• 9 czerwca, 2022

Wirus opryszczki pospolitej typu 1 Izoluj 7

  • Cała sekwencja DNA <em>wirusa</em> ospy wietrznej i półpaśca (VZV) została określona przy użyciu technologii M<em>1</em>3-dideoksynukleotydów. Genom ma zmienną wielkość, ale uzyskana sekwencja zawiera <em>1</em>24884 pz. Analiza sekwencji wykazała, że ​​genom zawiera 70 genów rozmieszczonych mniej więcej równo między dwiema niciami DNA.
  • Geny są zwarte, ale regiony nakładania się regionów kodujących białka nie są rozległe. Wiele genów jest ułożonych w rodziny 3′-koterminalne, a co najmniej jeden jest splicingowany.
  • Rozpoznana organizacja genów VZV i wydedukowana dla <em>opryszczki</em> <em>simple</em> <em>wirusa</em> <em>typu</em> <em>1</em> (HSV-<em>1</em>) z opublikowanych danych mapowania transkryptów wskazuje, że ci dwaj członkowie Alpha<em>opryszczki</em>virinae są bardzo podobni pod względem układu genów.
  • Porównanie przewidywanych sekwencji aminokwasowych białek VZV z tymi dostępnymi dla białek HSV-<em>1</em> ogólnie sugeruje ewolucję z genomu przodków i pozwala na wydedukowanie funkcji kilku genów VZV, chociaż ograniczone są regiony, w których zidentyfikowano również genomy różniące się organizacją funkcjonalną.

  Pełna sekwencja DNA długiego, unikalnego regionu w genomie <em>opryszczki</em> <em>simple</em> <em>wirusa</em> <em>typu</em> <em>1< /em>.

  1. Ustaliliśmy sekwencję DNA długiego unikalnego regionu (UL) w genomie <em>opryszczki</em> <em>simple</em> <em>wirusa</em> <em>typu</em> <em>1</em> (HSV-<em>1</em>) szczep <em>1</em>7. Sekwencja UL zawierała <em>1</em>07,943 reszt i miała skład zasad 66,9% G + C.
  2. Wraz z naszą poprzednią pracą, uzupełnia to sekwencję DNA HSV-<em>1</em>, dając całkowitą długość genomu wynoszącą <em>1</em>52 260 reszt o składzie zasad 68,3% G + C. Geny w region UL zlokalizowano za pomocą opublikowanych analiz mapowania, struktur transkrypcji i danych sekwencyjnych oraz przez badanie cech sekwencji DNA.
  3. Zidentyfikowano pięćdziesiąt sześć genów, które odpowiadają za większość sekwencji. Około 28 z nich ma obecnie nieznaną funkcję. Stwierdzono, że układ genów UL jest bardzo podobny do układu odpowiadającej części genomu <em>wirusa</em> ospy wietrznej i półpaśca, jedynej innej całkowicie zsekwencjonowanej alfa<em>opryszczki</em><em> wirus</em>, a sekwencje aminokwasowe równoważnych białek wykazywały szereg podobieństw. W całym genomie HSV-<em>1</em> rozpoznajemy teraz 72 geny, które kodują 70 różnych białek.Herpes Simplex Virus Type 1 Isolate 7

  IFI16 jest czujnikiem odporności wrodzonej dla wewnątrzkomórkowego DNA.

  1. Wykrywanie wewnątrzkomórkowego DNA drobnoustrojów ma kluczowe znaczenie dla odpowiednich wrodzonych odpowiedzi immunologicznych; jednak wiedza o tym, jak takie DNA jest wykrywane, jest ograniczona.
  2. Tutaj identyfikujemy IFI<em>1</em>6, białko PYHIN, jako wewnątrzkomórkowy czujnik DNA, który pośredniczy w indukcji interferonu-β (IFN-β). IFI<em>1</em>6 bezpośrednio powiązany z indukującymi IFN-β <em>wirusowymi</em> motywami DNA.
  3. STING, krytyczny mediator odpowiedzi IFN-β na DNA, został zrekrutowany do IFI<em>1</em>6 po stymulacji DNA. Obniżenie ekspresji IFI<em>1</em>6 lub jego mysiego ortologu p204 przez interferencję za pośrednictwem RNA hamowało indukcję genów i aktywację czynników transkrypcyjnych IRF3 i NF-κB indukowanych przez DNA i <em>opryszczkę</em> <em>simpleks</em> <em>wirus</em> <em>typ</em> <em>1</em> (HSV-<em>1</em>). IFI<em>1</em>6 (p204) jest pierwszym białkiem PYHIN, o którym wiemy, że bierze udział w indukcji IFN-β.
  4. Tak więc białka PYHIN IFI<em>1</em>6 i AIM2 tworzą nową rodzinę wrodzonych czujników DNA, które nazywamy „receptorami podobnymi do AIM2” (ALR).

