• 9 czerwca, 2022

Wirus opryszczki pospolitej typu 1 Izoluj 7

  • Cała sekwencja DNA <em>wirusa</em> ospy wietrznej i półpaśca (VZV) została określona przy użyciu technologii M<em>1</em>3-dideoksynukleotydów. Genom ma zmienną wielkość, ale uzyskana sekwencja zawiera <em>1</em>24884 pz. Analiza sekwencji wykazała, że ​​genom zawiera 70 genów rozmieszczonych mniej więcej równo między dwiema niciami DNA.
  • Geny są zwarte, ale regiony nakładania się regionów kodujących białka nie są rozległe. Wiele genów jest ułożonych w rodziny 3′-koterminalne, a co najmniej jeden jest splicingowany.
  • Rozpoznana organizacja genów VZV i wydedukowana dla <em>opryszczki</em> <em>simple</em> <em>wirusa</em> <em>typu</em> <em>1</em> (HSV-<em>1</em>) z opublikowanych danych mapowania transkryptów wskazuje, że ci dwaj członkowie Alpha<em>opryszczki</em>virinae są bardzo podobni pod względem układu genów.
  • Porównanie przewidywanych sekwencji aminokwasowych białek VZV z tymi dostępnymi dla białek HSV-<em>1</em> ogólnie sugeruje ewolucję z genomu przodków i pozwala na wydedukowanie funkcji kilku genów VZV, chociaż ograniczone są regiony, w których zidentyfikowano również genomy różniące się organizacją funkcjonalną.

  Pełna sekwencja DNA długiego, unikalnego regionu w genomie <em>opryszczki</em> <em>simple</em> <em>wirusa</em> <em>typu</em> <em>1< /em>.

  1. Ustaliliśmy sekwencję DNA długiego unikalnego regionu (UL) w genomie <em>opryszczki</em> <em>simple</em> <em>wirusa</em> <em>typu</em> <em>1</em> (HSV-<em>1</em>) szczep <em>1</em>7. Sekwencja UL zawierała <em>1</em>07,943 reszt i miała skład zasad 66,9% G + C.
  2. Wraz z naszą poprzednią pracą, uzupełnia to sekwencję DNA HSV-<em>1</em>, dając całkowitą długość genomu wynoszącą <em>1</em>52 260 reszt o składzie zasad 68,3% G + C. Geny w region UL zlokalizowano za pomocą opublikowanych analiz mapowania, struktur transkrypcji i danych sekwencyjnych oraz przez badanie cech sekwencji DNA.
  3. Zidentyfikowano pięćdziesiąt sześć genów, które odpowiadają za większość sekwencji. Około 28 z nich ma obecnie nieznaną funkcję. Stwierdzono, że układ genów UL jest bardzo podobny do układu odpowiadającej części genomu <em>wirusa</em> ospy wietrznej i półpaśca, jedynej innej całkowicie zsekwencjonowanej alfa<em>opryszczki</em><em> wirus</em>, a sekwencje aminokwasowe równoważnych białek wykazywały szereg podobieństw. W całym genomie HSV-<em>1</em> rozpoznajemy teraz 72 geny, które kodują 70 różnych białek.Herpes Simplex Virus Type 1 Isolate 7

  IFI16 jest czujnikiem odporności wrodzonej dla wewnątrzkomórkowego DNA.

  1. Wykrywanie wewnątrzkomórkowego DNA drobnoustrojów ma kluczowe znaczenie dla odpowiednich wrodzonych odpowiedzi immunologicznych; jednak wiedza o tym, jak takie DNA jest wykrywane, jest ograniczona.
  2. Tutaj identyfikujemy IFI<em>1</em>6, białko PYHIN, jako wewnątrzkomórkowy czujnik DNA, który pośredniczy w indukcji interferonu-β (IFN-β). IFI<em>1</em>6 bezpośrednio powiązany z indukującymi IFN-β <em>wirusowymi</em> motywami DNA.
  3. STING, krytyczny mediator odpowiedzi IFN-β na DNA, został zrekrutowany do IFI<em>1</em>6 po stymulacji DNA. Obniżenie ekspresji IFI<em>1</em>6 lub jego mysiego ortologu p204 przez interferencję za pośrednictwem RNA hamowało indukcję genów i aktywację czynników transkrypcyjnych IRF3 i NF-κB indukowanych przez DNA i <em>opryszczkę</em> <em>simpleks</em> <em>wirus</em> <em>typ</em> <em>1</em> (HSV-<em>1</em>). IFI<em>1</em>6 (p204) jest pierwszym białkiem PYHIN, o którym wiemy, że bierze udział w indukcji IFN-β.
  4. Tak więc białka PYHIN IFI<em>1</em>6 i AIM2 tworzą nową rodzinę wrodzonych czujników DNA, które nazywamy „receptorami podobnymi do AIM2” (ALR).

  Pętle móżdżkowe z korą ruchową i korą przedczołową ssaka naczelnego innego niż człowiek.

  • Zastosowaliśmy transneuronalny transport neurotropowych <em>wirusów</em> do zbadania topograficznej organizacji obwodów łączących korę móżdżku z obszarem ramienia pierwotnej kory ruchowej (M<em>1</em>) oraz z obszarem 46 w grzbietowo-bocznej korze przedczołowej małp.
  • Wsteczny transneuronalny transport CVS-<em>1</em><em>1</em> (szczep <em>wirusa</em> <em>1</em><em>1</em> ) szczep <em>wirusa</em> wścieklizny w szlakach móżdżkowo-wzgórzowych ujawnił, że obszar ramienia M<em>1</em> otrzymuje dane wejściowe z komórek Purkinjego zlokalizowanych głównie w zrazikach IV-VI kory móżdżku
  •  W przeciwieństwie do tego transneuronalny transport wścieklizny z obszaru 46 ujawnił, że otrzymuje on sygnał z komórek Purkinjego zlokalizowanych głównie w Crus II płacika blaszkowatego. Zatem zarówno M<em>1</em>, jak i obszar 46 są celami wyjścia z kory móżdżku. Jednak sygnał wyjściowy do każdego obszaru kory mózgowej pochodzi z komórek Purkinjego w różnych obszarach kory móżdżku.
  • Postępujący transneuronalny transport szczepu H<em>1</em>29 <em>opryszczki</em> <em>simple</em> <em>wirusa</em> <em>typu</em> < em>1</em> (HSV<em>1</em>) ujawniło, że neurony w obszarze ramienia M<em>1</em> przechodzą przez most do komórek ziarnistych głównie w zrazikach IV-VI, podczas gdy neurony w obszarze 46 rzutują na komórki ziarniste głównie w Crus II.
  • Łącznie wyniki badań wścieklizny i HSV<em>1</em> wskazują, że regiony kory móżdżku, które otrzymują dane wejściowe z M<em>1</em> są takie same, jak te, które rzutują na M<em> 1</em>.
  • Podobnie regiony kory móżdżku, które otrzymują dane wejściowe z obszaru 46, są takie same, jak te, które rzutują na obszar 46. Zatem nasze obserwacje sugerują, że wiele obwodów zamkniętych reprezentuje fundamentalną cechę architektoniczną interakcji móżdżku.
  Nowa rola 3-O-siarczanowanego siarczanu heparanu we  wpisie wirusa opryszczki  pospolitej 1. 
  <em>Opryszczka</em> <em>prosty</em> <em>wirus</em> <em>typ</em> <em>1</em> (HSV-<em>1</em >) wiąże się z komórkami poprzez interakcje <em>wirusowych</em> glikoprotein gB i gC z łańcuchami siarczanu heparanu na proteoglikanach powierzchni komórki. To wiązanie nie jest wystarczające do wejścia <em>wirusa</em>, co wymaga fuzji między <em>wirusem</em> otoczką i błoną komórkową.
  Tutaj pokazujemy, że siarczan heparanu zmodyfikowany przez podzbiór wielu izoform D-glukozaminylo-3-O-sulfotransferazy zapewnia miejsca do wiązania trzeciej <em>wirusowej</em> glikoproteiny, gD, i do inicjacji HSV-< em>1</em> wpis. Dochodzimy do wniosku, że podatność komórek na <em>1</em> wpis HSV zależy od (<em>1</em>) obecności łańcuchów siarczanu heparanu, z którymi może się wiązać <em>wirus</em> i (2 ) 3-O-siarczanowanie określonych reszt glukozaminy w siarczanie heparanu w celu wytworzenia miejsc wiązania gD lub ekspresji innych wcześniej zidentyfikowanych receptorów wiążących gD.

  Defensyny. Naturalne antybiotyki peptydowe ludzkich neutrofili.

  • Wydobyliśmy bogaty w granulki osad z normalnych ludzkich neutrofili i poddaliśmy go analizie chromatograficznej, elektroforetycznej i funkcjonalnej
  •  Ekstrakt zawierał trzy małe (masa cząsteczkowa poniżej 3500) peptydy antybiotykowe, które nazwano ludzkim peptydem neutrofili (HNP)-<em>1</em>, HNP-2 i HNP-3 i które będą określane jako „ defensyny”. HNP <em>1</em>-3, mieszanina trzech defensyn, zabił Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa i Escherichia coli skutecznie in vitro, gdy testowano go w <em>1</em>0 mM buforze fosforanowym zawierającym określone składniki odżywcze , ale miał niewielką lub żadną aktywność bakteriobójczą w buforze wolnym od składników odżywczych.
  • W przeciwieństwie do tego bufor niezawierający składników odżywczych wspierał wysoki stopień aktywności HNP <em>1</em>-3 przeciwko Cryptococcus neoformans. Oprócz właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych, HNP <em>1</em>-3 bezpośrednio inaktywował <em>opryszczkę</em> <em>simpleks</em> <em>wirus</em>, <em> Wpisz</em> <em>1</em>.
  • Dwie z pojedynczych oczyszczonych defensyn, HNP-<em>1</em> i HNP-2, były tak samo bakteriobójcze jak mieszanina HNP <em>1</em>-3. HNP-3 był mniej aktywny niż inne defensyny wobec większości, ale nie wszystkich badanych drobnoustrojów.
  • Barwienie immunoperoksydazy wykazało, że HNP <em>1</em>-3 ma ziarnistą lokalizację w cytoplazmie neutrofili w mikroskopie świetlnym. Mikroskopia elektronowa zamrożonego cienkowarstwowego transmisyjnego immunogolda wykazała, że ​​HNP <em>1</em>-3 jest zlokalizowany w ziarnistościach azurofili.

  Herpes simplex virus, type 1

  9010 Virostat each 440 EUR

  Herpes simplex virus, type 1

  9014 Virostat each 370 EUR

  Herpes simplex virus, type 1

  MBS324009-1mL MyBiosource 1mL 315 EUR

  Herpes simplex virus, type 1

  MBS324009-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1320 EUR

  Herpes simplex virus, type 1

  MBS324010-1mL MyBiosource 1mL 325 EUR

  Herpes simplex virus, type 1

  MBS324010-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1375 EUR

  Herpes simplex virus, type 1

  MBS324011-1mL MyBiosource 1mL 345 EUR

  Herpes simplex virus, type 1

  MBS324011-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1465 EUR

  Herpes simplex virus, type 1

  MBS324012-1mL MyBiosource 1mL 325 EUR

  Herpes simplex virus, type 1

  MBS324012-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1375 EUR

  Herpes simplex virus, type 1

  MBS328006-01mg MyBiosource 0.1mg 545 EUR

  Herpes simplex virus, type 1

  MBS328006-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2350 EUR

  Herpes simplex virus, type 1

  MBS328028-01mg MyBiosource 0.1mg 475 EUR

  Herpes simplex virus, type 1

  MBS328028-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2060 EUR

  Herpes Simplex Type 1 Virus

  MBS318654-1mL MyBiosource 1mL 365 EUR

  Herpes Simplex Type 1 Virus

  MBS318654-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1395 EUR

  Herpes simplex virus, type 2

  9011 Virostat each 440 EUR

  Herpes simplex virus, type 2

  MBS324005-1mL MyBiosource 1mL 315 EUR

  Herpes simplex virus, type 2

  MBS324005-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1320 EUR

  Herpes simplex virus, type 2

  MBS324006-1mL MyBiosource 1mL 325 EUR

  Herpes simplex virus, type 2

  MBS324006-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1375 EUR

  Herpes simplex virus, type 2

  MBS324007-1mL MyBiosource 1mL 345 EUR

  Herpes simplex virus, type 2

  MBS324007-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1465 EUR

  Herpes simplex virus, type 2

  MBS324008-1mL MyBiosource 1mL 325 EUR

  Herpes simplex virus, type 2

  MBS324008-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1375 EUR

  Herpes simplex virus, type 2

  MBS328029-01mg MyBiosource 0.1mg 475 EUR

  Herpes simplex virus, type 2

  MBS328029-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2060 EUR

  Herpes Simplex Virus, Type 2

  MBS320381-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

  Herpes Simplex Virus, Type 2

  MBS320381-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

  Herpes Simplex Virus, Type 2

  MBS320382-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

  Herpes Simplex Virus, Type 2

  MBS320382-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

  Herpes Simplex Virus, Type 2

  MBS320383-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

  Herpes Simplex Virus, Type 2

  MBS320383-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

  Herpes Simplex Virus, Type 2

  MBS320384-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

  Herpes Simplex Virus, Type 2

  MBS320384-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

  Herpes Simplex Virus, Type 2

  MBS320387-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

  Herpes Simplex Virus, Type 2

  MBS320387-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4380416-002mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.02mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 230 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4380416-01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 405 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4380416-01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 405 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4380416-5x01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 1725 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4380416-5x01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 1725 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4380426-002mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.02mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 230 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4380426-01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 405 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4380426-01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 405 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4380426-5x01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 1725 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4380426-5x01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 1725 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4381488-002mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.02mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 230 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4381488-01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 405 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4381488-01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 405 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4381488-5x01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 1725 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4381488-5x01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 1725 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4381514-002mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.02mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 230 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4381514-01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 405 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4381514-01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 405 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4381514-5x01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 1725 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)

  MBS4381514-5x01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 1725 EUR

  Herpes Simplex Type 2 Virus

  MBS318641-1mL MyBiosource 1mL 365 EUR

  Herpes Simplex Type 2 Virus

  MBS318641-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1395 EUR

  Herpes Simplex Virus Type 1 (HSV1) Antibody

  GWB-T00269 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

  Herpes Simplex Virus Type 1 (HSV1) Antibody

  GWB-T00655 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

  Herpes Simplex Virus (HSV) Type 1 Antigen

  PR-BA1051-L Jena Bioscience GmbH 1mg 1130.5 EUR

  Herpes Simplex Virus (HSV) Type 1 Antigen

  PR-BA1051-S Jena Bioscience GmbH 250µg 376.9 EUR

  Herpes simplex virus, type 1 Recombinant antigen

  MBS320625-01mg MyBiosource 0.1mg 545 EUR

  Herpes simplex virus, type 1 Recombinant antigen

  MBS320625-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2350 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) ICP8

  MBS4381518-002mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.02mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 230 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) ICP8

  MBS4381518-01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 405 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) ICP8

  MBS4381518-01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 405 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) ICP8

  MBS4381518-5x01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 1725 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I) ICP8

  MBS4381518-5x01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 1725 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2)

  MBS627980-1mL MyBiosource 1mL 640 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2)

  MBS627980-5x1mL MyBiosource 5x1mL 2740 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1)

  MBS655123-1mL MyBiosource 1mL 480 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1)

  MBS655123-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1930 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1)

  MBS655274-02mL MyBiosource 0.2mL 865 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1)

  MBS655274-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 3680 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (PE)

  MBS6263059-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (PE)

  MBS6263059-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (PE)

  MBS6263060-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (PE)

  MBS6263060-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (AP)

  MBS6260508-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (AP)

  MBS6260508-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (AP)

  MBS6260509-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (AP)

  MBS6260509-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV2) Antibody

  GWB-T00713 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8925-100UG NSJ Bioreagents 100ug 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8925-20UG NSJ Bioreagents 20ug 153.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8925SAF-100UG NSJ Bioreagents 100ug 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8303-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8303-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 186.15 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8303SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8331-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8331-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 186.15 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8331SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8341-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8341-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 186.15 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V8341SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V3661-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V3661-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V3661IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V3661SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V5324-100UG NSJ Bioreagents 100ug 363.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V5324-20UG NSJ Bioreagents 20ug 160.3 EUR

  HSV1 Antibody / Herpes Simplex Virus Type I

  V5324SAF-100UG NSJ Bioreagents 100ug 363.3 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (HRP)

  MBS629906-1mL MyBiosource 1mL 770 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (HRP)

  MBS629906-5x1mL MyBiosource 5x1mL 3310 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (FITC)

  MBS6262038-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (FITC)

  MBS6262038-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (FITC)

  MBS6262039-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (FITC)

  MBS6262039-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (HRP)

  MBS6262548-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (HRP)

  MBS6262548-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (HRP)

  MBS6262549-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (HRP)

  MBS6262549-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (APC)

  MBS6261019-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (APC)

  MBS6261019-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (APC)

  MBS6261020-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (APC)

  MBS6261020-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (Biotin)

  MBS6261530-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (Biotin)

  MBS6261530-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (Biotin)

  MBS6261531-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (Biotin)

  MBS6261531-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus (HSV) Type 2 Antigen

  PR-BA1052-L Jena Bioscience GmbH 1mg 1130.5 EUR

  Herpes Simplex Virus (HSV) Type 2 Antigen

  PR-BA1052-S Jena Bioscience GmbH 250µg 376.9 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (PE)

  MBS6263058-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (PE)

  MBS6263058-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (AP)

  MBS6260507-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (AP)

  MBS6260507-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (HRP)

  MBS6262547-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (HRP)

  MBS6262547-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (APC)

  MBS6261018-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (APC)

  MBS6261018-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (FITC)

  MBS6262037-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (FITC)

  MBS6262037-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 490)

  MBS6264081-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 490)

  MBS6264081-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 490)

  MBS6264082-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 490)

  MBS6264082-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 550)

  MBS6264592-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 550)

  MBS6264592-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 550)

  MBS6264593-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 550)

  MBS6264593-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 650)

  MBS6265103-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 650)

  MBS6265103-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 650)

  MBS6265104-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 650)

  MBS6265104-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 750)

  MBS6265614-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 750)

  MBS6265614-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 750)

  MBS6265615-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 750)

  MBS6265615-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 405)

  MBS6263570-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 405)

  MBS6263570-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 405)

  MBS6263571-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2) (MaxLight 405)

  MBS6263571-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

  Herpes simplex virus, type 2 Recombinant antigen

  MBS320626-01mg MyBiosource 0.1mg 545 EUR

  Herpes simplex virus, type 2 Recombinant antigen

  MBS320626-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2350 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (Biotin)

  MBS6261529-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (Biotin)

  MBS6261529-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II, Glycoprotein D (HSV I, II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2)

  MBS609964-01mg MyBiosource 0.1mg 680 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II, Glycoprotein D (HSV I, II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2)

  MBS609964-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2905 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II, Glycoprotein B (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2)

  MBS633581-01mg MyBiosource 0.1mg 725 EUR

  Herpes Simplex Virus I, II, Glycoprotein B (HSV I,II, Herpes Simplex Virus 1, HSV1, Herpes Simplex Virus 2, HSV2)

  MBS633581-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 3100 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320001-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320001-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320002-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320002-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320003-01mg MyBiosource 0.1mg 395 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320003-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1685 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320004-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320004-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320005-01mg MyBiosource 0.1mg 355 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320005-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320006-01mg MyBiosource 0.1mg 390 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320006-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1660 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320015-01mg MyBiosource 0.1mg 390 EUR

  Herpes Simplex Virus

  MBS320015-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1660 EUR

  Herpes simplex virus

  MBS324001-1mL MyBiosource 1mL 320 EUR

  Herpes simplex virus

  MBS324001-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1355 EUR

  Herpes simplex virus

  MBS324002-1mL MyBiosource 1mL 335 EUR

  Herpes simplex virus

  MBS324002-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1410 EUR

  Herpes simplex virus

  MBS324003-1mL MyBiosource 1mL 355 EUR

  Herpes simplex virus

  MBS324003-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1500 EUR

  Herpes simplex virus

  MBS324004-1mL MyBiosource 1mL 335 EUR

  Herpes simplex virus

  MBS324004-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1410 EUR

  Herpes Simplex Virus II (HSV II, Herpes Simplex Virus 2, HSV2)

  MBS655190-02mL MyBiosource 0.2mL 865 EUR

  Herpes Simplex Virus II (HSV II, Herpes Simplex Virus 2, HSV2)

  MBS655190-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 3680 EUR

  Herpes Simplex Virus II (HSV II, Herpes Simplex Virus 2, HSV2)

  MBS655237-1mL MyBiosource 1mL 480 EUR

  Herpes Simplex Virus II (HSV II, Herpes Simplex Virus 2, HSV2)

  MBS655237-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1930 EUR

  Mouse antibody for Herpes simplex virus type 2

  113 Virostat 100 ug 431.93 EUR

  Herpes simplex virus type 2 ICP47 protein (US12)

  1-CSB-EP353051HGH Cusabio
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 100ug
  • 10ug
  • 1MG
  • 200ug
  • 500ug
  • 50ug

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (MaxLight 490)

  MBS6264080-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (MaxLight 490)

  MBS6264080-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (MaxLight 550)

  MBS6264591-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (MaxLight 550)

  MBS6264591-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (MaxLight 650)

  MBS6265102-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (MaxLight 650)

  MBS6265102-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (MaxLight 750)

  MBS6265613-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (MaxLight 750)

  MBS6265613-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (MaxLight 405)

  MBS6263569-01mL MyBiosource 0.1mL 1025 EUR

  Herpes Simplex Virus I (HSV I, Herpes Simplex Virus 1, HSV1) (MaxLight 405)

  MBS6263569-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4460 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), 0.2mg/mL

  BNUB1793-100 Biotium 1uL 225 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), 0.2mg/mL

  BNUB1793-500 Biotium 1uL 485 EUR

  HSV1 (Herpes Simplex Virus Type I)(10A3), 1mg/mL

  BNUM1793-50 Biotium 1uL 396 EUR

  Badania te definiują system przeciwdrobnoustrojowy o szerokim spektrum działania w ludzkich neutrofilach. System defensyn może działać w połączeniu lub niezależnie od zależnych od tlenu procesów bakteriobójczych, aby umożliwić ludzkim neutrofilom inaktywację i niszczenie potencjalnych patogenów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *