• June 9, 2022

Wirus opryszczki pospolitej typu 1 Izoluj 7

  • Cała sekwencja DNA <em>wirusa</em> ospy wietrznej i półpaśca (VZV) została określona przy użyciu technologii M<em>1</em>3-dideoksynukleotydów. Genom ma zmienną wielkość, ale uzyskana sekwencja zawiera <em>1</em>24884 pz. Analiza sekwencji wykazała, że ​​genom zawiera 70 genów rozmieszczonych mniej więcej równo między dwiema niciami DNA.
  • Geny są zwarte, ale regiony nakładania się regionów kodujących białka nie są rozległe. Wiele genów jest ułożonych w rodziny 3′-koterminalne, a co najmniej jeden jest splicingowany.
  • Rozpoznana organizacja genów VZV i wydedukowana dla <em>opryszczki</em> <em>simple</em> <em>wirusa</em> <em>typu</em> <em>1</em> (HSV-<em>1</em>) z opublikowanych danych mapowania transkryptów wskazuje, że ci dwaj członkowie Alpha<em>opryszczki</em>virinae są bardzo podobni pod względem układu genów.
  • Porównanie przewidywanych sekwencji aminokwasowych białek VZV z tymi dostępnymi dla białek HSV-<em>1</em> ogólnie sugeruje ewolucję z genomu przodków i pozwala na wydedukowanie funkcji kilku genów VZV, chociaż ograniczone są regiony, w których zidentyfikowano również genomy różniące się organizacją funkcjonalną.

  Pełna sekwencja DNA długiego, unikalnego regionu w genomie <em>opryszczki</em> <em>simple</em> <em>wirusa</em> <em>typu</em> <em>1< /em>.

  1. Ustaliliśmy sekwencję DNA długiego unikalnego regionu (UL) w genomie <em>opryszczki</em> <em>simple</em> <em>wirusa</em> <em>typu</em> <em>1</em> (HSV-<em>1</em>) szczep <em>1</em>7. Sekwencja UL zawierała <em>1</em>07,943 reszt i miała skład zasad 66,9% G + C.
  2. Wraz z naszą poprzednią pracą, uzupełnia to sekwencję DNA HSV-<em>1</em>, dając całkowitą długość genomu wynoszącą <em>1</em>52 260 reszt o składzie zasad 68,3% G + C. Geny w region UL zlokalizowano za pomocą opublikowanych analiz mapowania, struktur transkrypcji i danych sekwencyjnych oraz przez badanie cech sekwencji DNA.
  3. Zidentyfikowano pięćdziesiąt sześć genów, które odpowiadają za większość sekwencji. Około 28 z nich ma obecnie nieznaną funkcję. Stwierdzono, że układ genów UL jest bardzo podobny do układu odpowiadającej części genomu <em>wirusa</em> ospy wietrznej i półpaśca, jedynej innej całkowicie zsekwencjonowanej alfa<em>opryszczki</em><em> wirus</em>, a sekwencje aminokwasowe równoważnych białek wykazywały szereg podobieństw. W całym genomie HSV-<em>1</em> rozpoznajemy teraz 72 geny, które kodują 70 różnych białek.Herpes Simplex Virus Type 1 Isolate 7

  IFI16 jest czujnikiem odporności wrodzonej dla wewnątrzkomórkowego DNA.

  1. Wykrywanie wewnątrzkomórkowego DNA drobnoustrojów ma kluczowe znaczenie dla odpowiednich wrodzonych odpowiedzi immunologicznych; jednak wiedza o tym, jak takie DNA jest wykrywane, jest ograniczona.
  2. Tutaj identyfikujemy IFI<em>1</em>6, białko PYHIN, jako wewnątrzkomórkowy czujnik DNA, który pośredniczy w indukcji interferonu-β (IFN-β). IFI<em>1</em>6 bezpośrednio powiązany z indukującymi IFN-β <em>wirusowymi</em> motywami DNA.
  3. STING, krytyczny mediator odpowiedzi IFN-β na DNA, został zrekrutowany do IFI<em>1</em>6 po stymulacji DNA. Obniżenie ekspresji IFI<em>1</em>6 lub jego mysiego ortologu p204 przez interferencję za pośrednictwem RNA hamowało indukcję genów i aktywację czynników transkrypcyjnych IRF3 i NF-κB indukowanych przez DNA i <em>opryszczkę</em> <em>simpleks</em> <em>wirus</em> <em>typ</em> <em>1</em> (HSV-<em>1</em>). IFI<em>1</em>6 (p204) jest pierwszym białkiem PYHIN, o którym wiemy, że bierze udział w indukcji IFN-β.
  4. Tak więc białka PYHIN IFI<em>1</em>6 i AIM2 tworzą nową rodzinę wrodzonych czujników DNA, które nazywamy „receptorami podobnymi do AIM2” (ALR).

  Pętle móżdżkowe z korą ruchową i korą przedczołową ssaka naczelnego innego niż człowiek.

  • Zastosowaliśmy transneuronalny transport neurotropowych <em>wirusów</em> do zbadania topograficznej organizacji obwodów łączących korę móżdżku z obszarem ramienia pierwotnej kory ruchowej (M<em>1</em>) oraz z obszarem 46 w grzbietowo-bocznej korze przedczołowej małp.
  • Wsteczny transneuronalny transport CVS-<em>1</em><em>1</em> (szczep <em>wirusa</em> <em>1</em><em>1</em> ) szczep <em>wirusa</em> wścieklizny w szlakach móżdżkowo-wzgórzowych ujawnił, że obszar ramienia M<em>1</em> otrzymuje dane wejściowe z komórek Purkinjego zlokalizowanych głównie w zrazikach IV-VI kory móżdżku
  •  W przeciwieństwie do tego transneuronalny transport wścieklizny z obszaru 46 ujawnił, że otrzymuje on sygnał z komórek Purkinjego zlokalizowanych głównie w Crus II płacika blaszkowatego. Zatem zarówno M<em>1</em>, jak i obszar 46 są celami wyjścia z kory móżdżku. Jednak sygnał wyjściowy do każdego obszaru kory mózgowej pochodzi z komórek Purkinjego w różnych obszarach kory móżdżku.
  • Postępujący transneuronalny transport szczepu H<em>1</em>29 <em>opryszczki</em> <em>simple</em> <em>wirusa</em> <em>typu</em> < em>1</em> (HSV<em>1</em>) ujawniło, że neurony w obszarze ramienia M<em>1</em> przechodzą przez most do komórek ziarnistych głównie w zrazikach IV-VI, podczas gdy neurony w obszarze 46 rzutują na komórki ziarniste głównie w Crus II.
  • Łącznie wyniki badań wścieklizny i HSV<em>1</em> wskazują, że regiony kory móżdżku, które otrzymują dane wejściowe z M<em>1</em> są takie same, jak te, które rzutują na M<em> 1</em>.
  • Podobnie regiony kory móżdżku, które otrzymują dane wejściowe z obszaru 46, są takie same, jak te, które rzutują na obszar 46. Zatem nasze obserwacje sugerują, że wiele obwodów zamkniętych reprezentuje fundamentalną cechę architektoniczną interakcji móżdżku.
  Nowa rola 3-O-siarczanowanego siarczanu heparanu we  wpisie wirusa opryszczki  pospolitej 1. 
  <em>Opryszczka</em> <em>prosty</em> <em>wirus</em> <em>typ</em> <em>1</em> (HSV-<em>1</em >) wiąże się z komórkami poprzez interakcje <em>wirusowych</em> glikoprotein gB i gC z łańcuchami siarczanu heparanu na proteoglikanach powierzchni komórki. To wiązanie nie jest wystarczające do wejścia <em>wirusa</em>, co wymaga fuzji między <em>wirusem</em> otoczką i błoną komórkową.
  Tutaj pokazujemy, że siarczan heparanu zmodyfikowany przez podzbiór wielu izoform D-glukozaminylo-3-O-sulfotransferazy zapewnia miejsca do wiązania trzeciej <em>wirusowej</em> glikoproteiny, gD, i do inicjacji HSV-< em>1</em> wpis. Dochodzimy do wniosku, że podatność komórek na <em>1</em> wpis HSV zależy od (<em>1</em>) obecności łańcuchów siarczanu heparanu, z którymi może się wiązać <em>wirus</em> i (2 ) 3-O-siarczanowanie określonych reszt glukozaminy w siarczanie heparanu w celu wytworzenia miejsc wiązania gD lub ekspresji innych wcześniej zidentyfikowanych receptorów wiążących gD.

  Defensyny. Naturalne antybiotyki peptydowe ludzkich neutrofili.

  • Wydobyliśmy bogaty w granulki osad z normalnych ludzkich neutrofili i poddaliśmy go analizie chromatograficznej, elektroforetycznej i funkcjonalnej
  •  Ekstrakt zawierał trzy małe (masa cząsteczkowa poniżej 3500) peptydy antybiotykowe, które nazwano ludzkim peptydem neutrofili (HNP)-<em>1</em>, HNP-2 i HNP-3 i które będą określane jako „ defensyny”. HNP <em>1</em>-3, mieszanina trzech defensyn, zabił Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa i Escherichia coli skutecznie in vitro, gdy testowano go w <em>1</em>0 mM buforze fosforanowym zawierającym określone składniki odżywcze , ale miał niewielką lub żadną aktywność bakteriobójczą w buforze wolnym od składników odżywczych.
  • W przeciwieństwie do tego bufor niezawierający składników odżywczych wspierał wysoki stopień aktywności HNP <em>1</em>-3 przeciwko Cryptococcus neoformans. Oprócz właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych, HNP <em>1</em>-3 bezpośrednio inaktywował <em>opryszczkę</em> <em>simpleks</em> <em>wirus</em>, <em> Wpisz</em> <em>1</em>.
  • Dwie z pojedynczych oczyszczonych defensyn, HNP-<em>1</em> i HNP-2, były tak samo bakteriobójcze jak mieszanina HNP <em>1</em>-3. HNP-3 był mniej aktywny niż inne defensyny wobec większości, ale nie wszystkich badanych drobnoustrojów.
  • Barwienie immunoperoksydazy wykazało, że HNP <em>1</em>-3 ma ziarnistą lokalizację w cytoplazmie neutrofili w mikroskopie świetlnym. Mikroskopia elektronowa zamrożonego cienkowarstwowego transmisyjnego immunogolda wykazała, że ​​HNP <em>1</em>-3 jest zlokalizowany w ziarnistościach azurofili.

  Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gD 

  7-07126 CHI Scientific 100µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gD 

  7-07127 CHI Scientific 500µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gD 

  7-07128 CHI Scientific 1000µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gG

  7-07129 CHI Scientific 100µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gG

  7-07130 CHI Scientific 500µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gG

  7-07131 CHI Scientific 1000µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gD 

  7-07132 CHI Scientific 100µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gD 

  7-07133 CHI Scientific 500µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gD 

  7-07134 CHI Scientific 1000µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gG

  7-07135 CHI Scientific 100µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gG

  7-07136 CHI Scientific 500µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-2 gG

  7-07137 CHI Scientific 1000µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-8 Mosaic

  7-07138 CHI Scientific 100µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-8 Mosaic

  7-07139 CHI Scientific 500µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-8 Mosaic

  7-07140 CHI Scientific 1000µg Ask for price

  Anti-Herpes simplex virus type 1 antibody

  STJ16100788 St John's Laboratory 100 µg 406 EUR

  Herpes Simplex Virus-1 gD

  PR27127 Neuromics 500 ug 833 EUR

  Herpes Simplex Virus-1 gG

  PR27128 Neuromics 500 ug 833 EUR

  Anti-Herpes simplex virus type 2 antibody

  STJ16100789 St John's Laboratory 100 µg 406 EUR

  Herpes Simplex Virus-1 gD Protein

  20-abx260325 Abbexa
  • 885.00 EUR
  • 342.00 EUR
  • 1372.00 EUR
  • 0.5 mg
  • 100 ug
  • 1 mg

  Herpes Simplex Virus-1 gG Protein

  20-abx260328 Abbexa
  • 885.00 EUR
  • 342.00 EUR
  • 1372.00 EUR
  • 0.5 mg
  • 100 ug
  • 1 mg

  Mouse Anti-Herpes Simplex Virus Type 1 Monoclonal Antibody

  DMAB3583 Creative Diagnostics 1 mg 741 EUR

  Mouse Anti-Herpes Simplex Virus Type 1 Monoclonal Antibody

  DMAB3584 Creative Diagnostics 1 mg 1294 EUR

  Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 1 Monoclonal Antibody

  DMABT-51363MH Creative Diagnostics 0.5ml 1334 EUR

  Herpes Simplex Virus-2 gD

  PR27129 Neuromics 500 ug 833 EUR

  Herpes simplex virus type 2 ICP47 protein (US12)

  1-CSB-EP353051HGH Cusabio
  • 611.00 EUR
  • 309.00 EUR
  • 1827.00 EUR
  • 939.00 EUR
  • 1218.00 EUR
  • 397.00 EUR
  • 100ug
  • 10ug
  • 1MG
  • 200ug
  • 500ug
  • 50ug

  Herpes simplex type 1 PCR kit

  PCR-H426-48D Bioingentech 50T 453 EUR

  Herpes simplex type 1 PCR kit

  PCR-H426-96D Bioingentech 100T 572 EUR

  Virus Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1 Antibody) Protein

  abx670260-1ml Abbexa 1 ml 300 EUR

  Recombinant (E.Coli) Herpes Simplex Virus-1 gD 

  RP-633 Alpha Diagnostics 100 ug 286 EUR

  Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 1 Gc Monoclonal Antibody

  DMABT-51364MH Creative Diagnostics 0.1 mg 892 EUR

  Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 1 Gd Monoclonal Antibody

  DMABT-51365MH Creative Diagnostics 0.1 mg 840 EUR

  Mouse antibody for Herpes simplex virus

  190 Virostat 100 ug 321.88 EUR

  Mouse antibody for Herpes simplex virus

  192 Virostat 100 ug 321.88 EUR

  Mouse antibody for Herpes simplex virus

  194 Virostat 100 ug 321.88 EUR

  Mouse antibody for Herpes simplex virus

  195 Virostat 100 ug 354.5 EUR

  Mouse antibody for Herpes simplex virus

  197 Virostat 100 ug 354.5 EUR

  Mouse antibody for Herpes simplex virus

  198 Virostat 100 ug 321.88 EUR

  Mouse antibody for Herpes simplex virus

  199 Virostat 100 ug 321.88 EUR

  Herpes Simplex Virus-2 gG Protein

  20-abx260324 Abbexa
  • 885.00 EUR
  • 342.00 EUR
  • 1372.00 EUR
  • 0.5 mg
  • 100 ug
  • 1 mg

  Herpes Simplex Virus-2 gD Protein

  20-abx260326 Abbexa
  • 885.00 EUR
  • 342.00 EUR
  • 1372.00 EUR
  • 0.5 mg
  • 100 ug
  • 1 mg

  Herpes Simplex Virus-2 gG Protein

  20-abx260327 Abbexa
  • 885.00 EUR
  • 342.00 EUR
  • 1372.00 EUR
  • 0.5 mg
  • 100 ug
  • 1 mg

  Herpes Simplex Virus-8 Mosaic Protein

  20-abx260329 Abbexa
  • 885.00 EUR
  • 342.00 EUR
  • 1609.00 EUR
  • 0.5 mg
  • 100 ug
  • 1 mg

  Herpes Simplex Virus-2 gB Protein

  20-abx260330 Abbexa
  • 885.00 EUR
  • 342.00 EUR
  • 1609.00 EUR
  • 0.5 mg
  • 100 ug
  • 1 mg

  Herpes Simplex Virus-2 VP22 Protein

  20-abx260332 Abbexa
  • 885.00 EUR
  • 342.00 EUR
  • 1609.00 EUR
  • 0.5 mg
  • 100 ug
  • 1 mg

  Anti-Herpes Simplex Virus I antibody

  STJ16101333 St John's Laboratory 1 mL 554 EUR

  Anti-Herpes Simplex Virus II antibody

  STJ16101334 St John's Laboratory 1 mL 554 EUR

  Anti-Herpes Simplex Virus I antibody

  STJ16101469 St John's Laboratory 1 mL 554 EUR

  Anti-Herpes Simplex Virus II antibody

  STJ16101470 St John's Laboratory 1 mL 554 EUR

  Mouse Anti-Herpes Simplex Virus Type 2 Monoclonal Antibody

  DMAB3587 Creative Diagnostics 1 mg 741 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC941934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC941934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCA1934-250 Biotium 250uL 394 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC811934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC811934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCAP1934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCAP1934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCB1934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCB1934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC471934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC471934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC431934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC431934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC881934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC881934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCH1934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCH1934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCP1934-250 Biotium 250uL 394 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC041934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC041934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCR1934-250 Biotium 250uL 394 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNUB1934-100 Biotium 100uL 264 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNUB1934-50 Biotium 50uL 405 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNUB1934-500 Biotium 500uL 513 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC611934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC611934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC681934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC681934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC701934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC701934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC051934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC051934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC551934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC551934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC401934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC401934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC801934-100 Biotium 100uL 233 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC801934-500 Biotium 500uL 545 EUR

  Virus Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) Protein

  abx670261-1ml Abbexa 1 ml 300 EUR

  Herpes simplex type 1 RT PCR kit

  RTq-H426-100D Bioingentech 100T 717 EUR

  Herpes simplex type 1 RT PCR kit

  RTq-H426-150D Bioingentech 150T 808 EUR

  Herpes simplex type 1 RT PCR kit

  RTq-H426-50D Bioingentech 50T 598 EUR

  Mouse Anti-Herpes Simplex Virus Type 1 glycoprotein G Monoclonal Antibody

  DMAB3586 Creative Diagnostics 0.5 mg 689 EUR

  Rabbit Anti-Herpes Simplex Virus type 1 and 2 Polyclonal Antibody

  DPAB0129 Creative Diagnostics 1 ml 651 EUR

  Mouse antibody for Herpes simplex virus 1&2

  196 Virostat 100 ug 359.94 EUR

  Herpes simplex virus (HSV-1) Thymidine Kinase (Recombinant)

  20-abx072005 Abbexa
  • 12160.00 EUR
  • 1358.00 EUR
  • 10 mg
  • 1 mg

  Anti-Herpes simplex virus 1 and 2 antibody

  STJ16100787 St John's Laboratory 100 µg 406 EUR

  Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 2 Nuclear Monoclonal Antibody

  DMABT-51367MH Creative Diagnostics 0.1 mg 892 EUR

  Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 2 Gd Monoclonal Antibody

  DMABT-51368MH Creative Diagnostics 0.1 mg 892 EUR

  Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2) Glycoprotein G Protein

  abx061390-05ml Abbexa 0.5 ml 704 EUR

  Badania te definiują system przeciwdrobnoustrojowy o szerokim spektrum działania w ludzkich neutrofilach. System defensyn może działać w połączeniu lub niezależnie od zależnych od tlenu procesów bakteriobójczych, aby umożliwić ludzkim neutrofilom inaktywację i niszczenie potencjalnych patogenów.

Leave a Reply

Your email address will not be published.