  Pętle móżdżkowe z korą ruchową i korą przedczołową ssaka naczelnego innego niż człowiek.

  • Zastosowaliśmy transneuronalny transport neurotropowych <em>wirusów</em> do zbadania topograficznej organizacji obwodów łączących korę móżdżku z obszarem ramienia pierwotnej kory ruchowej (M<em>1</em>) oraz z obszarem 46 w grzbietowo-bocznej korze przedczołowej małp.
  • Wsteczny transneuronalny transport CVS-<em>1</em><em>1</em> (szczep <em>wirusa</em> <em>1</em><em>1</em> ) szczep <em>wirusa</em> wścieklizny w szlakach móżdżkowo-wzgórzowych ujawnił, że obszar ramienia M<em>1</em> otrzymuje dane wejściowe z komórek Purkinjego zlokalizowanych głównie w zrazikach IV-VI kory móżdżku
  •  W przeciwieństwie do tego transneuronalny transport wścieklizny z obszaru 46 ujawnił, że otrzymuje on sygnał z komórek Purkinjego zlokalizowanych głównie w Crus II płacika blaszkowatego. Zatem zarówno M<em>1</em>, jak i obszar 46 są celami wyjścia z kory móżdżku. Jednak sygnał wyjściowy do każdego obszaru kory mózgowej pochodzi z komórek Purkinjego w różnych obszarach kory móżdżku.
  • Postępujący transneuronalny transport szczepu H<em>1</em>29 <em>opryszczki</em> <em>simple</em> <em>wirusa</em> <em>typu</em> < em>1</em> (HSV<em>1</em>) ujawniło, że neurony w obszarze ramienia M<em>1</em> przechodzą przez most do komórek ziarnistych głównie w zrazikach IV-VI, podczas gdy neurony w obszarze 46 rzutują na komórki ziarniste głównie w Crus II.
  • Łącznie wyniki badań wścieklizny i HSV<em>1</em> wskazują, że regiony kory móżdżku, które otrzymują dane wejściowe z M<em>1</em> są takie same, jak te, które rzutują na M<em> 1</em>.
  • Podobnie regiony kory móżdżku, które otrzymują dane wejściowe z obszaru 46, są takie same, jak te, które rzutują na obszar 46. Zatem nasze obserwacje sugerują, że wiele obwodów zamkniętych reprezentuje fundamentalną cechę architektoniczną interakcji móżdżku.
  Nowa rola 3-O-siarczanowanego siarczanu heparanu we  wpisie wirusa opryszczki  pospolitej 1. 
  <em>Opryszczka</em> <em>prosty</em> <em>wirus</em> <em>typ</em> <em>1</em> (HSV-<em>1</em >) wiąże się z komórkami poprzez interakcje <em>wirusowych</em> glikoprotein gB i gC z łańcuchami siarczanu heparanu na proteoglikanach powierzchni komórki. To wiązanie nie jest wystarczające do wejścia <em>wirusa</em>, co wymaga fuzji między <em>wirusem</em> otoczką i błoną komórkową.
  Tutaj pokazujemy, że siarczan heparanu zmodyfikowany przez podzbiór wielu izoform D-glukozaminylo-3-O-sulfotransferazy zapewnia miejsca do wiązania trzeciej <em>wirusowej</em> glikoproteiny, gD, i do inicjacji HSV-< em>1</em> wpis. Dochodzimy do wniosku, że podatność komórek na <em>1</em> wpis HSV zależy od (<em>1</em>) obecności łańcuchów siarczanu heparanu, z którymi może się wiązać <em>wirus</em> i (2 ) 3-O-siarczanowanie określonych reszt glukozaminy w siarczanie heparanu w celu wytworzenia miejsc wiązania gD lub ekspresji innych wcześniej zidentyfikowanych receptorów wiążących gD.

  Defensyny. Naturalne antybiotyki peptydowe ludzkich neutrofili.

  • Wydobyliśmy bogaty w granulki osad z normalnych ludzkich neutrofili i poddaliśmy go analizie chromatograficznej, elektroforetycznej i funkcjonalnej
  •  Ekstrakt zawierał trzy małe (masa cząsteczkowa poniżej 3500) peptydy antybiotykowe, które nazwano ludzkim peptydem neutrofili (HNP)-<em>1</em>, HNP-2 i HNP-3 i które będą określane jako „ defensyny”. HNP <em>1</em>-3, mieszanina trzech defensyn, zabił Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa i Escherichia coli skutecznie in vitro, gdy testowano go w <em>1</em>0 mM buforze fosforanowym zawierającym określone składniki odżywcze , ale miał niewielką lub żadną aktywność bakteriobójczą w buforze wolnym od składników odżywczych.
  • W przeciwieństwie do tego bufor niezawierający składników odżywczych wspierał wysoki stopień aktywności HNP <em>1</em>-3 przeciwko Cryptococcus neoformans. Oprócz właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych, HNP <em>1</em>-3 bezpośrednio inaktywował <em>opryszczkę</em> <em>simpleks</em> <em>wirus</em>, <em> Wpisz</em> <em>1</em>.
  • Dwie z pojedynczych oczyszczonych defensyn, HNP-<em>1</em> i HNP-2, były tak samo bakteriobójcze jak mieszanina HNP <em>1</em>-3. HNP-3 był mniej aktywny niż inne defensyny wobec większości, ale nie wszystkich badanych drobnoustrojów.
  • Barwienie immunoperoksydazy wykazało, że HNP <em>1</em>-3 ma ziarnistą lokalizację w cytoplazmie neutrofili w mikroskopie świetlnym. Mikroskopia elektronowa zamrożonego cienkowarstwowego transmisyjnego immunogolda wykazała, że ​​HNP <em>1</em>-3 jest zlokalizowany w ziarnistościach azurofili.

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V3661-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V3661-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V3661IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V3661SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8925-100UG NSJ Bioreagents 100ug 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8925-20UG NSJ Bioreagents 20ug 153.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8925SAF-100UG NSJ Bioreagents 100ug 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8303-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8303-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8303SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8331-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8331-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8331SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8341-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8341-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8341SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

  Mouse antibody for Herpes simplex virus type 2

  113 Virostat 100 ug 431.93 EUR

  Herpes simplex virus type 2 ICP47 protein (US12)

  1-CSB-EP353051HGH Cusabio
  • 733.20 EUR
  • 370.80 EUR
  • 2192.40 EUR
  • 1126.80 EUR
  • 1461.60 EUR
  • 476.40 EUR
  • 100ug
  • 10ug
  • 1MG
  • 200ug
  • 500ug
  • 50ug

  Herpes Simplex Virus-1 gD

  PR27127 Neuromics 500 ug 999.6 EUR

  Herpes Simplex Virus-1 gG

  PR27128 Neuromics 500 ug 999.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), 0.2mg/mL

  BNUB1793-100 Biotium 1uL 225 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), 0.2mg/mL

  BNUB1793-500 Biotium 1uL 485 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), 1mg/mL

  BNUM1793-50 Biotium 1uL 396 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(N/A), 0.2mg/mL

  BNUB1800-100 Biotium 1uL 225 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(N/A), 0.2mg/mL

  BNUB1800-500 Biotium 1uL 485 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(N/A), 1mg/mL

  BNUM1800-50 Biotium 1uL 396 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC941934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC941934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC801934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC801934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC701934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC701934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC881934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC881934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC811934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC811934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC051934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC051934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC041934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC041934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC401934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC401934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCAP1934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCAP1934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCA1934-250 Biotium 250uL 472.8 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCP1934-250 Biotium 250uL 472.8 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCR1934-250 Biotium 250uL 472.8 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCH1934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCH1934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCB1934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNCB1934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNUB1934-100 Biotium 100uL 316.8 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNUB1934-50 Biotium 50uL 486 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNUB1934-500 Biotium 500uL 615.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC471934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC471934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC611934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC611934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC431934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC431934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC551934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC551934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC681934-100 Biotium 100uL 279.6 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) (HSV1/1934) Antibody

  BNC681934-500 Biotium 500uL 654 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(HSVI/2095), 0.2mg/mL

  BNUB2095-100 Biotium 1uL 225 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(HSVI/2095), 0.2mg/mL

  BNUB2095-500 Biotium 1uL 485 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(HSV1/1934), 1mg/mL

  BNUM1934-50 Biotium 1uL 396 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(HSVI/2095), 1mg/mL

  BNUM2095-50 Biotium 1uL 396 EUR

  Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 1 Monoclonal Antibody

  DMABT-51363MH Creative Diagnostics 0.5ml 1600.8 EUR

  Herpes Simplex Virus-2 gD

  PR27129 Neuromics 500 ug 999.6 EUR

  Human Herpes Simplex Virus Type I (HSVI) IgM ELISA Kit

  abx364957-96tests Abbexa 96 tests 519.6 EUR

  Human Herpes Simplex Virus Type II (HSVII) IgM ELISA Kit

  abx364958-96tests Abbexa 96 tests 519.6 EUR

  Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 1 Gc Monoclonal Antibody

  DMABT-51364MH Creative Diagnostics 0.1 mg 1070.4 EUR

  Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 1 Gd Monoclonal Antibody

  DMABT-51365MH Creative Diagnostics 0.1 mg 1008 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) ICP8(HSVI/2045), 0.2mg/mL

  BNUB2045-100 Biotium 1uL 225 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) ICP8(HSVI/2045), 0.2mg/mL

  BNUB2045-500 Biotium 1uL 485 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) ICP8(HSVI/2045), 1mg/mL

  BNUM2045-50 Biotium 1uL 396 EUR

  Herpes Simplex Virus-1 gD Protein

  20-abx260325 Abbexa
  • 1062.00 EUR
  • 410.40 EUR
  • 1646.40 EUR
  • 0.5 mg
  • 100 ug
  • 1 mg

  Herpes Simplex Virus-1 gG Protein

  20-abx260328 Abbexa
  • 1062.00 EUR
  • 410.40 EUR
  • 1646.40 EUR
  • 0.5 mg
  • 100 ug
  • 1 mg

  NATtrol Herpes Simplex Virus Type 2 Strain: MS (100 cp/mL) (1 mL)

  NATHSV2-0001 Zeptometrix 100 cp/mL 1 mL 36 EUR

  NATtrol Herpes Simplex Virus Type 2 Strain: MS (500 cp/mL) (1 mL)

  NATHSV2-0002 Zeptometrix 500 cp/mL 1 mL 45 EUR

  NATtrol Herpes Simplex Virus Type 2 Strain: MS (1,000 cp/mL) (1 mL)

  NATHSV2-0003 Zeptometrix 1,000 cp/mL 1 mL 101 EUR

  NATtrol Herpes Simplex Virus Type 2 Strain: MS (10,000 cp/mL) (1 mL)

  NATHSV2-0004 Zeptometrix 10,000 cp/mL 1 mL 296 EUR

  NATtrol Herpes Simplex Virus Type 2 Strain: MS (50,000 cp/mL) (1 mL)

  NATHSV2-0005 Zeptometrix 50,000 cp/mL 1 mL 505 EUR

  Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gD 

  7-07126 CHI Scientific 100µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gD 

  7-07127 CHI Scientific 500µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gD 

  7-07128 CHI Scientific 1000µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gG

  7-07129 CHI Scientific 100µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gG

  7-07130 CHI Scientific 500µg Ask for price

  Recombinant Herpes Simplex Virus-1 gG

  7-07131 CHI Scientific 1000µg Ask for price

  Herpes Simplex Virus-1 gD (Recombinant)  

  22060184-1 Bio-WORLD 100 µg 264.47 EUR

  Herpes Simplex Virus-1 gG (Recombinant)

  22060185-1 Bio-WORLD 100 µg 264.47 EUR

  Human Herpes Simplex Virus Type I IgG (HSVI IgG) ELISA Kit

  abx364867-96tests Abbexa 96 tests 548.4 EUR

  Human Herpes Simplex Virus Type II IgG (HSVII IgG) ELISA Kit

  abx364868-96tests Abbexa 96 tests 548.4 EUR

  ELISA Kit for Antibody IgM to Herpes Simplex Virus Type II

  Z7010006 Biochain 1 kit 247 EUR

  Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2) Glycoprotein G Protein

  abx061390-05ml Abbexa 0.5 ml 844.8 EUR

  Human Herpes Simplex Virus Type II (HSVII) IgG Rapid Test Kit

  abx092095-20tests Abbexa 20 tests 260.4 EUR

  Mouse Anti Herpes Simplex Virus Type 2 Gd Monoclonal Antibody

  DMABT-51368MH Creative Diagnostics 0.1 mg 1070.4 EUR

  NATtrol Herpes Simplex Virus Type 1 Strain: MacIntyre (100 cp/mL) (1 mL)

  NATHSV1-0001 Zeptometrix 100 cp/mL 1 mL 36 EUR

  NATtrol Herpes Simplex Virus Type 1 Strain: MacIntyre (500 cp/mL) (1 mL)

  NATHSV1-0002 Zeptometrix 500 cp/mL 1 mL 45 EUR

  Badania te definiują system przeciwdrobnoustrojowy o szerokim spektrum działania w ludzkich neutrofilach. System defensyn może działać w połączeniu lub niezależnie od zależnych od tlenu procesów bakteriobójczych, aby umożliwić ludzkim neutrofilom inaktywację i niszczenie potencjalnych patogenów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *