondentów 22 (69%) spełniało kliniczną definicję przypadku dengi: 15 z nich (68%) miało pozytywną odpowiedź przeciwciał IgM, a 7 nie dostarczyło próbki surowicy. Wirus dengi 1 (DEN-1) zidentyfikowano metodą PCR w jednym przypadku i we wszystkich 11 pozytywnych wynikach PRNT. Nie stwierdzono infekcji bezobjawowych. Żaden z respondentów nie stosował skutecznego środka odstraszającego komary, a tylko 2 (6%) używało moskitier.
  • Wybuch epidemii DEN-1 o wysokim wskaźniku ataków (69%) wystąpił w grupie młodych pracowników krótkoterminowej pomocy społecznej. Nie udokumentowano infekcji bezobjawowych. Rzadkie korzystanie przez uczestników z moskitier lub skutecznych środków odstraszających komary podkreśla znaczenie dostarczania podróżnym do obszarów tropikalnych informacji o gorączce denga i zalecanych środkach ostrożności w celu ochrony przed infekcją.

  Struktury krystaliczne neurotoksyny pochodzenia eozynofilowego (EDN) w kompleksie z inhibitorami 5′-ATP, Ap3A, Ap4A i Ap5A.

  1. Neurotoksyna pochodzenia eozynofilowego (EDN) jest sprawnym katalitycznie członkiem nadrodziny rybonukleaz trzustkowych, wydzielanym wraz z innymi białkami ziarnistymi eozynofili podczas wrodzonych odpowiedzi obronnych gospodarza i różnych chorób zapalnych i alergicznych związanych z eozynofilami.
  2. Aktywność rybonukleolityczna EDN jest kluczowa dla jej aktywności przeciwwirusowej i neurotoksycznej oraz prawdopodobnie dla innych aspektów jej aktywności biologicznej. Aby dokładniej zbadać znaczenie tej aktywności enzymatycznej, bardzo <em>pomocą</em> będą określone inhibitory. Pochodne 5′-ADP należą do najsilniejszych znanych obecnie inhibitorów.
  3. Tutaj używamy krystalografii rentgenowskiej do zbadania wiązania czterech naturalnych nukleotydów zawierających to ugrupowanie. 5′-ATP wiąże się w dwóch alternatywnych orientacjach, <em>jedna</em> zajmuje podstronę B2 w konwencjonalny sposób, a <em>jedna</em> jest orientacją <em>retro</em> bez uporządkowanej adenozyny ugrupowanie.
  4. Trifosforan diadenozyny (Ap3A) i tetrafosforan diadenozyny (Ap4A) wiążą się z <em>jednym</em> adeninowym pozy<em>jedynką</em>d w podmiejscu B2, łańcuch polifosforanowy rozciąga się w poprzek P<em>1</ em> podmiejsce w źle zdefiniowanej konformacji i nieuporządkowane drugie ugrupowanie adenozyny .
  5. Pentafosforan diadenozyny (Ap5A), najbardziej agresywny inhibitor z tej serii, wiąże się w całkowicie uporządkowany sposób z <em>jednym</em> adeninowym pozy<em>jedynką</em>d konwencjonalnie w podmiejscu B2, łańcuch polifosforanowy zajmuje podstrony P<em>1</em> i domniemane P(-<em>1</em>), a druga adenina związana <em>retro</em> na krawędzi B <em>1</em> podwitryna.

  Human HIV-1 And HIV-2 Plus P24 Antigen Fourth-Generation (HIV p24 antigen) ELISA Kit

  abx257575-96tests Abbexa 96 tests 764.4 EUR

  Recombinant HIV-1 p24 Antigen

  HIV-279 Creative BioMart 1 vial 798.4 EUR

  HIV Type 1 p24 Antigen ELISA (96 Determinations)

  0801111 Zeptometrix 96T 621 EUR

  HIV Type 1 p24 Antigen ELISA (96 Determinations)

  801111 Zeptometrix 96 Determinations 621 EUR

  HIV-1 p24 recombinant antigen

  9002 Virostat 100 ug 712.5 EUR

  HIV-1 p24 recombinant antigen

  8909 Virostat 100 ug 608.1 EUR

  HIV-1 p24 recombinant antigen.

  00174-V Virogen 1 MG 850 EUR

  HIV-1 p24 recombinant antigen,

  00174-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV-1 p24 recombinant antigen,

  00174-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV-1 p24 recombinant antigen.

  00174-V-100ugvial Virogen 100ug/vial 150 EUR

  HIV-1 p24 recombinant antigen.

  MBS485187-01mg MyBiosource 0.1mg 300 EUR

  HIV-1 p24 recombinant antigen.

  MBS485187-1mg MyBiosource 1mg 1300 EUR

  HIV-1 p24 recombinant antigen.

  MBS485187-5x1mg MyBiosource 5x1mg 5795 EUR

  HIV Type 1 p24 Antigen ELISA 2.0 (96 Determinations)

  0801002 Cusabio 96T 657.79 EUR

  HIV-1 gag p24 antigen (RECOMBINANT)

  HI1A-720-4 Austral Biologicals 50ug 295 EUR

  HIV-1 gag p24 antigen (RECOMBINANT)

  HI1A-720-5 Austral Biologicals 100ug 495 EUR

  Recombinant HIV-1 p24 Core Antigen

  HIV-277 Creative BioMart 1 vial 798.4 EUR

  HIV-1 p17-p24 recombinant antigen.

  00172-V Virogen 1 MG 850 EUR

  HIV-1 p17-p24 recombinant antigen.

  00172-V-100ugvial Virogen 100ug/vial 150 EUR

  HIV-1 p17-p24 recombinant antigen.

  MBS485154-01mg MyBiosource 0.1mg 300 EUR

  HIV-1 p17-p24 recombinant antigen.

  MBS485154-1mg MyBiosource 1mg 1300 EUR

  HIV-1 p17-p24 recombinant antigen.

  MBS485154-5x1mg MyBiosource 5x1mg 5795 EUR

  Antibody against HIV P24 antigen

  MBS478168-10mg MyBiosource 10mg 1560 EUR

  Antibody against HIV P24 antigen

  MBS478168-1mg MyBiosource 1mg 275 EUR

  Antibody against HIV P24 antigen

  MBS478168-20mg MyBiosource 20mg 2570 EUR

  Antibody against HIV P24 antigen

  MBS478168-50mg MyBiosource 50mg 6185 EUR

  Antibody against HIV P24 antigen

  MBS478168-5mg MyBiosource 5mg 840 EUR

  Antibody against HIV P24 antigen

  MBS478169-10mg MyBiosource 10mg 1560 EUR

  Antibody against HIV P24 antigen

  MBS478169-1mg MyBiosource 1mg 275 EUR

  Antibody against HIV P24 antigen

  MBS478169-20mg MyBiosource 20mg 2570 EUR

  Antibody against HIV P24 antigen

  MBS478169-50mg MyBiosource 50mg 6185 EUR

  Antibody against HIV P24 antigen

  MBS478169-5mg MyBiosource 5mg 840 EUR

  Antibody against HIV P24 antigen

  MBS478170-10mg MyBiosource 10mg 1560 EUR

  Antibody against HIV P24 antigen

  MBS478170-1mg MyBiosource 1mg 275 EUR

  Antibody against HIV P24 antigen

  MBS478170-20mg MyBiosource 20mg 2570 EUR

  Antibody against HIV P24 antigen

  MBS478170-50mg MyBiosource 50mg 6185 EUR

  Antibody against HIV P24 antigen

  MBS478170-5mg MyBiosource 5mg 840 EUR

  Antibody against HIV P24 antigen

  MBS478171-10mg MyBiosource 10mg 1560 EUR

  Antibody against HIV P24 antigen

  MBS478171-1mg MyBiosource 1mg 275 EUR

  Antibody against HIV P24 antigen

  MBS478171-20mg MyBiosource 20mg 2570 EUR

  Antibody against HIV P24 antigen

  MBS478171-50mg MyBiosource 50mg 6185 EUR

  Antibody against HIV P24 antigen

  MBS478171-5mg MyBiosource 5mg 840 EUR

  HIV-1 GAG P24 Recombinant Antigen

  00111-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV-1 GAG P24 Recombinant Antigen

  00111-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV 1 p24 core recombinant antigen.

  00177-V Virogen 1 MG 850 EUR

  HIV 1 p24 core recombinant antigen

  00177-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV 1 p24 core recombinant antigen

  00177-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV 1 p24 core recombinant antigen.

  00177-V-100ugvial Virogen 100ug/vial 150 EUR

  HIV 1 p24 core recombinant antigen.

  MBS485109-01mg MyBiosource 0.1mg 300 EUR

  HIV 1 p24 core recombinant antigen.

  MBS485109-1mg MyBiosource 1mg 1300 EUR

  HIV 1 p24 core recombinant antigen.

  MBS485109-5x1mg MyBiosource 5x1mg 5795 EUR

  HIV Type 1 p24 Antigen ELISA (5 X 96 Determinations)

  0801200 Zeptometrix 5 X 96T 2563 EUR

  HIV Type 1 p24 Antigen ELISA (5 X 96 Determinations)

  801200 Zeptometrix 5 X 96 Determinations 2563 EUR

  Recombinant HIV-1 p24 Antigen, His-tagged

  HIV-276 Creative BioMart 1 vial 798.4 EUR

  Recombinant HIV-1 p24 Antigen, His-tagged

  HIV-281 Creative BioMart 1 vial 798.4 EUR

  HIV Type 1 p24 Antigen ELISA 2.0 (5 X 96 Determinations)

  0801008 Zeptometrix 5 X 96T 2505 EUR

  Human HIV-1 And HIV-2 Antibodies Plus P24 Antigen Fourth-Generation ELISA Kit

  abx257575-05mg Abbexa 0.5 mg Ask for price

  Human HIV-1 And HIV-2 Antibodies Plus P24 Antigen Fourth-Generation ELISA Kit

  abx257575-100g Abbexa 100 µg 468.75 EUR

  Human HIV-1 And HIV-2 Antibodies Plus P24 Antigen Fourth-Generation ELISA Kit

  abx257575-1mg Abbexa 1 mg Ask for price

  HIV-P24 antigen array kit

  VArk-Lsx001 Creative Biolabs unit Ask for price

  Mouse Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) p24 (1947)

  MAB12321-100 The Native Antigen Company 0.1 275.56 EUR

  Mouse Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) p24 (1947)

  MAB12321-500 The Native Antigen Company 0.5 671.04 EUR

  HIV-1 gag p24 antigen IgG fraction (monoclonal)

  HI1M-721-5 Austral Biologicals 100ug 425 EUR

  Human Immunodeficiency Virus (HIV) p24 Antigen >95%

  MBS568670-1mg MyBiosource 1mg 2175 EUR

  Human Immunodeficiency Virus (HIV) p24 Antigen >95%

  MBS568670-5x1mg MyBiosource 5x1mg 9585 EUR

  Recombinant HIV-1 p24 Antigen, GST-tagged, HRP-Labled

  HIV-282 Creative BioMart 1 vial 798.4 EUR

  Human HIV(1+2 antibodies plus p24 antigen (4th Generation) ELISA Kit

  EH4101 FN Test 96T 571.5 EUR

  Recombinant HIV-1 gag p17 and p24 Antigen, GST-tagged

  PT2-332 Creative BioMart 1 vial 798.4 EUR

  Recombinant HIV-1 p24 gag Antigen, beta-galactosidase-tagged

  HIV-278 Creative BioMart 1 vial 798.4 EUR

  Human Immunodeficiency Virus p24 Protein [HIV-1/Clade B]

  REC31743-100 The Native Antigen Company 0.1 496.27 EUR

  Human Immunodeficiency Virus p24 Protein [HIV-1/Clade B]

  REC31743-500 The Native Antigen Company 0.5 1363.78 EUR

  Human Immunodeficiency Virus P24 Protein [HIV-1/Clade C]

  REC31706-100 The Native Antigen Company 0.1 457.08 EUR

  Human Immunodeficiency Virus P24 Protein [HIV-1/Clade C]

  REC31706-500 The Native Antigen Company 0.5 1167.82 EUR

  Recombinant HIV-1 p24 Antigen, beta-galactosidase-tagged, Biotin-Labled

  HIV-280 Creative BioMart 1 vial 798.4 EUR

  Recombinant HIV-1 gag p17-p24 and gp41-gp120 Antigen

  VAC-0333 Creative BioMart 0.5ml 1598.4 EUR

  OPEF01414-1MG - Recombinant Human Immunodeficiency Virus 1 (HIV 1-p24) Antigen

  OPEF01414-1MG Aviva Systems Biology 1mg 2216 EUR

  Recombinant HIV-1 gag p17, p24 and gp120 Antigen, GST-tagged

  THP-0332 Creative BioMart 1 vial 2398.4 EUR

  Rat HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614549-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3290 EUR

  Rat HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614549-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 295 EUR

  Rat HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614549-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1800 EUR

  Rat HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614549-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 450 EUR

  Goat HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614545-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3545 EUR

  Goat HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614545-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 310 EUR

  Goat HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614545-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1940 EUR

  Goat HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614545-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 475 EUR

  Human HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  NSL1389Hu Sunlong 96 wells 468 EUR

  Mouse HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614547-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3290 EUR

  Mouse HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614547-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 295 EUR

  Mouse HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614547-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1800 EUR

  Mouse HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614547-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 450 EUR

  Human HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2602892-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3040 EUR

  Human HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2602892-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 285 EUR

  Human HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2602892-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1670 EUR

  Human HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2602892-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 405 EUR

  Human HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  EIA06774h Enlibio each 430 EUR

  Bovine HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2610168-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3545 EUR

  Bovine HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2610168-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 310 EUR

  Bovine HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2610168-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1940 EUR

  Bovine HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2610168-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 475 EUR

  Canine HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614543-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3545 EUR

  Canine HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614543-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 310 EUR

  Canine HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614543-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1940 EUR

  Canine HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614543-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 475 EUR

  Rabbit HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614550-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3545 EUR

  Rabbit HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614550-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 310 EUR

  Rabbit HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614550-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1940 EUR

  Rabbit HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614550-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 475 EUR

  Chicken HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614544-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3545 EUR

  Chicken HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614544-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 310 EUR

  Chicken HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614544-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1940 EUR

  Chicken HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614544-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 475 EUR

  Porcine HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614548-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3545 EUR

  Porcine HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614548-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 310 EUR

  Porcine HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614548-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1940 EUR

  Porcine HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614548-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 475 EUR

  HIV-1 gag p24 recombinant antigen a.a 77 to a.a 436 of the HIV-1 gag region 39 kDa

  00111-V Virogen 1 MG 850 EUR

  HIV-1 gag p24 recombinant antigen a.a 77 to a.a 436 of the HIV-1 gag region 39 kDa

  00111-V-100ugvial Virogen 100ug/vial 150 EUR

  HIV-1 gag p24 recombinant antigen a.a 77 to a.a 436 of the HIV-1 gag region 39 kDa

  MBS485158-01mg MyBiosource 0.1mg 300 EUR

  HIV-1 gag p24 recombinant antigen a.a 77 to a.a 436 of the HIV-1 gag region 39 kDa

  MBS485158-1mg MyBiosource 1mg 1300 EUR

  HIV-1 gag p24 recombinant antigen a.a 77 to a.a 436 of the HIV-1 gag region 39 kDa

  MBS485158-5x1mg MyBiosource 5x1mg 5795 EUR

  Bovine HIV-1 p24 core protein(HIV-1 p24) Anti-body ELISA Kit

  NSL1181Bo Sunlong 96 T 528 EUR

  Guinea pig HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614546-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3545 EUR

  Guinea pig HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614546-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 310 EUR

  Guinea pig HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614546-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1940 EUR

  Guinea pig HIV-1 p24 core protein (HIV-1 p24) antibody ELISA Kit

  MBS2614546-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 475 EUR

  HIV-1 p24 ELISA Kit

  Z7040001 Biochain 1 kit 865 EUR

  HIV-1 p24 ELISA Kit

  MBS412756-5x960Tests MyBiosource 5x960Tests 17580 EUR

  HIV-1 p24 ELISA Kit

  MBS412756-960Tests MyBiosource 960Tests 3770 EUR

  HIV-1 p24 ELISA Kit

  MBS412756-96Tests MyBiosource 96Tests 510 EUR

  HIV-1 p24 (group O, strain BCF06) Antibody, Rabbit Pab, Antigen Affinity Purified

  MBS8119499-002mL MyBiosource 0.02mL 185 EUR

  HIV-1 p24 (group O, strain BCF06) Antibody, Rabbit Pab, Antigen Affinity Purified

  MBS8119499-01mL MyBiosource 0.1mL 385 EUR

  HIV-1 p24 (group O, strain BCF06) Antibody, Rabbit Pab, Antigen Affinity Purified

  MBS8119499-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 1590 EUR

  HIV-1 p17/24/gp120 antigen

  00169-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV-1 p17/24/gp120 antigen

  00169-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV-1 nef antigen

  GWB-633F8F GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

  HIV-1 gag p17 antigen (RECOMBINANT)

  HI1A-710-4 Austral Biologicals 50ug 295 EUR

  HIV-1 gag p17 antigen (RECOMBINANT)

  HI1A-710-5 Austral Biologicals 100ug 495 EUR

  HIV-1 gag p55 antigen (RECOMBINANT)

  HI1A-730-4 Austral Biologicals 50ug 295 EUR

  HIV-1 gag p55 antigen (RECOMBINANT)

  HI1A-730-5 Austral Biologicals 100ug 495 EUR

  Recombinant HIV-1 p55 gag Antigen

  HIV-283 Creative BioMart 1 vial 798.4 EUR

  Recombinant HIV-1 p66 pol Antigen

  HIV-284 Creative BioMart 1 vial 798.4 EUR

  HIV-1 p24 (HIV-1)

  GWB-420F7B GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

  HIV-1 envelope p31 antigen (RECOMBINANT)

  HI1A-700-4 Austral Biologicals 50ug 295 EUR

  HIV-1 envelope p31 antigen (RECOMBINANT)

  HI1A-700-5 Austral Biologicals 100ug 495 EUR

  HIV-1 intergase antigen

  00199-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV-1 intergase antigen

  00199-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV-1 (group M, subtype B, strain 92418) p24 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified

  MBS8105664-002mL MyBiosource 0.02mL 185 EUR

  HIV-1 (group M, subtype B, strain 92418) p24 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified

  MBS8105664-01mL MyBiosource 0.1mL 385 EUR

  HIV-1 (group M, subtype B, strain 92418) p24 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified

  MBS8105664-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 1590 EUR

  HIV-1 Recombinant antigen

  MBS320616-01mg MyBiosource 0.1mg 440 EUR

  HIV-1 Recombinant antigen

  MBS320616-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1885 EUR

  HIV-1 Recombinant antigen

  MBS320617-01mg MyBiosource 0.1mg 440 EUR

  HIV-1 Recombinant antigen

  MBS320617-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1885 EUR

  HIV-1 Recombinant antigen

  MBS320618-01mg MyBiosource 0.1mg 630 EUR

  HIV-1 Recombinant antigen

  MBS320618-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2745 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  20-abx137062 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 0.5 mg
  • 1 mg

  HIV-1 p24 Antibody

  abx023925-1mg Abbexa 1 mg 828 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx023926-1mg Abbexa 1 mg 828 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021869-1mg Abbexa 1 mg 794.4 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021870-1mg Abbexa 1 mg 760.8 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021871-1mg Abbexa 1 mg 794.4 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021872-1mg Abbexa 1 mg 794.4 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021873-1mg Abbexa 1 mg 794.4 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021882-1mg Abbexa 1 mg 1178.4 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021883-1mg Abbexa 1 mg 1220.4 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021886-1mg Abbexa 1 mg 1220.4 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021887-1mg Abbexa 1 mg 1220.4 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021888-1mg Abbexa 1 mg 1220.4 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx023027-1ml Abbexa 1 ml 693.6 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  7313-002mg ProSci 0.02 mg 206.18 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  7313-01mg ProSci 0.1 mg 523.7 EUR

  HIV-1 p24, Antibody

  GWB-3B2FFB GenWay Biotech 1 mg Ask for price

  HIV-1 p24 Antibody

  GWB-26647C GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

  HIV-1 p24, Antibody

  GWB-2D04FA GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

  HIV-1 p24, Antibody

  GWB-2DD7E0 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

  HIV-1 p24, Antibody

  GWB-192382 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

  HIV-1 p24 Antibody

  GWB-846CEC GenWay Biotech 1 ml Ask for price

  HIV-1 p24, Antibody

  GWB-9C0291 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

  HIV-1 p24 Antibody

  GWB-9EAC4B GenWay Biotech 1 ml Ask for price

  HIV-1 p24 Antibody

  GWB-4CB110 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

  HIV-1 p24 Antibody

  GWB-76A9C7 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

  HIV-1 p24 Antibody

  GWB-F48F6D GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

  HIV-1 p24, Antibody

  GWB-B0158C GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

  HIV-1 p24 Antibody

  GWB-BBDE10 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

  HIV-1 p24 Antibody

  GWB-F1D71D GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021869-400l Abbexa 400 µl Ask for price

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021869-80l Abbexa 80 µl 937.5 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021871-400l Abbexa 400 µl Ask for price

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021871-80l Abbexa 80 µl 937.5 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021872-400l Abbexa 400 µl Ask for price

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021872-80l Abbexa 80 µl 937.5 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021873-400l Abbexa 400 µl Ask for price

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021873-80l Abbexa 80 µl 937.5 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021882-400l Abbexa 400 µl Ask for price

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021882-80l Abbexa 80 µl 1237.5 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021883-400l Abbexa 400 µl Ask for price

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021883-80l Abbexa 80 µl 1237.5 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021886-400l Abbexa 400 µl Ask for price

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021886-80l Abbexa 80 µl 1237.5 EUR

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021887-400l Abbexa 400 µl Ask for price

  HIV-1 p24 Antibody

  abx021887-80l Abbexa 80 µl 1587.5 EUR

  Sposób wiązania każdego z tych inhibitorów ma cechy obserwowane we wcześniej określonych strukturach difosforanów adenozyny. Badamy zależności struktura-powinowactwo tych inhibitorów i omawiamy implikacje dla projektowania ulepszonych inhibitorów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *